Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на ППС 

Необходими документи:

• Заявление за регистрация (издадено по служебен път)
• Декларация от собственика за изгубено, унищожено  или откраднато свидетелство за регистрация (попълва се на място)
• Документ за самоличност на собственика с постоянен адрес в област Пловдив или упълномощено лице с пълномощно, нотариално заверено
При регистрация на ППС на стопански субект се представят печат на фирмата и оригинал на документ за създаване на стопанския субект, със седалище в Пловдивска област  и карта с идентификационния код по регистър БУЛСТАТ
 
При изгубване, кражба или унищожаване на част първа или и на двете части на свидетелството за регистрация, превозното средство  се регистрира с нов регистрационен номер.

 

Реклама