ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129
ОТ 6 юни 2008 Г.
за определяне нов размер на социалната
пенсия за старост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
Член единствен. (1) Определя от 1 юли 2008 г. нов размер на социалната пенсия за старост - 84,12 лв. месечно.
(2) В размера на социалната пенсия за старост, определен с ал. 1, е включено и осъвременяването й за 2008 г. съгласно чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.
 
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 89, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
 
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите и на управителя на Националния осигурителен институт.

 

Реклама