ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДРУЖЕНИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Заповед на министъра на икономиката и енергетиката № РД-16-86/29.01.2009г. за откриване на процедура за финансиране на сдруженията на потребителите за 2009 г.
Заповед на министъра на икономиката и енергетиката за отмяна на Заповед РД 16-659/19.06.2008г. за разпределяне на субсидия за подпомагане на дейността на сдруженията за защита на потребителите за 2008г.
Наредба N1 от 24.10.2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предяват искове за защита на колективните интереси на потребителите
СПИСЪК на квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за преустановяване или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите
НАРЕДБА № РД-16-1082 от 15.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата
Необходими документи за отчитане на предоставените средства на сдруженията на потребителите за 2008г.

 

Реклама