Последно променен на Петък, 10 Септември 2010 20:46

Таблица за полагаемите дни обезщетения за времето на отпуск поради временна неработоспособност - по видове

Вид на болничния Полагаеми дни
Временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест. /чл.42,ал.1 от КЗОО/ От първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.
Когато временната неработоспособност е настъпила преди прекратяването или до 2 месеца от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 75 календарни дни след прекратяването на обезщетението.
Временна неработоспособност поради карантина. /чл.43, т.1 от КЗОО/ Времето, за което осигуреният е под карантина.
Временна неработоспособност поради отстраняване от работа по предписание на здравните органи. /чл.43,т.2 от КЗОО/ Времето на отстраняване от работа,но за не повече от 90 календарни дни през една календарна година.
Санаторно-курортно лечение. /чл.44 от КЗОО/ За целия им престой, включително до три календарни дни за пътуване.
Гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болен член от семейството над 18-годишна възраст. /чл.45,ал.1,т.1 от КЗОО/ До 10 календарни дни - на всеки осигурен.
Гледане или належащо прудружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната и чужбина на болно дете до 18-годишна възраст. /чл.45,ал.1,т.2 от КЗОО/ До 60 календарни дни - общо за всички членове на семейството.
Гледане на дете под карантина до 18-годишна възраст, болно от заразна болест. /чл.45,ал.1,т.3 от КЗОО/ До изтичането на срока на карантината.
Гледане на болно дете до 3-годишна възраст, настанено в заведение за болнична помощ заедно с осигурения. /чл.45,ал.1,т.4 от КЗОО/ За времето, през което осигуреният е бил в заведението.
Гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина. /чл.45,ал.1,т.5 от КЗОО/ Докато трае карантината.
При трудоустрояване поради временно намалена работоспособност вследствие на общо заболяване, трудова злополука или професионална болест. /чл.47,ал.1 от КЗОО
За времето на трудоустрояването, но за не повече от 6 календарни месеца.
Болничен за бременност и раждане /чл.50 от КЗОО/ За срок от 135 календарни дни, от които 45 дни преди раждането.

Забележки:

  • 1. Осигурените лица имат право на парично обезщетение за времето на отпуск поради временна неработоспособност, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж, с изключение на правото на обезщетение поради трудова злополука и професионална болест, при бременност и раждане и за осигурени, ненавършили 18-годишна възраст.
  • 2. Членове на семейството се считат съпругът, съпругата и техните възходящи и низходящи по права линия.
  • 3. При гледане на хронично болен член от семейството парично обезщетение се изплаща само в случаите на изостряне на заболяването.
  • 4. За един и същи осигурителен случай за едно и също време обезщетение за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната и чужбина на болен член на семейството над 18-годишна възраст може да се изплаща само на един осигурен член от семейството.
Подобни статии:
 

Реклама