Последно променен на Понеделник, 19 Април 2010 20:55

Да закупи заявление от служба "Документи за самоличност" при ОДП и РПУ.;

Да го попълни на пишеща машина или четливо на ръка с печатни букви, като внимателно прочете посочените на гърба на заявлението указания за попълване;

Да обърне специално внимание при попълване на графата в заявлението, в която се посочва постоянния адрес. Постоянният адрес е избраният от гражданина адрес в населеното място, в чийто регистър на населението е, или ще бъде вписан. На този адрес той упражнява избирателното си право, получава социална и безплатна медицинска помощ. Този адрес се използва и за получаване на официални съобщения от съдебната власт, данъчната администрация, документи, свързани с гражданското му състояние, издаване на документи за самоличност и др.

Да се яви лично в ОДП /РПУ/ по постоянния си адрес, посочен в заявлението, като носи със себе си:

 • попълненото заявление за издаване на документи за самоличност;

 • заверено от общината заявление за постоянен адрес /само за гражданите, които желаят да посочат постоянен адрес, различно от досегашното местожителство, вписано на стр.7 в личния паспорт от стария образец/;

 • снимка;

 • старите документи за самоличност;

 • удостоверение за раждане;

 • квитанция за платена такса.

 • паспортите на родителите ако лицето е непълнолетно /непълнолетните лица при подаване на заявление за лична карта трябва да бъдат придружени от единия си родител, а при подаване на заявление за паспорт - и от двамата родители/;

Да постави подписа си в жълтото поле на заявлението. /Внимание - подписът се поставя при подаване на заявлението на място - в РПУ или ОДП и то само в присъствието на служебно лице, със специален химикал/;

Да подаде заявлението;
Ако желаете да подадете едновременно заявление за лична карта и паспорт, личната карта и свидетелство за управление на МПС, или и трите документа можете да направите това само с едно заявление и само с една снимка.

Да се яви отново в служба "Документи за самоличност" в определеният му срок - до 30 дни, за да получи новите си документи за самоличност, като предаде старите.


Българските граждани, живеещи в чужбина, подават заявления за паспорт в дипломатическото или консулско представителство на съответната държава, в която пребивават. За постоянен адрес в заявлението се посочва адресът в населеното място в Република България, където лицето е вписано в регистрите за население (местожителството), а за настоящ адрес се посочва адресът в чужбина. Към заявлението се прилага документ за платена такса в размер определен в Тарифа 3 за таксите събирани, в Mинистерството на външните работи. При подаване на заявлението се представят удостоверителни документи по гражданското състояние на лицата, подтвърждаващи данните в него. Приетите заявления с приложените към тях документи се изпращат с първата служебна поща чрез МВнР в Дирекцията на Национална служба "Полиция" - Направление "Документи за самоличност и паспортен режим", където паспортите се издават в срок до 90 дни. Издадените документи се изпращат чрез МВнР до съответното дипломатическо или консулско представителство, където става връчването им.

Възможно е заявлението да бъде внесено в страната и подадено в съответното звено "Документи за самоличност и паспортен режим" от пълномощник на лицето. В този случай в дипломатическите или консулски представителства се прави допълнителна заверка в полето за служебна информация на стр. 3. В същото поле се залепва и заверява с печат втора снимка на лицето. В тези случаи заедно със заявлението живеещият в чужбина български гражданин следва да изпрати и заверено в дипломатическото или консулското представителство изрично пълномощно на името на лицето, което упълномощава да подаде заявлението и да получи издадения паспорт


Ред за издаване на българско свидетелство за управление на МПС

Българското свидетелство за управление на моторно превозно средство е индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на моторно превозно средство. То може да служи и като идентификационен документ за самоличност на територията на Република България, когато лицето не може да представи друг документ за самоличност.
Срокът на валидност на свидетелството за управление на МПС е 10 години, а на лица с физически недостатъци - 5 години.
Към свидетелството за управление на МПС се прилага и контролен талон от нов образец. Той е неразделна част от свидетелството за управление и потвърждава неговата валидност.

Какво трябва да знаят гражданите за процедурата по издаването на новите свидетелства за управление на МПС:

1. Първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС от новия образец.

За да подаде документи за първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС, гражданинът трябва:

 • да е положил успешно изпит за водач на МПС;

 • да притежава лична карта или паспорт от новия образец.

При явяването си в сектор "КАТ ПП" гражданинът трябва да представи :

 • карта за медицински преглед на водач на МПС. /За водачи категории М, А и В тя се заверява само от очен лекар, а останалите категории - за пълен медицински преглед/ издадена по надлежния ред;

 • удостоверение за психологическа годност - само за водачи категории С, Ттб /тролейбус/, Ттм /трамвайна мотриса/, и D. За водачи категории М, А и В такова не се изисква.

 • лична карта

2. Подмяна на свидетелството за управление на МПС.

Подмяна на свидетелството за управление на МПС се извършва при изтичане срока на свидетелството, промяна в категорията или личните данни на водача, както и при подмяна на стария образец свидетелство с нов. За да подменят свидетелството си за управление, водачите следва първо да притежават документ за самоличност от новия образец / паспорт или лична карта/. Приемането на документи за подмяна на свидетелството за управление става в сектор "КАТ ПП", където водачът трябва да се яви лично и да представи :

 • лична карта или паспорт от новия образец;

 • медицинско удостоверение за физическа годност /за категориите М, А и В - заверено само от очен лекар, а останалите категории - за пълен медицински преглед/ издадена по надлежния ред;

 • старото свидетелство за управление на МПС.

 

3. Издаване дубликат на свидетелството за управление на МПС.

Дубликат на свидетелството за управление се издава при кражба, загубване, повреждане или унищожаване на документа за правоспособност.. При издаване на дубликат на свидетелството за управление водачът представя:

 • лична карта;

 • медицинско удостоверение за физическа годност / за категориите М, А и В - заверено само от очен лекар/;

 • декларация - образец за обстоятелствата, при които свидетелството е било откраднато, изгубено, унищожено.

Свидетелството за управление на МПС, както и останалите документи за самоличност от новия образец се подменят в "КАТ ПП" по постоянния адрес на водача посочен в личната карта, независимо от това, в кой регион е издадено старото свидетелство.
Гражданите, чиито свидетелства за управление на МПС от стария образец са издадени в други региони трябва преди да предприемат подаване на документи за издаване на свидетелство от новия образец, да се яват в сектор"КАТ ПП" и да попълнят молба за смяна на местоотчета.

 

Срокове за издаване на свидетелства за управление на МПС:

 • До 30 дни при обикновена услуга

 • До 10 дни при бърза услуга

При издаването на свидетелства за управление на МПС експресна услуга не се прилага.

ТАКСИ ЗА НОВИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Лица обикновенна услуга до 30 дни бърза услуга до 3 работни дни експресна услуга до 8 работни часа

такси за издаване на лична карта

Първа лична карта за лица на възраст 14-16 г. (валидна 4 години) безплатно безплатно не се издава
На лица на възраст 16-18 г. и всяка следваща при лица на възраст 14-18г. 7 14 35
На лица на възраст 18-58 г. (валидност 10 г.) 10 20 50
На лица на възраст 58-70 г. (безсрочна) 6 12 30
На лица на възраст над 70 г. безплатно безплатно не се издава
На лица с I-ва, II-ра и III-та група на инвалидност 1 2 5

такси за издаване на паспорт

Първи паспорт на лица до 14 г. 7 14 35
Следващ паспорт на лица до 14г. 15 30 75
На лица на възраст 14-58 г. 30 60 150
На лица на възраст 58-70 г. 15 30 75
На лица на възраст над 70 г. 7 14 35
На лица с I-ва, II-ра и III-та група на инвалидност 2 4 10

такси за издаване на свидетелство за управление на МПС

На лица на възраст до 58 г. 18 36 не се издава
На лица на възраст над 58 -70 г. 8 16  
На лица на възраст над 70 г. безплатно не се издава не се издава
 

Реклама