Последно променен на Неделя, 08 Август 2010 19:12

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Правно основание
Наредба за общите правила за организацията на административното обслужване

Характеристика
Целта на настоящото описание е да укаже реда и условията за издаване на служебни бележки на физически и юридически лица от Националната агенция за професионално образование и обучение. Служебна бележка е кратко писмено съобщение или записка, която е от значение за удостоверяване, признаване, предявяване, упражняване или погасяване на правата или задълженията на физическо или юридическо лице.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

2. Заявител

Всяко физическо, юридическо лице и организация може да поиска издаването на служебна бележка, която е от значение за него и е от компетенциите на НАПОО.

3. Необходими документи

За издаване на служебна бележка заявителят подава лично или чрез упълномощен представител съответно искане по установена форма до НАПОО. Когато е необходимо да се удостовери самоличността на заявителя, се представя и документ за самоличност.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Бланката с искането на физическото или юридическо лице се завежда в системата за документооборот на НАПОО, преглежда се от председателя на НАПОО, пренасочва се към началника на съответния отдел и се възлага на длъжностно лице за изпълнение.

Когато искането не е от компетенциите на НАПОО, производството се прекратява, за което се уведомява лицето, по чието искане то е започнало и по възможност му се дават указания относно компетентния да извърши услугата друг административен орган или организация.

Процедурата се отлага, когато административната услуга включва експертиза или за нейното извършване е необходимо личното участие на заинтересуваното лице или спазването на друга предвидена процедура.

Длъжностното лице, на когото е възложено подготвяне на служебната бележка, проучва обстоятелствата относно издаването й, подготвя бележката и я представя за подпис на председателя на агенцията. Длъжностно лице следва да подготви документа в срок до 7 работни дни от регистрирането на постъпилото искане от физическото или юридическо лице, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган - до 14 дни. Служебната бележка се извежда и се предоставя на заявителя.

Примерни служебни бележки, които издава НАПОО:

- служебна бележка на физически и юридически лица (частни и държавни), в уверение на това, че същите са подали документи за лицензиране в НАПОО;

- служебна бележка на физически и юридически лица (частни и държавни), или организации, в уверение на това, че е открита процедура за лицензиране на център за професионално обучение (ЦПО) или център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) (съгласно процедурата за лицензиране), по подадени от тях документи;

- служебна бележка на ЦПО и ЦИПО, че е лицензиран от НАПОО, в периода до издаването на лицензионния документ (Лицензия);

- служебна бележка, издадена на външни експерти, по тяхно искане, че са утвърдени за външни експерти на НАПОО;

- служебна бележка, издадена на членове на работни групи и рецензенти, по тяхно искане, че са участвали в разработката и оценката на държавно образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии;

- служебна бележка, изисквана от банки, за брутно трудово възнаграждение на служители на НАПОО, при теглене на заем;

- служебна бележка за брутното трудово възнаграждение на служители на НАПОО при изплащане на детски надбавки (изисква се от Агенцията за социално подпомагане);

- служебна бележка за изплатени суми на всички външни изпълнители по граждански договори;

- служебна бележка за трудов стаж, заплащане и годишен отпуск, изискван за служител на НАПОО при издаване на визи;

- служебна бележка на физическо лице, че е утвърден за член на Управителен съвет (УС), Експертна комисия (ЕК), на работна група или външен експерт на НАПОО;

- служебна бележка на член на УС или ЕК за участие в заседание на УС, ЕК (обикновено се изисква от ведомства и организации);

- други служебни бележки.

Отказът за извършване на административна услуга може да се обжалва по реда, установен в Административнопроцесуалния кодекс.

Източник: www.eGov.bg

Подобни статии:
 

Реклама