Регистриране на рекламен надпис и емблема на ППС

Собственикът представя:

• Заявление – по образец
• Писмена молба за регистрация на рекламен надпис.
• Два комплекта снимки (проект) на превозното средство с поставени рекламни надписи и емблеми
• Документ за самоличност, а за стопански субекти – оригинал на документа за създаване на стопанския субект и картата с идентификационния код по регистъра БУЛСТАТ
•  Полица с платена застраховка “Гражданска отговорност” за превозното средство и собственика, валидна към датата на извършване на услугата
Представя се и превозното средство за идентификация.

Всички надписи следва да бъдат изписани на български език, с изключение на търговските марки. Надписите могат и да се дублират на чужд език.

За рекламиране на чужди търговски марки е необходим договор за ползване с правоносителя на търговската марка.

Забранява се изписване или залепване на надписи и емблеми върху стъклата и фаровете на МПС.

Забранява се затъмняване на предното и предните странични стъкла. Задните странични стъкла могат да се затъмняват, само при наличие на странични огледала за обратно виждане.

 

Реклама