Административни услуги. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Печат
Четвъртък, 28 Май 2009 14:49
Дирекция "Автомобилни превози"

   Издаване на лиценз на Общността за международен превоз на пътници и товари.

   Издаване на разрешителни за превоз по международни автобусни линии до държави, които не са членки на Европейския съюз.  

   Издаване на разрешителни за превоз по международни автобусни линии до държави-членки на Европейския съюз.  

   Издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.  

   Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.

   Вписване на автомобили в списъка към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.

   Отписване на автомобили от списъка към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.

   Издаване на разрешителни за извършване на совалков превоз на пътници до страни, които не са членки на Европейския съюз.  

   Издаване на книжка с пътнически ведомости "ИНТЕРБУС"  и книжка с пътни формуляри за извършване на случайни международни превози на пътници.  

   Получаване на разрешително за случаен превоз на пътници до страни, които не са членки на Европейския съюз.  

   Издаване на еднократни чуждестранни разрешителни за международен превоз на товари на основание чл. 26 от Наредба 11 за международен превоз на пътници и товари  

 Издаване на разрешително за международен автомобилен превоз на товари за собствена сметка

 Издаване на Сертификат за извършване на превози с автобус за собствена сметка между държави-членки на Европейския съюз

 Утвърждаване на списъците с имената на българските водачи на МПС за целогодишни турски визи

Дирекция "Пътни превозни средства"
   Издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС) и списък към разрешение.

   Издаване на удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари.
   Издаване на сертификат или съобщение за одобряване типа на нови системи, компоненти и отделни технически възли за моторните превозни средства и техните ремаркета.

   Издаване на сертификат за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

   Ред за заверка на сертификат за техническа изправност на ППС, съгласно Приложение 6 от Резолюция ITF/TMB/TR(2008)12


Дирекция "Професионална компетентност, психологически подбор и водачи"
   Издаване на удостоверение за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност за превоз на пътници/товари на територията на Република България.  

   Издаване на удостоверение за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност за международен автомобилен превоз на пътници/товари.  

   Преиздаване на удостоверение за професионална компетентност на ръководител на транспортна дейност за международен автомобилен превоз на пътници/товари (Приложение № 2 към чл.5, ал.2 на Наредба № 11).  

   Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство за обществен превоз на товари по шосе, който не е гражданин на държава член на ЕС.

   Издаване на разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

   Издаване на разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността при превоз на опасни товари.

   Провеждане на изпит и издаване на удостоверение за водачи на МПС за превоз на опасни товари.

 Провеждане на изпит и издаване на удостоверение за консултанти по безопасността при превоз на опасни товари.

   Издаване на удостоверение за психологическа годност.   

Регионални дирекции "Автомобилна администрация"
   Извършване на преглед за транспортна годност на лек таксиметров автомобил и за издаване на удостоверение за транспортна годност на лек таксиметров автомобил.  

   Регистрация на електронни таксиметрови апарати с фискална памет, смяна на фискалната памет и собственост.  

   Издаване на пътна книжка на лек таксиметров автомобил.  

   Провеждане на изпит и издаване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.  

   Провеждане на изпит и издаване на удостоверение за професионална компетентност  на ръководител на таксиметрова дейност.  

   Извършване на преглед на автобус/лек автомобил за обществен превоз на пътници/ трудноподвижни лица на територията на република България и за издаване на удостоверение за транспортна годност на автобус/лек автомобил за обществен превоз на пътници/трудноподвижни лица в страната.  

   Издаване на пътна книжка за случаен превоз на пътници на територията на Република България.  

   Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.  

   Психологическо изследване и издаване на удостоверения за психологическа годност.  

   Издаване на дубликат на удостоверение за психологическа годност.  

   Преглед за съответствие с изискванията към контролно-технически пункт за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС.  

   Преглед за съответствие с изискванията за годност на учебен кабинет, учебна площадка или пътно превозно средство за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.  


 Адреси и телефони/факс на регионални дирекции "Автомобилна администрация"
 Банкови сметки на регионални дирекции "Автомобилна администрация"