Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсална услуга

 

Държавен вестник брой: 100
Година: 2008
Орган на издаване: Комисия за регулиране на съобщенията
Дата на обнародване:
21 ное 2008
Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тези правила се определя начинът, по който предприятията, задължени да предоставят цялата или част от универсалната услуга (задължените предприятия), изчисляват нетните разходи за предоставяне на услугите по чл. 182, ал. 2 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), когато предоставянето на същата представлява несправедлива тежест за тези предприятия.

Чл. 2.
(1) На компенсиране подлежат доказаните нетни разходи в случай, че предоставянето на универсална услуга представлява несправедлива тежест за предприятията, задължени да предоставят:
1. свързване в определено местоположение към обществената телефонна мрежа, отнасящо се до обосновано искане за свързване, подадено от краен потребител, и достъп до обществени телефонни услуги;
2. ценови пакети, предоставяни в съответствие с методиката по чл. 195 ЗЕС.
(2) На компенсиране подлежат доказаните нетни разходи в случай, че предоставянето на услугите представлява несправедлива тежест за предприятията, на които е възложено да предоставят някоя/някои от услугите по чл. 182, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 6 ЗЕС.

Раздел II
Определяне на нетните разходи и оценяване на нематериалните предимства

Чл. 3.
(1) Нетните разходи от предоставянето на всяка от услугите, включени в обхвата на универсалната услуга, и за всяко от предприятията се определят съгласно правилата, установени в чл. 3 - 9, като сумата на нетните разходи по посочените членове се коригира с паричната оценка на нематериалните предимства, определена по реда на чл. 10.
(2) Нетните разходи и нематериалните предимства по предходната алинея се определят от задължените предприятия за период, отнасящ се до предходната календарна година, приключваща на 31 декември.

Чл. 4. Нетните разходи за свързване в определено местоположение към обществената телефонна мрежа се изчисляват като разлика между:
1. сумата на приходите, отнасящи се до брой осъществени свързвания на обикновен телефонен пост, въз основа на обосновани искания, подадени от крайни потребители като част от универсалната услуга, и
2. сумата на приходите, отнасящи се до същия брой осъществени свързвания на обикновен телефонен пост по т. 1, когато тези свързвания не са част от универсалната услуга.

Чл. 5. Нетните разходи за достъпа до обществени телефонни услуги се изчисляват като разлика между сумата на разходите на предприятието за осигуряване на мрежа за достъп - абонатни портове, кабели за връзка между локалната централа и крайния потребител и главни разпределители и сумата на приходите от осъществяване на достъпа до обществени телефонни услуги (месечен абонамент/стандартен план).

Чл. 6. Нетните разходи за ценовите пакети на универсалната услуга по чл. 2, ал. 1, т. 2 се определят като разлика между сумата на приходите от предоставяне на ценовите пакети и сумата на приходите от абонатите на тези пакети при условие, че се таксуват по цени за тези услуги извън универсалната услуга, без отстъпка и в съответствие с ценовата листа на предприятието, действаща през разглеждания период, включително нейните изменения.

Чл. 7. Нетните разходи за осигуряване на обществени телефонни апарати по чл. 182, ал. 2, т. 2 ЗЕС се изчисляват като разлика между сумата на разходите за закупуване, инсталиране и поддръжка на обществени телефонни апарати, като елемент от универсалната услуга и разходите, когато предоставя същата услуга, която не е елемент от универсалната услуга, като се прибави сумата на приходите от осъществяваните чрез тях услуги.

Чл. 8.
(1) Нетните разходи за осигуряване на телефонен указател по чл. 182, ал. 2, т. 3 ЗЕС се изчисляват като разлика между сумата на разходите за издаване и разпространение на всяко печатно издание в определен тираж и сумата на приходите от реклама и продажба на печатните издания.
(2) Нетните разходи за осигуряване на телефонен указател по чл. 182, ал. 2, т. 3 ЗЕС в електронен вид се изчисляват като разлика между сумата на разходите за поддържане на електронната версия и сумата на приходите от реклама.

Чл. 9. Нетните разходи за осигуряване на справочни услуги по чл. 182, ал. 2, т. 4 ЗЕС се изчисляват като разлика между сумата на преките и непреките разходи по чл. 13, ал. 2 за реализиране на услугата и сумата на приходите от разговорите към определените номера за справочна услуга.

Чл. 10. Нематериалните предимства се оценяват в паричен еквивалент, въз основа на данни от анкета, проведена от независима организация, като се вземат предвид поне следните категории фактори, относими към предлаганата от задълженото предприятие услуга, включена в обхвата на универсалната услуга:
1. престиж на фирмената/търговската марка на предприятието, следствие от предоставянето на услугата;
2. ползи, произтичащи от покритието на цялата територия, на която предприятието предоставя услуги;
3. търговските ползи, които включват възможността за предоставяне на комплексни услуги;
4. маркетингови предимства от достъпа до информация относно потреблението и поведението на абонатите си.

Раздел III
Документи за определяне и доказване на нетни разходи

Чл. 11.
(1) Изчисляването на нетните разходи за предоставяне на универсалната услуга се извършва въз основа на счетоводни данни за получените приходи и извършените разходи за срока по чл. 3, ал. 2. Когато задълженото предприятие има модел за водене на разделно счетоводство и/или система за определяне на приходите и разходите, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията (комисията), то е задължено да предоставя резултатите от прилагане на модела за разделно счетоводство и/или от системата за определяне на разходите като доказателство за определяне и признаване на нетните разходи.
(2) Ако одобреният модел за водене на разделно счетоводство и/или система за определяне на разходите се променят, същите се представят за одобрение от страна на комисията преди прилагането им.

Чл. 12.
(1) Ако задълженото предприятие няма модел за водене на разделно счетоводство и/или система за определяне на разходите, одобрени от комисията, то документите за определяне и доказване на разходите за предоставяне на универсалната услуга следва да включват счетоводни данни за групи разходи и за разпределение на разходите по услуги и детайлизирано описание на прилаганата счетоводна политика и детайлизиран сметкоплан.
(2) За да се гарантира правилно разпределение на разходите, независимо от останалите критерии за групиране на разходите, прилагани от задължените предприятия, разходите за предоставяне на услугата се отнасят към някоя от следните групи:
1. преки разходи: пряко и непосредствено свързани с предоставянето на услугите, поради което при разпределянето им по услуги могат директно да се отнесат към тях;
2. непреки разходи, както следва:
а) непреки съпътстващи (производствени) разходи: произтичат от предоставянето на съответната услуга от обхвата на универсалната услуга по чл. 182, ал. 2 ЗЕС, но не са пряко свързани с тях и при разпределянето им не могат да бъдат директно отнесени по услугите;
б) непреки общи разходи: необходими са за осъществяване на цялостната дейност на предприятието по предоставяне на съответната услуга от обхвата на универсалната услуга по чл. 182, ал. 2 ЗЕС, но нямат пряка връзка с предоставянето на универсалната услуга.
(3) За всеки вид разход по ал. 2, т. 2 предприятията определят представителен и лесно измерим фактор, който служи като единица за разпределението на разхода по услуги.

Чл. 13. В заявлението за компенсиране на нетните разходи от предоставяне на универсалната услуга предприятията посочват размера и начина на изчисление на обичайната търговска печалба.

Раздел IV
Проверка и оценка на изчислените от предприятието нетни разходи

Чл. 14.
(1) Задължените предприятия, отправили искане за компенсиране на нетните разходи, внасят в комисията до 30 юни на текущата година необходимите доказателства, включително отчет за предоставянето на услугите, изчислените от предприятието нетни разходи и детайлизираното описание на прилаганата счетоводната система за разходи.
(2) Изчислените от предприятието нетни разходи заедно с документите към тях се предоставят от комисията за проверка и за оценка от одитор за съответствието им с настоящите правила и методиката по чл. 195 ЗЕС.
(3) Резултатите от проверката на изчислените от предприятията нетни разходи и оценката на одитора са обществено достъпни.

Раздел V
Определяне наличието на несправедлива тежест

Чл. 15.
(1) По реда и в сроковете по чл. 207 ЗЕС комисията излиза със становище относно наличието на несправедлива тежест за всеки от елементите на универсалната услуга, за който е налице заявление за компенсиране, включително значението на нематериалните предимства, както и относно размера на исканата от съответния заявител компенсация.
(2) Становището по ал. 1 се изготвя въз основа на критериите по чл. 200, ал. 2 ЗЕС. Обемът на пазара на дребно на обществени телефонни услуги и пазарният дял на задълженото предприятие се изчисляват въз основа на нетните приходи от предоставяне на обществени телефонни услуги на дребно.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тези правила:
1. "Обикновен телефонен пост" е телефонен пост, който осигурява възможност за провеждане на селищни, междуселищни и международни повиквания от/към географски и негеографски номера, факсимилни съобщения и пренос на данни със скорост, подходяща за функционален достъп до интернет. Не се разглеждат като обикновен телефонен пост абонатните постове, които свързват крайни потребители към цифровата мрежа с интеграция на услуги (ISDN), постове с абонатни съединителни линии, постове с R2D линии и постове с оптична връзка.
2. "Обичайна търговска печалба" е печалбата, която би била калкулирана от предприятието за съответната услуга, ако тя би се предоставяла извън задължението за универсална услуга.

Заключителни разпоредби

§ 2. Тези правила се издават на основание чл. 201, ал. 2 ЗЕС и отменят правилата, приети с Решение № 906 от 25 май 2005 г. на КРС (ДВ, бр. 52 от 2005 г.).

 

Реклама