Необходими документи за регистриране на внесени от чужбина превозни средства

1. При представяне за регистрация на МПС, собственост на физическо или юридическо лице, придобило собствеността в страна членка на ЕС, да се представят: оригиналното свидетелство за регистрация на автомобила; документ за придобиване на собствеността в чужбина, заедно с официален превод на български език; декларация по образец.

2. При регистрация на МПС, собственост на физическо или юридическо лице, закупило автомобила на територията на България от фирма, осъществяваща дейност по внос и продажба на МПС, да се представят: оригиналното свидетелство за регистрация на автомобила в страна-членка на ЕС; документ за придобиване на собствеността в България; декларация по образец, попълнена от юридическото лице, закупило автомобила в чужбина. Не се изисква представяне на документ за придобиване собствеността на автомобила в чужбина.

3. Не се изисква официален превод на български език на оригиналните чуждестранни свидетелства за регистрация, които са по европейски образец и съдържат същата информация, каквато се съдържа в новото българско свидетелство за регистрация, отговарящо на всички изисквания на ЕС.

 

Реклама