Прекратяване на регистрация на превозното средство

Необходими документи:

• Заявление за прекратяване на регистрация на ППС– издадено по служебен път
При прекратяване регистрацията на превозно средство  на стопански субект се представят печат на фирмата и оригинал и копия от документ за създаване на стопанския субект и карта с идентификационния код по регистър БУЛСТАТ
•  Регистрационни табели на превозното средство
• Свидетелство за регистрация на превозното средство
• Документ за самоличност на собственика или упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно (за стопански субекти: пълномощно с печат и изх.№).

Собственикът декларира писмено обстоятелствата, поради които се иска прекратяване на регистрацията и представя доказателства, че ППС е прието за разкомплектоване или съхранение в определено за това място или частен имот, че се изнася от страната или е откраднато.

 

Реклама