Инструкция № 11 от 29.06.2001 г. за кадровата работа в Министерството на отбраната

Печат
Вторник, 20 Януари 2009 19:07

Инструкция № 11 от 29.06.2001 г. за кадровата работа в Министерството на отбраната

Държавен вестник брой: 107
Година: 2008
Орган на издаване: Министерство на отбраната
Дата на обнародване:
16 дек 2008

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази инструкция се определят правомощията на длъжностните лица да сключват договори за кадрова военна служба и допълнителни споразумения към тях; да назначават и да освобождават от длъжност кадровите военнослужещи; да повишават и да понижават във военно звание и да освобождават от кадрова военна служба кадровите военнослужещи, както и задълженията на кадровите органи.

Чл. 2. При реализирането на кадровия процес командирите (началниците) са длъжни:
1. да познават подчинените си кадрови военнослужещи и обективно да оценяват професионалните им знания, умения и постигнати резултати от дейността; правилно да направляват служебната активност и непрекъснато да повишават мотивацията им за служба; да създават условия за развитие на техните професионални и личностни качества; да създават условия за удовлетворяване на потребностите и подобряване на качеството им на живот;
2. при назначаване и освобождаване от длъжност да беседват с кадровите военнослужещи, като ги запознават с решенията на комисиите за разглеждане на служебното положение на кадровите военнослужещи и плана за разместване в касаещия ги обем;
3. да изслушват от подчинените си командири (началници) и кадрови органи доклади за състоянието на кадрите и планират мероприятия за работа с тях;
4. да организират посрещането и подпомагат служебното адаптиране на новоназначените кадрови военнослужещи;
5. да се запознават и решават молбите и жалбите на кадровите военнослужещи;
6. да създават условия за повишаване квалификацията на кадровите военнослужещи, както и за обучение в квалификационни курсове на подлежащите на освобождаване от кадрова военна служба;
7. да организират тържествено изпращане на кадровите военнослужещи, които се освобождават от кадрова военна служба;
8. да изготвят атестации на пряко подчинените си кадрови военнослужещи, за чиято обективност и за произтичащите от нея кадрови решения носят дисциплинарна отговорност;
9. да изготвят прогнози за длъжностното развитие на подчинените си кадрови военнослужещи и своевременно да ги актуализират;
10. да ръководят и участват в работата на комисиите за разглеждане на служебното положение на кадровите военнослужещи;
11. да запознават подчинените си кадрови военнослужещи с регистъра на вакантните длъжности;
12. да организират и ръководят воденето на автоматизирания и ръчен отчет на кадровите военнослужещи и неговото актуализиране.

Раздел II
Правомощия на длъжностните лица

Чл. 3. Министърът на отбраната:
1. подписва договорите за кадрова военна служба и допълнителните споразумения към тях със:
а) висшия команден състав от Министерството на отбраната и Българската армия;
б) (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) офицерите на длъжности, изискващи военно звание "полковник" в дирекциите на Министерството на отбраната;
в) (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) всички офицери от структурите на подчинение на министъра на отбраната;
г) кадровите военнослужещи, които ще се обучават в чужбина;
д) кадровите военнослужещи, определени за преминаване на едногодишен стаж като "съдебен кандидат".
2. приема офицери на кадрова военна служба в Министерството на отбраната и в Българската армия, присвоява им първо офицерско звание и ги назначава на първа длъжност по предложение на началника на Генералния щаб на Българската армия:
а) приема на кадрова военна служба и присвоява съответното военно звание на офицери във военните съдилища и във военните прокуратури по решение на Висшия съдебен съвет;
3. повишава и понижава във военни звания офицерите от Министерството на отбраната и Българската армия (без тези от висшия команден състав), като:
а) за Българската армия - по предложение на началника на Генералния щаб на Българската армия;
б) за дирекциите на Министерството на отбраната - по предложение на главния секретар на Министерството на отбраната;
в) (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) за структурите на подчинение на министъра на отбраната - по предложение на съответните ръководители, съгласувано с главния секретар на Министерството на отбраната;
г) (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) повишава (понижава) сержантите във (с) военно звание "офицерски кандидат" от организационните структури и административните звена на Министерството на отбраната и структурите на подчинение на министъра на отбраната, по предложение на съответните ръководители, съгласувано с главния секретар на Министерството на отбраната;
4. назначава:
а) всички офицери в Министерството на отбраната и в Българската армия на длъжности, изискващи по-високо военно звание (без тези от висшия команден състав);
б) (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) офицерите в дирекциите на Министерството на отбраната на длъжности, изискващи военно звание "полковник";
в) (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) всички офицери във структурите на подчинение на министъра на отбраната (без тези от висшия команден състав);
г) офицери на длъжност извън територията на страната при участие на Република България в операции по поддържане на мира и в мисии, провеждани под егидата на международни организации;
д) офицери на длъжност извън територията на страната в дипломатическите представителства и в дипломатическите мисии на Република България към международни организации;
е) офицери на длъжност извън територията на страната в щабове и органи на международни организации;
ж) кадрови военнослужещи в състава на многонационалните сили, разположени на територията на страната;
5. освобождава от кадрова военна служба:
а) (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) офицерите (без тези от висшия команден състав) от Министерството на отбраната, от структурите на подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия и ги зачислява в резерва по предложение на началника на Генералния щаб на Българската армия;
б) офицерите от военните съдилища и военните прокуратури, освободени от длъжност с решение на Висшия съдебен съвет;
6. обявява със заповед указите на Президента на Република България за назначаване и освобождаване от длъжности и от кадрова военна служба на офицерите от висшия команден състав и за удостояване с висши военни звания на офицери от Министерството на отбраната и Българската армия;
7. (нова, ДВ, бр. 49 от 2003 г.) прекратява договорите за кадрова военна служба на офицерите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната, в това число и тези от висшия команден състав.

Чл. 4. Началникът на Генералния щаб на Българската армия:
1. подписва от името на министъра на отбраната договорите за кадрова военна служба и допълнителните споразумения към тях със:
а) (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) офицерите от Българската армия на длъжности, изискващи военно звание "полковник";
б) всички кадрови военнослужещи от пряко подчинените му поделения, които не са в правомощията на други длъжностни лица;
2. прави предложения до министъра на отбраната за:
а) назначаване на длъжности и удостояване с висши военни звания на офицери от висшия команден състав на Българската армия;
б) приемане на офицери на кадрова военна служба, присвояване на първо офицерско звание и назначаване на първа длъжност;
в) назначаване на длъжности на офицери, изискващи по-високо военно звание, повишаване и понижаване във военно звание на офицери от Българската армия;
г) назначаване на офицери на длъжност извън територията на страната при участие на Република България в операции по поддържане на мира и в мисии, провеждани под егидата на международни организации, в дипломатическите представителства, в дипломатическите мисии на Република България към международни организации и в щабове и органи на международни организации, както и в състава на многонационалните сили, разположени на територията на страната;
3. назначава:
а) (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) офицери на длъжности, изискващи военно звание "полковник" от Българската армия;
б) всички офицери от подчинените му поделения, които не са в правомощията на други длъжностни лица;
в) повишава (понижава) сержантите (за ВМС-старшините) във (с) военно звание "офицерски кандидат"от Българската армия.

Чл. 5.Главният секретар на Министерството на отбраната:
1. (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) подписва от името на министъра на отбраната договорите за кадрова военна служба и допълнителните споразумения към тях с кадровите военнослужещи на длъжности, изискващи военно звание "подполковник" и по-ниско от дирекциите на Министерството на отбраната;
2. прави предложения до министъра на отбраната за:
а) назначаване на офицери на длъжности началник на отдел, приравнени и по-високи от дирекциите на Министерството на отбраната;
б) назначаване на длъжности, изискващи по-високо военно звание, повишаване и понижаване във военно звание на офицери от дирекциите на Министерството на отбраната;
3. назначава:
а) (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) офицери на длъжности, изискващи военно звание "подполковник" и по-ниско от дирекциите на Министерството на отбраната;
б) сержантите и кадровите войници от дирекциите на Министерството на отбраната;
4. повишава и понижава във военно звание сержантите и кадровите войници от дирекциите на Министерството на отбраната.

Чл. 6. Началниците на главни щабове на видовете въоръжени сили:
1. (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) подписват от името на министъра на отбраната договорите за кадрова военна служба и допълнителните споразумения към тях с всички кадрови военнослужещи от пряко подчинените им поделения, които не са в правомощията на други длъжностни лица;
2. правят предложения по команден ред за:
а) назначаване на длъжности, изискващи по-високо военно звание, повишаване и понижаване във военно звание на офицери от подчинените им поделения;
б) (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) назначаване на офицери на длъжности, изискващи военно звание "полковник", от подчинените им поделения;
в) повишаване (понижаване) на сержантите (за ВМС-старшините) във (с) военно звание "офицерски кандидат" от подчинените им поделения;
3. назначават:
а) (отм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.);
б) всички офицери от подчинените им поделения, които не са в правомощията на други длъжностни лица;
в) сержантите (за ВМС-старшините) на длъжности в пряко подчинените им поделения, които не са в правомощията на други длъжностни лица;
4. повишават и понижават във военно звание (без "офицерски кандидат") сержантите (за ВМС-старшините) в пряко подчинените им поделения, които не са в правомощията на други длъжностни лица.

Чл. 7. (Изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) Командирите на командвания (корпуси):
1. подписват от името на министъра на отбраната договорите за кадрова военна служба и допълнителните споразумения към тях със:
а) (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) офицерите на длъжности, изискващи военно звание "подполковник", от подчинените им поделения;
б) всички кадрови военнослужещи от пряко подчинените им поделения, които не са в правомощията на други длъжностни лица;
2. правят предложения по команден ред за:
а) назначаване на длъжности на офицери, изискващи по-високо военно звание;
б) повишаване и понижаване във военно звание на офицери от подчинените им поделения;
в) (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) назначаване на офицери на длъжности, изискващи военно звание "полковник";
г) повишаване (понижаване) на сержантите (за ВМС-старшините) във (с) военно звание "офицерски кандидат" от подчинените им поделения;
3. назначават:
а) (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) офицерите на длъжности, изискващи военно звание "подполковник", от подчинените им поделения;
б) всички офицери от подчинените им поделения, които не са в правомощията на други длъжностни лица;
в) сержантите (за ВМС-старшините) в пряко подчинените им поделения, които не са в правомощията на други длъжностни лица;
4. повишават и понижават във военно звание (без "офицерски кандидат") сержантите (за ВМС-старшините) от пряко подчинените им поделения, които не са в правомощията на други длъжностни лица.

Чл. 8. (Изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; доп., бр. 69 от 2005 г.) Командири на бригади (военноморска база, авиобаза тип "А") и началниците на висшите военни училища:
1. подписват от името на министъра на отбраната договорите за кадрова военна служба и допълнителните споразумения към тях със:
а) (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) офицери на длъжности, изискващи военно звание “майор” и по-ниско, от подчинените им поделения;
б) сержантите (за ВМС-старшините) и кадровите войници от подчинените им поделения;
2. правят предложения по команден ред за:
а) назначаване на длъжности, изискващи по-високо военно звание, повишаване и понижаване във военно звание на офицери от подчинените им поделения;
б) (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) назначаване офицери на длъжности, изискващи военни звания “полковник” и “подполковник”;
в) повишаване и понижаване във военно звание "офицерски кандидат" на сержантите (за ВМС-старшините) от подчинените им поделения;
3. назначават:
а) (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) офицери на длъжности, изискващи военно звание “майор” и по-ниско, от подчинените им поделения;
б) на длъжност, повишават и понижават във военно звание (без "офицерски кандидат") сержантите (за ВМС-старшините) от пряко подчинените им поделения, които не са в правомощията на други длъжностни лица.

Чл. 9. Началниците на висши военни училища подписват от името на министъра на отбраната договорите за обучение и договорите за кадрова военна служба с обучаемите в съответното висше военно училище.

Чл. 10. Началниците на ВА "Г.С.Раковски", Военномедицинска академия и висшите военни училища назначават на длъжност и подписват от името на министъра на отбраната допълнителните споразумения с хабилитираните лица, избрани на ръководни длъжности по глава четвърта на Закона за висшето образование в съответното военно училище.

Чл. 11. Командирите на полкове и самостоятелни батальони (авиобаза тип "Б", корабен дивизион, дивизион подводници, група дивизиони, летателна ескадрила, отряд за РРТР, отряд за РЕК, парашутно-разузнавателен батальон, АОРЛВ, фрегата, подводница) и приравнените на тях началници на самостоятелни поделения:
1. подписват от името на министъра на отбраната договорите за кадрова военна служба и допълнителните споразумения към тях със сержантите (за ВМС-старшините) и кадровите войници от подчинените им поделения;
2. правят предложения по команден ред за:
а) назначаване на длъжности, изискващи по-високо военно звание, повишаване и понижаване във военно звание на офицери от подчинените им поделения;
б) повишаване и понижаване на сержантите (за ВМС-старшините) във военно звание "офицерски кандидат" от подчинените им поделения;
3. назначават на длъжност, повишават и понижават във военно звание (без "офицерски кандидат") сержантите и кадровите войници от подчинените им поделения.

Чл. 12. (Изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) Ръководителите на структурите на подчинение на министъра на отбраната, подписват от името на министъра на отбраната договорите за кадрова военна служба и допълнителните споразумения към тях, назначават на длъжност, повишават и понижават във военно звание (без "офицерски кандидат") сержантите (за ВМС-старшините) от пряко подчинените им поделения, които не са в правомощията на други длъжностни лица.

Чл. 13. (Изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) Командирите (началниците) на поделения с ранг на бригада (база), подписват от името на министъра на отбраната договорите за кадрова военна служба и допълнителните споразумения към тях, назначават на длъжност, повишават и понижават във военно звание (без "офицерски кандидат") сержантите (за ВМС-старшините) от пряко подчинените им поделения, които не са в правомощията на други длъжностни лица.

Чл. 14. Кадровите военнослужещи, взети в разпореждане на министъра на отбраната в специален щат, се назначават на нова длъжност от длъжностните лица, имащи права да назначават на съответната длъжност.

Чл. 15. Длъжностните лица, които имат право да назначават на длъжност, повишават и понижават във военно звание сержантите и кадровите войници, ги приемат на кадрова военна служба и им присвояват първо военно звание.

Чл. 16. Кадровите военнослужещи се освобождават от длъжност:
1. при назначаване на нова длъжност - от длъжностното лице, имащо право да ги назначи на новата длъжност;
2. при вземане в специален щат на министъра на отбраната - от министъра на отбраната по предложение на съответния командир (началник) и мнения на длъжностните лица по команден ред; за кадровите военнослужещи, подали рапорт за освобождаване от кадрова военна служба на основание чл.129 ЗОВСРБ, предложението на командира се отразява върху рапорта им; кадровите военнослужещи, подлежащи на освобождаване на основание чл.128, т. 4 ЗОВСРБ, изявяват в рапорт до министъра на отбраната, подаден по команден ред, желанието (нежеланието) си да се ползват от правото си по чл.223 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Чл. 17. На сержантите (за ВМС-старшините) и войниците (за ВМС-матросите) на кадрова военна служба се прекратява договорът за кадрова военна служба, освобождават се от длъжност и от кадрова военна служба и се зачисляват в резерва със заповед на длъжностното лице, в чието правомощие е длъжността, която заемат в момента на освобождаването.

Чл. 18. На сержантите (за ВМС-старшините) и войниците на кадрова военна служба, намиращи се в разпореждане на министъра на отбраната, се прекратява договора за кадрова военна служба, освобождават се от длъжност и от кадрова военна служба и се зачисляват в резерва със заповед на командира (началника) на поделението, в което те са дадени на отчет и доволствие.

Раздел III
Задължения на кадровите органи

Чл. 19. Кадровите органи подпомагат по кадровите въпроси министъра на отбраната, началника на Генералния щаб на Българската армия, началниците на главни щабове на видовете въоръжени сили, командирите и началниците, в чиято структура се намират.

Чл. 20. Кадровите органи са длъжни:
1. да подготвят всички документи на своите командири (началници) по кадровата работа с кадровите военнослужещи;
2. да водят ръчен и автоматизиран отчет на кадровите военнослужещи;
3. да познават професионалните качества и възможности на кадровите военнослужещи;
4. да подпомагат командира (началника) при подбора на офицери, отговарящи на условията за обучение във военните училища и други висши училища у нас и в чужбина; да съдействат при изпълнението на ежегодната заповед на министъра на отбраната по обучението и квалификацията на офицерите;
5. в края на всяко тримесечие да изготвят и докладват по команден ред анализи за количественото и качественото комплектуване с кадрови военнослужещи;
6. да водят списъци на вакантните длъжности и да ги изпращат по команден ред до кадровите органи на министъра на отбраната и началника на Генералния щаб на Българската армия в срокове, указани в заповедта за годишното разместване на кадровите военнослужещи;
7. да водят отчет на кадровите военнослужещи, на които са наложени дисциплинарни наказания на основание чл.282, букви "г" - "з" от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
8. при необходимост да организират беседите на командира (началника) с кадровите военнослужещи при получаване на рапорти и предложения, касаещи кадровата работа; резултатите от беседите да оформят писмено;
9. да подпомагат и контролират кадровите органи в по-нискостоящите организационни звена;
10. да анализират предложенията, свързани с развитието на кадровите военнослужещи, и да предлагат целесъобразни решения;
11. да изготвят план за разместване на кадровите военнослужещи;
12. да отчитат атестирането на кадровите военнослужещи и да изготвят анализ на резултатите от атестирането;
13. да издават (изземват) служебните карти на кадровите военнослужещи;
14. да изготвят и комплектуват служебните дела на кадровите военнослужещи и отговарят за тяхното правилно съхраняване и използване;
15. да уведомяват писмено в 15-дневен срок съответното военно окръжие за приетите и освободените от кадрова военна служба;
16. да осигуряват в административно-техническо отношение работата на комисиите за разглеждане на служебното положение на кадровите военнослужещи.

Чл. 21. За ръководство на кадровата политика и комплектуването с кадрови военнослужещи, тяхната подготовка и квалификация в Министерството на отбраната министърът на отбраната се подпомага от кадрови орган.

Чл. 22. Кадровият орган на министъра на отбраната участва в изготвянето на всички документи на министъра на отбраната по окомплектуването с личен състав, подготовката на кадровите военнослужещи, осъществяването на общото ръководство и контрола на военни училища, военно-научните организации и изследователски звена в Министерството на отбраната и Българската армия, като:
1. подготвя предложения за назначаване, освобождаване от длъжност, освобождаване от кадрова военна служба и удостояване с висши офицерски звания на висшия команден състав;
2. подготвя доклади на министъра на отбраната до Министерския съвет за предложения за издаване укази на Президента на Република България за назначаване, освобождаване от длъжност, освобождаване от кадрова военна служба и удостояване с висши офицерски звания на висшия команден състав;
3. подготвя заповеди на министъра на отбраната за обявяване на укази на Президента на Република България за назначаване, освобождаване от длъжност, освобождаване от кадрова военна служба и удостояване с висши офицерски звания на висшия команден състав;
4. (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) подготвя заповеди на министъра на отбраната за приемане на кадрова военна служба и присвояване на първо военно звание на кадрови военнослужещи от организационните структури, административни звена и структурите на подчинение на министъра на отбраната;
5. (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) подготвя заповеди на министъра на отбраната за назначаване на длъжност, повишаване и понижаване във военно звание и освобождаване от кадрова военна служба на офицерите от организационните структури, административни звена и структурите на подчинение на министъра на отбраната;
6. подготвя заповеди на министъра на отбраната за назначаване на длъжност на кадрови военнослужещи в състава на многонационалните сили, разположени на територията на Република България;
7. подготвя заповеди на министъра на отбраната за приемане и освобождаване от кадрова военна служба, повишаване и понижаване във военно звание на офицери във военните съдилища и военните прокуратури;
8. подготвя и представя на министъра на отбраната за подпис договори за кадрова военна служба и допълнителни споразумения към тях на офицерите по чл. 3, т. 1, без тези на висшия команден състав от Българската армия;
9. подготвя предложения и заповеди на министъра на отбраната за награждаване с ордени, медали, отличия, предметни, парични и други награди;
10. (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) организира подбора и предлага офицери от организационните структури, административните звена и структурите на подчинение на министъра на отбраната за обучение у нас и чужбина;
11. организира изпълнението на споразуменията по двустранното военно сътрудничество в областта на подготовката на кадровите военнослужещи в чужбина;
12. води автоматизиран отчет за целия личен състав на Министерството на отбраната и Българската армия;
13. (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) води ръчен отчет на офицерите от организационните структури, административни звена и структурите на подчинение на министъра на отбраната, и на офицерите, заемащи основни командни длъжности от "командир на бригада" и по-високи и на висшия команден състав от Българската армия;
14. изготвя регистър на вакантните длъжности и го изпраща до всички поделения в Министерството на отбраната и Българската армия;
15. подготвя заповеди на министъра на отбраната за обявяване на вакантните длъжности за приемане на кадрова военна служба на лица, завършили граждански училища, условията и реда за назначаването им;
16. подготвя предложения на министъра на отбраната до Министерския съвет за откриване, преобразуване и закриване на военни училища, факултети, филиали, колежи и институти и за определяне на статута им;
17. разработва правилници, наредби, инструкции и заповеди на министъра на отбраната, свързани с кадровата, военно-образователната и структурната политика на Министерството на отбраната;
18. след годишното разместване на кадровите военнослужещи прави обобщен анализ на количественото и качественото попълване с личен състав в Министерството на отбраната и Българската армия;
19. министърът на отбраната може да възлага и други задачи по работата с кадровите военнослужещи.

Чл. 23. За ръководството на подготовката, развитието и разместването на кадровите военнослужещи в Българската армия началникът на Генералния щаб на Българската армия се подпомага от кадрови орган.

Чл. 24. Кадровият орган на началника на Генералния щаб на Българската армия участва в изготвянето на всички документи на началника на Генералния щаб по кадровата работа с кадровите военнослужещи, като:
1. изготвя предложения на началника на Генералния щаб на Българската армия до министъра на отбраната за назначаване, освобождаване от длъжност, освобождаване от кадрова военна служба и удостояване с висши офицерски звания на висшия команден състав от Българската армия;
2. подготвя заповеди на министъра на отбраната за приемане на офицери на кадрова военна служба в Българската армия, присвояване на първо офицерско звание и назначаване на първа офицерска длъжност;
3. подготвя заповеди на министъра на отбраната за приемане на кадрова военна служба в Българската армия и назначаване на длъжност на випускниците на военните училища;
4. подготвя заповеди на министъра на отбраната за назначаване на длъжности, изискващи по-високо военно звание, повишаване и понижаване във военно звание, и за освобождаване от кадрова военна служба на офицери от Българската армия;
5. подготвя заповеди на министъра на отбраната за назначаване на длъжности кадрови военнослужещи от Българската армия в състава на многонационалните сили, разположени на територията на Република България;
6. подготвя и представя на министъра на отбраната за подпис договори за кадрова военна служба и допълнителни споразумения към тях на офицерите от висшия команден състав от Българската армия;
7. подготвя заповеди на началника на Генералния щаб на Българската армия за подготовката и развитието на кадровите военнослужещи в Българската армия;
8. подготвя заповеди на началника на Генералния щаб по чл. 4, т. 3;
9. организира подбора и предлага офицери от Българската армия за обучение у нас и в чужбина;
10. води автоматизиран отчет на целия личен състав на Българската армия;
11. води ръчен отчет на офицерите на кадрова военна служба в Българската армия;
12. началникът на Генералния щаб на Българската армия може да възлага и други задачи по работата с кадровите военнослужещи.

Чл. 25. Кадровият орган на началника на главния щаб на вида въоръжена сила освен задълженията по чл. 20 изготвя всички документи по кадровата работа с кадровите военнослужещи, като:
1. изготвя предложения на началника на главния щаб на вида въоръжена сила до началника на Генералния щаб на Българската армия за повишаване и понижаване във военно звание и назначаване на офицери на длъжности, които не са в неговите правомощия;
2. изготвя предложения на началника на главния щаб на вида въоръжена сила до началника на Генералния щаб на Българската армия за повишаване (понижаване) на сержантите (за ВМС-старшините) във (с) военно звание "офицерски кандидат";
3. подготвя заповеди на началника на главния щаб на вида въоръжена сила по чл. 6, т. 3;
4. води автоматизиран отчет на целия личен състав на вида въоръжена сила; 5. води ръчен отчет на кадровите военнослужещи във вида въоръжена сила.

Чл. 26. (Изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) Кадровият орган на командира на командването освен задълженията по чл. 20 изготвя всички документи по кадровата работа с кадровите военнослужещи, като:
1. (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) изготвя предложения на командира на командването до началника на главния щаб на вида въоръжена сила за повишаване и понижаване във военно звание и назначаване на офицери на длъжности от командването, които не са в неговите правомощия;
2. (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) изготвя предложения на командира на командването до началника на главния щаб на вида въоръжена сила за повишаване (понижаване) на сержантите (за ВМС-старшините) във (с) военно звание "офицерски кандидат";
3. (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) подготвя заповеди на командира на командването по чл. 7, т. 3;
4. (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) води автоматизиран отчет на целия личен състав на командването;
5. (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) води ръчен поименен и числен отчет на кадровите военнослужещи в командването.

Чл. 27. (Изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) Кадровият орган на командира на бригадата (базата) освен задълженията по чл. 20 изготвя всички документи по кадровата работа с кадровите военнослужещи, като:
1. (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) изготвя предложения на командира на бригадата (базата) до командира на корпуса за повишаване и понижаване във военно звание и назначаване на офицери на длъжности от бригадата (базата), които не са в неговите правомощия;
2. (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) изготвя предложения на командира на бригадата (базата) до командира на корпуса за повишаване (понижаване) на сержантите (за ВМС-старшините) във (с) военно звание "офицерски кандидат";
3. (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) подготвя заповеди на командира на бригадата (базата) по чл. 8, т. 3;
4. (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) води автоматизиран отчет на целия личен състав на бригадата (базата);
5. (изм., ДВ, бр. 49 от 2003 г.) води ръчен поименен и числен отчет на кадровите военнослужещи в бригадата (базата).

Чл. 28. Кадровият орган на командира на полка и самостоятелния батальон (авиобаза тип "Б", корабен дивизион, дивизион подводници, група дивизиони, летателна ескадрила, отряд за РРТР, отряд за РЕК, парашутно-разузнавателен батальон, АОРЛВ, фрегата, подводница) и приравнени на тях освен задълженията по чл. 20 изготвя всички документи по кадровата работа с кадровите военнослужещи, като:
1. изготвя предложения на командира на полка (самостоятелния батальон) по команден ред за повишаване и понижаване във военно звание и назначаване на офицери на длъжности от полка (самостоятелния батальон), които не са в неговите правомощия;
2. изготвя предложения по команден ред за повишаване (понижаване) на сержантите (за ВМС-старшините) във (с) военно звание "офицерски кандидат" от подчинените им поделения;
3. подготвя заповеди на командира на полка и самостоятелния батальон по чл. 10, т. 3;
4. води автоматизиран отчет на целия личен състав на полка (самостоятелния батальон);
5. води ръчен поименен и числен отчет на кадровите военнослужещи в полка (самостоятелния батальон).

Чл. 29. Кадровите органи на ВА "Г.С.Раковски", Военномедицинска академия и военните училища освен задълженията по чл. 20 са длъжни:
1. да подготвят договорите за обучение с курсантите и за кадрова военна служба след навършване на пълнолетие;
2. до края на първата учебна година да съставят служебни дела на курсантите;
3. да подготвят допълнителните споразумения с хабилитираните лица, избрани на ръководни длъжности по глава четвърта на Закона за висшето образование в съответното военно училище.

Заключителни разпоредби

§ 1. Правомощията на длъжностните лица от служба "Военна информация" да сключват договори за кадрова военна служба и допълнителни споразумения към тях; да назначават и да освобождават от длъжност кадровите военнослужещи, да повишават и да понижават във военно звание и да освобождават от кадрова военна служба кадровите военнослужещи, както и задълженията на кадровите органи в служба "Военна информация" се определят с отделен акт на министъра на отбраната.

§ 1а. (Нов, ДВ, бр. 44 от 2005 г.) Правомощията на длъжностните лица от служба "Сигурност - ВП и ВКР" да сключват договори за кадрова военна служба и допълнителни споразумения към тях; да назначават и да освобождават от длъжност кадровите военнослужещи, да повишават и да понижават във военно звание и да освобождават от кадрова военна служба кадровите военнослужещи, се определят с правилника за структурата и организацията на дейността на служба "Сигурност - ВП и ВКР".

§ 2. Тази инструкция се издава на основание чл.5, чл.20, чл.23, чл.43, чл.44, чл.45, чл.51, чл.175, чл.179, чл.184, чл.185, чл.187, от Правилника за кадрова военна служба и отменя Инструкция № 1 за кадровата работа в Министерството на отбраната, обявена със заповед на министъра на отбраната № К-523 от 19.V.1999 г.