Последно променен на Неделя, 14 Февруари 2010 13:39

Закон за защита на потребителите
Закон за потребителския кредит
Закон за електронната търговия
Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние
НАРЕДБА за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки
НАРЕДБА N 261 от 13.07.2006 г. за общите правила за обезщетяване и оказване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателното средство и при отменяне или забавяне на полет
НАРЕДБА N 1 от 24.10.2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите
НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за потребителите, и за реда за осъществяване на сътрудничество между производителите, дистрибуторите, лицата, предоставящи услуги, и контролните органи
НАРЕДБА за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха
НАРЕДБА за етикиране на продукти от кристални стъкла
НАРЕДБА за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките
НАРЕДБА за безопасност на запалките
НАРЕДБА за стоките, имитиращи храни
НАРЕДБА РД-16-130 от 24.02.2006 г. за реда за предоставяне на информация на потребителите и за означаване на цените при ремонт на битиви уреди
НАРЕДБА за лицензиране на туроператорската и туристическата агентска дейност, приетоа с ПМС № 223 от 27.09.2002 г.
НАРЕДБА за условията и реда за участието на органите, които отговарят за защита на икономическите интереси на потребителите в административното сътрудничество с държавите-членки на Европейския съюз, и с Европейската комисия
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката и на нейната администрация
НАРЕДБА за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора, приета с ПМС 247 от 1.11.2002 г., обн., ДВ бр.106 от 12.11.2002 г.
НАРЕДБА за изискванията за безопасност на магнитните детски играчки
НАРЕДБА № РД-16-1082 от 15.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 180 на МС от 1.08.2005 г. за създаване на Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
РЕШЕНИЕ N 16 ОТ 15 януари 2007 г. за определяне на органите, които отговарят за зщита на икономическите интереси на потребителите, по смисъла на Регламент 2006/2004/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за административното сътрудничество между органите, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на потребителите на държавите-членки на Европейския съюз
ПРАВИЛНИК за работата на помирителните комисии
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния съвет по туризъм
ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за туризма
ПРАВИЛНИК за работа на Националния съвет за защита на потребителите

Подобни статии:
 

Реклама