Заверка на свидетелство за регистрация на фискално устройство

І Правно основание
Закон за данък върху добавената стойност
Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредбата)

ІІ Характеристика
Цел:
Удостоверяване регистрацията на фискално устройство (ФУ), съгласно изискванията на Наредбата.
Предмет:
Представяне на завереното свидетелство пред контролни органи и клиенти.

ІІІ Процедура по извършване на административната услуга

Компетентни органи:
Компетентна за заверка на документа е териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по:
- постоянен адрес за физическите лица и едноличните търговци;
- регистрация на субекта (за големи данъкоплатци и осигурители – териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители").

Заявител /молител/ задължени лице:
Физически и юридически лица, желаещи да получат заверка на свидетелства за регистрация на ФУ.

Необходими документи:
Свидетелството за регистрация на ФУ в два екземпляра (един за лицето и един за администрацията), заедно с първия фискален бон.

Срок:
Заверката се извършва в рамките на работния ден от представяне на свидетелството, или в 7-дневен срок от постъпването му по пощата.

Вътрешен ход на административната услуга:
В момента на приемане на свидетелството се извършва документална проверка за наличие или липса на основания за вписване на данни в регистъра на ФУ и заверка на свидетелството, при която се следи за:
- наличието на приложена касова бележка от въвеждането в експлоатация;
- съответствие на данните (наименование на лицето, служебен номер от регистъра на НАП, ЕИК по БУЛСТАТ, идентификационен номер на ФУ, идентификационен номер на ФП), съдържащи се в първия фискален бон или паспорта на ФУ с данните, съдържащи се в свидетелството и регистъра на задължените лица и регистъра на ФУ;
- вписано ли е ФУ в регистъра на одобрените типове фискални устройства.
Когато при проверката се установи, че ФУ е вписано в регистъра на одобрените типове фискални устройства и няма несъответствие в данните, служителят заверява свидетелството и го връчва на задълженото лице срещу подпис.
Когато при проверката се установи, че ФУ не е вписано в регистъра на одобрените типове фискални устройства, налице е несъответствие в данните или липсва касова бележка, нейно копие или паспорт на ФУ, служителят издава и връчва отказ за регистрация на ФУ.

ІV Такси
Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от Закона за Националната агенция за приходите не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения.

V Резултат от процедурата
Удостоверява регистрацията на фискалното устройство. Заверката на свидетелството дава право на лицето да отчита продажбите на стоки и услуги със съответното фискално устройство. / Източници: ИК "Труд и право"

 

Реклама