Последно променен на Четвъртък, 07 Февруари 2013 11:26

Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки. В сила от 04.02.2013г.

За управление на МПС с концетрация на алкохол над 0.5 до 1.2 промила – 10 точки.
Когато нарушението е извършено повторно - 15точки

За отказ на водача да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или неизпълнение на предписанието аз медицинско изследване на концетрацията на алкохол в кръвта – 12 точки
За управление на спряно от движение МПС – 5 точки
За нарушаване на правилата за преминаване през ЖП прелез – 5 точки
За превишаване на разрешената максимална скорост с над 50км в населено място или при извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари – 12 точки
За неспиране на знак „СТОП“, неправилно изреварване или неспазване предимството на друг участник в движението – 8 точки
За използване на мобилен телефон по време на управление на МПС освен при наличие на устройство „сбоводни ръце“  - 6 точки
За неизползване на предпазен колан или каска – 6 точки
За неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка на обществения транспорт или на кръстовище – 6 точки
За престой или паркиране като втори ред в активна лента за движение до спрели МПС по посока на движението 6 точки
За превозване на деца в нарушение на изискванията 6 точки
За преминаване при сигнал на светофар, който не разрешава преминаването – 8 точки
За неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека – 8 точки

Шофьор, който има "златен талон", няма да губи точки за други нарушения освен за употреба на алкохол. Ако бъде спипан пиян зад волана, оранжевото картонче ще му бъде отнето и ще може да си го възстанови само ако 6 г. не сгази закона.

Стара наредба. Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки

1. За управление на моторно превозно средство, спряно от движение, без разрешение на службата за контрол на Министерството на вътрешните работи.
/чл.177, ал.1, т.4 ЗДвП/ - 5 к.т.

2. За неозначаване по установения начин на принудително спряло на платното за движение пътно превозно средство.
/чл.179, ал.1, т.1,предл. 1 ЗДвП/ - 6 к.т.

3. За разхвърляне, разпиляване или оставяне на пътя на предмети и вещества, които създават опасност за движението.
/чл.179, ал.1, т.2 ЗДвП/ - 5 к.т.

4. За управление на технически неизправно моторно превозно средство, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до място за нейното отстраняване.
/чл.179, ал.1, т.4 ЗДвП/ - 5 к.т.

5. За неспазване сигналите на пътните светофари.
/чл.179, ал.1, т.5, предл.1;
чл. 183, ал.4,т.3 ЗДвП/ - 10 к.т.

6. За неспазване предписанията на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране.
/чл.179, ал.1, т.5, предл.2,3 и 4;
чл. 183, ал.3, т.5 ЗДвП/ - 4 к.т.

7. За неспазване правилата за предимство, разминаване, изпреварване и заобикаляне.
/чл.179,ал. 1, т.5, предл. 5,6,7 и 8;
чл.183,ал.2, т. 3, предл. 4 и 5, ал.3, т.6 ЗДвП/ - 6 к.т.

8. Когато не се осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков или светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства.
/чл.179,ал.1, т.6 ЗДвП/ - 6 к.т.

9. За неспазване на правилата за спиране, престой и паркиране или за използване на пътното платно.
/чл.180, ал.1, т.1, предл. 2,3 и 4, т.3, предл.3/ - 5 к.т.

10. За неправилно движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство.
/чл.180, ал.1, т.3, предл.1 ЗДвП/ - 4 к.т.

11. За превишаване на разрешената максимална скорост:
а/ от 20 до 30 км/ч. включително /чл.182, ал.1, т.2 ЗДвП/ - 2 к.т.
б/ от 30 до 40 км/ч. включително /чл.182, ал.1, т.3 ЗДвП/ - 6 к.т.
в/ от 40 до 50 км/ч. включително /чл.182, ал.1, т.4 ЗДвП/ - 12 к.т.
г/ над 50 км/ч. /чл.182, ал.1, т.5 ЗДвП/ - 16 к.т.

12. За нарушаване правилата за разположение на пътното превозно средство върху платното за движение.
/ чл.183, ал.2, т.2 ЗДвП/ - 3 к.т.

13. За неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!".
/ чл.183, ал.2, т.3,предл.1 ЗДвП/ - 7 к.т.

14. За управление на моторно превозно средство с износени гуми.
/чл.183, ал.4, т.5 ЗДвП/ - 6 к.т.

15. За неправилно преминаване покрай спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус, който превозва деца.
/чл.183, ал.4, т.2 ЗДвП/ - 6 к.т.

16. За неправилен превоз на товари.
/чл.183, ал.2, т.6 и 8 ЗДвП/ - 3 к.т.

17. За неизпълняване задължението за използване на предпазен колан или носене на каска.
/чл.183, ал.4, т.7 ЗДвП/ - 10 к.т.

18. Престой и паркиране .
a/ на пешеходна пътека, на кръстовище, на спирки на МГТ
/чл.183, ал.4, т.8 ЗДвП/ - 3 к.т.
б/ активна лента, до спрели МПС /чл.183, ал.4, т.9 ЗДвП/ - 4к.т.

19. За неправилно преминаване през пешеходна пътека.
/чл.183, ал.4, т.1 ЗДвП/ - 10 к.т.

20. За ползване на мобилен телефон по време на управление на превозно средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете.
/чл.183, ал.4, т.6 ЗДвП/ - 6 к.т.

21. За неправилен превоз на хора.
/чл.185 ЗДвП/ - 3 к.т.

За виновно причиняване на пътнотранспортно произшествие, вследствие на посочените нарушения, допълнително се отнемат - 3 к.т.
Ако два пъти в рамките на една година превишите максимално допустимата скорост за движение с над 50 км/ч. - свидетелството за управление на МПС Ви се отнема за три месеца

Нови по - високи глоби. Нови промени в Закона за движение по пътищата.

Публикуваните в бр. 60 на "Държавен вестник" от 7 август 2012 г. влизат в сила от същата дата. Те са както следва:
В член 12 на Закона се създава нова алинея 6.

"(6) На кръстовища с интензивно движение се поставят устройства за отчитане времетраенето на светлинния сигнал."
/само тази промяна влиза в сила 1 година след обнародването в "Държавен вестник"/.
В чл. 70 алинея 3 е изменена така:

"(3) През деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини."
Целта е да се осигури по-добра видимост между участниците в движението и оттам въздържането им от опасни маневри и действия.
Санкцията за неспазване това задължение е глоба до 20 лв.,по чл. 185 от Закона.
До края на тази седмица органите на пътна полиция само ще предупреждават водачите на МПС да включат светлините си, без да ги санкционират. От 13 август ще започне прилагането на закона в пълна сила.
Член 80 се изменен така:
"Чл. 80. Водачът на велосипед е длъжен:
1. да ползва светлоотразителна жилетка при управлението му извън населените места, през тъмната част от денонощието и при намалена видимост;
2. да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение."
Санкциите за неспазване на задължението по т. 1 е глоба10 лева по чл. 183, ал. 1, т.5 от Закона; по т. 2 - глоба до 20 лв. по чл. 185 от Закона, а при създадена непосредствена опасност за движението - глоба от 20 до 150 лв. / по. Чл 1801 ал. 1, т. 1 от Закона.

В Принудителни административни мерки на Закона, чл. 171, т. 2. - Временно спиране от движение на пътно превозно средство, са създадени нови текстове в букви "з" и "и":
з/ на собственик, който управлява моторно превозно средство без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда или друго упойващо вещество за срок до един месец;
и/ на собственик, който допуска или предоставя управлението на МПС на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда или друго упойващо вещество - за срок до един месец."
Създава се нова алинея 4:
"(4) В случаите по чл. 171, т. 2 , букви "з" и "и" свидетелството за регистрация на моторното превозно средство се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение на лицето, управлявало моторното превозно средство, и се връща на собственика на превозното средство по ред, определен от министъра на вътрешните работи."

В чл. 174 от Закона алинея 1 е изменена така:
"Чл. 174 (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв., който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух."
Изменена е ал. 3.
"(3) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 2 години и глоба 2000 лв."

В чл. 177 са направени изменения в алинея 4.
Завишават се глобите при случаи на повторно извършване на нарушението "управление на МПС без правоспособност".
"(4) Когато нарушението по ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2 е извършено повторно, наказанието е глоба от 300 до 1500 лв., а за повторно нарушение по ал. 3 наказанието е глоба от 1000 до 5000 лв."

Създаден е нов член на Закона 178д, с цел улесняване паркирането на автомобилите, обслужващи хората с увреждания или управлявани от тях.
"Чл.178д. Наказва се с глоба в размер 200 лв. лице, което без да има това право, паркира на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания, или за превозно средство, приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания."
В чл. 183 се създава нови алинеи 5 и 6.
"(5) Наказва се с глоба 100 лв. водач, който:
1. преминава при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;
2. не осигури предимство, когато преминава през пешеходна пътека"
(6) Когато нарушението по ал. 5, т.1 или 2 е извършено повторно, водачът се наказва с глоба в размер 200 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от един месец."
В чл. 184 е създадена нова алинея 2.
"(2) С глоба 50 лв. се наказва пешеходец, който:
1. преминава през огражденията от парапети и вериги;
2. не спазва светлинните сигнали на пътните светофари и сигналите на регулировчика.
(3) С глоба 20 лв. се наказва пешеходец, който наруши правилата за движение, извън случаите по ал.2.
(5) (Когато в резултат на нарушения по ал. 1, 2 и 3 са причинени вреди на пътното превозно средство, на пътници или на други лица, нарушителят се наказва с глоба от 20 до 50 лв.
В член 177 е променена алинея 3.
Завишава се глобата за нарушаване на нормите за движение на МПС, чиито размер, маса и натоварване на ос са над допустимите норми:
"(3) Който управлява пътно превозно средство с размери, маса или натоварване на ос, които надвишават нормите, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, без да спазва установения за това ред, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв."
За повторно извършване на това нарушение /в рамките на 1 година от първото/ глобата е от 1000 до 5000 лв. /според изменението на алинея 4/.

Възстановяване на контролни точки

Издаване на контролен талон "Водач на МПС без наказания"

Отнемане на точки, загуба на правоспособност

Подобни статии:
 

Реклама