Част първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.
(1) С този устав се уреждат организацията и редът на функционирането, както и на носенето на военната служба във въоръжените сили.
(2) Уставът определя за мирно и военно време правата и задълженията на военнослужещите от въоръжените сили на Република България по спазването на войсковия ред, организацията и изпълнението на войсковата служба във войсковите райони и извън тях, при участие в мисии и операции извън територията на страната, при съвместни действия за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, в особени случаи - условията и реда на функционирането на военната служба във въоръжените сили и реда за провеждане на военните ритуали.

Чл. 2.
(1) Разпоредбите на този устав са задължителни за военнослужещите от въоръжените сили на Република България.
(2) Министърът на отбраната на Република България, началникът на Генералния щаб на Българската армия и командирите (началниците) могат със свои актове да определят и други изисквания към оборудването на жилищните и нежилищните помещения, разпределението на времето за денонощието, изпълнението на основните мероприятия, основаващи се на особеностите на военната служба и подчинените им войски, разполагането на войските извън поделенията, както и при участието им в мисии и операции извън територията на страната.

Чл. 3.
(1) Военно поделение е всяко организационно обособено формирование, което в зависимост от организационната си структура и задачите, които изпълнява, може да бъде: самостоятелно или в състава на по-голяма войскова единица.
(2) Самостоятелно поделение е военно формирование, което има отделен щат, военнопощенски номер, съответните регистратури за класифицирана и некласифицирана информация, печат, самостоятелно финансово и логистично осигуряване.
(3) Войскова единица е всяко отделение (разчет, екипаж), взвод, рота (батарея, звено), батальон (дивизион, ескадрила), полк, бригада, база от въоръжените сили на Република България или приравнените към тях.
(4) Военно формирование е войскова единица или друга военна структура, сформирана за целите на конкретна задача, мисия или операция.
(5) Военно подразделение е всяко друго формирование, което не отговаря на изискванията по ал. 1 и 2.
(6) Военни обекти са войсковите райони на военните поделения, както и сгради, съоръжения, складове, полигони и други места извън войсковите райони, на които постоянно или временно се извършва дейност от военнослужещи, свързана с изпълнението на войнските им задължения.

Чл. 4. Войсковият ред е система от денонощни дейности, осигуряващи необходимите условия за настаняване и поддържане на жилищните помещения, разпределение на времето, взаимоотношения между военнослужещите, носене на службата от дежурните длъжностни лица, задоволяване на материалните и духовните потребности на военнослужещите и изпълнение на функционалните им задължения. Тези дейности се определят от този устав и регламентиращите военната служба актове.

Чл. 5.
(1) Войсковата служба е денонощна дейност, осигуряваща необходимите условия за живот, войскови ред и обучение на войските.
(2) Вътрешната служба е тази част от войсковата служба, която се изпълнява във военните поделения и обекти, както и при превозване и разполагане на войски извън тях, и е предназначена за поддържане на войскови ред, дисциплина на личния състав, готовност за изпълнение на бойни задачи и създаване на условия за обучение на военнослужещите и опазване на здравето им.
(3) Вътрешната служба на корабите на Военноморските сили на Република България се регламентира с Корабен устав.
 
Чл. 6.
(1) Командирите (началниците) и щабовете извършват проверки по състоянието на войсковия ред, охраната, състоянието на дисциплината в подчинените им поделения (подразделения) и вземат незабавно мерки за отстраняване на констатираните слабости.
(2) Към командирите (началниците) и щабовете на самостоятелни поделения и нагоре се назначават специализирани органи (комисии) за извършване на контрол и оказване на помощ по войсковата служба (приложение № 1).
(3) Командирите, щабовете и назначените длъжностни лица съвместно със структурите на службите за сигурност по места си предоставят взаимно информация за констатираните слабости, касаещи сигурността, охраната, отбраната, опазването на класифицираната информация, и съгласуват мерките за отстраняването им.

Чл. 7.
(1) Военната служба се основава на принципа на единоначалието.
(2) Принципът на единоначалието се реализира чрез вземане на еднолично решение, носене на отговорност и извършване на контрол от командира (началника). Едноличното решение може да бъде обявено устно или писмено, чрез отдаване на директива, заповед или разпореждане.

Чл. 8.
(1) Директивата е документ, издаван от началника на Генералния щаб на Българската армия или от командващите на видовете въоръжени сили, съдържащ ръководни указания по насоки за действие от общ характер с продължителен срок на действие, като към нея се прилагат съответните анекси.
(2) Заповед е всяко писмено или устно нареждане, отдадено от пряк началник към военнослужещи, което е свързано с военната служба и е в съответствие с неговите права и задължения. Писмени заповеди се отдават само от командира (началника) на поделението.
(3) Разпореждане е всяко нареждане на командир (началник), отдадено към военнослужещи, които са му пряко подчинени, свързано с изпълнение на негови функционални задължения или заповед на старшия командир (началник). Писмени разпореждания има право да отдава само първият заместник на командира (началника).
(4) Директивите, заповедите или разпорежданията не могат да противоречат на Конституцията, законите и на международните договори, по които Република България е страна.
(5) Директивите, заповедите или разпорежданията са задължителни за подчинените и се изпълняват безпрекословно, точно и в срок. Те не могат да накърняват личното достойнство на военнослужещите, както и да им налагат извършване на очевидно престъпление.
(6) При необходимост директивата, заповедта или разпореждането се придружава с указания за изпълнението им.

Чл. 9.
(1) Със заповед или с разпореждане на командира (началника) в мирно време могат да се възлагат задачи на подчинените в условия на непосредствена опасност за живота и здравето им само в случаите, когато изпълнението на задълженията е свързано с охрана и отбрана на военни поделения и обекти или когато изпълняват задълженията на длъжностни лица от денонощния наряд, както и когато в задълженията им, определени в правилата за експлоатация на въоръжението и военната техника или във функционалните им задължения е посочено, че при това изпълнение има опасност за живота и здравето им.
(2) В случаите по ал. 1 заповедта или разпореждането се придружават с указания относно спазване на мерките за безопасност и за ограничаване на нездравословните и опасните фактори.
(3) В режим "положение на война" или "военно положение" заповедите и разпорежданията могат да включват задачи в условия на непосредствена опасност за здравето и живота на подчинения.

Чл. 10.
(1) В мирно време военнослужещите могат да използват оръжие като крайна мярка при:
1. въоръжено нападение или заплаха с огнестрелно оръжие върху тях;
2. неизбежна отбрана.
(2) Преди да използват оръжие, военнослужещите предупреждават лицето (лицата), срещу което (които) ще го използват, произвеждат предупредителен изстрел в безопасна посока и когато нападението и заплахата за живота им не се прекрати, използват оръжието срещу нападателя (нападателите).
(3) При невъзможност да се предупреди нападателят (нападателите) военнослужещите използват оръжието без предупреждение.
(4) Военнослужещите са длъжни по възможност да опазят живота на лицето, срещу което е насочено използването на оръжието, и да не застрашават живота и здравето на други лица.
(5) След използване на оръжие военнослужещите са длъжни да докладват незабавно на непосредствения си командир (началник), а след това да изготвят писмен доклад.
(6) В режим "положение на война" или "военно положение", както и при внезапно въоръжено нахлуване, редът за използване на оръжие от военнослужещите се определя с бойните устави и наставления.

Чл. 11.
(1) Новоназначените командири (началници) на поделения встъпват в длъжност на основание на писмена заповед, издадена по правомощие от съответния командир (началник).
(2) Встъпването си в длъжност командирите (началниците) на поделения обявяват с писмена заповед и донасят за това на непосредствения си командир (началник).
(3) Командирите (началниците) на поделения лично приемат (сдават) длъжността в присъствието на представител на непосредствения началник.
(4) За приемане и сдаване на длъжността непосредственият командир (началник) назначава комисия, която изготвя акт със следните раздели:
1. състоянието на готовността за изпълнение на бойни задачи; бойната подготовка и състоянието на войсковата служба;
2. приемане и сдаване на личния състав и делата с данни за: комплектоването с личен състав по щата; морално-психическото състояние и дисциплината на личния състав; наличност и състояние на делата;
3. приемане и сдаване на въоръжението, бойната и друга техника и боеприпасите с данни за: количеството, което се числи по документ; фактическата наличност; качественото и техническото състояние на въоръжението, бойната и друга техника; боеприпасите и условията за тяхното поддържане и съхранение;
4. приемане и сдаване на домакинската част с данни за: квартирно-битовите условия; наличието и състоянието на сградите, съоръженията, инвентара и оборудването; наличността, състоянието, отчетността и реда за съхраняване на отбранителните продукти, както и наличните финансови средства.
(5) Актът се подписва от приемащия и сдаващия длъжността, от членовете и председателите на комисиите и се представя за утвърждаване от непосредствения командир (началник). Препис от акта, когато отразените в него обстоятелства не съставляват класифицираната информация, се връчва на сдаващия срещу подпис.
(6) Новоназначените командири (началници) на длъжност от командир на батальон до командир на бригада при приемане на длъжността провеждат строеви преглед с изпитване на военнослужещите за запознаване с техните искания и жалби.
 
Чл. 12.
(1) Командирите (началниците) на подразделения приемат и сдават длъжността лично в присъствието на по-старшия командир (началник), на когото е подчинен.
(2) За приемането (сдаването) се изготвя акт. В него се посочват: списъчният и наличният състав; моралното състояние на личния състав; състоянието на военната дисциплина и бойната подготовка; наличността и състоянието на въоръжението, бойната и друга техника, боеприпасите, гориво-смазочните материали и другите материални средства.
(3) Актът се изготвя от приемащия длъжността, подписва се от него, от сдаващия длъжността и от представителя на старшия командир (началник) и се представя за утвърждаване от непосредствения командир (началник).

Чл. 13.
(1) Срокът за приемане и сдаване е в зависимост от длъжността:
1. за длъжностите до командир на рота (батарея, звено) включително - до 10 работни дни;
2. за длъжностите командир на батальон (дивизион, ескадрила) - до 15 работни дни;
3. за длъжностите командир на полк, бригада (база) - до 20 работни дни.
(2) Срокът за приемане и сдаване на длъжност, заемана от материално-отговорно лице, се определя от командира (началника) на поделението в съответствие с нормативните документи и не може да бъде по-дълъг от два месеца.
(3) Когато сдаващият длъжността е отстранен от длъжност или отсъства за продължително време, командирът (началникът) назначава комисия за сдаване и приемане, в която задължително се включва лице, посочено от сдаващия.
(4) В случай че лицето не участва лично при сдаването и не посочи свой представител, прекият му командир (началник) назначава представител на сдаващия.
(5) Редът и сроковете за сдаване на длъжностите от длъжностните лица и на дълготрайни активи и материални запаси от поделенията (подразделенията), подлежащи на разформироване, се определят в зависимост от указанията в заповедта за разформироване.

Чл. 14. Военнослужещ, който е назначен да замества друг военнослужещ на определена длъжност, подписва документи, като преди длъжността на титуляря изписва думата "За".
 
Пример: За командир на 50 механизирана бригада      
Заместник-командирът на 50 механизирана бригада      
_____________________________________      
(звание, подпис и фамилия)      
(дата)     
 
Чл. 15.
(1) Военнослужещите ползват отпуск при условия, уредени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и Правилника за кадрова военна служба (ПКВС), по график за ползване на годишен отпуск от военнослужещите (приложение № 2).
(2) Оповестяването на военнослужещите по време на платения годишен отпуск се извършва по установен от командирите (началниците) ред.
(3) На военнослужещите и техните семейства при отиване и връщане от платен годишен отпуск на територията на страната веднъж в годината се издава билет за отпуск (приложение № 3), като стойността му е за сметка на поделението (ведомството), в което служат (работят).
(4) В билета за отпуск се отразява датата на пристигане и заминаване на лицата по ал. 3, като заверяването му се извършва с подпис и печат в община (кметство), военно окръжие, поделение, военно-почивно заведение или хотел, когато има такива на територията на населеното място.
(5) При прекъсване на платения годишен отпуск стойността на билетите за пътуване на лицата по ал. 3 до поделението и обратно до мястото на ползване на отпуска е за сметка на поделението (ведомството), в което служат (работят).

Чл. 16. Условията и редът за командироване на военнослужещите се определя от Министерския съвет.

Чл. 17.
(1) Висшите военни училища са военни поделения, в които се подготвят и обучават:
1. слушатели и курсанти за придобиване на образователно-квалификационна степен и на докторанти - за образователна и научна степен;
2. специализанти за придобиване на следдипломна квалификация;
3. войници (матроси) за придобиване на професионална квалификация "сержант" или "старшина за ВМС";
4. войници (матроси) за придобиване на начална военна подготовка и военноотчетна специалност (ВОС).
(2) Войсковата служба във висшите военни училища се организира съгласно този устав.

Част втора
ВОЙСКОВИ РЕД

Глава първа
ИЗИСКВАНИЯ НА ВОЙСКОВИЯ РЕД

Раздел I
Общи положения
 
Чл. 18.
(1) Войсковите райони на военните поделения се състоят от следните елементи:
1. сграда (помещения) за щаба;
2. сгради (помещения) за логистично осигуряване;
3. строеви плац с пилон за националното знаме;
4. спортни обекти;
5. караулни (патрулни) помещения;
6. контролно-пропускателен пункт;
7. други сгради и помещения, осигуряващи войсковия живот.
(2) Войсковият район на поделението се огражда и се озеленява.
(3) За поддържането на чистотата и реда във войсковия район се изготвя схема (приложение № 4).
(4) Схемата за разпределението и организацията за почистване на района на поделението се съхранява в стаята на оперативния дежурен (дежурния по поделение).
(5) Войсковият район, сградите и помещенията в него се разпределят ежегодно между подразделенията със заповед на командира (началника) на поделението.
(6) В щаба на поделението (подразделението) се изготвят и съхраняват класифицирани схеми на войсковия район, на които са обозначени всички сгради и обекти, изградените канализации, електрификации и комуникации. Схемата се съхранява в регистратурата за класифицирана информация.
(7) При настаняване на няколко военни поделения в един войскови район помещенията и районът се разделят между тях от старшия командир (началник) и се назначава старши на войсковия район, който организира войсковата служба в него.
(8) Ново строителство, както и реконструкция и модернизация на съществуващите войскови и други постройки, се извършва след разрешение на упълномощените за това органи.
(9) В поделенията задължително се води заповедна книга, в която се вписват заповедите, отдавани от командира (началника).
(10) Командирите (началниците) ежегодно отдават писмени заповеди, свързани с организацията на войсковата служба, учебния процес, дисциплината, дисциплинарната практика и посочените заповеди за цялостния войскови живот, в касаещия ги обем - съгласно приложение № 5.
(11) На контролно-пропускателния пункт на поделението се поставя табелка с надпис за времето и приемния ден на командира (началника).
 
Чл. 19. Влизането на военнослужещи и граждански лица във войсковия район или в района на поделението се извършва с пропуски (приложение № 6).

Чл. 20.
(1) Във войсковия район на поделението ежедневно на пилон се развява националното знаме. Знамето се издига в началото и се спуска в края на служебното време. Съхранява се при оперативния дежурен (дежурния по поделение).
(2) За издигане (спускане) на националното знаме дежурният по поделение командва "За знамето - МИРНО!", а когато военнослужещите са с оръжие, се подава и командата "За по-ЧЕСТ!", след което се подава командата "Знамето - ВДИГНИ (СПУСНИ)!".
(3) По командите по ал. 2 военнослужещите от строя обръщат главите си към знамето, като командирите на подразделения от строя и военнослужещите извън строя отдават чест с ръка.
(4) При издигането (спускането) на националното знаме се изпълнява химнът на Република България.
(5) След изпълнението на химна на Република България се подава команда "СВОБОДНО!", а когато военнослужещите са с оръжие, се подава и командата "На ре-МЪК!".
(6) Във войсковите райони, в които са разположени две или повече поделения, старшият командир (оперативен дежурен; дежурен по поделение) на района командва за издигане (спускане) на националното знаме.

Чл. 21.
(1) На официални празници в Република България, празници на Българското войнство, в Деня на Европа, при участие на поделенията в мисии, операции (международни учения) и/или в присъствие на официални лица националното знаме заедно с комплектите флагове на ЕС и НАТО се издигат на пилони пред сградите, определени за щабове, както и на военни летища и пристанища.
(2) Комплектите флагове се поставят в конферентните зали (методическите кабинети) или други помещения, които са определени за официални срещи в поделенията, както и за канцелариите (офисите) на командирите (началниците) на поделения.

Раздел II
Външен вид на военнослужещите

Чл. 22.
(1) Видът, съставът, редът за носенето на униформите и отличителните знаци към тях за военнослужещите от въоръжените сили се определят със заповед от министъра на отбраната.
(2) В зависимост от сезона униформите се делят на:
1. лятна - носи се от 1 май до 30 септември;
2. зимна - носи се от 1 октомври до 30 април.
(3) Началникът на гарнизона има право да променя датата за смяна на униформата в зависимост от метеорологичните условия.

Чл. 23. На военнослужещите, когато са в униформа, се забранява да смесват или комбинират униформите.

Чл. 24. Военнослужещите могат да се движат цивилни извън военните поделения, с изключение на случаите при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност, при провеждането на тържествени мероприятия и при изпълнение на задълженията си, свързани с военната служба.

Чл. 25.
(1) Военнослужещите носят отличителните знаци за притежаваното от тях военно звание и за принадлежността им към рода войска.
(2) Отличителният знак за звание на генералите е бродирана четирилъчна звезда, на адмиралите - бродирана петолъчна звезда, на офицерите - четирилъчна звезда, на сержантите (старшините) и войнишкия състав - нашивки, които се подреждат на пагоните в съответствие с "Албум за униформените облекла на военнослужещите от Министерството на отбраната и Българската армия".
 
Чл. 26.
(1) Военнослужещите носят ордените, медалите и наградните знаци на лявата страна на куртката.
(2) Ордените, медалите и наградните знаци се подреждат по старшинство хоризонтално отвътре навън или полувертикално отдолу нагоре по линията на ревера.
(3) Когато военнослужещият притежава и чуждестранни отличия, те се подреждат след българските.
(4) Военнослужещите носят съответните обозначителни лентички на притежаваните от тях ордени, медали и наградни знаци, прикачени над горния ляв джоб на куртката.
(5) Значките (знаците) за завършени военни академии, университети, училища (колежи) се носят над горния десен джоб на униформата, а знаците за придобита класна специалност и други - под тях.
(6) Когато се носят ордени, медали и наградни знаци, се носят само значките (знаците) за завършени военни академии университети, училища (колежи).
(7) Отличителният знак на поделението, в което служи военнослужещият, се носи закачен на копчето на левия джоб на куртката (якето).
 
Чл. 27.
(1) Военнослужещите мъже, когато са в униформа, са длъжни да бъдат избръснати, с прическа и може да бъдат с бакенбарди и мустаци (приложение № 7).
(2) Военнослужещите жени, когато са в униформа, са длъжни да бъдат с прически, позволяващи косите да бъдат прибрани под баретата (приложение № 7).
(3) На военнослужещите, когато са с униформа, се забранява да носят украшения и модни аксесоари, които не позволяват или пречат за изпълнението на служебните им задължения.

Чл. 28. Офицерите от резерва на официални празници могат да носят униформа, както и получените ордени, медали и наградни знаци, при спазване на изискванията по този устав.

Раздел III
Изисквания за разпределяне и оборудване на сградите и помещенията във войсковия район

Чл. 29.
(1) В сградите на войсковия район се оборудват:
1. канцеларии за командния състав;
2. помещения за регистратури, звена и секции;
3. стаи (места) за съхраняване и обслужване на стрелковото оръжие;
4. стаи за преобличане и съхраняване на облеклото и личните вещи на военнослужещите;
5. стаи (места) за тютюнопушене и места за почистване на обувките;
6. санитарни възли и бани;
7. спални помещения (сгради);
8. помещения (хранилища) за съхранение на отбранителни продукти.
(2) За провеждане на занятия и за обучението на личния състав в поделенията се определят класни стаи и кабинети, които се оборудват по норма (табел).

Чл. 30. Всички помещения в поделенията се оборудват в съответствие с определените нормативи (табели).

Чл. 31.
(1) Всички помещения във войсковия район се номерират.
(2) На входната врата на всяко помещение се поставя табелка с номера на стаята и с надпис за нейното предназначение, която трябва да бъде разположена на вратата на утвърденото за поделението място и с утвърдените размери и цвят.
(3) На входната врата на канцелариите на командирите (началниците) се поставя еднообразна табелка с надпис на длъжността, званието и фамилията на съответния командир (началник).
(4) Във всяко помещение се поставя и опис на имуществото (мебели и инвентар). Описите се изготвят и подписват от отговорника на помещението и се утвърждават от неговия командир (началник).

Чл. 32. Външните входове на сградите във войсковия район се оборудват с приспособления за почистване на обувките и се поставят кошчета за отпадъци.

Чл. 33.
(1) За командира на батальона (дивизион, ескадрила), неговите заместници и щаба, командирите на роти (батареи, звена), за личния състав от регистратурите и секциите на батальона се определят и оборудват канцеларии.
(2) За командния състав на батальона (дивизион, ескадрила) се определят и оборудват стаи за подготовка и провеждане на занятия, съвещания, почивка и др.

Чл. 34. В стаите (местата) за съхраняване и почистване на оръжието се съхранява и обслужва стрелковото оръжие и снаряжението на подразделенията.

Чл. 35.
(1) За военнослужещите - мъже и жени, се определят отделни стаи за преобличане, почивка и съхраняване на облеклото и личните вещи, като се оборудват с необходимия инвентар.
(2) В стаята в зависимост от щатния състав на военнослужещите трябва да има:
1. гардероби за личното облекло;
2. закачалки;
3. столове (пейки);
4. огледала;
5. маса за гладене;
6. ютия;
7. стенен часовник, поставен на видно място;
8. кошче за отпадъци;
9. средства за пожарна безопасност;
10. резервно (аварийно) осветление.
(3) При излизане на полеви учения, лагери, дежурства и занятия за повече от едно денонощие за военнослужещите жени в зависимост от категорията им се устройват отделни палатки.

Чл. 36. Стаята (мястото) за тютюнопушене се оборудва с пепелници или сандъчета с пясък и отговаря на условията на нормативните актове.

Чл. 37. Санитарните възли и баните се оборудват с необходимите тоалетни, умивални с кранове за топла и студена вода и душкабинки.

Чл. 38.
(1) Във всяко поделение се предвиждат необходимият брой спални помещения (сгради) за личен състав в зависимост от категорията на поделението.
(2) Спалните помещения се оборудват съгласно табел и се използват за настаняване на военнослужещи при провеждане на мобилизация, при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност, при провеждане на паради, мисии и операции, както и при подготовка на общи мероприятия.

Чл. 39. На прозорците на долните етажи на сградите с изглед към външни за войсковия район улици се поставят матови стъкла или се оборудват с щори.

Чл. 40.
(1) На таванските прозорци се поставят защитни решетки.
(2) През зимата таванските прозорци се затварят.
(3) Таванските помещения се заключват и запечатват с печата на съответното материалноотговорно (длъжностно) лице.

Чл. 41.
(1) Командирът (началникът) на поделението ежегодно със заповед определя началото и края на отоплителния период.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят още:
1. редът и времето за отопление;
2. редът за раздаване на гориво;
3. военнослужещите, които ще отговарят за отоплителните уреди.
(3) До 20 дни преди началото на отоплителния период всички парни котли, системи за централно отопление, отоплителни уреди и комини трябва да бъдат приведени в изправност.
(4) След приключване на отоплителния период всички печки се почистват и запечатват (пломбират).

Чл. 42.
(1) През отоплителния период в учебните кабинети и канцелариите се поддържа температура не по-ниска от +18 °С, а в тези на медицинските учреждения (пунктове) - не по-ниска от +20 °С. В останалите помещения се поддържа температура съгласно определените норми.
(2) В учебните кабинети и канцеларии печките се палят (гасят) съгласно заповедта на командира (началника) за отоплителния период.
(3) Отговорниците за отоплителните уреди предварително се обучават по правилата за боравене с тях и се инструктират за мерките за пожарна безопасност.

Чл. 43. Забранява се използването на неизправни отоплителни уреди, горивни течности за подпалване, оставянето на запалени печки без надзор; сушенето на дрехи, обувки и друго имущество върху печките, както и държането, цепенето и рязането на дърва в помещенията, коридорите и стълбите.

Чл. 44.
(1) Проветряването на помещенията се извършва преди занятията и в почивките между тях, като прозорците се закрепват с куки (трупчета).
(2) През летния период на прозорците, през които се проветряват помещенията, се поставя мрежа против насекоми.
(3) Вентилационните устройства се поддържат в изправност и се пускат в действие в определеното от командира (началника) на поделението време.

Чл. 45.
(1) Осветлението в помещенията и във войсковия район е пълно, дежурно (не ярък цвят) и аварийно.
(2) С настъпването на тъмнината до разсъмване в определени територии от войсковия район (плацове, алеи, паркове и др.) пред външните входове на сградите, в стаите за съхраняване на оръжието, по коридорите и стълбищата осветлението е пълно.
(3) В случаите на прекъсване на централното електрозахранване се включва аварийно осветление (собствен електроагрегат, акумулатори, газени лампи или фенери, свещи).
(4) Контролът по запалването и гасенето на осветлението се възлага на определените от командира (началника) длъжностни лица.

Раздел IV
Съхраняване и носене на оръжието и боеприпасите

Чл. 46. Индивидуалното стрелково оръжие, зачислено на личния състав от подразделението, се съхранява в стаята за съхраняване на оръжието.

Чл. 47.
(1) На всички места за съхраняване на оръжието и стрелковите боеприпаси се монтират сигнализационно-алармени системи, осигуряващи звукова и светлинна сигнализация на дневалния (дежурния) по рота или дежурния по поделение (началника на караула) при несанкционирано отваряне или прекъсване на проводниците. На прозорците се поставят метални решетки с размери, непозволяващи изнасяне на оръжие през тях. Вратата е с прозорче за наблюдение.
(2) Картечниците, автоматите, карабините, пушките и ръчните гранатомети, както и запасните цеви на картечниците, щиковете и ножовете се съхраняват в пирамиди. Пистолетите с индивидуалния комплект ЗИП за тях се съхраняват в железни каси (шкафове).
(3) Учебното оръжие се съхранява отделно от бойното.
(4) Когато не е определена отделна пирамида за съхраняване на учебното оръжие, то се съхранява заедно с бойното, като мястото му се обозначава с табелка с надпис "Учебно оръжие". Учебните пистолети се съхраняват заедно с бойните пистолети на войниците (матросите) и сержантите от подразделението.
(5) Учебните боеприпаси на ротата се съхраняват в отделна метална каса (сандък).
(6) Стаята за съхраняване на оръжието се осигурява с аварийно осветление.
 
Чл. 48.
(1) Стаята за съхраняване на оръжието, железните каси (шкафовете, сандъците) с пистолети и учебни боеприпаси се заключват със секретен ключ и се запечатват с печата на дежурния по рота.
(2) Пирамидите за оръжие не се заключват, а само се запечатват от дежурния по рота.
(3) За всяка стая за съхраняване на оръжие и каса (шкаф, сандък) се осигуряват два ключа. Единият комплект от ключовете се намира постоянно в дежурния по рота, а вторият комплект ключове се съхранява при оперативния дежурен (дежурния по поделение).
(4) Вторият комплект ключове се поставя в запечатана торбичка (кутийка), която се описва в книгата за получаване и раздаване на ключовете - приложение № 8.
(5) Списъкът на длъжностните лица, имащи право да получават втория комплект ключове, се утвърждава от началника на щаба на поделението.
(6) При необходимост, когато отсъстват лицата по ал. 3 и 5, стаята за съхраняване на оръжието (касата, шкафа или сандъка) се отваря от комисия в състав от 3 души, в която участва оперативният дежурен (дежурният по поделение), като се изготвя протокол, заверен с подписите на членовете на комисията. В протокола се отбелязват времето и причините за отваряне, съставът на комисията, извършените дейности, констатираната наличност на оръжието и времето на затваряне. Протоколът се изготвя в два екземпляра, като единият екземпляр се оставя в стаята за съхраняване на оръжието, а другият се предава в съответната регистратура за счетоводен отчет.
 
Чл. 49.
(1) В стаята за съхраняване на оръжието се поставя опис с размери 210 x 290 мм (приложение № 9) на имуществото, което се намира в нея. В описа се вписват количеството и номерата на пирамидите, касите (шкафове, сандъци и друго оборудване в помещението), както и номерът на печата, с който са запечатани.
(2) При дежурния по рота задължително трябва да има образци (слепки) на отпечатъците на печатите, с които са запечатани пирамидите, касите (сандъците, шкафовете).
(3) На всяка пирамида (каса, шкаф, сандък) се поставя етикет с размери 80 x 120 мм (приложение № 10) с наименованието на подразделението, званието и фамилията на отговорника, номера на пирамидата (касата, шкафа, сандъка) и номера на печата, с който се запечатва.
(4) Вътре в пирамидите (касите, шкафовете, сандъците) се поставят описи с размери 210 x 290 мм (приложение № 11), на които се изписват видът и количеството на съхраняваното в тях оръжие.
(5) До всяко гнездо в пирамидата (касата, шкафа) се залепва етикет с размери 25 x 45 мм (приложение № 10) със званието, фамилията и инициалите на военнослужещия, калибъра, вида, серията и номера на зачисленото му оръжие.
(6) Всички описи, намиращи се в стаята за съхраняване на оръжието, в пирамидите, касите, шкафовете, сандъците, както и всяка промяна в тях се подписват от командира на ротата.
(7) Когато в една стая се съхранява оръжието на няколко подразделения, със заповед на командира (началника) се назначава отговорник по реда за разполагане, съхраняване, раздаване и опазване на оръжието, който подписва и описа на имуществото в стаята.
(8) Оръжието (включително и учебното), учебните боеприпаси и снаряжението се раздават от дежурния по рота по заповед на командира (главния сержант) на ротата.
(9) Раздаденото оръжие и боеприпаси се записват в книгата за раздаване на оръжието и боеприпасите (приложение № 12), като:
1. при излизане на подразделенията на учение, занятие или за участие в ритуали с войски за получаването на оръжието в книгата се подписва командирът на взвода или неговият заместник; при застъпване в дежурство всеки получава лично оръжието срещу подпис;
2. за осигуряване своевременното раздаване на оръжието, при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност или обявяване на сбор в книгата предварително се прави опис, който при необходимост се уточнява; подписването за полученото оръжие се извършва при неговото получаване.
(10) Когато стаята за съхраняване на оръжието е отворена, дежурният по рота и един от дневалните са длъжни да стоят вътре в нея.
(11) В празнични и почивни дни оперативният дежурен (дежурният по поделение) контролира спазването на реда за раздаването на оръжието на денонощния наряд в подразделенията.

Чл. 50. Забранява се в стаята за съхраняване на оръжието да се приема непочистено, несмазано и некомплектно оръжие. Отговорност за състоянието на оръжието носят военнослужещите и командирите на подразделения.

Чл. 51.
(1) Оръжието на военнослужещите се зачислява съгласно щата и с ритуал, определен от този устав.
(2) Пистолетите на военнослужещите от ротата, когато не се носят от тях, се съхраняват в стаите за съхраняване на оръжието.
(3) Пистолетите на военнослужещи от щабовете, когато не се носят от тях, се съхраняват в стаята на оперативния дежурен (дежурния по поделение) или в склада на поделението.
(4) Военнослужещите, на които по щат не се полагат пистолети и които са назначени за длъжностни лица от денонощния наряд или за изпълнение на други служебни задачи, получават такива от оперативния дежурен (дежурния по поделение). Необходимото количество пистолети и боеприпаси, длъжностните лица, които имат право да ги получават, и редът за раздаването им се отдават в заповед.

Чл. 52.
(1) Военнослужещите имат право да носят оръжие извън района на поделението в следните случаи:
1. при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност;
2. когато са назначени за длъжностни лица от денонощния наряд, за дежурства извън района на поделението;
3. като куриери, въоръжена охрана на длъжностни лица и др.;
4. при изпълнение на съвместни задачи със службите за сигурност;
5. когато са на занятия и учения;
6. когато са определени за участие в ритуали с войски.
(2) Военнослужещите удостоверяват правото си да носят оръжие извън района на поделението със служебна бележка, издадена от началника на щаба и подпечатана с печата на поделението. В нея се посочват званието, трите имена, пощенският номер на поделението, видът на оръжието, количеството на боеприпасите, времето за излизане и връщане в поделението. Образец от нея се залага в контролно-пропускателния пункт на поделението.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 документ за удостоверяване на правото им да носят оръжие извън района на поделението не се изисква.

Чл. 53. Всеки военнослужещ лично отговаря за правилното съхраняване и опазване на повереното му оръжие.

Раздел V
Съхранение и поддържане на бойното знаме

Чл. 54.
(1) Бойното знаме в мирно време се съхранява в регистратурата за класифицирана информация. В извънслужебно време регистратурата се наблюдава чрез сигнално-охранителна система.
(2) Бойното знаме се съхранява заедно с ордените и орденските лентички, навито в калъф, запечатано с гербовия восъчен печат на поделението. То се поставя във вертикално положение в запечатана остъклена витрина или в метална каса.
(3) Личният състав от поделението е длъжен да защитава бойното знаме.
(4) При военно положение бойното знаме се съхранява в района на военните действия, като се осигурява постоянна охрана.
(5) При загуба (пленяване) на бойното знаме командирът (началникът) и виновните военнослужещи за този инцидент се подвеждат под съдебна отговорност, а поделението подлежи на разформироване.
 
Чл. 55.
(1) При изнасяне на бойното знаме се изготвя заповед на командира (началника) на поделението и допуск, който се прикрепя към ежедневната заповед в поделението.
(2) Бойното знаме се изнася от мястото за съхранение под охраната на знаменен взвод.
(3) Други знамена, връчени по различни поводи, със заповед на командира (началника) се съхраняват в поделението или се сдават във Военноисторическия музей.

Чл. 56. При превозване с автомобилен, железопътен, воден и въздушен транспорт за бойното знаме се отделят специален (отделен) автомобил, вагон, каюта или самолет (кабина). При бойното знаме са знаменосецът, асистентите и караулът. Заедно с бойното знаме може да се превозват и документи, съдържащи класифицирана информация при условията и реда, определени в Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и правилника за неговото прилагане.
 
Чл. 57.
(1) За правилното съхраняване и поддържане на бойното знаме непосредствено отговаря началникът на щаба на поделението.
(2) Началникът на щаба на поделението извършва най-малко веднъж в месеца преглед на бойното знаме, проверявайки броя и състоянието на ордените, състоянието на орденските лентички и плата на знамето, изправността на калъфа, шнуровете, пискюлите, дръжката и накрайника.
(3) В дневник (тетрадка) началникът на щаба на поделението отбелязва: номера на допуска; времето за извършване на прегледа; недостатъците и мерките, взети за отстраняването им (приложение № 13), като докладва за това на командира (началника) на поделението.
(4) Прегледът на бойното знаме се извършва в присъствието на знаменосеца, асистентите и началника на регистратурата за класифицирана информация.
(5) Изсушаването на бойното знаме се извършва вън на проветриво и сенчесто място. През време на изсушаването то се охранява от знаменосеца и асистентите.
 
Чл. 58. Във всяко поделение за бойно знаме се води "Служебна книга на бойното знаме" (приложение № 14), която се попълва лично от командира (началника) на поделението и се съхранява в регистратурата.

Чл. 59.
(1) При разформироване на поделението бойното знаме, ордените и грамотата се изпращат с кратка историческа справка във Военноисторическия музей или в музеите на видовете въоръжени сили, ако има такива, за което се отдава заповед. Предаването (сдаването) се извършва в тържествена обстановка.
(2) По други причини, свързани с организационни промени, бойното знаме на поделението може да бъде сдадено в музея по решение на министъра на отбраната на Република България, за което се отдава заповед. Предаването (сдаването) се извършва в тържествена обстановка.

Чл. 60.
(1) Бойното знаме, получило значителни повреди, на които не може да се извършат ремонт и реставриране, подлежи на замяна.
(2) При необходимост от замяна (ремонт) на бойното знаме се назначава комисия от щаба на поделението. Тя изготвя акт, в който се посочват всички дефекти, обстоятелствата за възникването им и заключението за заменяне (ремонт). Актът от прегледа на бойното знаме се утвърждава от началника на щаба на поделението.
(3) За заменяне на бойното знаме се представя заявка за изработване на ново, която заедно с утвърдения акт се изпраща в Генералния щаб.
(4) Изработеното ново бойно знаме се изпраща по определения ред в щаба на вида въоръжена сила. Старото бойно знаме без ордените след получаването на новото се изпраща във Военноисторическия музей с кратка историческа справка.
(5) Извършването на самостоятелен ремонт на бойното знаме в поделението се забранява. След получаване на разрешение за ремонт бойното знаме се изпраща на определен от Министерството на отбраната производител на бойни знамена.
(6) При изпращането на бойното знаме за ремонт по ал. 5 се изготвя акт.

Раздел VI
Разпределение на времето на военнослужещите за денонощието и изпълнение на основните мероприятия

Чл. 61.
(1) Разпределението на времето на военнослужещите за денонощието се определя от командира (началника) на поделението.
(2) Разпределението на времето за военнослужещите се определя съобразно техните функционални задължения, служебни задачи и изискванията на Правилника за кадрова военна служба.
(3) В разпределението на времето задължително се определят часът за явяване на работа, за развод, за учебни занятия, за обедна почивка, за обслужване на въоръжението и техниката, за подготовка и инструктаж на личния състав от денонощния наряд, за самоподготовка, за боен разчет, спорт и други.

Чл. 62. По време на полево (лагерно) обучение, мисии и операции командирът (началникът) утвърждава отделно разпределение на времето.

Чл. 63.
(1) Преди започване на занятията командирите на подразделенията извършват сутрешен развод, на който приемат строя на личния състав и извършват проверка на готовността им за занятия.
(2) Преди сутрешния развод и за всяко занятие заместник-командирите на взводове представят личния състав с рапорт на командира на взвода, а старшият от тях - на командира на ротата (батареята, звеното).
(3) Командирът (началникът) на поделението най-малко веднъж в седмицата извършва общ развод на подразделенията по установения в Строевия устав на въоръжените сили на Република България ред. След преминаването на личния състав в "тържествен марш" подразделенията заминават на местата за занятия.

Чл. 64. Учебните занятия започват след сутрешния развод и в тях участва целият личен състав на поделението (подразделението), с изключение на отсъстващите по уважителни причини и наряда.

Чл. 65.
(1) Преди и след завършване на занятията, стрелбите и ученията командирите (началниците) са длъжни да проверяват личния състав, техниката, снаряжението, оръжието, боеприпасите и да докладват за резултатите по команден ред.
(2) След завършване на занятията, стрелбите и ученията се извършва почистване на въоръжението, снаряжението, техниката и материалното осигуряване, а гилзите, неизразходваните боеприпаси и материалното осигуряване се сдават по определения ред.

Чл. 66.
(1) Храненето на военнослужещите се извършва в оборудвана в санитарно-хигиенни условия столова в установеното от командира (началника) време.
(2) Дежурният по поделение или назначено от командира длъжностно лице проверяват количеството и качеството на храната, санитарното състояние на помещенията, столовата, кухненските съдове, инвентара.
(3) Преди раздаването на храната инструктор-готвачът на поделението в присъствието на дежурния или назначеното от командира длъжностно лице заделят проби от готовата храна, които се съхраняват в заключен хладилен шкаф, като ключът се съхранява при оперативния дежурен (дежурния по поделение). Продължителността за съхранение на пробите е 48 часа.
(4) Качеството на храната се проверява най-малко един път в седмицата от командира (началника) на поделението, а в случаите на отсъствие или заетост по негово разпореждане - от един от заместниците му.
(5) Резултатите от проверката се вписват в книгата за контрола на качеството на приготвената храна.
(6) Раздаването на храната започва в определеното време след разрешение на оперативния дежурен (дежурния по поделение) не по-късно от два часа след приготвянето й.

Чл. 67. Под ръководството на заместник-командирите на взводове военнослужещите извършват обслужване на въоръжението и техниката на подразделенията в определеното време съгласно разпределението на времето за деня и на определените за тази цел места.

Чл. 68. Преди застъпването в наряд на длъжностните лица от денонощния (дневния или нощния) наряд се определя време за инструктаж и преглед на готовността им за изпълнение на службата.

Чл. 69. Командирите (началниците) на поделения организират застъпването в наряд на длъжностните лица и охраната на обектите в зависимост от възможностите, условията и структурата на поделението.

Чл. 70. Дните, определени от командира (началника) на поделението за обслужване на въоръжението, техниката и боeприпаситe, за дооборудване и благоустрояване на войсковия район, парковете и обектите на учебно-материалната база, за общо почистване и хигиенизиране на всички помещения, за разпределение на времето за деня, се регламентират в план с конкретни задачи.

Раздел VII
Опазване на здравето на военнослужещите

Чл. 71. Командирите (началниците) и началниците на медицинските структури в поделението са длъжни да полагат грижи за опазване на здравето на военнослужещите, да организират и провеждат мероприятия за подобряване на условията на труд и бит и да осъществяват постоянен контрол на:
1. хигиенно-противоепидемичните мероприятия;
2. диагностично-лечебните мероприятия;
3. профилактичните мероприятия;
4. спазване на мерките за безопасност при ежедневната войскова дейност за опазване живота и здравето на военнослужещите и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 72. За провеждане на дейности по психологичното осигуряване специалистите по психично здраве са длъжни:
1. да организират и провеждат системна работа по поддържане и повишаване психическата устойчивост на военнослужещите;
2. да организират и провеждат дейности по превенция на рисково поведение и антикризисна работа;
3. да организират и провеждат практическа работа по контрол на професионалния и бойния стрес;
4. да анализират състоянието на психологическия климат в подразделенията и да предприемат мерки за неговото оптимизиране.

Чл. 73.
 (1) Командирите (началниците) са длъжни да изискват поддържането на лична хигиена от военнослужещите и да осигуряват необходимите условия за това.
(2) На военнослужещи - жени, се осигурява стая за лична хигиена със самостоятелен санитарен възел (баня и съблекалня) с течаща топла вода.

Чл. 74.
(1) На военнослужещите, застъпващи в денонощно дежурство, задължително се осигурява чисто спално бельо.
(2) Изпирането на спалното бельо и облеклото, а при необходимост от санитарна и специална обработка се извършват по ред, определен от заместник-командира на поделението по логистиката.

Чл. 75.
(1) Началниците на медицински структури задължително водят на отчет и наблюдават военнослужещите със заболявания и с психични отклонения, като провеждат с тях необходимите оздравителни мероприятия.
(2) Имунизацията на личния състав се извършва планово и по епидемични показания и се вписва в личната здравна книжка на всеки военнослужещ. Военнослужещите с противопоказни медицински данни се освобождават от имунизация по преценка на лекаря на поделението.
(3) Всеки военнослужещ, който е бил в контакт с лица, болни от заразни заболявания, е длъжен да доложи на непосредствения си командир (началник) и да уведоми медицинската структура в поделението.
(4) При откриване на заразно заболяване в поделението началникът на медицинската структура е длъжен незабавно да докладва на командира (началника) на поделението, на началника на по-горестоящата медицинска структура и в Центъра по военна епидемиология и хигиена към Военномедицинска академия (ЦВЕХ - ВМА).

Чл. 76.
(1) Началникът на медицинската структура в поделението е длъжен да следи за епидемиологичната обстановка на територията на гарнизона и да провежда необходимите противоепидемични мероприятия.
(2) Преди провеждането на занятия, учения в полеви условия, извършване на марш и др. началникът на медицинската структура на поделението е длъжен да организира хигиенно-епидемиологично разузнаване на маршрутите и районите и при необходимост да извърши съответните профилактични мероприятия.

Чл. 77.
(1) Личният състав подлежи на задължителен медицински преглед и изследвания:
1. по време на годишния профилактичен преглед - веднъж в годината;
2. преди провеждане на имунизации;
3. за работещите в неблагоприятна за здравето среда - в определените за неблагоприятните фактори срокове;
4. за диспансеризираните като хронично болни - в определените за заболяването срокове;
5. за участниците в спортни състезания - преди всяко състезание.
(2) Командирът на ротата (батареята, звеното) е длъжен да осигури целия личен състав за медицинските изследвания и прегледи.
(3) Командирите на подразделенията от ротата (батареята, звеното) са длъжни да информират началника на медицинската структура за личните си наблюдения върху здравето на подчинените си.
(4) Прегледите на военнослужещите се извършват от лекар от медицинския пункт на поделението в служебно време.
(5) Организацията на работа на медицинския пункт в поделението се обявява със заповед на командира (началника).
(6) За резултатите от медицинските прегледи и изследвания началникът на медицинската структура докладва на командира (началника) на поделението и провежда необходимите здравни мероприятия.

Чл. 78.
(1) При заболяване военнослужещият е длъжен да уведоми непосредствения си командир (началник), след което да потърси медицинска помощ.
(2) В зависимост от характера на болестта на военнослужещия се предписва амбулаторно лечение или се изпраща в лечебно заведение за специализирана медицинска помощ.
(3) При отсъствие на лекар в поделението военнослужещият се изпраща от прекия си командир (началник) за преглед и лечение.

Чл. 79.
(1) Внезапно заболелите или получилите травматични увреждания военнослужещи в служебно време се преглеждат в медицинската структура на поделението, а в извънслужебно време посещават личния лекар и/или най-близкото лечебно заведение (военно или гражданско).
(2) При внезапно заболяване на длъжностно лице от състава на денонощния наряд му се осигурява преглед и лечение.
(3) За изпращане в лечебни заведения на спешно болен се определя придружител.

Чл. 80. Видът на оказаната помощ, предписаното лечение и резултатите от прегледа на болните военнослужещи се вписват в личната здравна книжка и в амбулаторната книга.

Чл. 81. Военнослужещите се изпращат от командира (началника) на поделението на военномедицинска комисия по предложение на лекаря (медицинско лице).

Чл. 82. Началникът на военното лечебно заведение е длъжен при откриване на заразно заболяване, отравяне или умишлена травма, както и на психическо увреждане, да уведоми:
1. командира (началника) на поделението, от което е пристигнал болният (болните);
2. отделенията по превантивна медицина по места, където се намира поделението на болния.

Чл. 83. След изтичането на срока на разрешения отпуск за временна неработоспособност военнослужещият е длъжен да се яви в поделението.

Чл. 84. Медицинското осигуряване на военнослужещите, участващи в мисии, операции и учения, провеждани извън територията на страната, се извършва по ред, определен от министъра на отбраната.

Раздел VIII
Правила и задължения на военнослужещите по пожарната безопасност

Чл. 85.
(1) Сградите в района на поделението се разполагат в съответствие с изискванията на противопожарните строително-технически норми.
(2) Основните и допълнителните противопожарни мероприятия в поделенията се организират и провеждат в съответствие с нормативните документи.

Чл. 86.
(1) Военните поделения се осигуряват с необходимите по вид и количество гасителни вещества, противопожарна техника и инвентар.
(2) Пътищата към сградите, съоръженията и водоизточниците на територията на поделението трябва винаги да бъдат свободни за движение на противопожарните автомобили.
(3) Отоплителните и вентилационните съоръжения, системи и уреди в сградите и помещенията се монтират и експлоатират при строго спазване на мерките за пожарна безопасност.
(4) Коридорите, проходите, основните и запасните изходи и стълбищата се поддържат винаги свободни и с указани посоки за движение.
(5) Вратите към изходите от сградите, работилниците и други помещения трябва да се отварят навън.
(6) В помещенията се поставят правила за действие при пожар.

Чл. 87.
(1) Противопожарният инвентар, резервоарите, пожарните и хидрантните кранове се поддържат винаги изправни и местонахождението им се обозначава с указатели.
(2) Средствата за гасене на пожар се поставят на табла (депа) и се зачисляват на определени длъжностни лица.
(3) Определените нормативни запаси от гасителни вещества трябва винаги да се поддържат в наличност.
(4) До телефонните апарати задължително се поставя указател с телефонния номер на най-близката пожарна команда.

Чл. 88. На територията на района на поделението, в сградите и в помещенията се забраняват:
1. паленето на огън на разстояние до 40 м от сградите, площадките с отбранителни продукти, когато не са регламентирани други норми;
2. използването на прибори с открит огън в парковете, помещенията, хранилищата, складовете, хангарите и другите пожароопасни и взривоопасни обекти;
3. извършването на заварки на необезопасени за тази цел места, както и от неквалифицирани лица;
4. размразяването с открит огън на замръзнали тръби и технологични съоръжения;
5. устройването на работилници и складове за обработване и съхраняване на огнеопасни течности, вещества и материали в мазета и сутерени;
6. устройването на работилници и складове по стълбища, коридори и тавани с горими покриви;
7. преграждането на достъпа към средствата за гасене на пожари;
8. използването на противопожарна техника и имущество не по предназначение;
9. пренатоварването на електрическите инсталации;
10. използването на технически неизправни електрически инсталации (уреди);
11. сдаването под охрана на обекти, необезопасени в противопожарно отношение;
12. тютюнопушенето извън определените и оборудвани за тази цел места.

Чл. 89. Ежедневно преди затварянето им работилниците, складовете, хранилищата, парковете (гаражите), хангарите и другите опасни в пожарно отношение помещения се проверяват и се привеждат в съответствие с изискванията за пожарна безопасност и охрана от отговарящите за тях длъжностни лица.

Чл. 90.
(1) Военнослужещите са длъжни да знаят и да спазват правилата за пожарна безопасност и да умеят да си служат с противопожарните средства.
(2) При възникване на пожар всеки военнослужещ е длъжен незабавно да оповести оперативния дежурен (дежурния по поделение) и служба за "Пожарна безопасност и защита на населението" по места и да вземе всички необходими мерки за гасене на пожара и за спасяване на личния състав и отбранителните продукти.

Чл. 91.
(1) Командирът (началникът) на поделението назначава пожаротехническа комисия, която изготвя план за пожарна безопасност на поделението. Комисията извършва не по-малко от четири проверки в годината на състоянието на районите и обектите на поделението и въз основа на констатациите писмено предлага мероприятия за подобряването му.
(2) Планът за пожарна безопасност се утвърждава от командира (началника) на поделението и съдържа:
1. списък на личния състав от противопожарната команда;
2. боен разчет за действие на личния състав от противопожарната команда;
3. списък на водоизточниците и техния капацитет;
4. ситуационна схема на района на поделението с маршрута за движение на длъжностните лица, определени за гасене на пожара;
5. план за евакуация на личния състав и на отбранителните продукти;
6. оперативен план за гасене на пожар в поделението, съгласуван със служба за "Пожарна безопасност и защита на населението" по места.
(3) Планът за пожарна безопасност задължително се разяснява на целия личен състав на поделението.
(4) Планът за пожарна безопасност се съхранява при оперативния дежурен (дежурния по поделение).
(5) Извадка от плана за евакуация на личния състав се поставя на видно място в района на ротата (батареята, звеното), за въоръжението и техниката - при дежурния по парк, а за видовете имущества - при съответните материалноотговорни лица.
(6) Koмандирите (началниците) най-малко веднъж на 3 месеца организират тренировки за усвояване на плана за пожарна безопасност.

Чл. 92.
(1) Пожарната безопасност в поделението се ръководи непосредствено от офицер или сержант (щатен или нещатен пожарникар), назначен със заповед на командира (началника) на поделението.
(2) Длъжностното лице по ал. 1 е подчинено на заместник-командира на поделението по логистиката.
(3) Длъжностното лице по ал. 1 извършва проверки по противопожарната охрана по месечен график, утвърден от командира (началника) на поделението.

Чл. 93.
(1) В поделенията, които нямат по щат противопожарна команда (ядро), се назначава нещатна. Съставът на командата (ядрото) се определя от командира (началника) в зависимост от взривоопасните и рисковите фактори за възникване на пожар в поделението.
(2) В състава на противопожарна команда на поделението може да се назначават военнослужещи от едно или от различни подразделения.
(3) По време на полеви лагери, учения, полети и др. личният състав на противопожарната команда носи денонощно дежурство или през определено време на противопожарни постове по утвърден от командира (началника) на поделението маршрут.

Раздел IX
Опазване на околната среда

Чл. 94.
(1) Военнослужещите са длъжни да опазват околната среда, природните ресурси, културното и историческото наследство.
(2) Военнослужещите, които умишлено замърсяват или увреждат околната среда, се привличат към отговорност съгласно действащото законодателство по опазване на околната среда.
(3) Командирът (началникът) отговаря за:
1. опазването на околната среда в поделението съгласно действащото законодателство и приетите вътрешноведомствени документи в тази област;
2. екологичното възпитание и подготовката на личния състав по опазване на околната среда;
3. изготвянето на периодичен и годишен анализ по опазването на околната среда (в общия анализ на периода/годината), отстраняването на допуснати слабости, както и за подобряването на екологическата обстановка в районите (обектите) на поделението;
4. състоянието и експлоатацията на природозащитните съоръжения за предотвратяване на негативното въздействие на войсковата дейност върху околната среда.

Чл. 95.
(1) За организиране опазването на околната среда командирът (началникът) на поделението със заповед ежегодно назначава постоянно действаща комисия с председател - заместник-командирът (началникът) на поделението по логистиката, и членове - екологът на поделението (офицерът по ЯХБЗ и Е, нещатен еколог) и/или други офицери по негово решение.
(2) Комисията по ал. 1 е длъжна:
1. да разработи екологичен паспорт на поделението, като ежегодно внася необходимите корекции в него;
2. да разработи периодични и перспективни планове по опазване на околната среда по време на ежедневната войскова дейност;
3. да разработи "Програма за управление на отпадъците" в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците;
4. да организира наблюдението на възможните източници на вредни вещества и замърсители;
5. да води на отчет природозащитните съоръжения;
6. да осъществява екологичен контрол при строителни и ремонтни дейности, както и на обектите за събиране и съхранение на отпадъците в района на поделението.
(3) С плана за опазване на околната среда и програмата за управление на отпадъците се запознава целият личен състав на поделението.
(4) Дейността на комисията по опазване на околната среда се съгласува с органите на държавната и местната власт.

Чл. 96.
(1) Методическото ръководство при изпълнение на мероприятията по опазване на околната среда в поделението се осъществява от щатен или нещатен еколог на поделението.
(2) Екологът на поделението:
1. ръководи екологичното възпитание и подготовката на личния състав по опазване на околната среда;
2. участва в разработването на плановете за опазване околната среда и програмата по управление на отпадъците;
3. организира превантивната екологична дейност;
4. контролира спазването на изискванията на нормативните документи;
5. участва в организирането на екологосъобразно управление на отпадъците в поделението;
6. участва в планирането на необходимите финансови средства за изпълнение на дейностите по опазване на околната среда.

Чл. 97.
(1) При провеждане на учения и бойни стрелби на полигоните се изготвя план за опазване на околната среда за времето на учението (стрелбата), а в организационните указания задължително се включват и указания по опазването и възстановяването й.
(2) Използването на райони за провеждане на учения извън полигоните задължително се съгласува с местните власти, като се изготвя протокол за екологичното състояние на районите преди и след учението.
(3) След завършване на учението местността задължително се възстановява в състояние, в каквото е била преди това.

Чл. 98. При възникване на предпоставки за опасно увреждане на околната среда по време на учения, бойни стрелби или други дейности длъжностното лице, отговорно за провеждането им, ги спира и незабавно докладва по команден ред за вземане на окончателно решение.

Чл. 99. При участие на формирования от въоръжените сили в мисии, операции и учения, провеждани извън територията на страната, задължително се спазват изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда на страната домакин и приетите съюзни стандартизационни споразумения в тази област.

Раздел X
Привеждане в по-високи състояния на бойна готовност и обявяване на сбор

Чл. 100.
(1) Привеждането в по-високи състояния на бойна готовност на поделението (подразделението) се извършва от командирите (началниците) по ред, определен в плановете за нарастване на готовността за изпълнение на бойни задачи и мобилизация.
(2) По установен сигнал съгласно плановете за бойна готовност длъжностните лица от денонощния наряд изпълняват задълженията си в съответствие със стандартните оперативни процедури или правилата, утвърдени от командира (началника).
(3) При привеждане в по-високи състояния на бойна готовност личният състав се оповестява по установения сигнал съгласно плановете за бойна готовност и се явява на определените места, като действа по ред, определен в стандартните оперативни процедури или правилата, посочени в бойния разчет.

Чл. 101.
(1) Сбор на поделението (подразделението) се обявява от командира (началника) на поделението или от оперативния дежурен (дежурния по поделение).
(2) Обявяването на сбор се извършва в случаите на излизане на поделения (подразделения) за ликвидиране на последици от бедствия, аварии и в други случаи по решение на командира (началника) на поделението или оперативния дежурен (дежурния по поделение).
(3) По регламентиран от командирите (началниците) сигнал личният състав се явява на определените места в поделението (подразделението) и действа по определените стандартни оперативни процедури или правилата, утвърдени от командира (началника) на поделението.
(4) В поделението се установява единен постоянно действащ сигнал за сбор.
(5) При дислоциране на повече от едно поделение в един войскови район се установява единен сигнал.
(6) Забранява се обявяването на сбор при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност.

Глава втора
ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТЯХ

Раздел I
Военнослужещи. Етични норми на поведение

Чл. 102.
(1) Военнослужещите са лицата, които изпълняват военна служба.
(2) Изпълнението на договора за кадрова военна служба започва от датата на заповедта на командира (началника) на поделението, с която се обявява явяването на военнослужещия на мястото на назначението.
(3) На военнослужещия в началото на службата се издава метален жетон с единния граждански номер и кръвната група, съобразен с кода за алергии или за непоносимост, който той носи на шията си.

Чл. 103. Организацията, редът за преминаване на военната служба и редът за водене на отчета на военнослужещите се определят с Правилника за кадрова военна служба и с този устав.

Чл. 104.
(1) Наименованията на военните звания на военнослужещите от въоръжените сили на Република България са, както следва:
 
    В Сухопътните войски и     Съкратени     Във Военноморските сили     Съкратени      
    Военновъздушните сили     наименования         наименования     
 
I. Войнишки звания     
 
1     Редник     р-к     Матрос     м-с      
    Ефрейтор     ефр.     Старши матрос     ст. м-с     
 
II. Сержантски звания     
 
    Младши сержант     мл. серж.     Старшина II степен     с-на II ст.      
    Сержант     серж.     Старшина I степен     с-на I ст.      
    Старши сержант     ст. серж.     Главен старшина     гл. ст.      
    Старшина     с-на     Мичман     м-н      
    Офицерски кандидат     оф. канд.     Офицерски кандидат     оф. канд.     
 
III. Младши офицерски звания     
 
    Младши лейтенант     мл. лейт.     Младши лейтенант     мл. лейт.      
    Лейтенант     лейт.     Лейтенант     лейт.      
    Старши лейтенант     ст. лейт.     Старши лейтенант     ст. лейт.      
    Капитан     к-н     Капитан-лейтенант     к-н лейт.     
 
IV. Старши офицерски звания     
 
    Майор     м-р     Капитан III ранг     к-н III р.      
    Подполковник     подп.     Капитан II ранг     к-н II р.      
    Полковник     полк.     Капитан I ранг     к-н I р.     
 
V. Висши офицерски звания     
 
    Бригаден генерал     бриг. ген.     Бригаден адмирал     бриг. адм.      
    Генерал-майор     ген. м-р     Контраадмирал     к. адм.      
    Генерал-лейтенант     ген.-лейт.     Вицеадмирал     в. адм.      
    Генерал     ген.     Адмирал     адм.     
(2) На лицата, приети за обучение във висшите военни училища по специалности за въоръжените сили, се присвоява военно звание "курсант".
(3) Военнослужещите, приети за обучение в колежи (модули за професионално развитие) запазват военното си звание по време на обучението.
(4) Когато военнослужещите притежават научните степени и звания, те се изписват след военното звание, например: "Полковник доцент доктор Иванов (Иванова)".

Чл. 105.
(1) В зависимост от заеманата длъжност и притежаваното военно звание взаимоотношенията между военнослужещите могат да бъдат като между началници и подчинени или между старши и младши.
(2) Началници са тези военнослужещи, които заемат по-висока длъжност по щата. Те имат право да отдават заповеди или разпореждания в изпълнение на функционалните си задължения.
(3) Гражданските лица, на които военнослужещите са подчинени по щата на поделението, са техни началници.
(4) Началниците, на които военнослужещите са подчинени по йерархическата структура на поделението, отразена в неговия щат, както и по йерархическата подчиненост между военните поделения, са техни преки началници.
(5) Най-близкият на подчинения военнослужещ пряк началник е негов непосредствен началник.

Чл. 106. В зависимост от военното им звание началници са:
1. военнослужещите, притежаващи висши офицерски звания (генерали и адмирали) - на всички военнослужещи с офицерски, сержантски и войнишки звания;
2. военнослужещите, притежаващи офицерски звания - на всички военнослужещи със сержантски и войнишки звания;
3. военнослужещите, притежаващи военно звание "старшина" ("мичман") или "офицерски кандидат" - на войниците и матросите от тяхното подразделение.

Чл. 107.
(1) Военнослужещите, които в зависимост от заеманата длъжност и притежаваното военно звание не са спрямо другите военнослужещи техни началници или подчинени, могат да бъдат старши или младши.
(2) Старшите имат право да правят бележки на младшите и да изискват от тях спазване на военната дисциплина, обществения ред и правилата за носене на униформата, правилата на военна вежливост и етични норми на поведение, като младшите са длъжни да ги изпълняват.

Чл. 108. При съвместно изпълнение от военнослужещи на задължения по военната служба и когато един спрямо друг те не са началници или подчинени, както и в случая, когато служебните им взаимоотношения не са определени от техния непосредствен началник, началник е този от тях, който притежава по-високо военно звание, при еднакви звания - този от тях, който заема по-висока длъжност, а при равни звания и длъжности - този от тях, който е престоял повече време в съответното звание.

Чл. 109.
(1) Военнослужещите при изпълнение на задълженията си по военната служба и в обществения си живот се ръководят от етични норми на поведение, включващи морални ценности, норми и правила на лично поведение.
(2) Етичните норми на поведение са задължителни за всички военнослужещи, независимо от техните пол, длъжност, звание и място за изпълнение на военната служба.

Чл. 110. При изпълнение на служебните си задължения военнослужещите се ръководят от следните морални ценности:
1. да приемат чувството за дълг като водещо при изпълнение на функционалните си задължения;
2. да поставят мисиите, операциите и задачите на войсковата единица пред собствените си интереси;
3. да проявяват смелост и храброст при изпълнението на поставените задачи, като оценяват реално степента на риска в своята дейност;
4. да проявяват отговорност, дисциплинираност и самодисциплина, като се подчиняват на всички законно отдадени заповеди и разпореждания;
5. да проявяват творчество и инициатива за качествено изпълнение на поставените им задачи;
6. да уважават своите колеги и да се стремят заедно да изпълняват задачите си, като проявяват колективност и другарство;
7. да са прями в отношенията си, да са нетърпими към лъжата и да се стремят честно, искрено, с достойнство и чест да преодоляват собствените си грешки и тези на колегите си;
8. да проявяват нетърпимост към всички прояви, уронващи престижа на армията и военната професия, като израз на лоялността им към въоръжените сили.

Чл. 111. Военнослужещите са длъжни да спазват следните норми на поведение:
1. животът и здравето на всеки отделен човек (личност) е тяхна неотменна грижа;
2. при осъществяването на воинската дейност високо да ценят живота и здравето на колегите си, както и собствения си живот;
3. готовността за саможертва като висша проява на воинския дълг;
4. зачитане на човешките права и свободи на всички граждани и недопускане на дискриминационно поведение във взаимоотношенията;
5. уважение и вежливост към всеки и към всички;
6. преклонение пред паметта на загиналите и пострадалите при изпълнение на войнския им дълг и грижа за техните семейства;
7. развиване на военните традиции и издигане престижа на родината и въоръжените сили;
8. уважение към държавните символи и институции;
9. недопускане на корупция, корупционни практики и злоупотреба с власт и служебно положение.

Чл. 112. Във взаимоотношенията си военнослужещите са длъжни да спазват следните правила на лично поведение, произтичащи от военната професионална етика:
1. да проявяват уважение към длъжността, званието и отговорностите на командирите (началниците) и колегите си и да не отправят публична критика към тях;
2. да уважават и да ценят стремежа към самоусъвършенстване;
3. да не се ръководят от доноси, клевети и интриги и да съдействат за разрешаването на проблеми или конфликтни ситуации между отделните военнослужещи и войсковите колективи;
4. да зачитат правото на личен живот на колегите си и да проявяват толерантност към различните по раса, етнос, религия, пол и убеждения личности (общности);
5. да не допускат словесен, психически, физически или сексуален тормоз, заплашване, малтретиране или сексуално посегателство;
6. да спазват утвърдените правила за действие при участие в мисии, операции и учения на територията на други държави и да се съобразяват със специфичните аспекти на историята, културата, обществено-политическото и религиозното устройство на съответната страна.

Раздел II
Общи задължения на военнослужещите

Чл. 113. Статутът и отговорностите на военнослужещите са регламентирани в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Правилника за кадрова военна служба.

Чл. 114. Военнослужещият е длъжен:
1. да спазва военната клетва;
2. да пази и защитава бойното знаме;
3. да бъде на разположение по всяко време на денонощието за изпълнение на задълженията си по военната служба;
4. да пази честта на пагона;
5. да опазва класифицираната информация;
6. да се подчинява безпрекословно на командирите (началниците) си и да ги защитава в боя;
7. да бъде дисциплиниран, честен, правдив, храбър и да не щади силите и дори живота си при изпълнение на военния си дълг;
8. да усъвършенства постоянно военните си знания и умения;
9. да познава до съвършенство и да пази повереното му въоръжение, техниката, боеприпасите, военното и държавното имущество;
10. да проявява инициатива;
11. да понася твърдо несгодите и лишенията на военната служба;
12. да цени военното другарство и с личен пример, с думи и дела да предпазва колегите си от недостойни постъпки;
13. да съдейства на командирите (началниците) за поддържането на войсковия ред и дисциплината, за изпълнението на военната служба, за спазването на правилата на военната вежливост и отдаване на чест;
14. да докладва на непосредствения си началник за всичко, което му се е случило при изпълнение на служебните задължения, за забелязани нередности, неуставни взаимоотношения и направените му забележки от по-старши, от органите на службите за сигурност, както и за допуснатите от него инциденти в извънслужебно време.

Чл. 115.
(1) На военнослужещия се забранява:
1. да разгласява факти, сведения и предмети, представляващи класифицирана информация, както и да изразява публично отношение по въпроси, съдържащи класифицирана информация;
2. да използва устройства за заснемане, аудио- и видеозаписи при изпълнение на функционалните им задължения, при учения, тренировки, военни игри, при носенето на караулната и патрулната служба както на територията на Република България, така и при участие в мисии и операции извън територията на страната;
3. да отказва изпълнението на служебните си задължения и на военната клетва по религиозни мотиви;
4. да организира и участва в хазартни игри в района на поделението;
5. да употребява алкохол в районите на военните поделения и обекти;
6. да притежава, употребява и разпространява наркотични и други упойващи вещества в поделението и извън него;
7. да нарушава законите и обществения ред в страната.
(2) На военнослужещия, когато е в униформа, се забранява:
1. да държи ръце в джобовете си по време на движение и в присъствието на по-старши;
2. да стои и да се движи в строй без шапка;
3. да носи други украшения, знаци и емблеми освен утвърдените за носене с униформата;
4. да седи в присъствието на по-старши без негово разрешение;
5. да пуши по време на движение и в присъствието на по-старши без негово разрешение.
(3) Забранява се на военнослужещите в строй да се движат в крак във войсковите помещения и по мостовете.

Раздел III
Правила за военна вежливост, поведение и отдаване на чест

Чл. 116.
(1) Военнослужещите са длъжни в отношенията помежду си да бъдат вежливи, сдържани и да се обръщат един към друг на "Вие".
(2) Подчиненият (младшият) е длъжен да се обръща към началник (старши) с обръщението "Господин" ("Госпожо"), като добавя военното му звание.
(3) Началникът (старшият) е длъжен да се обръща към подчинен (младши), като назовава военното му звание, например: "Господин (госпожо) редник" или "Редник Петров (Петрова)".
(4) Когато военнослужещите не са един спрямо друг началници и подчинени или старши и младши, те се обръщат един към друг с обръщението "Господин" ("Госпожо"), като добавят военното звание.

Чл. 117.
(1) Когато военнослужещите се обръщат един към друг по служба, те са длъжни да заемат положение "Мирно" и да отдадат чест с ръка.
(2) Редът за отдаването на чест от военнослужещите със и без шапка е регламентиран в Строевия устав на въоръжените сили на Република България.

Чл. 118.
(1) Военнослужещите се явяват при своите началници по заповед, по служба или по личен въпрос.
(2) В случаите по ал. 1, когато военнослужещият се явява при своя началник в присъствието на по-старши началник, той е длъжен да поиска разрешение за това от по-старшия, например "Господин (госпожо) майор, явявам се по служба. Разрешете да се обърна към капитан Иванов (Иванова)". След получаване на разрешение се обръща към по-младшия, например "Господин (госпожо)капитан, явявам се по служба (по заповед, по личен въпрос)". След приключване на разговора военнослужещият е длъжен да иска от по-старшия разрешение да напусне, например "Господин (госпожо) майор, разрешете да напусна".
(3) Военнослужещите, които началникът не познава, са длъжни да му се представят с рапорт, например "Господин (госпожо) майор, командирът на 1 мр от 101 мбр капитан Иванов (Иванова) се явява по заповед (по служба, по личен въпрос)".
(4) Военнослужещите, които искат да влязат в строя или да останат в канцелария, учебен кабинет или в друго помещение, в което има по-старши, са длъжни да поискат разрешение, например: "Господин (госпожо) майор, разрешете да остана (да вляза в строя)". В случай че началникът не го познава, той е длъжен да поиска разрешение и да се представи, например: "Господин (госпожо) майор, ефрейтор Иванов (Иванова), разрешете да остана (да вляза в строя)."
(5) При рапорт рапортуващият и приемащият рапорта отдават чест с ръка, която снемат със завършване на рапорта. Когато преди рапортуването е подадена команда "МИРНО!", рапортуващият снема ръката си по командата "СВОБОДНО!".
(6) Военнослужещият се явява при своя началник, който е гражданско лице (с изключение на президента на Република България, председателя на Народното събрание, министър-председателя на Република България и министъра на отбраната на Република България), спазвайки общоприетата етика, без да му рапортува и иска разрешение за оставане или напускане. Например: "Добър ден, господин Петров (госпожо Петрова)", "Здравейте, господин Петров (госпожо Петрова)", а когато началникът не го познава, се представя. Например: "Добър ден (здравейте), господин Петров (госпожо Петрова), аз съм капитан Иванов (Иванова) (след което съобщава и длъжността си)."

Чл. 119. Военнослужещият е длъжен по служебни и лични въпроси да се обръща към своя непосредствен началник и само с негово разрешение към по-старшия пряк началник.

Чл. 120.
(1) Военнослужещият дава утвърдителен отговор с думите "Тъй вярно".
(2) Военнослужещият дава отрицателен отговор с думите "Съвсем не".
(3) При осъзната виновност военнослужещият отговаря с "Виновен".
(4) Старшите началници могат да отговарят с кратки отговори "ДА" и "НЕ" и други по подразбиране.

Чл. 121. Военнослужещият трябва да бъде вежлив с гражданите и да им оказва помощ при инциденти, бедствия и аварии.

Чл. 122.
(1) Всички военнослужещи, когато са в униформа, при среща си отдават чест съгласно определени от уставите на въоръжените сили правила.
(2) Подчинените и младшите отдават чест първи.
(3) При среща и при невъзможност свободно да се разминат подчиненият (младшият) е длъжен да даде път на началника (старшия) и да му отдаде чест.
(4) Когато подчиненият (младшият) е затруднен да се размине или да задмине началник (старши), той е длъжен да поиска разрешение за това.

Чл. 123.
(1) Военнослужещите, когато са в строй или извън него, са длъжни да отдават чест по определените правила в случаите:
1. при изпълнение на химна на Република България;
2. при вдигане и спускане на знамето на Република България;
3. на гроба на Незнайния воин;
4. на гробовете на воините, загинали в боевете за свободата и независимостта на Република България;
5. на бойните знамена (военноморския флаг);
6. на погребални процесии, придружени от войски.
(2) Военнослужещите са длъжни да отдават чест и когато преминават покрай обектите по ал. 1 и ги виждат.
(3) Намиращите се в строя военнослужещи са длъжни по команда, а тези извън строя - самостоятелно, да отдават чест на:
1. президента на Република България;
2. председателя на Народното събрание;
3. министър-председателя на Република България;
4. министъра на отбраната на Република България;
5. началника на Генералния щаб на Българската армия;
6. генералите и адмиралите;
7. всички преки началници военнослужещи;
8. началника на комисията, назначена да извършва проверка на поделението (подразделението).
(4) Когато военнослужещите по ал. 1 и 3 са с оръжие, се изпълнява командата "За почест!".

Чл. 124.
(1) Когато на занятия, съвещания или на други мероприятия извън строя присъстват само офицери за среща на командира (началника), старшият от тях подава командата "ГОСПОДА ОФИЦЕРИ!". Команда може да подаде и офицерът, който пръв го е видял.
(2) Когато на занятия, съвещания или на други мероприятия извън строя присъстват и други лица освен офицери, се подават командите "СТАНИ!" и "МИРНО!".
(3) В случаите по ал. 1 и 2 старшият от присъстващите подхожда към командира (началника) и рапортува. Командирът (началникът), след като приеме рапорта, подава командата "СВОБОДНО!" или "ГОСПОДА ОФИЦЕРИ!". Рапортуващият повтаря тази команда и присъстващите заемат положение "СВОБОДНО".
(4) На занятия, съвещания и служебни събирания, когато присъстват само офицери или само сержанти, военнослужещият, на когото е предоставена думата, започва изказването си към аудиторията с обръщението: "Господа офицери" или "Господа сержанти", а когато има други присъстващи - с "Господа офицери, сержанти, госпожи и господа".
(5) Преди да докладва по даден въпрос, военнослужещият се обръща към когото трябва да докладва, например: "Господин (госпожо) майор" (ако началникът не го (я) познава, първо се представя) и след това докладва. При присъствие само на офицери или само на сержанти се докладва, например: "Господа офицери" или "Господа сержанти" и се разглежда даденият въпрос.
(6) Началниците, които са граждански лица, на съвещания и на други мероприятия, в които участват военнослужещи, се посрещат, без да им се командва, като присъстващите самостоятелно ги приветстват със ставане на крака, след което заемат местата си.

Чл. 125.
(1) При всяко посещение на командира (началника) на поделението (подразделението) на военнослужещите се подава командата "МИРНО!", а се рапортува само при първото посещение за деня. Когато няма други военнослужещи, само се рапортува.
(2) Не се подава команда по ал. 1, а старшият рапортува на пристигналия началник в случаите:
1. при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност, сбор, бедствия и аварии;
2. при извършване на марш и на тактически занятия и учения;
3. при изпълнението на бойно дежурство на командните пунктове и свързочните възли;
4. при провеждане на стрелби на огневия рубеж и на огневите позиции;
5. при провеждане на полети на летищата;
6. през време на изпълнение на домакински работи и по време на специални занятия и работа в работилниците, парковете, хангарите и лабораториите;
7. при извършване на подготовка за бой и поход на тактическите единици от корабния състав на Военноморските сили;
8. по време на спортни състезания и игри;
9. при хранене и след сигнала "Отбой" до сигнала "Ставане";
10. при посещение в помещенията за болни, в хигиенните и санитарните възли;
11. по време на спектакли, концерти, събрания и др.
(3) В присъствие на старши командир (началник) команда за отдаване на чест не се подава и не се рапортува на по-младши от него освен с разрешението му.

Чл. 126.
(1) Когато началник (старши) се обръща към военнослужещ, последният (с изключение на болните) е длъжен да заеме положение "Мирно" и да назове своите военно звание, фамилия и длъжност.
(2) Началникът (старшият) или началникът, който е гражданско лице, не търси отговорност и не предявява взискания от военнослужещи в присъствието на по-младши и граждански лица.

Чл. 127.
(1) Когато началник (старши) приветства военнослужещ извън строя с например: "Здравейте, господин (госпожо) сержант", той е длъжен да отговори, например: "Здраве желая, господин (госпожо) майор".
(2) Началникът (старшият) се сбогува с военнослужещи в строя или извън строя, например: "Довиждане, господин, госпожо (господа) сержант(и)"; "Довиждане, господа войници (матроси)" и т. н., а военнослужещите са длъжни да му отговорят, например: "Довиждане, господин (госпожо) майор".
(3) Началникът (старшият) приветства военнослужещите, намиращи се в строя, например: "Здравейте, господа офицери (сержанти, войници, матроси)" или "Здравейте, артилеристи (танкисти, разузнавачи, моряци и т. н.)", или "Здравейте, бойци (герои, юнаци)", военнослужещите отговарят, например: "Здраве желаем, господин (госпожо) президент на Република България" или "Здраве желаем, господин (госпожо) майор" и т. н.
(4) Началникът (старшият) може да поздрави военнослужещите, намиращи се в строя, в зависимост от повода и конкретния случай, например: "Поздравявам Ви по случай 3-ти март - Националния празник на Република България" или "Поздравявам Ви по случай тържественото полагане на военна клетва" и т. н. Военнослужещите отговарят с: "Ура!"

Чл. 128.
(1) Когато командирът (началникът) изказва благодарност на военнослужещ, той е длъжен да отговори: "Служа на Република България."
(2) Когато командирът (началникът) поздравява строя на военнослужещите от военното поделение (подразделение), те отговарят с продължително "Ура!", а когато им благодари - със "Служим на Република България!"

Чл. 129. Правилата за военна вежливост, поведение и отдаване на чест са задължителни за военнослужещите от резерва, когато носят военна униформа.

Раздел IV
Условия и ред за представяне на военнослужещите

Чл. 130. Военнослужещите се представят в случаите:
1. при запознаване;
2. при назначаване на длъжност;
3. при повишаване или понижаване във военно звание;
4. при пристигане на началник във военното поделение или подразделение;
5. при командироване, преподчиняване, завръщане от отпуск и при изпълнение на други служебни задачи;
6. при провеждане на строеви преглед с изпитване, учения и занятия;
7. при официални срещи, на комисии и в други случаи.

Чл. 131. При запознаване с командир (началник), при пристигане на началник във военното поделение или подразделение, при провеждане на строеви преглед с изпитване военнослужещият е длъжен да се представи, като се обърне към командира (началника) и назове своите длъжност, военно звание и фамилия, например: "Господин (госпожо) майор, командир на 1 мр капитан Петров (Петрова)" или "Господин (госпожо) Иванов (Иванова), командир на 1 мб капитан Петров (Петрова)".

Чл. 132. При приемане (сдаване) на длъжност, при повишаване или понижаване във военно звание военнослужещият е длъжен да се представи на своя непосредствен началник с рапорт, съдържащ обръщение към командира (началника), назоваване на своите длъжност, военно звание и фамилия и фразата "Представям Ви се по случай повишаването (понижаването) ми в звание или назначаването (освобождаването) ми от длъжност", например: "Господин (госпожо) майор, командир на 1-ва механизирана рота капитан Иванов (Иванова), представям Ви се по случай повишаването ми в звание капитан."

Чл. 133. Военнослужещите при командироване, преподчиняване и при изпълнение на други служебни задачи се представят и докладват на длъжностното лице, при което са командировани или преподчинени или при което ще изпълняват служебна задача, с рапорта, например: "Господин (госпожо) майор (господин Иванов/ госпожа Иванова, господин директор/госпожо директор), капитан Станков (Станкова), командирован (а) (преподчинен(а) или с друга цел), съм във Ваше разпореждане."

Чл. 134. Военнослужещите се представят от началника (старшия) им по старшинство, като се назовават званието, фамилията и длъжността, която заемат, например: "Генерал-майор Стоянов (Стоянова) , началник на щаба на Сухопътните войски", "Полковник Петров (Петрова), командир на 5 мбр", "Полковник Иванов (Иванова), началник на щаба на 5 мбр", "Подполковник Христов (Христова) , командир на 1 мб".

Чл. 135.
(1) Новоназначените военнослужещи се представят на командира (началника) и на неговите заместници. При назначение в ротата (батареята, звеното) - на командира на батальона (дивизиона, ескадрилата), на командира на ротата и на техните заместници.
(2) Командирът (началникът) или негов заместник представят на личния състав на поделението новоназначените и новопроизведените военнослужещи.

Чл. 136.
(1) Когато военнослужещият, който е пристигнал за проверка или по служба, има военно звание, равно с това на командира (началника) или е по-старши от него, командирът на поделението се представя на пристигналия. Когато пристигналият военнослужещ е по-младши, той се представя и съобщава целта на своето пристигане.
(2) На пристигналия във военното поделение старши командир (началник) се представя само командирът. Другите лица се представят само когато старшият командир (началник) се обръща към тях.
(3) Преди започване на проверката командирът (началникът) представя на проверяващия командирите на подразделенията, които ще бъдат проверявани.

Чл. 137.
(1) Командирите на подразделения са длъжни да посрещат и да рапортуват на всеки проверяващ, който посещава подразделението.
(2) При пристигане на проверяващия в подразделението заедно с командира (началника) на поделението командирът на подразделението му рапортува, когато той е равен или по-старши по звание с командира на поделението, а когато не е - само му се представя.
(3) При пристигане на старши командир (началник) по време на проверката командирът на поделението (подразделението) му рапортува, а проверяващият му се представя.

Чл. 138. Разпорежданията на проверяващите и на военнослужещите, изпълняващи заповеди на по-старши командири (началници), се предават на проверяваните чрез командира (началника) на поделението.

Чл. 139. Строеви преглед с изпитване по време на проверка се извършва съгласно изискванията на Строевия устав на въоръжените сили на Република България.

Раздел V
Ред за отдаване и изпълнение на заповеди и разпореждания

Чл. 140.
(1) Заповедите и разпорежданията се отдават по реда на подчинеността.
(2) При получаване на устна заповед (разпореждане) от командира (началника) военнослужещият е длъжен да отговори "Слушам".
(3) Началникът има право да поиска от подчинения накратко да повтори получената заповед (разпореждане), за да се убеди, че тя е разбрана правилно.
(4) Командирът (началникът) може да отдаде заповед (разпореждане) през инстанции без знанието на непосредствения началник при необходимост, обоснована от неотложно изпълнение на задачата.
(5) За изпълнението на получената по ал. 4 заповед (разпореждане) военнослужещият е длъжен да доложи на началника, който я е отдал, както и на своя непосредствен началник.
(6) Когато военнослужещият, който изпълнява заповед (разпореждане), получи от друг, по-старши началник, нова заповед (разпореждане), която пречи на изпълнението на първата, той докладва за това на началника, отдал новата заповед (разпореждане). Когато той си потвърди заповедта (разпореждането), военнослужещият е длъжен да я изпълни.
(7) За случаите по ал. 6 военнослужещият е длъжен да докладва на началника, отдал новата заповед (разпореждане), и на непосредствения си началник.

Чл. 141. Командирът (началникът) носи отговорност за законосъобразността на отдадените заповеди (разпореждания) и за последствията от тях.

Чл. 142.
(1) В случай че военнослужещ откаже да изпълни заповед (разпореждане), командирът (началникът) е длъжен:
1. да го отстрани от изпълнение на заповедта (разпореждането) и да приложи предвидените в Правилника за кадрова военна служба и този устав мерки;
2. да доложи на непосредствения си началник;
3. да уведоми писмено военната прокуратура и службите за сигурност по места, ако са налице данни за извършено престъпление.
(2) Не се изпълнява заповед, независимо че е отдадена по съответния ред, която води към извършването на очевидно престъпление.

Раздел VI
Ред за подаване и разглеждане на рапорти, предложения, сигнали и жалби

Чл. 143. Военнослужещият има право да подава рапорт за удовлетворяване на негови законни права.

Чл. 144.
(1) Рапортът се подава в писмен вид до непосредствения командир (началник, ръководител), който му дава ход по команден ред до компетентното длъжностно лице.
(2) Рапортът се подава до горестоящия командир (началник) само когато се обжалват неправомерни действия или бездействия на непосредствен или пряк командир (началник).
(3) На строеви преглед с изпитване военнослужещите могат да правят устно предложения или да подават такива писмено до длъжностното лице, което провежда изпитването.

Чл. 145.
(1) Рапортът се написва на български език и съдържа:
1. командира (началника), до който се подава;
2. званието, трите имена, поделението и длъжността на военнослужещия;
3. кратко изложение на обстоятелствата;
4. мотиви за подаване;
5. подпис на подателя.
(2) С рапорта може да се поиска събирането на доказателства, на които се основават исканията в тях, или да се вземат предвид факти и обстоятелства, които не са били съобразени при извършените действия или бездействия, както и настъпилите последици от тях.
(3) Командирите (началниците) нямат право да задържат рапорта, изразяват писменото си становище на гърба или на отделен лист, който е неразделна част от рапорта, и същите се препращат в 3-дневен срок по команден ред до компетентното длъжностно лице.

Чл. 146.
(1) Решението по рапорта се взема, след като се изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересуваните лица.
(2) 3а установяване на фактите и обстоятелствата могат да се използват всички начини и средства, които не са забранени от действащото законодателство.
(3) Начинът и средствата за изясняване на случая се определят от органа, компетентен да постанови решението.

Чл. 147.
(1) Когато по рапорта не е необходимо да се извършва проверка, решението може да се вземе в 7-дневен срок, а в останалите случаи - до два месеца от постъпването на рапорта.
(2) Решението е писмено и се мотивира, като сроковете започват да текат от момента на завеждане на рапорта в поделението, в което служи военнослужещият.

Чл. 148. Предложения и сигнали се подават в писмен вид до компетентентните длъжностни лица и се разглеждат по реда, определен от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Чл. 149.
(1) Военнослужещият има право да подава жалба само лично за себе си.
(2) Забранява се да се подава жалба, когато военнослужещият е в строя (с изключение на жалбите, които се правят при строеви преглед с изпитване на военнослужещите), в караул, патрул, на вахта, в бойно дежурство, в наряд по вътрешната служба или при изпълнение на задачи по време на занятия, учения и мисии (операции).
(3) Жалбата се подава в писмен вид до компетентентните длъжностни лица и се разглежда по реда, определен от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Чл. 150. Военнослужещият не може да бъде преследван заради подаден рапорт, предложение, сигнал или жалба.
 
Чл. 151.
(1) Рапортите, предложенията, сигналите, жалбите, както и решенията по тях се вписват в книга за предложения, сигнали, жалби и рапорти (приложение № 15), която се съхранява в регистратурата на поделението.
(2) Командирите (началниците) на поделения са длъжни един път месечно да правят проверка на работата по постъпилите рапорти, предложения, сигнали и жалби.
(3) Командирите (началниците) от всички степени са длъжни един път в годината да правят отчет на работата по рапортите, предложенията, сигналите и жалбите и да извършват анализ на допуснатите нарушения и слабости, на причините и условията, които ги пораждат, и да вземат мерки за тяхното отстраняване.

Глава трета
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА

Раздел I
Общи задължения на командирите (началниците)

Чл. 152. Командирите (началниците) отговарят за цялостното състояние на подчинените им поделения (подразделения) и са длъжни:
1. да знаят своите функционални задължения;
2. да знаят постоянно списъчния и наличния състав на подчинените им поделения (подразделения), количественото и качественото състояние на предоставените им ресурси и активи, като организират непрекъснат вътрешен текущ контрол в поделението и постоянно адаптират отчетните данни с тези на интегрираната информационна система;
3. да вземат необходимите мерки за безопасност при работа с въоръжението и техниката, при извършване на марш, провеждане на учения, бойни стрелби, занятия и други дейности, при изпълнение на войсковата служба; своевременно да разясняват тези мерки на подчинените си и да изискват строго да се изпълняват;
4. да вземат необходимите мерки за охрана на войсковите райони (обекти), опазване, съхранение, поддържане, използване и обслужване на въоръжението, техниката, боеприпасите, гориво-смазочните материали и другите материални средства;
5. да провеждат занятия и учения с подчинените си;
6. да организират и провеждат мероприятия за ядрена, химическа, биологична и екологична защита на личния състав и отбранителните продукти;
7. да организират и провеждат противопожарни мероприятия в подчинените им подразделения, служби и обекти;
8. да планират и назначават с писмена заповед комисиите за проверка на активите и финансовите средства, да организират и контролират работата им, да утвърждават протоколите от проверките и вземат решения за отстраняване на допуснатите нарушения, да докладват по установения ред за провеждане на инвентаризации във връзка със:
8.1. съставянето на годишните отчети;
8.2. смяна на материалноотговорно лице;
8.3. с петгодишните проверки на библиотеките и хранилищата с литература, техническа документация и аксесоари;
8.4. заповед на министъра на отбраната или искане на прокуратурата, съда и Сметната палата;
9. да ръководят и отчитат бойната, мобилизационната и специалната подготовка на подчинените си;
10. да спазват изискванията на скритото управление на войските и да осигуряват сигурна и непрекъсната свръзка в подчинените им подразделения;
11. да поддържат войсковия ред в съответствие с този устав;
12. да организират и контролират изпълнението на службата от длъжностните лица на денонощния наряд;
13. да се грижат за опазването на живота и здравето на подчинените си;
14. да вземат необходимите мерки за ограничаване на нездравословните и опасните фактори, доколкото тези мерки не нарушават изпълнението на поставената задача;
15. да организират, съдействат и контролират провеждането на мероприятия с личния състав от органите по психологичното осигуряване и специалистите по психично здраве;
16. да усъвършенстват постоянно своите организаторски способности и методически умения;
17. да зачитат честта и достойнството на подчинените си;
18. да не допускат грубости във взаимоотношенията;
19. да изучават и внедряват в практиката всички новости, които допринасят за повишаване на ефективността на обучението и възпитанието на подчинените;
20. да служат за пример на подчинените си, като спазват моралните и етичните норми на поведение;
21. да опознават професионалните и нравствените качества на подчинените си чрез лично общуване, провеждане на беседи, дискусии и други форми на индивидуална възпитателна работа;
22. да атестират непосредствено подчинените им военнослужещи;
23. да изслушват предложенията на подчинените си при вземане на решения;
24. да изграждат у личния състав качества на физическа издръжливост и психическа устойчивост, умение за точна стрелба и ориентиране в непозната местност; да възпитават воля за преодоляване на трудностите и несгодите;
25. да ръководят възпитателната работа, дейността по мотивацията и подобряване качеството на живот на личния състав;
26. да изискват от подчинените си да спазват законите и военните устави и да изпълняват служебните си задължения и заповедите (разпорежданията);
27. да вземат всички законни мерки за възстановяване на реда;
28. да бъдат взискателни, принципни и непримирими към нарушенията;
29. да организират и да провеждат мероприятия с личния състав за спазване на условията и реда за защита на класифицираната информация;
30. да разкриват и отстраняват причините, които пораждат условия за извършване на престъпления и инциденти от подчинените им;
31. да контролират редовното получаване от подчинените им на полагащото им се доволствие по количество и качество в съответствие с нормативите;
32. да организират охраната и отбраната при получаването и транспортирането на финансовите средства и материалните ценности, стрелковото оръжие и боеприпасите;
33. да поощряват подчинените си за проявено усърдие, инициатива, отлични прояви и извършени подвизи;
34. да поддържат и обогатяват традициите, свързани с историята, бойната слава и успехите на поделението (подразделението);
35. да организират ежедневното събиране и изготвяне на отчета за състоянието на личния състав и да го изпращат по команден ред за консолидиране и обработка в изчислителния център за личните възнаграждения;
36. да организират провеждането на годишни инвентаризации, периодични проверки и технически прегледи за състоянието на отбранителните продукти.

Раздел II
Задължения на длъжностните лица

Командир (началник) на поделение

Чл. 153. Командирът (началникът) на поделението е пряк началник на личния състав на поделението.

Чл. 154. Командирът (началникът) на поделението освен общите задължения на командирите (началниците) е длъжен:
1. да организира и ръководи разработването и изпълнението на плановете за нарастване готовността за изпълнение на бойни задачи, мобилизация и за бойната подготовка на поделението;
2. да води подготовката на щаба на поделението, да провежда занятия с командирите на подразделения и с техните заместници;
3. да утвърждава разпределението на времето за деня;
4. да изисква от своите подчинени доклади за състоянието на работата им и мерки за подобряването й;
5. да разглежда и придвижва по команден ред рапортите за обучение на военнослужещите - кандидати за военните академии, университети, училища, колежи и за задочна и дистанционна форма на обучение в други висши училища и в докторантура;
6. да приема на кадрова военна служба и да назначава на войнишки и сержантски длъжности съгласно Правилника за кадрова военна служба;
7. да отдава ежедневна писмена заповед за организацията на военната служба и дейностите по поделение;
8. да утвърждава седмичното меню-разкладка и най-малко един път в седмицата да проверява качеството на храната и/или организира контрола по спазване на всички условия по договора, когато храненето на личния състав се извършва от външна фирма;
9. да проверява най-малко веднъж на три месеца състоянието на отбранителните продукти, като обявява резултатите в заповед;
10. да провежда най-малко веднъж в месеца строеви преглед на поделението;
11. да ръководи, организира и контролира защитата на класифицираната информация;
12. да докладва на непосредствения си командир (началник), да уведомява органите на службите за сигурност по места за извършени престъпления и инциденти от подчинените му военнослужещи и действа съгласно определения ред за такива случаи;
13. да познава и ръководи работата на кадровите органи с военнослужещите съгласно Правилника за кадрова военна служба;
14. да управлява ефективно и законосъобразно предоставените му ресурси;
15. да утвърждава план за охрана и отбрана при пренасяне на отбранителни продукти, финансови средства и други ценности на поделението;
16. да организира противопожарната охрана; да проверява състоянието й най-малко веднъж на три месеца и да провежда противопожарни тренировки;
17. да организира охраната (отбраната) и пропускателния режим в поделението (военните обекти);
18. да проверява изпълнението на караулната служба най-малко веднъж в месеца;
19. да приема един път месечно в приемния си ден военнослужещи, членове на техните семейства, граждански лица от МО и БА и граждани;
20. да ръководи провеждането на парковите и домакинските дни;
21. да организира и ръководи подготовката и провеждането на военната клетва и други ритуали, провеждани с участието на военнослужещи от поделението;
22. да проверява най-малко веднъж на три месеца вътрешния ред в поделението и изпълнението на службата от денонощния наряд, като обявява резултатите от проверката в заповед;
23. да следи за поддържането и правилната експлоатация на сградите и съоръженията на територията на поделението;
24. да организира мероприятията по адаптацията на военнослужещите, преминаващи в резерва;
25. да организира изпълнението на заповяданите му дейности по планирането, програмирането и бюджетирането;
26. да отдава ежегодно заповед, с която се назначава комисия за провеждане на инвентаризация на активите и финансовите средства и реда за тяхното ползване;
27. да извършва (изисква) служебна проверка в случай на констатиране на големи разлики при проверките на активите и финансовите средства, като материалите се изпращат на службите за сигурност и на съответната военна прокуратура, които завеждат искове срещу виновните длъжностни лица за реализация на имуществена отговорност;
28. да организира изготвянето и изпращането на консолидираната месечна заявка за финансови и материални средства за реализиране на заповяданите отбранителни програми;
29. ежегодно да организира, ръководи и контролира актуализирането на схемите на войсковия район, на които са обозначени сградите и обектите, изградените канализации, електрификации, комуникации, и да предлага по команден ред за освобождаване от излишните територии, сгради, обекти и отбранителни продукти.

Заместник-командир на поделение

Чл. 155.
(1) Заместник-командирът на поделението е подчинен на командира (началника) на поделението.
(2) Заместник-командирът на поделението е първи заместник на командира (началника) на поделението и е пряк началник на целия личен състав.
(3) Той има право да отдава разпореждания от името на командира, като за тях е длъжен да му докладва.

Чл. 156. Заместник-командирът на поделение освен общите задължения на командирите (началниците) е длъжен:
1. да участва в разработването и изпълнението на плановете за нарастване готовността за изпълнение на бойни задачи, за мобилизация и за бойната подготовка;
2. да организира разработването на плана за проверка на подразделенията и да контролира тяхното изпълнение;
3. да провежда занятия с офицерите, както и учения и контролни занятия с подразделенията;
4. да проверява най-малко веднъж на два месеца вътрешния ред в поделението и изпълнението на службата от денонощния наряд, като за резултатите докладва на командира (началника);
5. да инструктира командирите на подразделения (началниците на команди), заминаващи в командировка или на работа, и да проверява тяхното осигуряване;
6. да ръководи физическата подготовка и спортната дейност;
7. да проверява организацията и състоянието на бойната подготовка на подразделенията, да провежда изпити по бойната подготовка, да взема мерки за отстраняване на допуснатите недостатъци;
8. да оказва помощ на командирите при организирането и провеждането на занятията по бойната подготовка;
9. да ръководи дейността по изграждането, поддържането, използването, усъвършенстването и отчетността на учебно-материалната база;
10. да контролира осигуряването на бойната подготовка с материални средства, учебни и нагледни пособия, тяхното поддържане и отчитане;
11. да провежда мероприятия и да осъществява контрол върху работата на командирите по укрепване на дисциплината и подобряване на вътрешния ред и да участва при изготвяне на анализите за състоянието на дисциплината;
12. да организира и ръководи психопрофилактиката в поделението;
13. да организира подбора на лицата, желаещи да постъпят на кадрова военна служба в поделението;
14. да извършва веднъж на два месеца проверка и технически преглед за състоянието на отбранителните продукти и реда за тяхното използване в непосредствено подчинените му подразделения, като вписва резултатите в отчетните книги, да сравнява отчетните форми с данните от интегрираната информационна система на Министерството на отбраната и да донася по команден ред за получените различия и предявена дисциплинарна и имуществена отговорност към виновните длъжностни лица.

Началник на щаба на поделение

Чл. 157.
(1) Началникът на щаба е подчинен на командира (началника) на поделението.
(2) Той е заместник на командира (началника) на поделението и пряк началник на целия личен състав.

Чл. 158. Началникът на щаба на поделението освен общите задължения на командирите (началниците) е длъжен:
1. да разработва плановете за нарастване готовността за изпълнение на бойни задачи, за мобилизация и за бойна подготовка и да ръководи мобилизационната работа на длъжностните лица;
2. да организира разузнаването и електронната война и да ръководи дейността по добиване, обработване и разпространение на разузнавателната информация;
3. да организира комуникационно-информационна система в поделението, да проверява състоянието и бойната готовност на подразделенията за комуникационно-информационно осигуряване и да контролира изпълнението на изискването за скрито управление на войските;
4. да организира и съгласува дейността на личния състав от щаба и подразделенията;
5. да разпределя военнослужещите от щаба по пунктовете за управление;
6. да организира своевременно и точно свеждане на заповедите на командира (началника) до щаба, подразделенията и да контролира тяхното изпълнение;
7. да организира ежедневно подготовката, инструктажа и изпълнението на караулната и вътрешната служба;
8. да проверява най-малко веднъж на два месеца вътрешния ред и изпълнението на службата от денонощния наряд, като за резултатите докладва на командира (началника);
9. да инструктира преди застъпването в дежурство оперативния дежурен (дежурния по поделение), помощник-дежурния и дежурния по контролно-пропускателен пункт;
10. да изготвя графици за изпълнението и проверката на службата от денонощния наряд и караула и графици за проверка на състоянието на отбранителните продукти от длъжностните лица;
11. да организира изготвянето на списъци на личния състав от поделението, които да съдържат адресите, телефоните и начина на тяхното оповестяване, и да осигурява ползването на тези списъци от оперативния дежурен (дежурния по поделение) - при необходимост;
12. да организира и провежда занятия с щаба на поделението, да ръководи подготовката на подчинените му щабове и подразделенията, осигуряващи управлението;
13. да организира воденето на книгата за историята на поделението при условия и по ред, определени от министъра на отбраната;
14. да познава внедрените автоматизирани системи за управление и електронноизчислителни машини в поделението и да се грижи за получаването (разработването) и актуализирането на програмни продукти за тях;
15. да организира, ръководи и контролира всекидневното водене на отчетността в поделението и в подчинените му подразделения;
16. да организира правилното съхранение и опазване на бойното знаме, ордените, медалите, почетните знамена, наградните знаци, грамотите и други отличия, с които е наградено поделението;
17. да организира своевременното изготвяне и предаване на донесения до по-горния щаб;
18. да планира, организира и контролира изпълнението на мероприятията по географското осигуряване;
19. да изготвя и представя за утвърждаване план за охрана при пренасяне на финансови средства, въоръжение, боеприпаси и други ценности на поделението.

Заместник-командир на поделението по логистиката

Чл. 159.
(1) Заместник-командирът на поделението по логистиката е подчинен на командира (началника) на поделението.
(2) Заместник-командирът на поделението по логистиката е заместник на командира на поделението и е началник на личния състав на поделението. Той е пряк началник на личния състав от подчинените му структури по логистиката съгласно щата на поделението.

Чл. 160. Заместник-командирът на поделението по логистиката освен общите задължения на командирите (началниците) е длъжен:
1. да участва в разработването на плановете за нарастване готовността за изпълнение на бойни задачи, за мобилизация и за бойната подготовка;
2. да участва в изготвянето и изпращането на консолидираната месечна заявка за финансови и материални средства за реализиране на заповяданите отбранителни програми;
3. да ръководи бойната и специалната подготовка на подчинените му структури;
4. да организира изучаването, обслужването, съхранението, ремонта и евакуацията на въоръжението и техниката и да осигурява окомплектоването и изправността на необходимата учебно-материална база;
5. да извършва веднъж на два месеца проверка и технически преглед за състоянието на отбранителните продукти и реда за тяхното ползване;
6. да познава наличното въоръжение, техника, стационарно оборудване, подвижните ремонтни средства и сградния фонд, както и реда и правилата за тяхното използване;
7. да познава регламентиращите документи по експлоатацията, съхранението, ремонта, евакуацията и снабдяването с въоръжение, техника и други отбранителни продукти;
8. да ръководи работата по оборудването на парковите територии, танкодрума, автодрума и техническата работилница;
9. да организира провеждането на парковите и домакинските дни и да ръководи тяхното осигуряване;
10. да организира и контролира реда и изпълнението на вътрешната служба в парковите територии, танкодрума, автодрума и техническата работилница;
11. да организира и контролира противопожарната охрана в поделенията и да провежда не по-малко от четири занятия в годината за евакуация на въоръжението и техниката;
12. да знае наличността и състоянието на въоръжението, техниката, средствата за обслужване и ремонт, състоянието на парковете и сградния фонд;
13. да организира и контролира експлоатацията, съхранението, ремонта, евакуацията и снабдяването с отбранителни продукти, както и воденето на отчета и отчетността им;
14. да организира сдаването и приемането на въоръжение, боеприпаси, бронетанкова и автомобилна техника, заявяването, получаването, разпределянето, съхранението и създаването на заповяданите запаси от различните класове материални средства;
15. да анализира причините за допуснатите инциденти с бронетанкова и автомобилна техника, да организира своевременното й възстановяване и да провежда мероприятия за тяхното предотвратяване;
16. да организира и провежда мероприятия за повишаване на техническата квалификация на личния състав;
17. да инструктира преди застъпване в дежурство дежурния по парк;
18. да организира подготовката и сдаването на въоръжението и техниката за ремонт в ремонтните бази, заводите (фирмите), както и приемането й от ремонт;
19. да контролира правилното използване на отбранителните продукти, както и разходването на финансовите средства за експлоатацията, съхранението и ремонта на въоръжението и техниката;
20. да организира ежегодната инвентаризация в поделението;
21. да проверява най-малко веднъж на два месеца вътрешния ред в подразделенията и състоянието на вътрешния ред в парковете, като докладва за резултатите на командира (началника) на поделението;
22. да планира и провежда занятия с военнослужещите от логистичните структури;
23. да организира своевременното осигуряване на подразделенията с материални средства и да контролира получаването на полагащите се по норми доволствия от всеки военнослужещ;
24. да планира, организира и контролира подвоза на всички видове материални средства до подразделенията;
25. да планира, организира и контролира водоснабдяването на поделението;
26. да контролира използването на гориво-смазочните материали и специалните течности, съгласно нормативите;
27. да организира, ръководи и контролира настаняването и храненето на личния състав при провеждане на мероприятия на учебни центрове, полигони и други;
28. да предлага на командира (началника) на поделението мероприятия за опазване на земята и околната среда в поделението и в районите за занятия и учения;
29. да ръководи организирането на хигиенното обслужване на подразделенията;
30. да организира изготвянето на седмичното меню-разкладка при спазване на енергийните стойности на храненията;
31. да предлага за утвърждаване седмичното меню-разкладка и да проверява спазването на всички условия по договора, когато храненето на личния състав се извършва от външна фирма;
32. да проверява най-малко веднъж в седмицата качеството и количеството на храната, както и състоянието на хранителния блок (столовата), като за резултатите докладва на командира (началника) на поделението;
33. да разработва и осъществява мероприятията по спазването на мерките за безопасност при експлоатацията на техниката и въоръжението;
34. да организира и контролира провеждането на обществени поръчки за логистично осигуряване и процедурите по отдаването под наем на площи, зачислени на поделението.

Заместник-командир на поделение по летателната подготовка

Чл. 161.
(1) Заместник-командирът на поделението по летателната подготовка е подчинен на командира (началника) на поделението и е началник на личния състав на поделението.
(2) Той е пряк началник на летателния състав на поделението.

Чл. 162.
(1) Заместник-командирът на поделението по летателната подготовка освен общите задължения на командирите (началниците) отговаря за качеството на летателната дейност и за обучението на летателните екипажи, за непосредственото организиране и провеждане на летателната дейност в поделението в съответствие с изискванията на документите, както и за провеждането на мероприятията за осигуряване безопасността на полетите.
(2) Заместник-командирът на поделението по летателната подготовка е длъжен:
1. да участва в разработването на плановете за нарастване готовността за изпълнение на бойни задачи, за мобилизация и за бойната готовност;
2. да организира изпълнението на плана по летателна подготовка и да контролира методиката на обучение на летателния състав, провеждането на предполетните указания, следполетните разбори и контрол на полетите;
3. да проверява степента на подготовка на летателния състав и съответствието на планираните упражнения в плановите таблици;
4. да познава и организира изучаването на регламентиращите документи по организацията и провеждането на полетите, както и методиката за обучение на летателния състав;
5. да организира планирането и отчитането на леталната подготовка в поделението;
6. да утвърждава предложенията на командирите на летателни ескадрили;
7. да осъществява контрол на провежданите занятия с леталния състав за усвояване на най-сложните упражнения по техника на пилотиране и бойно използване;
8. да контролира организацията, спазването на методиката и качеството на предварителната подготовка в летателните ескадрили;
9. да свежда месечния план и седмичните таблици за полети пред заместниците на командира на поделението и командирите на ескадрили;
10. да провежда анализ на изпълнените полети през месеца пред заместниците на командира на поделението и командирите на ескадрили;
11. да ръководи бойната и специалната подготовка на подчинените му структури;
12. да проверява най-малко веднъж на два месеца вътрешния ред в подразделенията и състоянието на вътрешния ред в парковете, като докладва за резултатите на командира (началника) на поделението;
13. да знае наличността и състоянието на въоръжението и авиационната техника.

Заместник-командир на поделение по "Авиационната техника и въоръжението"

Чл. 163.
(1) Заместник-командирът на поделение по "Авиационната техника и въоръжението" е подчинен на командира (началника) на поделението.
(2) Заместник-командирът на поделение по "Авиационна техника и въоръжение" е заместник на командира на поделението и е началник на личния състав на поделението.
(3) Той е пряк началник на личния състав от подчинените му структури по авиационна техника и въоръжение.

Чл. 164. Заместник-командирът на поделение по "Авиационна техника и въоръжение" освен общите задължения на командирите (началниците) е длъжен:
1. да участва в разработването на плановете за нарастване готовността за изпълнение на бойни задачи, за мобилизация и за бойна готовност;
2. да участва в изготвянето и изпращането на консолидираната месечна заявка за финансови и материални средства за реализиране на заповяданите отбранителни програми;
3. да ръководи бойната и специалната подготовка на подчинените му структури;
4. да организира изучаването, обслужването, съхранението, ремонта и евакуацията на въоръжението и техниката и да осигурява окомплектоването и изправността на необходимата учебно-материална база;
5. да извършва на три месеца проверка и технически преглед за състоянието на въоръжението, боеприпасите, техниката, стационарното оборудване, подвижните ремонтни средства за въоръжение и техника, както и реда и правилата за тяхното съхранение;
6. да проверява най-малко веднъж на два месеца вътрешния ред в подразделенията и състоянието на вътрешния ред в парковете, като докладва за резултатите на командира (началника) на поделението;
7. да познава регламентиращите документи по експлоатацията, съхранението, ремонта, евакуацията и снабдяването с въоръжение и техника;
8. да знае наличността и състоянието на въоръжението, техниката, средствата за обслужване и ремонт и състоянието на местата за тяхното разполагане;
9. да организира и контролира експлоатацията, съхранението, ремонта, евакуацията и снабдяването с въоръжение, техника и имущества, както и воденето на отчета и отчетността им;
10. да организира и провежда мероприятия за повишаване на техническата квалификация на личния състав;
11. да инструктира преди застъпване в дежурство по авиационно осигуряване;
12. да организира подготовката и сдаването на въоръжението и техниката за ремонт в ремонтните бази, заводите (фирмите), както и приемането от ремонт;
13. да контролира правилното използване на авиационно-техническото имущество, както и разходването на финансовите средства за експлоатация, съхранение и ремонта на авиационната техника;
14. да планира и контролира провеждането на занятия с личния състав от подчинените му структури;
15. да разработва и осъществява мероприятията по спазване на мерките за безопасност при експлоатация на авиационната техника;
16. да знае документите, регламентиращи летателната дейност и експлоатацията на авиационната техника и въоръжението, да организира изучаването им с личния състав;
17. да планира възстановяването на ресурса на авиационната техника и излизането й за регламентни работи и ремонт;
18. да разработва и провежда мероприятия за осигуряване на висока надеждност на авиационната техника и безопасност на полетите;
19. да провежда системно анализ на работата на инженерно-техническия състав и авиационната техника, да открива и изучава причините за авариите и катастрофите, неизправностите и повредите по авиационната техника и въоръжението и да взема мерки за тяхното отстраняване;
20. да оказва помощ на подразделенията и екипажите, приземили се на летището при подготовка на авиационната техника за полети;
21. да организира и контролира усвояването на постъпващата на въоръжение авиационна техника и обучението на новоназначения инженерно-технически състав;
22. да контролира своевременното и качественото извършване на доработките по авиационната техника и въоръжението;
23. да участва в разработването на инженерно-оперативните и инженерно-щурманските разчети.

Заместник на началника на щаба на поделение

Чл. 165. Заместникът на началника на щаба е подчинен на началника на щаба на поделението и при отсъствието му изпълнява неговите задължения.

Чл. 166. Заместникът на началника на щаба на поделението освен общите задължения на командирите (началниците) е длъжен:
1. да участва в разработването на плановете за нарастване готовността за изпълнение на бойни задачи, за мобилизация и за бойната подготовка на поделението в касаещия го обем и да следи за тяхното изпълнение;
2. да разработва документи, свързани с ежедневната войскова дейност и подготовката на подразделенията;
3. да знае действителното положение и състояние на подразделенията, както и хода на изпълнението на поставените им задачи;
4. да организира изготвянето на определените от началника на щаба разчети, донесения, справки, информации, доклади и др.;
5. да осигурява съгласуване на действията на личния състав от щаба и подразделенията при изпълнение на поставените им задачи;
6. да участва в разработването на плановете за проверка на състоянието на подразделенията;
7. да проверява най-малко веднъж на два месеца изпълнението на службата от денонощния наряд, като докладва за резултатите на командира (началника) на поделението;
8. да предава своевременно и правилно до подразделенията всички заповеди и разпореждания на командира (началника) на поделението и на по-старшите командири (началници) и да проверява тяхното изпълнение;
9. да участва в занятията с офицерите от щаба на поделението, да контролира подготовката на подразделенията, които осигуряват управлението на поделението; да проверява състоянието и бойната готовност на комуникационните и информационните им средства.

Началник на отделение в щаб на поделение

Чл. 167.
(1) Началникът на отделение е подчинен на началника на щаба на поделението.
(2) Той е пряк началник на личния състав от подчиненото му отделение.

Чл. 168. Началникът на отделение е длъжен:
1. да участва в разработването на плановете за нарастване готовността за изпълнение на бойни задачи, за мобилизация и за бойната подготовка на поделението в касаещия го обем;
2. да ръководи дейността и разпределя задачите за изпълнение от подчинените в отделението;
3. да организира разработването на справки, отчети, планове, разчети, графици, сведения, анализи и др. документи, свързани с войсковата дейност и изпълнението на мероприятията в поделението;
4. да провежда занятия с командирите на подразделения и оказва методическа помощ и контрол в подразделенията при подготовката на личния състав;
5. да организира и контролира воденето на отчета, отчетността и най-малко веднъж на два месеца да извършва проверка за състоянието на отбранителните продукти в неговото направление, като вписва резултатите от проверката в отчетните книги, докладва писмено на командира (началника) за получените различия и прави предложение за предявяване на имуществена и дисциплинарна отговорност към виновните длъжностни лица;
6. да контролира спазването на правилата за пожарна безопасност в отделението;
7. да следи за спазване изискванията на ЗЗКИ от личния състав в отделението;
8. да участва в изготвянето на месечните заявки за финансови и материални средства за изпълнение на утвърдените им отбранителни програми;
9. да участва в организирането и провеждането на инвентаризацията на отбранителните продукти, за които отговаря в своето направление.

Началник на административно звено (направление, служба, отделение) "Сигурност на информацията"

Чл. 169.
(1) Началникът на административно звено "Сигурност на информацията" е подчинен на командира (началника) и отговаря за защитата на класифицираната информация в поделението, като контролира спазването на изискванията за нейната защита.
(2) Той е длъжен:
1. да участва в разработването на плановете за нарастване готовността за изпълнение на бойни задачи, за мобилизация на поделението в касаещия го обем и да следи за тяхното изпълнение;
2. да организира и контролира прилагането на изискванията за защита на класифицираната информация в поделенията;
3. да извършва проверки на отчетността и движението на материалите и документите в поделението;
4. да изготвя план за действие при критични ситуации за защита на класифицираната информация;
5. да предлага на командира (началника) за назначаване на администратори по криптографска сигурност и по сигурността в автоматизирани информационни системи (АИС), както и служители в регистратурите;
6. да участва при установяване на обстоятелствата, свързани с нерегламентиран достъп до класифицирана информация, и да ги води на отчет;
7. да разработва план за защита на класифицираната информация в поделенията по време на война, военно или друго извънредно положение;
8. да организира и да провежда обучение на личния състав в областта на защитата на класифицираната информация;
9. да определя и предлага на командира за утвърждаване зоните за сигурност и конкретните мерки за защита на класифицираната информация в тях;
10. да организира акредитацията на криптографски мрежи и АИС.

Старши помощник-началник (помощник-началник) на отделение в щаб на поделение

Чл. 170.
(1) Старши помощник-началникът (помощник-началникът) на отделение е подчинен на началника на съответното отделение в поделението.
(2) Той е длъжен:
1. да участва в разработването на плановете за нарастване готовността за изпълнение на бойни задачи, за мобилизация и за бойната подготовка по своята специалност в касаещия го обем;
2. да оказва методическо ръководство, контрол и помощ при подготовката на личния състав от подразделенията по своята специалност;
3. да проверява лично най-малко веднъж на два месеца воденето на отчитането, наличността, качественото (техническото) състояние и комплектността на отбранителните продукти в складовете и подразделенията в направлението, за което той отговаря;
4. да разработва справки, отчети, планове, разчети, графици, сведения и др. документи, свързани с ежедневната войскова дейност и изпълнението на мероприятията в отделението;
5. да разработва и предлага документи, необходими за видовете осигуряване, свързани с планирането и управлението на подразделенията;
6. да планира и организира дейността по видовете осигуряване и контролира обучението и подготовката на личния състав по своята специалност;
7. да организира и контролира воденето на отчета, отчетността и участва в проверките за състоянието на отбранителните продукти;
8. да проверява най-малко веднъж на два месеца вътрешния ред в подразделенията, за които отговаря;
9. да следи за спазването на правилата за пожарна безопасност в отделението;
10. да следи за спазването изискванията на ЗЗКИ в отделението;
11. да изготвя месечните заявки за финансови и материални средства за изпълнение на утвърдените им отбранителни програми;
12. да участва в инвентаризацията, провеждана в поделението по направлението, за което отговаря.

Диригент на военен духов оркестър

Чл. 171. Диригентът на военния духов оркестър е подчинен на командира (началника) на поделението и е пряк началник на личния състав от оркестъра.

Чл. 172. Диригентът на военния духов оркестър освен общите задължения на командирите (началниците) е длъжен:
1. eжегодно, в началото на учебната година, да изготвя и представя план за подготовката на военния духов оркестър за утвърждаване от командира (началника) на поделението (гарнизона);
2. да организира и ръководи учебните занятия с личния състав на оркестъра съгласно програмата за подготовката на военните духови оркестри в Българската армия;
3. да подготвя военния духов оркестър за участието му при провеждането на военни и граждански ритуали;
4. да оркестрира и обработва нови музикални творби от български и чуждестранни композитори за повишаване подготовката на оркестъра и за обогатяване и разнообразяване на репертоара;
5. да участва в подготовката и провеждането на военни паради, прегледите на любителското художествено творчество, на строевата и маршовата песен, както и други ритуали с участието на военнослужещи;
6. да провежда с разрешение на командира (началника) на поделението (гарнизона) концертни програми пред военнослужещите и обществеността в гарнизона;
7. да познава и спазва правилата за приемането, раздаването, съхранението и сдаването на музикалните инструменти и нотната библиотека и да осъществява контрол на тази дейност от личния състав на военния духов оркестър.

Началник на медицинска структура на поделение

Чл. 173.
(1) Началникът на медицинската структура на поделението е непосредствено подчинен на командира (началника) на поделението.
(2) Той е пряк началник на личния състав от медицинската структура.

Чл. 174. Началникът на медицинската структура освен общите задължения е длъжен:
1. да участва в разработването на плановете за нарастване готовността за изпълнение на бойни задачи, за мобилизация и за бойната подготовка на поделението в касаещия го обем;
2. да участва в разработването на мероприятията по ядрената, химическата, биологическата защита и екология на поделението;
3. да провежда лечебно-профилактичните и противоепидемичните мероприятия и да контролира изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания в поделението;
4. да организира своевременното оказване на медицинска помощ на ранените и болните и тяхната евакуация;
5. да участва в провеждането на психопрофилактични мероприятия с личния състав на поделението;
6. да организира медицинските прегледи на личния състав, да участва в амбулаторните прегледи и при необходимост да насочва болните към лечебните учреждения;
7. да организира медицинското осигуряване на личния състав на поделението по време на занятията по бойната подготовка, спортни и други мероприятия и да предлага мерки за подобряване на физическото развитие и здравето на личния състав;
8. да организира и участва в здравната просвета и разпространяването на здравословния начин на живот сред военнослужещите и да провежда военномедицинската подготовка;
9. да осъществява контрол върху храната и водата за личния състав;
10. да контролира заделянето на проби от готовата храна и тяхното правилно съхранение;
11. да контролира здравното състояние на работещите във водоснабдяването и в обектите с вредни за здравето условия;
12. да води постоянно наблюдение на лицата с хронични заболявания и да съобщава резултатите на командирите (началниците) на подразделения;
13. да контролира санитарното състояние на обектите във войсковия район и средствата за транспортиране на хранителни продукти;
14. да анализира и да докладва всеки месец на командира (началника) на поделението за заболяемостта на личния състав и да предлага мерки за предотвратяване на заболяванията и подобряване на хигиенното състояние;
15. да докладва своевременно на командира (началника) на поделението и на старшия медицински началник за всеки случай на заразно заболяване, както и за изпращане на военнослужещ в лечебно заведение поради получена травма;
16. да организира и контролира воденето на медицинските отчет и отчетност;
17. да контролира спазването на правилата за пожарна безопасност в обектите на медицинската структура;
18. да изготвя и представя заявки за осигуряване на медицинско имущество за подразделенията;
19. да организира и контролира съхраняването на медикаментите, особено на отровните и наркотичните вещества и препарати;
20. да оказва методическа помощ на санитарните инструктори.

Главен сержант на поделение

Чл. 175.
(1) Главният сержант на поделение е пряко подчинен на командира на поделението.
(2) Той организира дейността на главните сержанти от подразделенията и се явява пряк началник на всички сержанти и войници (матроси) в поделението.

Чл. 176. Главният сержант на поделение изпълнява методически и контролни функции по отношение на сержантския (старшинския от ВМС) и войнишкия (матроския) състав от поделението.

Чл. 177. Главният сержант на поделение е длъжен:
1. да познава сержантите (старшините от ВМС) от поделението и да провежда индивидуална работа с тях;
2. да работи за усъвършенстване на навиците, знанията и уменията на главните сержанти (флагманските старшини) от поделението;
3. да познава плана за бойна подготовка на поделението и да следи за неговото изпълнение в касаещия го обем;
4. да контролира организирането и провеждането на занятията от сержантите (старшините от ВМС) в поделението, както и да обобщава информацията, свързана с подготовката на подразделенията;
5. да работи за усъвършенстване на лидерските качества на главните сержанти в поделението;
6. да провежда методически и инструкторско-методически занятия с главните сержанти от батальоните (дивизионите, ескадрилите) и сержантите (старшините от ВМС) от щабните подразделения по теми, утвърдени от командира на поделението;
7. да изучава личностните особености, професионалните качества и възможности на сержантите (старшините от ВМС) от поделението, да изготвя и съгласува предложения, свързани с длъжностното им развитие;
8. да познава социалните потребности и интереси на сержантите (старшините от ВМС) и оказва помощ и съдействие за тяхното решаване;
9. да участва в изготвянето на предложения от командира (началника) на поделението за награждаване или налагане на дисциплинарни наказания на сержантите (старшините от ВМС);
10. да подпомага командира (началника) на поделението при подбора на сержантите (старшините от ВМС), отговарящи на условията за обучение и повишаване на квалификацията;
11. да участва в комисиите за разглеждане на служебното положение на сержантите (старшините от ВМС);
12. да подпомага командира (началника) на поделението за вземане на решения при постъпили предложения, сигнали, жалби и рапорти от сержантите (старшините от ВМС) и войниците (матросите);
13. да контролира своевременното и точно изпълнение на заповедите и разпорежданията от сержантите (старшините от ВМС) и войниците (матросите);
14. да участва в изготвянето на графиците за ползване на годишния отпуск на главните сержанти от подразделенията и след утвърждаването им да следи за тяхното изпълнение;
15. да проверява вътрешния ред и изпълнението на службата от сержантите (старшините от ВМС) и войниците (матросите) в поделението;
16. да следи за външния вид и спазванeто на правилата за носене на униформата от сержантите (старшините от ВМС) и войниците (матросите) от поделението;
17. да следи за недопускане нарушения на дисциплинарната практика и за спазване на етичните норми на поведение от сержантския (старшинския от ВМС) състав;
18. да организира срещи на командира (началника) на поделението и провежда беседи със сержантите и войниците (матросите).

Началник на контролно-технически пункт

Чл. 178.
(1) Началникът на контролно-техническия пункт (КТП) на поделението е подчинен на заместник-командира на поделението по логистиката.
(2) Началникът на контролно-техническия пункт отговаря за техническата изправност и правилното оформяне на документите на излизащите от парка машини.

Чл. 179.
(1) Началникът на контролно-техническия пункт на поделението е длъжен:
1. да знае устройството на машините в поделението и техническите изисквания, на които машините трябва да отговарят при проверка;
2. да проверява техническата изправност на излизащите от парка машини, техния външен вид и комплектност;
3. да проверява оборудването на машините, с които ще се превозват хора;
4. да проверява укрепването на превозваното имущество и товари;
5. да проверява документите на излизащите машини, както и тяхното оформяне;
6. да проверява документите (свидетелство за правоуправление) на механик-водача (водача) на излизащата машина;
7. да докладва на заместник-командира на поделението по логистиката и да уведомява дежурния по парк за неизправните и задържаните машини на контролно-техническия пункт;
8. да поддържа ред и чистота в контролно-техническия пункт;
9. да поддържа в изправност приборите, инструментите и оборудването на контролно-техническия пункт.
(2) В случаите на планирано излизане от парка на по-голям брой машини началникът на контролно-техническия пункт е длъжен да организира и провери техническата им изправност най-късно един ден преди излизането им, като може да извърши прегледа на място, където те се съхраняват.

Чл. 180.
(1) В помещението на началника на контролно-техническия пункт трябва да има:
1. правила за задълженията на началник на контролно-техническия пункт;
2. технологични карти с техническите условия и норми за проверка на всяка една марка машини на въоръжение в частта (подразделението);
3. ръководства за експлоатация на АБТТ на въоръжение в подразделенията, частта;
4. комплект измерителни инструменти и ключове;
5. прибори и приспособления за проверка на машините;
6. часовник;
7. образци на попълнени пътни листове.
(2) Пред контролно-техническия пункт се оборудват площадки (места) за проверка на излизащите от парка машини.

Командир на батальон (дивизион, ескадрила)

Чл. 181.
(1) Командирът на батальон е подчинен на командира на поделението.
(2) Командирът на батальон е пряк началник на личния състав от батальона.

Чл. 182. Командирът на батальон освен общите задължения на командирите (началниците) е длъжен:
1. да ръководи разработването и изпълнението на плановете за нарастване на готовността за изпълнение на бойни задачи, за мобилизация и за бойната подготовка;
2. да разглежда и придвижва по команден ред рапортите за обучение на военнослужещите - кандидати за военните академии, университети, факултети, училища и колежи и за задочна и дистанционна форма на обучение в други висши училища и за докторантура;
3. да извършва ежемесечно проверка и технически преглед за състоянието на отбранителните продукти и реда за тяхното ползване в батальона, като вписва резултатите в отчетните книги и докладва по команден ред за получените различия и предявена имуществена и дисциплинарна отговорност към виновните длъжностни лица;
4. да провежда ежемесечно строеви преглед на личния състав на батальона;
5. да следи за поддържането и правилната експлоатация на сградите, съоръженията, парковите помещения и участъка от територията на парка, определени за батальона;
6. да контролира поддържането на чистота в определения за батальона район;
7. да организира охраната в района на батальона;
8. да проверява най-малко един път в месеца вътрешния ред и изпълнението на службата от денонощния наряд.

Заместник-командир на батальон (дивизион, ескадрила)

Чл. 183.
(1) Заместник-командирът на батальон е подчинен на командира на батальона.
(2) Той е първи заместник на командира на батальона и е пряк началник на личния състав от батальона.
(3) Заместник-командирът на батальон има право да отдава разпореждания от името на командира на батальона, като за тях е длъжен да му докладва.

Чл. 184. Заместник-командирът на батальона освен общите задължения на командирите (началниците) е длъжен:
1. да участва в разработването и изпълнението на плановете за нарастване на готовността за изпълнение на бойни задачи, за мобилизация и за бойната подготовка на батальона;
2. да провежда занятия с офицерите, както и учения и контролни занятия с подразделенията;
3. да ръководи физическата подготовка и спортната дейност;
4. да проверява организацията и състоянието на бойната подготовка на подразделенията, да провежда изпити по бойната подготовка, да взема мерки за отстраняване на допуснатите недостатъци;
5. да извършва ежемесечно проверка и технически преглед за състоянието на отбранителните продукти и реда за тяхното ползване в подразделенията, като вписва резултатите в отчетните книги;
6. да организира подготовката на личния състав от денонощния наряд и да проверява най-малко един път в месеца вътрешния ред и изпълнението на службата от денонощния наряд, като за резултатите докладва на командира на батальона;
7. да оказва контрол и помощ на командирите при организирането и провеждането на занятията по бойната подготовка;
8. да ръководи дейността по изграждането, поддържането, използването, усъвършенстването и отчетността на учебно-материалната база;
9. да контролира осигуряването на бойната подготовка с материални средства, учебни и нагледни пособия, тяхното поддържане и отчитане;
10. да провежда мероприятия и да осъществява контрол върху работата на командирите по укрепване на дисциплината и подобряване на вътрешния ред и да участва при изготвяне на анализите за състоянието на дисциплината;
11. да организира и ръководи психопрофилактиката в подразделенията.

Началник на щаба на батальон (дивизион, ескадрила)

Чл. 185.
(1) Началникът на щаба на батальона (дивизиона, ескадрилата) е подчинен на командира на батальона.
(2) Той е пряк началник на личния състав на батальона.

Чл. 186. Началникът на щаба на батальона освен общите задължения на командирите (началниците) е длъжен:
1. да разработва плановете за нарастване на готовността за изпълнение на бойни задачи, за мобилизация и за бойната подготовка на батальона;
2. да разработва план за проверка на подразделенията и да контролира неговото изпълнение;
3. да организира комуникационно-информационната система в батальона, да проверява състоянието и бойната готовност на подразделението за комуникационно и информационно осигуряване и да контролира изпълнението на изискванията за скрито управление на войските;
4. да води отчета на бойната подготовка на подразделенията на батальона;
5. да организира своевременното и точно свеждане на заповедите и разпорежданията на командира до подразделенията и да проверява тяхното изпълнение;
6. да организира подготовката на личния състав от денонощния наряд в батальона и най-малко един път в месеца да проверява състоянието на вътрешния ред и изпълнението на службата от денонощния наряд, като за резултатите докладва на командира на батальона;
7. да извършва ежемесечно проверка и технически преглед за състоянието на отбранителните продукти и реда за тяхното ползване в подчинените му подразделения, като вписва резултатите в отчетните книги и докладва на командира на батальона за получените различия и предявена имуществена и дисциплинарна отговорност към виновните длъжностни лица;
8. да познава разхода на личния състав на батальона;
9. да подготвя и изпраща в щаба на поделението необходимите сведения и донесения.

Заместник-командир на батальон (дивизион, ескадрила) по логистиката

Чл. 187.
(1) Заместник-командирът на батальона по логистиката е подчинен на командира на батальона (дивизиона, ескадрилата).
(2) Заместник-командирът на батальона по логистиката е началник на личния състав на батальона.
(3) Той е пряк началник на подчинените му длъжностни лица и подразделения съгласно щата на батальона.

Чл. 188. Заместник-командирът на батальона по логистиката освен общите задължения на командирите (началниците) е длъжен:
1. да участва в разработването на плановете за нарастване на готовността за изпълнение на бойни задачи, за мобилизация и за бойната подготовка на батальона;
2. да осигурява в логистично отношение изпълнението на плановете по т. 1;
3. да познава наличното въоръжение, техника, стационарното оборудване, подвижните ремонтни средства, както и реда и правилата за тяхното използване;
4. да ръководи техническата подготовка и да провежда занятия по техническа подготовка и кормуване с личния състав на батальона;
5. да знае наличността и техническото състояние на въоръжението, техниката, на средствата за обслужване и ремонт, състоянието на парковите помещения и тяхното оборудване, както и състоянието на кабинетите по техническа подготовка, танкодрумите и автодрумите;
6. да извършва ежемесечно проверка и технически преглед за състоянието на отбранителните продукти и реда за тяхното ползване в батальона, като вписва резултатите в отчетните книги, сравнява отчетните форми с данните от интегрираната информационна система на Министерството на отбраната, да докладва на командира на батальона за получените различия и предявена имуществена и дисциплинарна отговорност към виновните длъжностни лица;
7. да организира и контролира експлоатацията, съхранението, ремонта, евакуацията и снабдяването с имущества на техниката, както и воденето на отчета и отчетността й;
8. да контролира подготовката на машините за експлоатация, наличието на оборудване и средствата за повишаване на проходимостта;
9. да анализира причините за допуснатите инциденти с техниката, да организира своевременното й възстановяване и да провежда мероприятия за тяхното предотвратяване;
10. да проверява най-малко един път в месеца състоянието на вътрешния ред и изпълнението на службата от денонощния наряд в батальона, като за резултатите докладва на командира на батальона;
11. да провежда занятията с офицерите по организацията на логистичното осигуряване;
12. да организира осигуряването на подразделенията с материални средства;
13. да организира подвоза на всички видове материални средства и водоснабдяването до подразделенията на батальона, както и да контролира ефективното използване на автомобилния транспорт;
14. да организира провеждането на инвентаризацията в батальона;
15. да контролира правилното използване на различните класове материални средства;
16. да знае наличието и състоянието на тиловата техника в подчинените подразделения и да осигурява правилното й използване, обслужване, ремонт и евакуация;
17. да организира правилната експлоатация и своевременния ремонт на сградите, съоръженията и войсковия инвентар на батальона;
18. да контролира и се грижи за външния вид на военнослужещите от батальона;
19. да изготвя всеки три месеца заявка за потребностите от отбранителни продукти на батальона.

Заместник-началник на щаба на батальон (дивизион, ескадрила)

Чл. 189. Заместник-началникът на щаба на батальона (дивизиона, ескадрилата) е подчинен на началника на щаба на батальона и при отсъствието му изпълнява неговите задължения.

Чл. 190. Заместник-началникът на щаба на батальона освен общите задължения на командирите (началниците) е длъжен:
1. да участва в разработването и изпълнението на плановете за нарастване на готовността за изпълнение на бойни задачи, за мобилизация и за бойната подготовка на батальона;
2. да разработва документи, свързани с ежедневната войскова дейност и подготовката на подразделенията;
3. да познава действителното положение и състояние на подразделенията, както и хода на изпълнението на поставените им задачи;
4. да организира изготвянето на определените от началника на щаба разчети, донесения, справки, информации, доклади и др.;
5. да осигурява съгласуване на действията на личния състав от щаба и подразделенията при изпълнение на поставените им задачи;
6. да проверява най-малко един път в месеца състоянието на вътрешния ред и изпълнението на службата от денонощния наряд в батальона, като за резултатите докладва на командира на батальона;
7. да предава своевременно и правилно до подразделенията всички заповеди и разпореждания на командира на батальона и на по-старшите командири (началници) и да проверява тяхното изпълнение;
8. да участва в занятията с офицерите от щаба на батальона и да контролира подготовката на подразделенията.

Началник на отделение в щаб на батальон (дивизион, ескадрилa)

Чл. 191.
(1) Началникът на отделение е подчинен на началника на щаба на батальона (дивизиона, ескадрилaта).
(2) Той е непосредствен началник на подчиненото му отделение и пряк началник на подразделенията съгласно щата на батальона (дивизиона, ескадрилaта).

Чл. 192. Началникът на отделение в батальона освен общите задължения на командирите (началниците) е длъжен:
1. да участва в разработването на плановете за нарастване на готовността за изпълнение на бойни задачи, за мобилизация и за бойната подготовка на батальона по своята специалност;
2. да ръководи методически подготовката на подразделенията в батальона по своята специалност;
3. да провежда занятия с командирите на подразделения в батальона по своята специалност;
4. да провежда занятия с личния състав от отделението и подразделенията от батальона по своята специалност;
5. да познава материалната част, техниката и имуществата в отделението, реда и правилата за тяхното съхраняване и използване;
6. да контролира спазването на мерките за безопасност при експлоатацията на техниката и материалните средства в отделението;
7. да проверява най-малко един път в месеца състоянието на вътрешния ред и изпълнението на службата от денонощния наряд в батальона, като за резултатите докладва на командира на батальона;
8. да организира, контролира и води отчет и отчетност на материалните средства, за които отговаря;
9. да организира и контролира спазването на правилата за пожарна безопасност в отделението;
10. да извършва ежемесечно проверка и преглед на състоянието на техническите средства в отделението, тяхната правилна експлоатация и спазването на ЗЗКИ по отношение на сигурността и надеждността на информацията, да докладва по команден ред за получени нарушения и предявяване на дисциплинарна отговорност към виновните длъжностни лица;
11. да организира провеждането на инвентаризацията на отбранителните продукти, за които отговаря.

Главен сержант на батальон (дивизион, ескадрила, АОРЛВ)

Чл. 193.
(1) Главният сержант на батальон (дивизион, ескадрила, АОРЛВ) е пряко подчинен на командира на батальона, а по линия на сержантската йерархия - на главния сержант на поделението.
(2) Главният сержант на батальона е пряк началник на сержантите и войниците в батальона.

Чл. 194. Главният сержант на поделение изпълнява методически и контролни функции по отношение на сержантския (старшинския от ВМС) и войнишкия (матроския) състав от батальона.

Чл. 195. Главният сержант на батальона е длъжен:
1. да познава сержантите (старшините от ВМС) от батальона, да ги води на отчет и да провежда индивидуална работа с тях;
2. да работи за усъвършенстване на навиците, знанията и уменията на своите подчинени;
3. да познава плана за бойна подготовка на батальона и да следи за неговото изпълнение в касаещия го обем;
4. да контролира и провежда методически и инструкторско-методически занятия с главните сержанти от ротите (батареите, звената) и сержантите (старшините от ВМС) от щабните подразделения по теми, утвърдени от командира на батальона;
5. да контролира участието на сержантите при провеждане на занятията съгласно седмичните разписания на подразделенията;
6. да работи за усъвършенстване на лидерските качества на главните сержанти в батальона;
7. да участва при организирането и провеждането на занятията в батальона, както и да обобщава информацията, свързана с подготовката на ротите (батареите, звената);
8. да изучава и познава личностните особености, професионалните качества и възможности на сержантите от батальона, да изготвя и съгласува предложения, свързани с длъжностното им развитие;
9. да познава социалните потребности и интереси на сержантите (старшините от ВМС) и войниците и оказва помощ и съдействие за тяхното решаване;
10. да участва в изготвянето на предложения от командира на батальона за награждаване или налагане на дисциплинарни наказания на сержантите и войниците;
11. да подпомага командира на батальона при подбора на сержантите и войниците от батальона, отговарящи на условията за обучение и повишаване на квалификацията;
12. да участва в комисиите за разглеждане на служебното положение на сержантите (старшините от ВМС);
13. да изготвя становища по подадени рапорти, молби и жалби от сержантите и войниците;
14. да подпомага командира на батальона за вземане на решения при постъпили предложения, сигнали, жалби и рапорти от сержантите (старшините от ВМС) и войниците (матросите);
15. да участва при изготвянето на анализи, сведения, справки и информации по числения и качествения отчет за окомплектоването на батальона със сержанти и войници;
16. да контролира своевременното и точно изпълнение на заповедите и разпорежданията от сержантите (старшините от ВМС) и войниците (матросите);
17. да участва в изготвянето на графиците за ползване на годишния отпуск на главните сержанти от ротите (батареите) и сержантите и войниците от щабните подразделения и след утвърждаването им от командира на батальона да следи за тяхното изпълнение;
18. да проверява вътрешния ред и изпълнението на службата от сержантите (старшините от ВМС) и войниците (матросите) в батальона;
19. да оказва контрол при подготовката на личния състав от денонощния наряд, да проверява два пъти в месеца изпълнението на службата и да докладва на командира на батальона;
20. да проверява най-малко веднъж в седмицата вътрешния ред и изпълнението на вътрешната служба в батальона;
21. да следи за външния вид и спазването на правилата за носене на униформата от сержантите (старшините от ВМС) и войниците (матросите) от батальона;
22. да следи за недопускане нарушения на дисциплинарната практика и за спазване на етичните норми на поведение от сержантския (старшинския от ВМС) състав от батальона;
23. да контролира правилното използване, съхранение и опазване на числящото се индивидуално и колективно щатно въоръжение и техника в батальона;
24. да организира срещи на командира (началника) на поделението и провежда беседи със сержантите и войниците (матросите).

Командир на рота (батарея, звено)

Чл. 196.
(1) Командирът на рота е подчинен на командира на батальона (дивизиона, ескадрилата).
(2) Той е пряк началник на личния състав на ротата.
 
Чл. 197. Командирът на ротата освен общите задължения на командирите (началниците) е длъжен:
1. да познава и изпълнява в касаещия го обем плановете за нарастване на готовността за изпълнение на бойни задачи, за мобилизация и за бойната подготовка на батальона;
2. да организира и отчита бойната подготовка на ротата;
3. да изготвя седмичното разписание за занятията на ротата;
4. да управлява ротата при изпълнение на бойни задачи;
5. да познава военнослужещите от ротата и да провежда индивидуална работа с тях;
6. да познава материалната част и въоръжението, правилата за тяхното използване и съхраняване;
7. да ръководи подготовката на въоръжението на ротата за стрелба;
8. да провежда ежеседмично строеви преглед на ротата;
9. да организира поддържане на вътрешния ред и спазване на дисциплината в ротата;
10. да следи за поддържането и експлоатацията на помещенията и за поддържането на чистотата в тях, както и на територията от района на поделението, определена за поддържане от ротата;
11. да подготвя личния състав на денонощния наряд от ротата и да контролира изпълнението на службата от него;
12. да проверява най-малко веднъж в седмицата вътрешния ред и изпълнението на службата в ротата и при необходимост да докладва на командира на батальона;
13. да утвърждава отчета на личния състав в ротата съгласно денонощна ведомост (приложение № 16);
14. да изготвя поименен списък с адресите, телефоните и начина за оповестяване на военнослужещите от ротата;
15. да знае наличността и състоянието на отбранителните продукти на ротата;
16. да придвижва по команден ред рапортите на подчинените му военнослужещи;
17. да представя военнослужещите за произвеждане на поредното военно звание и за издигане на по-високи длъжности след завършване на съответното модулно обучение или колеж;
18. да следи за изпълнението на правилата за личната хигиена и използването на военната униформа;
19. да организира получаването, използването, опазването и обслужването на отбранителните продукти на ротата, като веднъж в месеца проверява тяхната наличност и състояние;
20. да нанася в книгата за прегледа (проверка) на оръжието резултатите от проверката на оръжието и боеприпасите (приложение № 17);
21. да организира и да проверява подготовката на въоръжението и техниката на ротата преди всяко излизане на учение или занятие, както и да проверява тяхната наличност след завръщането от занятия, учения;
22. да организира най-малко веднъж в месеца сверяване на отчетността на ротата с отчетните данни на поделението;
23. да разработва график за ползването на отпуск в ротата и да контролира изпълнението му.

Заместник-командир на рота (батарея, звено)

Чл. 198.
(1) Заместник-командирът на рота е подчинен на командира на ротата (батареята, звеното) и е пряк началник на личния състав на ротата.
(2) При отсъствие на командира на ротата заместник-командирът на ротата изпълнява неговите задължения.

Чл. 199. Заместник-командирът на ротата освен общите задължения на командирите (началниците) е длъжен:
1. да участва в изготвянето на седмичното разписание за занятията;
2. да води отчетността за бойната подготовка на ротата;
3. да познава личния състав на ротата;
4. да провежда методическите и инструкторско-методическите занятия със сержантския състав на ротата;
5. да провежда занятия с взводовете от ротата;
6. да подпомага командирите на взводове при организирането и провеждането на занятия по бойната подготовка;
7. да познава материалната част, правилата за експлоатация, съхраняване и опазване на въоръжението, техниката на ротата и лично да проверява тяхната наличност и изправност;
8. да организира спортни мероприятия в ротата;
9. да участва в подготовката на денонощния наряд и да проверява изпълнението на службата от него;
10. да проверява най-малко веднъж в седмицата вътрешния ред и изпълнението на службата и да докладва на командира на ротата;
11. да контролира спазването на правилата за носене на военната униформа от личния състав;
12. да води подготовката на личния състав за придобиване на класна специалност;
13. да организира и контролира правилното използване и съхраняване на учебните пособия, прибори, оборудване и учебно-материалната база, която е зачислена на ротата.

Заместник-командир на рота (батарея, звено) по логистиката

Чл. 200.
(1) Заместник-командирът на рота (батарея, звено) по логистиката е подчинен на командира на ротата.
(2) Заместник-командирът на ротата е началник на личния състав на ротата.

Чл. 201. Заместник-командирът на ротата по логистиката освен общите задължения на командирите (началниците) е длъжен:
1. да познава материалната част, техниката и въоръжението на ротата, техните наличност и техническо състояние;
2. да организира и контролира правилната експлоатация, обслужване и съхранение на техниката, въоръжението и боеприпасите на ротата;
3. да ръководи лично техническото обслужване на машините, въоръжението и боеприпасите;
4. да провежда занятия за повишаване на квалификацията на механик-водачите и шофьорите на бойните и другите машини на ротата;
5. да провежда занятия с личния състав на ротата по техническа подготовка и да участва в занятията по кормуване с машините;
6. да следи за икономичното изразходване на отбранителните продукти;
7. да проверява състоянието на машините и въоръжението, които излизат от парка, и да допуска в експлоатация само технически изправните;
8. да анализира причините за инцидентите с техниката и въоръжението и да организира своевременното й възстановяване;
9. да провежда мероприятия за предотвратяване на инциденти с техниката и въоръжението;
10. да подготвя техниката и въоръжението за всяко учение или занятие на ротата и да проверява тяхното състояние след завръщането им;
11. да осъществява противопожарни мероприятия в парка и в машините на ротата;
12. да проверява най-малко веднъж в седмицата наличността, комплектността и техническото състояние на техниката, въоръжението и боеприпасите на ротата и да докладва на командира на ротата;
13. да представя заявки за необходимите отбранителни продукти и да организира правилното им използване, съхраняване и опазване;
14. да води отчета и отчетността на техниката и въоръжението в ротата;
15. да проверява най-малко два пъти в месеца състоянието на вътрешния ред и изпълнението на службата от денонощния наряд в ротата.

Главен сержант на рота (батарея, звено)

Чл. 202.
(1) Главният сержант на рота (батарея, звено) е пряко подчинен на командира на ротата, а по линия на сержантската йерархия - на главния сержант на батальона.
(2) Главният сержант на ротата е пряк началник на сержантите и войниците от ротата.

Чл. 203. Главният сержант на рота изпълнява методически и контролни функции по отношение на сержантския (старшинския от ВМС) и войнишкия (матроския) състав от ротата.

Чл. 204. Главният сержант на рота е длъжен:
1. да познава сержантите и войниците от ротата и да провежда индивидуална работа с тях;
2. да работи за усъвършенстване на навиците, знанията и уменията на своите подчинени;
3. да контролира участието на сержантите при провеждане на занятията съгласно седмичните разписания на подразделенията;
4. да участва при организирането и провеждането на занятията в ротата (батареята), както и да обобщава информацията, свързана с подготовката на взводовете;
5. да провежда методически и инструкторско-методически занятия със сержантите от ротата по теми, утвърдени от командира на ротата;
6. да изучава личностните особености, професионалните качества и възможности на сержантите и войниците от ротата, да изготвя и съгласува предложения, свързани с длъжностното им развитие, като ги предлага на командира на ротата за изпращане на курсове, модули и колежи;
7. да подпомага командира на ротата за вземане на решения при постъпили предложения, сигнали, жалби и рапорти от сержантите (старшините от ВМС) и войниците (матросите);
8. да участва в изготвянето на предложения от командира на ротата (батареята) за награждаване или налагане на дисциплинарни наказания на сержантите и войниците (матросите);
9. да изготвя анализи, сведения, справки и информации по числения и качествения отчет за окомплектоването на ротата със сержанти и войници (матроси);
10. да организира своевременното и точно свеждане на заповедите и разпорежданията на командира на ротата до подчинените и да следи за тяхното изпълнение;
11. да участва в изготвянето на графиците за ползване на годишния отпуск на сержантите и войниците (матросите) и след утвърждаването им от командира на ротата да следи за тяхното изпълнение;
12. да оказва контрол и помощ при подготовката на личния състав от денонощния наряд, да проверява ежеседмично изпълнението на службата и да докладва на командира на ротата;
13. да проверява два пъти в седмицата вътрешния ред и изпълнението на вътрешната служба в ротата;
14. да следи за външния вид и спазването на правилата за носене на униформата от сержантите и войниците (матросите) от ротата;
15. да контролира правилното използване, съхранение и опазване на числящото се въоръжение и техника в ротата;
16. да следи за недопускане нарушения на дисциплинарната практика и за спазване на етичните норми на поведение от сержантите и войниците (матросите) от ротата.

Логистик на рота (батарея, звено)

Чл. 205.
(1) Логистикът на рота е подчинен на командира на ротата и на неговите заместници на ротата.
(2) Логистикът на ротата е пряк началник на сержантите и войниците (матросите) от ротата.
 
Чл. 206. Логистикът на ротата е длъжен:
1. да осигурява занятията по бойната подготовка на ротата и лично да провежда занятия по разпореждане на командира на ротата;
2. да получава и преглежда постъпващите в ротата оръжие, снаряжение и имущество;
3. да води отчета на личния състав и попълва денонощната ведомост (приложение № 16) и отчетността на имуществото в ротата;
4. да знае наличността и да контролира правилното използване, съхраняване и опазване на отбранителните продукти;
5. да се грижи за набавянето на материали и инструменти за ремонт на вещевото имущество на личния състав на ротата;
6. да разпределя дежурствата по служба и мероприятията за работа между взводовете;
7. да разпределя дежурствата между сержантите с изключение на тези, които по щат са назначени за командири на взводове;
8. да приема 30 минути преди развода денонощния наряд за проверка, преглед и инструктаж; след отстраняване на откритите нередности изпраща личния състав на ротата на развод и представя на новия оперативен дежурен (дежурен по поделение) сведението за наличието и разхода на ротата;
9. да изисква от подчинените си военнослужещи спазването на правилата за външния вид и носенето на униформата и да отговаря за прогонване на облеклото и обувките им;
10. да прави заявка при дежурния по хранителен блок за запазване на храна на военнослужещите, намиращи се в наряд или извън поделението;
11. да организира и контролира поддържането на вътрешния ред, както и чистотата в помещенията и в района на ротата;
12. да контролира спазването на режима за използване на отоплителните инсталации, уреди и електрически апарати;
13. да докладва на командира на ротата за всички нарушения в ротата;
14. да сверява ежемесечно отчетните книги на ротата с тези на поделението.

Завеждащ хранилище (склад)

Чл. 207. Завеждащият хранилище (склад) е подчинен на съответния началник на отделение съгласно щата на поделението.

Чл. 208. Завеждащият хранилище е длъжен:
1. да познава номенклатурата, количеството и качеството на отбранителните продукти, за които отговаря;
2. да познава правилата по приемането, съхранението, раздаването и сдаването на отбранителните продукти;
3. при приемането на отбранителните продукти да се убеди в тяхната наличност, комплектност и качествено състояние;
4. да провежда мероприятия за предпазване на отбранителните продукти от повреждане и унищожаване;
5. да раздава отбранителни продукти от хранилището (склада) срещу оформени отчетни документи;
6. да не раздава повредени или негодни отбранителни продукти;
7. да докладва по установения ред за всички случаи на представяне в хранилището (склада) на незаконно и неправилно оформени документи за предаване (приемане);
8. да вписва в отчетните документи приемането (раздаването) на отбранителни продукти от хранилището (склада);
9. да води ежедневно необходимите пояснителни документи за числящите му се отбранителни продукти;
10. да следи за състоянието и поддържането в изправност на измервателните уреди и оборудването в хранилището (склада);
11. да поддържа определения ред и чистотата в хранилището (склада);
12. да спазва правилата за пожарна безопасност на хранилището (склада);
13. най-малко един път в месеца да сверява наличностите в хранилището (склада) с данните в звеното за счетоводен отчет на финансовите и материалните ресурси;
14. да спазва мерките за безопасност при съхраняване, поддържане и работа с отбранителните продукти;
15. да предава ежедневно в края на работния ден ключовете от хранилището (склада) на оперативния дежурен (дежурния по поделение).

Командир на домакинско отделение (инструктор-готвач)

Чл. 209.
(1) Командирът на домакинското отделение (инструктор-готвачът) участва при изготвянето на седмичната меню-разкладка.
(2) Командирът на домакинското отделение е подчинен на началника на отделение по логистиката и на дежурния по хранителен блок, когато са предвидени такива в щата на поделението.

Чл. 210. Командирът на домакинското отделение (инструктор-готвачът) при изпълнение на задачи извън пунктовете за постоянна дислокация и при участие в мисии и операции, освен задълженията на командир на отделение, е длъжен:
1. да приготвя храната в съответствие с технологичните изисквания;
2. да знае броя на хранещите се и на тези, на които трябва да се запази храната по заявка;
3. да влага всички продукти, получени за деня, за приготвяне на храната съгласно меню-разкладката;
4. да изисква от лицата, работещи в кухнята, да спазват строго правилата за личната и производствената хигиена и за пожарна безопасност;
5. да заделя проби от готовата храна преди нейното раздаване заедно с помощник-дежурния по поделение и определено от командира (началника) медицинско лице;
6. да докладва ежедневно на заместник-командира на поделението за работата в кухнята и да получава указания за следващия ден;
7. да води отчет на съдовете и инвентара в кухнята и да се грижи за техническата изправност на кухненското оборудване;
8. да не допуска други лица в кухнята освен тези, определени от командира (началника) на поделението.

Чл. 211. При сменна организация на работа в кухнята задълженията на инструктор-готвача се възлагат на старши готвача на смяната.

Командир на взвод

Чл. 212.
(1) Командирът на взвода е подчинен на командира на ротата (батареята, звеното).
(2) Командирът на взвода е пряк началник на личния състав от взвода.

Чл. 213. Командирът на взвода е длъжен:
1. да провежда занятия по бойната подготовка с личния състав на взвода;
2. да ръководи и контролира обучението на военнослужещите от командирите на отделения;
3. да води отчета за бойната подготовка на взвода;
4. да знае името, презимето, фамилията, годината на раждането, професията преди военната служба, семейното положение и местоживеенето на подчинените му военнослужещи;
5. да познава личностните особености на подчинените му военнослужещи и да провежда индивидуална работа с тях;
6. да познава степента на бойната подготовка на подчинените му военнослужещи;
7. да познава материалната част, правилата за използване, съхраняване и пазене на въоръжението и техниката на взвода, лично да проверява тяхната бойна готовност и да ръководи подготовката на въоръжението за стрелба;
8. да следи за изпълнението от подчинените на правилата за личната хигиена, външния вид и носенето на военната униформа;
9. да докладва на командира на ротата за приложените поощрения и наложените наказания;
10. да проверява най-малко веднъж в седмицата вътрешния ред и изпълнението на службата в ротата (взвода) и да докладва на командира на ротата;
11. да извършва преглед и проверка най-малко два пъти в месеца на наличността, използването, поддържането и опазването на отбранителните продукти на взвода и да докладва на командира на ротата;
12. да проверява подготовката на въоръжението, техниката и боеприпасите преди излизане на всяко учение или занятие и техните наличност и състояние след завръщане;
13. да проверява своевременното сдаване на боеприпасите и гилзите от личния състав след стрелба, както и да не допуска бойни, халосни патрони, гранати, запалки и взривни вещества да остават в подчинените.

Заместник-командир на взвод

Чл. 214.
(1) Заместник-командирът на взвода е подчинен на командира на взвода.
(2) По поддържането на вътрешния ред заместник-командирът на взвода е подчинен и на главния сержант на ротата (батареята, звеното).
(3) Заместник-командирът на взвода е пряк началник на личния състав на взвода и изпълнява задълженията на командира на взвода при неговото отсъствие.
(4) Заместник-командирът на взвода изпълнява задълженията на главния сержант на ротата (батареята, звеното) по заповед на командира на ротата.
 
Чл. 215. Заместник-командирът на взвода е длъжен:
1. да провежда занятия по бойна подготовка с личния състав на взвода по разпореждане на командира на взвода;
2. да осигурява занятията по бойната подготовка на взвода;
3. да знае името, презимето, фамилията, годината на раждане, професията преди военната служба, семейното положение, местоживеенето на подчинените му военнослужещи;
4. да познава личностните особености на характера на подчинените му военнослужещи;
5. да контролира изпълнението на службата от командирите на отделения и от личния състав на взвода;
6. да познава и да поддържа в изправност отбранителните продукти на взвода и да следи за тяхната наличност;
7. да проверява ежедневно оръжието;
8. да докладва на командира на взвода за потребностите на военнослужещите от взвода, както и приложените поощрения и наложените наказания;
9. да води нарядния списък на взвода (приложение № 18);
10. да знае къде се намират и какво правят неговите подчинени.

Командир на отделение (екипаж, разчет)

Чл. 216.
(1) Командирът на отделението (екипажа, разчета) е подчинен на командира на взвода и на неговия заместник.
(2) Командирът на отделенето е непосредствен началник на личния състав на отделението (екипажа, разчета).

Чл. 217. Командирът на отделението освен общите задължения на командирите (началниците) е длъжен:
1. да провежда занятия по бойната подготовка с личния състав на отделението;
2. да знае името, презимето, фамилията, годината на раждане, професията преди военната служба, семейното положение, местоживеенето на подчинените му военнослужещи;
3. да познава личностните особености на характера на подчинените му военнослужещи;
4. да познава материалната част, правилата за използване, съхраняване и пазене на въоръжението, техниката на отделението, лично да проверява тяхната бойна готовност и да ръководи подготовката на въоръжението за стрелба;
5. да изгражда строеви навици, физическа издръжливост и грижливо отношение към въоръжението и техниката у подчинените си;
6. да се грижи за подчинените си и да знае техните интереси и потребности;
7. да развива у подчинените си чувство за войнско другарство;
8. да докладва на командира на взвода за случаите на заболяване и исканията на подчинените, за извършените от тях нарушения, както и за случаите на липса или неизправност на отбранителните продукти;
9. да контролира спазването на военната дисциплина, вътрешния ред в отделението, спазването на правилата за лична хигиена, носенето на военната униформа и снаряжението;
10. да проверява своевременното сдаване на боеприпасите и гилзите от личния състав на отделението след стрелба, както и да не допуска бойни и халосни патрони, гранати, запалки и взривни вещества да остават у подчинените му;
11. да знае къде се намират и какво правят подчинените му;
12. да преглежда ежедневно и да поддържа в ред и изправност отбранителните продукти на отделението.

Санитарен инструктор

Чл. 218.
(1) Санитарният инструктор е подчинен на началника на медицинската структура в поделението, а по командната йерархия - и на командирите на роти (батареи, звена), към които се води съгласно щата.
(2) Санитарният инструктор отговаря за спазването на санитарно-хигиенните правила и норми в медицинската структура на поделението.

Чл. 219. Санитарният инструктор е длъжен:
1. да взема проби и ги предава на органите за контрол на качеството на питейната вода;
2. да оказва първа медицинска помощ на заболелите (ранените) до пристигането на лекаря или до изпращането им в здравното военно медицинско заведение (медицинска структура);
3. да отвежда лично спешните случаи при лекаря, като за това незабавно съобщава на непосредствения началник на заболелия;
4. да контролира спазването на санитарно-хигиенните изисквания в помещенията и санитарните възли в подразделението, към което се води съгласно щата;
5. да участва в занятията по бойната подготовка по своята специалност.
Задължения на войника
Чл. 220. Войникът е непосредствено подчинен на командира на отделението (екипажа, разчета).

Чл. 221. Освен общите задължения на военнослужещите войникът е длъжен:
1. да изучава уставите на въоръжените сили на Република България;
2. да изпълнява служебните си задължения в съответствие с изискванията на регламентиращите документи;
3. да познава и поддържа в изправност числящото му се въоръжение и техника;
4. да уважава командирите (началниците) и старшите, строго да спазва правилата за военна вежливост и етични норми на поведение;
5. да се закалява и да укрепва физически и психически;
6. да знае длъжностите, военните звания и фамилиите на своите преки началници до командир на поделение включително;
7. да носи материална отговорност за нанесени щети на зачисленото му оръжие, техника и имущество;
8. да спазва правилата за личната и обществената хигиена;
9. да спазва мерките за безопасност при работа с въоръжението, техниката и правилата за пожарна безопасност;
10. да не напуска района на подразделението и мястото за провеждане на занятията без разрешение от командира на отделението и от другите преки началници;
11. да докладва незабавно на командира на отделението за завръщането си в подразделението;
12. да носи определената униформа;
13. да не нарушава обществения ред, когато се намира извън поделението.

Чл. 222.
(1) Разработените в тази глава функционални задължения на длъжностните лица са на ниво полк, бригада, база (поделение, самостоятелен батальон).
(2) Наименованията на длъжностните лица, непосочени в тази глава, се определят от директорите (ръководителите) на агенции (дирекции) - за Министерството на отбраната, от началниците на управления и отдели - за Генералния щаб, и от командващите - за видовете въоръжени сили в щатове, като се утвърждават съответно от министъра на отбраната, началника на Генералния щаб и командващите на видовете въоръжени сили.
(3) Задълженията на военнослужещите от въоръжените сили, които не са включени в този устав, се регламентират в устройствен правилник и/или се конкретизират в длъжностните характеристики в съответните структури.

Глава четвърта
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ УЧАСТИЕ В МИСИИ И ОПЕРАЦИИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Раздел I
Общи положения

Чл. 223. Формирования от въоръжените сили на Република България могат да участват в мисии и операции извън територията на страната - в изпълнение на международни договорености.

Чл. 224. Контингент е формирование от въоръжените сили на Република България, участващо в мисия или операция на територията на друга държава, за изпълнение на международни задължения по ред, определен със Закона за изпращане и използване на български въоръжени сили извън територията на Република България.

Чл. 225. Националното командване и ръководството на контингента се осъществява от национален командир на контингент.

Чл. 226. Непосредственото ръководство на подразделенията от контингента се осъществява от командир на подразделение (формирование).

Раздел II
Задължения на длъжностните лица при участие в мисии и операции

Национален командир на контингент

Чл. 227.
(1) Националният командир на контингента е представител от въоръжените сили на Република България за дадена мисия (операция), провеждана извън територията на страната.
(2) Националният командир на контингента е пряк началник на целия личен състав от българския контингент в мисията (операцията).

Чл. 228.
(1) Националният командир на контингента следи за точното изпълнение на договореното участие и спазването на националните ограничения при изпълнението на мисията (операцията).
(2) Националният командир на контингента е подчинен на началника на Генералния щаб на Българската армия.

Чл. 229. Националният командир на контингента контролира изпълнението на функционалните задължения на личния състав от контингента и спазването на нормативните документи, регламентиращи цялостната дейност по време на мисията (операцията).

Чл. 230. Националният командир на контингента освен общите задължения на командирите (началниците) е длъжен:
1. да участва при планирането и развръщането на контингента в района на операцията;
2. да следи за изпълнението на споразуменията, регламентиращи участието на българския контингент;
3. да осъществява контрол на подготовката на контингента в съответствие с оперативния план на операцията (мисията);
4. да създава условия за опазване живота и здравето на личния състав от контингента;
5. да координира всестранното осигуряване на контингента;
6. да познава правилата за поведение и стандартните оперативни процедури и да контролира тяхното спазване от личния състав на контингента;
7. да отдава писмена заповед за организацията на ежедневния войскови живот;
8. да извършва веднъж в месеца административен контрол в районите за развръщане на контингента за състоянието на дисциплината, отчета на личния състав, здравословното и морално-психологическото състояние;
9. да проверява веднъж на два месеца състоянието и правилния отчет на отбранителните продукти на контингента;
10. да докладва ежедневно в Националния военен команден център за обстановката, състоянието на личния състав и изпълнението на мисията (операцията);
11. да обобщава и анализира цялостната информация за обстановката в района на мисията (операцията) в седмични и месечни доклади до началника на Генералния щаб на Българската армия;
12. да познава плана за евакуация и организира същата в района на операцията до завръщането на контингента в страната;
13. да осъществява контрол по воденето на финансово-счетоводните документи;
14. да организира посещението на български делегации в района на операцията;
15. да организира запознаването на личния състав с обстановката в района на мисията (операцията) и важни обществено-политически събития от вътрешен и международен характер;
16. да координира ротацията на контингента;
17. да назначава комисия за извършване на служебна проверка при констатиране на инцидент от личния състав на контингента;
18. да представя в срок до 30 дни след завръщането на контингента обобщен доклад до началника на Генералния щаб на Българската армия за цялостното протичане на мисията (операцията).
Помощник национален командир на контингент
Чл. 231. (1) Помощник националният командир на контингента е подчинен на националния командир на контингента.
(2) Помощник националният командир на контингента е заместник на националния командир на контингента и е пряк началник на личния състав от българския контингент.
(3) Помощник националният командир на контингента следи за точното изпълнение на участието на личния състав съгласно подписаните международни договорености. При отклонения от постигнатите предварителни договорености докладва незабавно на националния командир на контингента.

Чл. 232. Помощник националният командир на контингента освен общите задължения на командирите (началниците) е длъжен:
1. да провежда занятия и учения с военнослужещите и подразделенията от контингента;
2. да ръководи физическата и спортната дейност в контингента;
3. да проверява организацията и състоянието на бойната подготовка на подразделенията, да взема мерки за отстраняване на допуснатите недостатъци;
4. да оказва помощ на командирите при организиране и провеждане на занятия по бойната подготовка;
5. да контролира осигуряването на бойната подготовка с материални средства, учебни и нагледни пособия, тяхното поддържане и отчитане;
6. да провежда мероприятия и да осъществява контрол върху работата на командирите по укрепване на дисциплината и подобряване на вътрешния ред и да участва при изготвяне на анализите за състоянието на дисциплината;
7. да организира и ръководи психопрофилактиката в контингента;
8. да проверява най-малко веднъж в седмицата вътрешния ред в контингента и изпълнението на службата от въоръжения наряд по охрана на базата, когато той е назначен от състава на българския контингент, и за резултатите да докладва на националния командир на контингента;
9. да провежда най-малко веднъж месечно строеви преглед на личния състав от контингента и да докладва на националния командир на контингента;
10. да участва в комисия за извършване на служебна проверка при допуснат инцидент от личния състав на контингента.
Военен наблюдател
Чл. 233. Отделни военнослужещи могат да бъдат назначавани като военни наблюдатели за участие в международни мисии и операции.

Чл. 234. Статутът на военния наблюдател се определя съгласно международните договорености за конкретната мисия или операция.

Чл. 235. Военният наблюдател в своята дейност се ръководи от правилата за поведение за конкретната мисия (операция) и е длъжен:
1. да бъде безпристрастен и обективен в действията си;
2. да ограничава и предотвратява нарастването на напрежението, мащаба на споровете или избухването им в открит конфликт и насилие;
3. да зачита традициите, обичаите и културата на страната домакин;
4. да спазва националните традиции на страната домакин по опазване на околната среда, растителния и животинския свят;
5. да зачита човешките права и достойнство на всички граждани;
6. да използва целесъобразно финансовите средства, оборудване и имущество, предоставени му съгласно приетите международни договорености;
7. да спазва нормативните документи при работа с класифицирана информация.
Командир на подразделение
Чл. 236. Командирът на подразделението е пряк началник на личния състав от подразделението.

Чл. 237. Командирът на подразделението е подчинен на националния командир на контингента.

Чл. 238. Командирът на подразделението контролира спазването и изпълнението от личния състав на изискванията на приетите международни договорености за конкретната мисия или операция и националното законодателство.

Чл. 239. Командирът на подразделението отговаря за:
1. развръщането и заемането от подразделението на районите за разполагане, настаняването, организацията на вътрешния ред и движението на територията на района на мисията или операцията, както и организационното напускане и завръщане в страната при отпуск, ротация или евакуация;
2. стриктно спазване на изискванията на регламентираните международни договорености за конкретната мисия или операция и националните ограничения за тяхното изпълнение;
3. организацията и изпълнението на мероприятията и воденето на редовен учебен процес по време на подготовката на подразделението в съответствие с регламентиращите документи в Българската армия;
4. състоянието на дисциплината и морално-психическото състояние, създаването на условия за опазване на живота и здравето на личния състав от подразделението по време на мисията (операцията);
5. отбранителните продукти, числящи се на подразделението;
6. своевременното събиране, обобщаване и докладване на националния командир на контингента на информация в хода на изпълнение на мисията (операцията);
7. цялостната координация с командирите и щабовете, в чийто състав е българското подразделение, и отделни военнослужещи, касаеща дейността им в района на мисията (операцията);
8. осигуряването на непрекъсната и устойчива свръзка с подчинените му военнослужещи.

Чл. 240. Командирът на подразделението освен общите задължения на командирите е длъжен:
1. постоянно да работи за издигане авторитета на Република България и Българската армия пред правителствените и неправителствените институции в района на мисията (операцията) и пред местното население;
2. да познава международните договорености за конкретната мисия или операция, националните ограничения за тяхното изпълнение и да контролира спазването на клаузите, залегнали в тях;
3. да познава задачите на контингента за конкретната мисия или операция и националните ограничения за тяхното изпълнение;
4. да участва в изпълнението на мероприятията по подготовката на контингента;
5. да организира развръщането, охраната и отбраната на подразделението в района за разполагане;
6. да следи за организиране и спазване на мерките за безопасност при видовете дейности в съответствие със стандартните оперативни процедури;
7. да осигурява условия за лична кореспонденция на военнослужещите;
8. да обобщава и анализира цялостната информация за обстановката в района на мисията (операцията) и да докладва периодично по административно-командна линия;
9. да познава процедурите и при необходимост да организира и ръководи евакуацията на подразделението от района на мисията (операцията);
10. да изнася информации пред личния състав за запознаване с обстановката в района на мисията (операцията), важни обществено-политически събития и издигане професионалната подготовка на командния състав;
11. да спазва скритото управление на войските, да осигурява сигурна и непрекъсната връзка с националния команден център;
12. да поддържа съоръженията за настаняване и защита на личния състав в пунктовете за дислокация и изпълнение на задачите от подразделението (формированието) и да предприема мерки за тяхното подобряване; да контролира спазването на кодовете за степен на опасност от личния състав;
13. да организира сдаването и приемането на длъжностите и материалните средства в подразделението (формированието) по време на ротацията;
14. да контролира осигуряването на личния състав на подразделението (формированието) с полагаемото доволствие;
15. да осъществява контрол по финансовото осигуряване на личния състав и воденето на необходимите финансови документи;
16. да заявява и контролира разходването на финансовите средства за непредвидени разходи в хода на мисията (операцията);
17. да осъществява контрол по изпълнението на договорените видове плащания за осигуряване дейността на подразделението (формированието);
18. да организира изготвянето на финансов отчет за разходваните средства за непредвидени разходи от подразделението (формированието);
19. да участва в организирането на посрещането, придвижването, осигуряването и изпращането на български делегации и длъжностни лица, посещаващи района на мисията (операцията);
20. да командва и ръководи подразделението при изпълнение на бойните задачи.

Чл. 241. Когато за командир на подразделението е назначен командир на кораб от състава на ВМС, освен задълженията по този устав той изпълнява и задълженията си съгласно Корабния устав на ВМС.

Чл. 242.
(1) Със заповед на министъра на отбраната на Република България на длъжностните лица, участващи в мисии и операции извън територията на страната, могат да бъдат възложени допълнителни задължения в зависимост от особеностите на мисията (операцията).
(2) Специфичните задължения на личния състав, участващ във всяка отделна мисия (операция), се регламентират със стандартни оперативни процедури.

Глава пета
ДЕНОНОЩЕН НАРЯД

Раздел I
Общи положения
 
Чл. 243.
(1) Денонощният наряд е дежурна група от военнослужещи, назначена за изпълнение на вътрешната служба, на караулната (патрулната) служба, на оперативното и бойното дежурство.
(2) За носене на дежурствата от длъжностните лица се изготвя график за наряда съгласно приложение № 19.
(3) Дежурството е изпълнение на функционални задължения от военнослужещите като длъжностни лица от денонощния наряд.
(4) Денонощният наряд е предназначен за поддържане на войсковия ред, за охрана и отбрана на личния състав и отбранителните продукти на военните поделения, обекти, полигони и бази, както и за оповестяване и привеждането в по-високи състояния на бойна готовност и е изпълнение на функционални задължения при специфични условия.
(5) Денонощният наряд включва:
1. наряд по караулната служба;
2. наряд по патрулната служба;
3. наряд по вътрешната служба;
4. наряд по изпълнението на оперативното и бойното дежурство.
(6) Правилата за действие на длъжностните лица от денонощния наряд се утвърждават от командира (началника) на поделението.
(7) Условията и редът за изпълнението на оперативното или бойното дежурство от длъжностните лица, както и техните задължения се определят със заповед на началника на ГЩ на БА.
(8) При привеждане в по-високи състояния на бойна готовност, личният състав от денонощния наряд действа съобразно плановете за нарастване готовността за изпълнение на бойни задачи и мобилизация, бойния разчет на поделението и в съответствие с правилата за действие.
(9) Забранява се в охраняваните от денонощния наряд обекти да се съхраняват лични и фирмени превозни средства и имущества.
(10) Длъжностните лица от денонощния наряд, които не са посочени в тази глава, но носят дежурство на полигони, бази и други военни обекти извън военните поделения, изпълняват функционалните си задължения съгласно правилата, утвърдени от командирите (началниците) на поделения.
(11) За осигуряване смяната на внезапно заболели, снети или сменени по различни причини военнослужещи от денонощния наряд ежедневно може да се назначава резерв от двама-трима военнослужещи, които да бъдат на разположение (на повикване) на оперативния дежурен (дежурния по поделение) и се включват в състава на наряда само при необходимост с разрешение на командира (началника) или на началника на щаба на поделението.
 
Чл. 244.
(1) Съставът на денонощния наряд и всички изменения в него, длъжностните лица и редът за изпълнение на дежурствата от военнослужещите и подразделенията в поделението се определят ежегодно от началника на щаба и се отдават в писмена заповед на командира (началника) на поделението.
(2) Редът на дежурствата в ротата между взводовете се определя от главния сержант на ротата, а във взвода - от заместник-командира на взвода, и се контролира от командира на ротата.
(3) Месечните нарядни списъци (приложение № 18) се водят поотделно:
1. за сержантите и войниците - от заместник-командирите на взводове;
2. за офицерите - от началника на щаба на поделението.
(4) Нарядните списъци се пазят в продължение на една година.
(5) От денонощен наряд се освобождават само командирът (началникът) на поделението и неговите заместници.

Чл. 245.
(1) Всекидневно със заповед по поделение се назначават застъпващите зa следващия ден дежурни: оперативен дежурен (дежурен по поделение) и помощник-дежурен по поделение (батальон), началник на караула, дежурен по парк, дежурен по хранителен блок, дежурен по контролно-пропускателен пункт.
(2) Общата продължителност на изпълнението на задълженията от длъжностните лица от денонощния наряд се определя от момента на приемането на дежурството до момента на неговото сдаване. Тази продължителност не може да превишава 24 часа.
(3) Промяна в назначаването на длъжностни лица от денонощния наряд се допуска само по изключение със заповед на командира (началника).

Чл. 246.
(1) Длъжностните лица от денонощния наряд встъпват в изпълнение на задълженията си от момента на приемането на дежурството и се освобождават от тези задължения от момента на сдаването му.
(2) Приемането и сдаването на дежурството се извършва във време, определено в разпределението на времето за деня.
(3) Командирите (началниците) в зависимост от конкретните условия в поделенията определят кои длъжностни лица от наряда да носят дежурството с продължителност до 8, 12 или 24 часа.

Чл. 247.
(1) Военнослужещите се назначават за носене на дежурства по предварително утвърден от командира (началника) на поделението месечен график.
(2) Графикът се изготвя и утвърждава до 25-о число на месеца, предхождащ месеца, за който се изготвя, и военнослужещите се уведомяват срещу подпис за датите, на които са определени да носят дежурство.
(3) Графикът за носене на дежурствата се изготвя при отчитане на месечната продължителност на служебното време в часове, което се определя на базата на работните дни за календарния месец и нормалната продължителност на служебното време, както и изискванията за осигуряване на междудневна и седмична почивка на военнослужещите.
(4) Промяна в датите за носене на дежурство от военнослужещия се извършва с разрешение на командира (началника) на поделението.
(5) През нощта преди застъпване в дежурство военнослужещите не се привличат на занятия.
(6) В деня на застъпването в дежурство военнослужещите се освобождават от изпълнение на служебните си задължения не по-късно от два часа преди началото на развода на денонощния наряд.
(7) В деня на сдаване на дежурството военнослужещите се освобождават от изпълнение на служебните задължения до края на служебното време.

Чл. 248.
(1) Времето за дежурство на военнослужещите като длъжностни лица от денонощния наряд е служебно време. Служебното време на военнослужещите през време на носене на дежурство се определя от Правилника за кадрова военна служба.
(2) На военнослужещите, когато са в дежурство, се изплаща допълнително възнаграждение за специфични условия на труд по ред и в размери, определени от министъра на отбраната, без тези, които носят дежурства по силата на функционалните си задължения.

Чл. 249.
(1) Длъжностните лица от денонощния наряд, застъпващи на дежурство, влизат в подчинение на дежурния по поделение по време на развода от момента, в който се подаде командата "МИРНО!" за неговото посрещане.
(2) Длъжностните лица от денонощния наряд, освобождаващи се от дежурство, излизат от подчинение на оперативния дежурен (дежурния по поделение) от момента на приемане на доклада за сдаване на дежурството от всяко длъжностно лице.
 
Чл. 250.
(1) Длъжностните лица от денонощния наряд, с изключение на тези от караула (патрула), носят над левия горен джоб на униформеното си облекло табелка с размери 9 x 5 см, обозначаваща длъжността им от денонощния наряд.
(2) Табелките се предават на длъжностните лица от денонощния наряд при всяко сдаване и приемане на дежурството.
(3) Длъжностните лица от денонощния наряд нямат право да прекратяват изпълнението на задълженията си без изрична заповед на оперативния дежурен (дежурния по поделение).
(4) Правилата за действие на длъжностните лица се разработват под непосредственото ръководство на началника на щаба на поделението. В тях се изписват особените задължения от този устав и други регламентиращи документи.
(5) Длъжностните лица от денонощния наряд са длъжни да познават правилата за действие по време на дежурство и да се явяват преди застъпване в наряд на инструктаж при посочените командири (началници).
(6) Когато дежурните длъжностни лица от денонощния наряд отсъстват, техните задължения се изпълняват от помощниците им.
(7) Сдаването и приемането на дежурството от длъжностните лица от денонощния наряд се отразява в книгата за приемане и сдаване на дежурството (приложение № 20) и се удостоверява с подписите на приемащия и на сдаващия дежурството.
(8) Когато оперативният дежурен (дежурният по поделение) заболее внезапно, той възлага временно изпълнението на своите задължения на помощника си, докладва за това на командира (началника) на поделението и по-нататък действа според неговите разпореждания.
(9) Когато друго длъжностно лице от състава на денонощния наряд заболее внезапно, то докладва за това на оперативния дежурен (дежурния по поделение) и по-нататък действа според неговите разпореждания.

Чл. 251. Длъжностните лица от денонощния наряд са длъжни да докладват на оперативния дежурен (дежурния по поделение) за всяко посещение на командир (началник) на поделение и на по-горестоящи.

Чл. 252.
(1) Числящите се документи, оръжие, боеприпаси и други имущества на дежурните длъжностни лица се съхраняват в дежурните стаи в отделни заключващи се каси (шкафове), запечатани с техните лични печати. Личните печати се сдават (приемат) по време на смяната на дежурството.
(2) При длъжностните лица от денонощния наряд, които отговарят за охраната на запечатани помещения, каси, сандъци, регистратури, машини, ключове и др., задължително се съхраняват и образци (слепки) от печатите, с които те са запечатани. Образците (слепките) се използват при сдаване (приемане) на дежурството.

Чл. 253.
(1) Стаите на дежурните длъжностни лица от денонощния наряд се оборудват с технически средства за сигнализация от охраняваните обекти, средства за подаване на сигнали, технически средства за свръзка, прибори за писане, отоплителни тела, аварийно осветление, маса, столове, шкафове, закачалка и други необходими средства.
(2) В непосредствена близост до стаите на дежурните длъжностни лица от денонощния наряд се определят стаи за почивка (сън), които се оборудват с легла, спално бельо и отопление.

Чл. 254. Задълженията на длъжностните лица от денонощния наряд, непосочени в този устав, се уточняват от командирите (началниците) с правила.

Раздел II
Наряд по караулната служба

Чл. 255.
(1) Караулната служба е тази част от войсковата служба, която е предназначена за въоръжена охрана и отбрана на личния състав, бази, хранилища (складове) с отбранителни продукти, други военни и държавни обекти.
(2) Караулната служба е изпълнение на бойна задача, която се носи с въоръжение и боеприпаси. В определени моменти тя може да застраши живота на личния състав и да наложи използването на оръжие за лична защита и на защита на охранявания обект.
(3) Службата се изпълнява непрекъснато, денем и/или нощем, при всички условия на обстановката.

Чл. 256.
(1) Караулът е въоръжено подразделение, назначено да изпълнява караулна служба.
(2) Караулите се делят на вътрешни и външни и могат да бъдат постоянни или временни.
(3) Вътрешният караул се назначава за охрана и отбрана на обекти в района на поделението.
(4) Външният караул се назначава за охрана и отбрана на обекти извън района на поделението.
(5) Постоянните караули се включват в разписанието за караулите.
(6) Временните караули не се включват в разписанието за караулите. Те се назначават по разпореждане на командира (началника) на поделението или началника на лагерния сбор за охрана и отбрана на обекти и отбранителни продукти, по време на полеви учения, лагери, при товаренето (разтоварването) на имущество на железопътна гара (в пристанище, аерогара), временно складиране на други места, пожар или стихийно бедствие, за охрана и придружаване на специални товари, превозвани с различни видове транспорт.

Чл. 257. Караул № 1 е в сградата на администрацията на Президента на Република България и е с особен статут. Длъжностните лица от състава на караула изпълняват задълженията си съгласно отделна инструкция. Пост № 1 е Националното знаме на Република България.

Чл. 258.
(1) Караулите са подчинени на командира (началника) на поделението (на лагерния сбор), на началника на щаба на поделението, на дежурния по поделение (лагерен сбор) и на неговия помощник.
(2) За караулни не се назначават военнослужещи, които не са положили военна клетва, не познават правилата за безопасност и бойна работа с оръжие или са извършили нарушение и спрямо тях се води разследване; болни и следствени.

Чл. 259.
(1) В състава на караула се назначават началник на караула, разводачи и караулни според броя на постовете и смените.
(2) При необходимост в състава на караула се назначават следните длъжностни лица:
1. помощник (помощници) на началника на караула;
2. водач (водачи) на превозно средство;
3. тревожна група (групи) при охрана на обекти, оборудвани със сигнално-охранителни системи;
4. резервна група.

Чл. 260.
(1) Непосредствените охрана и отбрана на военните обекти се осъществяват от часови или патрули.
(2) Часови е въоръжен караулен, изпълняващ бойна задача по охраната и отбраната на поверения му пост.
(3) Патрул (мотопатрул) е въоръжен военнослужещ (група военнослужещи), изпълняващ бойна задача по охраната и отбраната на военни обекти или на част от тях чрез обхождане на същите по определени маршрути.
(4) Караулен е военнослужещ от състава на караула, когато не е на пост.
(5) Пост е военен обект или част от него, поверен на часовия за охрана и отбрана.

Чл. 261.
(1) За началник на караула се назначава:
1. военнослужещ от сержантския състав или войнишкия състав;
2. офицер, когато караулът се състои от шест и повече поста.
(2) За помощник (помощници) на началника на караула се назначават:
1. военнослужещ от сержантския състав, когато караулът се състои от шест и повече поста; когато не се назначава помощник (помощници) на началника на караула, задълженията се изпълняват от първия разводач;
2. помощник-началник на караула (оператор) по техническите средства за охрана и охранителна сигнализация, когато караулът охранява обекти, съоръжени с технически средства за охрана и с охранителна сигнализация.
(3) За разводачи се назначават военнослужещи от сержантския или войнишкия състав. Броят им се определя с разчет - всеки разводач да поставя на пост не повече от пет часови за време не повече от един час. Те се наричат: първи, втори и т. н. Когато караулът охранява два поста, за чието развеждане са необходими до 30 минути, разводач не се назначава. Неговите задължения изпълнява началникът на караула.
(4) За караулни се назначават военнослужещи от войнишкия или сержантския състав. Броят на караулните е в зависимост от броя на определените за даден караул постове, при което за охрана на поста през денонощието се назначават три смени часови, а за охрана на поста само през нощта (от настъпване на тъмнината до разсъмване или от затварянето до отварянето на склада или хранилището на даден пост) - две смени часови.
(5) За водачи на превозните средства се назначават военнослужещи, които имат право да превозват личен състав.
(6) При охрана на обекти с технически средства се назначава тревожна група в състав, определен със заповед на командира (началника).
(7) За оказване на помощ на часовите при нарушения във всяко караулно помещение от състава на караула се създават резервни групи. За бързо придвижване на тези групи при необходимост се осигуряват транспортни средства.

Чл. 262. Командирите (началниците) на поделения са длъжни постоянно да оптимизират броя на личния състав, необходим за охрана и отбрана на обектите и за въвеждане на технически средства за охрана и сигнализация.
 
Чл. 263.
(1) При охрана на поста на часовия се осигуряват условия за изпълнение на службата чрез безпрепятствено обхождане на района на поста или наблюдение от място. Постовете се оборудват съгласно приложение № 21.
(2) При охрана на обектите в зависимост от ограждението на обекта, техническите средства за охрана и сигнализация и условията на местността се определя участък за охрана и отбрана от полосата с дължина до 2 км през деня, а през нощта до 1 км.
(3) За усилване на охраната на обекта при лошо време (гъста мъгла, дъжд, снеговалеж) по разпореждане (заповед) на командира (началника) на поделението може да се назначават допълнителни караулни или патрули с превозни средства.
(4) Редът за изпълнение на службата от допълнителните караулни и патрулирането в този случай се определя от командира (началника) на поделението.
(5) За подобряване на охраната на обекта на опасни участъци се изграждат пасивни сигнално-охранителни системи, а на важни постове могат да се назначават по двама часови (обходна двойка) денонощно или само през нощта. Действията на часовите при опит за проникване в охранявания обект се указват в отделен план. Разположението на постовете и редът за патрулиране периодично се сменят.
(6) На опасни подстъпи и при наличие на големи разстояния между постовете може да се поставят секретни постове от двама военнослужещи за скрито наблюдение и охрана от място на посочените в плана сектори (участъци). Месторазположението на секретните постове трябва да осигурява скрит подход и разполагане, да не позволява заобикалянето му от нарушителите, да дава възможност за внезапното им задържане и за свръзка и взаимодействие със съседните постове.
(7) Часовите се придвижват по маршрута на движение пеш или с превозни средства със скорост, осигуряваща охраната на обекта, спирайки за кратко време да оглеждат местността и оградите. Докладват по свързочните средства на началника на караула за изпълнението на службата или за подаване на определения сигнал при преминаване на пунктовете за сигнализация. През зимата те могат да се движат със ски.
(8) При добра видимост, когато местността позволява, часовите може да наблюдават охранявания обект и подстъпите към него от специално оборудвани вишки (наблюдателници).

Чл. 264. Когато по време на изпълнението на службата военнослужещ от състава на караула допусне провинение, което е несъвместимо с по-нататъшното изпълнение на службата, по разпореждане на оперативния дежурен (дежурния по поделение) той се изпраща в поделението (подразделението) без оръжие и боеприпаси, за да бъде заменен с друг от назначения резерв.
 
Чл. 265.
(1) Личният състав на караула е осигурен с чанта за пълнители, противогаз и каска; въоръжен е с изправни и приведени към нормален бой автомати или карабини с нож (щик) и средства за свръзка. Началниците на караули носят службата с щатното си оръжие. За личния състав, застъпващ в караул, се заделят боеприпаси съгласно приложение № 22.
(2) Военнослужещите застъпват в дежурство с камуфлажно (полево) облекло.
(3) Каските се носят от личния състав на караула постоянно и се поставят при температура на въздуха от + 7 до + 27 °С, а извън тези температурни граници - при необходимост.
(4) За специално облекло се използват: през зимата - постова шуба и топли ботуши, през лятото - платнище. За всеки пост се осигурява по две постови шуби и по два чифта топли ботуши, един от които се намира в караулното помещение. В него трябва да има и брезентови платнища или плащ-палатки за началника на караула, неговите помощници и разводачите. Топлите ботуши се обуват в караулното помещение.
(5) При лоши атмосферни условия смените отиват на пост със специално облекло. Часовите могат да го свалят и да го съхраняват в постовата будка или окачват под сенника.
(6) Постовите шуби и топлите ботуши може да се използват при температура под - 5 °С.
(7) Постовите шуби се обличат и събличат само при смяна на поста. Те се обличат върху камуфлажното (полевото) облекло, а платнищата (плащ-палатките) - върху облеклото и снаряжението.
(8) След завръщане от постовете платнищата (плащ-палатките) и постовите топли ботуши се снемат и изсушават. Оръжието, противогазът и каската се поставят в пирамидата.
 
Чл. 266.
(1) Началникът на караула получава боеприпасите за караула непосредствено преди развода от оперативния дежурен (дежурния по поделение), заделени съгласно приложение № 22.
(2) Със заповед (разпореждане) на командира (началника) на поделението караулите при необходимост може да се въоръжават и с картечници с по една пълна кутия за всяка и по два броя ръчни гранати на караулен. В заповедта се посочват видът на ръчните гранати и редът за тяхното осигуряване, раздаване и използване.
 
Чл. 267.
(1) Командирът на поделението е длъжен да осигури в караулното помещение запас от боеприпаси съгласно приложение № 22.
(2) Боеприпасите се раздават по решение на началника на караула при нападение на караула или постовете (охраняваните обекти).
(3) Началникът на караула носи отговорност за опазване на оръжието и боеприпасите на караула.
 
Чл. 268. Наличието и състоянието на запаса от боеприпаси се проверяват не по-малко от един път в месеца от началника на щаба на поделението. Резултатите от проверката се записват в книгата за отчитане на запаса от боеприпаси (приложение № 23) и в постовата ведомост (приложение № 24).
 
Чл. 269.
(1) Оръжието се пълни и изпразва на специално оборудвано, осветено и осигурено с куршумоуловител място (приложение № 25) пред караулното помещение или на местата, посочени в плана на началника на караула. Оръжието се пълни, преди смените да отидат на постовете за придружаване на лицата, проверяващи караула. Първи пълнят (изпразват) оръжието си началникът на караула или неговият помощник (разводач), след което по тяхна команда и непосредствено наблюдение това правят и останалите караулни от смяната.
(2) Когато смените отиват на постовете с превозни средства, оръжието се пълни непосредствено преди застъпване на пост по ред, определен в плана за действие.
(3) При нападение на караулното помещение (пост) караулът пълни и изпразва оръжието съобразно създалата се обстановка.
(4) При пълнене и изпразване оръжието се насочва нагоре (под ъгъл 45 - 60 градуса) и встрани от околните жилищни помещения и охранявания обект. Когато наблизо или около караулното помещение има жилищни и служебни помещения, то може да се пълни и изпразва в караулното помещение на специално осветено място, осигурено с куршумоуловител (приложение № 25).
(5) Пистолетите се пълнят в подразделението след получаване на боеприпасите, а се изпразват след смяна на караула и пристигането му в подразделението.
(6) Оръжието се пълни (изпразва) по правилата, посочени в ръководствата за съответните видове оръжие, като в патронника не се поставя патрон. Оръжието и гранатите (когато са раздадени) се зареждат непосредствено преди използването им.

Чл. 270. Началникът на караула носи лична отговорност за опазване на оръжието на караула.

Чл. 271. Караулните помещения се осигуряват с имущество, инвентар, отоплителни материали и специално облекло. Ограждането на охраняваните обекти, осветяването на подстъпите към тях, средствата за сигнализация и свръзка се оборудват съгласно приложения № 21 и № 25.

Чл. 272. Редът за допускане в техническата територия на поделенията, хранилищата (складовете), както и в огнеопасните и особено важните обекти се определя с правила, съобразени с изискванията на този устав. Административните територии се проверяват по същия ред, по който се проверява караулът.
 
Чл. 273.
(1) Отварянето на хранилищата (складовете, парковете) или допускането в местостоянките за машини (самолети, оръдия или друга бойна техника), намиращи се под охрана на караула, се разрешава въз основа на постоянен или еднократен допуск (приложение № 26).
(2) Списъкът на лицата, които имат право да отварят едни или други хранилища (складове, паркове), се обявява ежегодно със заповед (разпореждане) по поделение.
(3) Образците печати от слепките (пломбите) се проверяват и сверяват ежемесечно от началника на щаба на поделението, което се отразява в постовата ведомост.
(4) Приемането и сдаването на охраняваните обекти се извършват съгласно уточнения ред в този устав.

Чл. 274. Редът за изпълнение на караулната служба по охраната и отбраната на военните обекти при особени условия и ред за влизането (отварянето) в тях се определя допълнително с отделен план.
 
Чл. 275.
(1) Нарядът на караулите (патрулите) се води на основание разписанието за караулите (патрулите) от началника на щаба на поделението (приложение № 27).
(2) Когато поделението е на учение, учебно-мобилизационен сбор или изпълнява други задачи, със заповед (разпореждане) на началниците, които имат право да утвърждават разписанието за караулите, може да се назначат два караула, които се сменят през ден.

Чл. 276. Разписанието за караулите (вътрешни и външни) се изготвя от началника на щаба на поделението на основание заповед на командира (началника) на поделението по организирането на охраната и отбраната на обектите. Изготвянето на разписанието за караулите се предшества от запознаване с местността и с условията, които тя предлага за разположение на обектите.
 
Чл. 277.
(1) Едновременно с разписанието за караулите се изготвя схема за разположението на постовете, таблица за постовете (приложение № 28), план за началника на караула и план-вариант за действие на караула при нападение на охраняваните обекти (караулното помещение), които се утвърждават от командира (началника) на поделението.
(2) На схемата за разположението на постовете се посочват: границите на постовете и забранените зони; видът на ограждането; маршрутите за движение на смените на часовите и патрулите с подвижни средства; маршрутите за движение на часовите през деня и през нощта; местата за разполагане на окопите; наблюдателните вишки; постовите сенници; средствата за сигнализация и за гасене на пожари; най-опасните подстъпи към постовете и местата на пасивната сигнално-охранителна система.
(3) В таблицата за постовете (приложение № 28) се изброяват: какво подлежи на охрана и отбрана на всеки пост и номерът на печатите; посочват се специфичните задължения на часовия съобразно с особеностите на поста и конкретните условия за изпълнение на службата на този пост; времето, в продължение на което часовият може да наблюдава от вишката, разстоянията, докъдето часовият може да допуска странични лица; действията на часовия при нападение на поста, на съседните постове и при пожар на поста; в какви случаи часовият може да употреби оръжието; начинът за извикване на началника на караула; редът за действие при охрана с технически системи и пасивни сигнално-охранителни системи; маршрути за движение на транспортното средство на караула при смяна и при извършване на проверки и др.
(4) В план-варианта за действие на караула при нападение на охраняваните обекти (караулното помещение) се разработват варианти, като опити за проникване и нападение на охраняваните обекти (караулното помещение) от външни лица, реда за действие на часовите, личния състав на караула, реда за взаимодействие между тях, схема на инженерното оборудване, съществуващи заграждения и препятствия, разчет на силите и средствата и реда за снабдяване с боеприпаси. План-вариантите периодично се сменят.
(5) В плана на началника на караула се излагат особените задължения на началника на караула по охраната и отбраната на обектите, поверени на караула: разпореждане за усилване на охраната нощем и при лошо време, за действията на караула при нападение върху охраняваните обекти, при пожар, стихийно бедствие, при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност и др.
(6) Документацията за случаи при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност включва: таблицата за постовете; схемата на разположението на постовете; плана на началника на караула; бланката за постовата ведомост и паролите. Тези документи определят реда за охрана и отбрана на обектите, възложени на караула, с оглед на действията на войските по плановете за нарастване на готовността за изпълнение на бойни задачи и мобилизация. Те се съхраняват при оперативния дежурен (дежурния по поделение), а при началника на караула - само паролата.

Чл. 278. В поделения, където се назначават външни караули, с разпореждане на командира (началника) на поделението проверките на караулите се извършват от оперативния дежурен (дежурния по поделение) или неговия помощник.

Чл. 279.
(1) За приемане и сдаване на службата от караула се определя парола. Тя е секретна дума, която служи на началника на караула като средство за удостоверяване, че пристигналият за смяна караул е действително назначен за тази цел.
(2) Паролата служи и като средство за удостоверяване, че лицето, което е пристигнало с разпореждане (заповед) на командира (началника) на поделението или оперативния дежурен (дежурния по поделение) да провери караула или с друга задача, действително е упълномощено за това от съответния началник.
(3) Паролата се обозначава от началника на щаба на поделението с наименованието на някой град на Република България и се определя за всеки ден, но не повече от десет дни напред. За всеки караул се определя отделна парола.
(4) Паролите се записват в книгата за паролите, която се съхранява при началника на щаба на поделението в запечатана папка в огнеупорна каса.
(5) Записката с паролата трябва да съдържа: поредния номер; датата, за която важи; старата и новата парола; подписа на началника на щаба на поделението и печат.
(6) Оперативният дежурен (дежурният по поделение) при получаване на паролите се разписва в дневника, определен за това. След сдаването на дежурството паролата се изгаря.
(7) Всички лица, които знаят паролата, са длъжни да я пазят в най-строга тайна. При поискване паролата се съобщава със записка, без да се произнася, след което записката незабавно се изгаря.
(8) При загубване на записката с паролата или при други случаи на разгласяване на паролата нейното действие незабавно се прекратява и се назначава нова парола. За разгласяване на парола към виновните военнослужещи се предявява дисциплинарна взискателност.

Раздел III
Наряд по патрулната служба

Чл. 280.
(1) Патрулната (мотопатрулната) служба е тази част от войсковата служба, която е предназначена за охрана и отбрана на военни обекти в района на поделението, за които не е предвидено да се охраняват чрез караул.
(2) Патрулната служба се изпълнява с въоръжение, боеприпаси със или без техническо средство (автомобил).

Чл. 281.
(1) Охраната и отбраната на военни обекти в района на поделението чрез патрулиране (мотопатрулиране) се организират съгласно изискванията по тази глава и изискванията на този устав.
(2) Съставът на патрула (мотопатрула) се определя от командира (началника) на поделението в план за дейността на патрула (мотопатрула) и включва не по-малко от един автоматчик и един водач (за мотопатрула).
(3) Патрулът (мотопатрулът) влиза в състава на денонощния наряд, подчинен е на командира (началника), на оперативния дежурен (дежурния по поделение) или на неговия помощник и носи службата като патрулен (часови) в съответствие с изискванията на този устав и утвърден от командира (началника) план.
(4) Броят на патрулите (мотопатрулите) се определя със заповед на командира (началника) на поделението в зависимост от особеностите на охранявания район.
(5) Патрулите (мотопатрулите) могат да изпълняват задълженията си в състава на караул или самостоятелно.

Чл. 282. Охраната и отбраната на отделните обекти и райони е допустимо да се извършват от часови и патрули (мотопатрули) при:
1. усилване на караула;
2. охрана на отдалечени обекти и райони;
3. охрана и отбрана на отбранителни продукти с особено значение за бойната готовност на поделението;
4. охрана на войскови райони, оборудвани с напълно развърнати технически системи за охрана.

Чл. 283.
(1) Патрулите (мотопатрулите), които охраняват и отбраняват военни обекти и райони в състава на караула, са подчинени на началника (помощник-началника) на караула или разводача.
(2) Патрулите (мотопатрулите), които самостоятелно охраняват и отбраняват военни обекти и райони, са подчинени на командира (началника) и на оперативния дежурен (дежурния по поделение) и изпълняват службата като патрулни (часови) в съответствие с утвърдения от командира (началника) план.

Чл. 284.
(1) Планът за дейността на патрулите (мотопатрулите) се изготвя, като се отчитат характерът на обектите, районите и местните условия.
(2) В нея се определят: задълженията им по охраната и отбраната на обектите и районите; времето и редът за патрулиране (мотопатрулиране); броят на мотопатрулите; особените им задължения на отделните участъци от маршрутите; редът за действие при нападение върху охранявания обект, пожар, природно бедствие, привеждане в по-високи състояния на бойна готовност; случаите, при които патрулните (мотопатрулните) употребяват оръжие; редът за допускане на лицата до охранявания район (обект) и до отбранителните продукти в него.
(3) Към плана за дейността на оперативния дежурен (дежурния по поделение) се прилага утвърдена от командира (началника) схема с маршрутите и графиците за движение на патрулите (мотопатрулите), списък на лицата, които имат право да отварят хранилищата или да бъдат допускани до отбранителните продукти, образци от допуски и слепки от печатите (отпечатъци от пломбите).
(4) Задължително се определят няколко маршрута и графици, изключващи еднообразието при движението на патрулите (мотопатрулите), които осъществяват охраната на обекти и райони.
(5) Схемата с маршрутите и графиците за мотопатрулиране се пази в заключен сандък (шкаф, каса) при оперативния дежурен (дежурния по поделение) за самостоятелен патрул (мотопатрул) или при началника на караула, когато е в състава на караула.
(6) Редът за патрулиране се определя в график, утвърден от командира (началника) по няколко варианта. Вариантите се привеждат в изпълнение чрез оперативния дежурен (дежурния по поделение).
 
Чл. 285.
(1) Оръжието на патрулните (мотопатрулните) се съхранява в отделна пирамида (каса) в стаята на патрула (мотопатрула) или в пирамидата на караулното помещение.
(2) Патрулите (мотопатрулите) получават боеприпасите от оперативния дежурен (дежурния по поделение) преди развода и ги сдават след завършване на службата срещу подпис в книгата за раздаване на оръжието и боеприпасите (приложение № 12).

Чл. 286.
(1) За изпълнение на службата патрулите (мотопатрулите) се подготвят в съответствие с изискванията на този устав и се настаняват в помещение за патрула, в близост до стаята за наблюдение или в помещение до оперативния дежурен (дежурния по поделение).
(2) Патрулите (мотопатрулите) изпълняват службата чрез патрулиране (мотопатрулиране), като се движат по маршрута на обекта или района, определен в схемата за движение на патрулите (мотопатрулите) и графика за патрулиране (мотопатрулиране), заповядани му от оперативния дежурен (дежурния по поделение).
(3) По маршрутите за движение на патрулите (мотопатрулите) се поставят технически средства за свръзка и отчитане на движението на патрула (мотопарула), по които те докладват на оперативния дежурен (дежурния по поделение) за хода на патрулирането и регистрират своето местоположение. На отделни подстъпи за нарушители към обекта при необходимост се изграждат пасивни сигнално-охранителни системи.

Чл. 287.
(1) Патрулът (мотопатрулът) отговаря за охраната и отбраната на личния състав, обектите, пожарната безопасност и отбранителните продукти, намиращи се в районите за патрулиране, изписани в плана за дейността на патрулните.
(2) Личният състав на патрула (мотопатрула) е неприкосновен. Неговата неприкосновеност е в съответствие с определената в този устав неприкосновеност на часовия.
(3) Съставът на патрула (мотопатрула) е длъжен:
1. бдително да охранява и отбранява обектите в района за патрулиране;
2. да не оставя и да не дава оръжието си на никого, включително и на лицата, на които е подчинен;
3. да патрулира по заповядания му маршрут, да изпълнява определения график и внимателно да наблюдава подстъпите към обекта и района;
4. да следи за изправността на средствата за свръзка и сигнализация;
5. да не напуска и да не се отклонява от заповядания му маршрут и обект, докато не бъде сменен (снет), дори ако животът му е в опасност;
6. да носи оръжието напълнено и в готовност за стрелба;
7. да не допуска никого в близост до себе си и до обектите в района, който охранява, по-близо от разстоянието, определено му в плана, освен лицата, на които е подчинен, придружаващите ги и знаещи пропуска и отзива, валидни за неговото дежурство;
8. да умее да използва при необходимост предоставените му средства за гасене на пожар;
9. да докладва на оперативния дежурен (дежурния по поделение) или на началника на караула при откриване на неизправност по оградите или нарушения на реда във и в близост до охранявания обект и район;
10. да съобщи на оперативния дежурен (дежурния по поделение), когато установи задействане на сигнално-охранителната система.
(4) Личният състав от патрула (мотопатрула) действа както часови в случаите, посочени в този устав и регламентирани в плана за патрулите (мотопатрулите).

Чл. 288.
(1) Изпълнението на службата от патрулите (мотопатрулите) се проверява от командира (началника) на поделението, от преките началници, от лицата, определени от тях, от оперативния дежурен (дежурния по поделение) и от офицери от по-старшите щабове.
(2) Резултатите от проверките, както и времето за отваряне и затваряне на хранилищата (складовете) се записват в специална прошнурована, прономерована и заведена книга (постова ведомост) за сдаване и приемане на дежурството от патрула (мотопатрула), намираща се при оперативния дежурен (дежурния по поделение).

Чл. 289.
(1) При смяна на денонощния наряд смяната на патрулите (мотопатрулите) се извършва в присъствието на стария и новия оперативен дежурен (дежурен по поделение) или техните помощници.
(2) Смяната на екипите от патрули (мотопатрули) се извършва самостоятелно в съответствие с графика, пропуска и отзива, определен за всяка смяна от оперативния дежурен (дежурния по поделение), и на места, определени в плана за дейността на патрула (мотопатрула).
(3) Старият патрул (мотопатрул) допуска до себе си новия (и придружаващите го, когато има такива) само при правилен отзив, след което извършва сдаването на дежурството, като му съобщава особеностите, сдава печатите на хранилищата, свързочните средства и др. по ред, определен в плана. След сдаването (приемането) патрулите (мотопатрулите) докладват на оперативния дежурен (дежурния по поделение) по средствата за свръзка.
(4) След сдаването старият патрул (мотопатрул) се отправя самостоятелно към дежурната стая по маршрут, който е известен на приелия дежурството патрул (мотопатрул), и докладва на оперативния дежурен (дежурния по поделение) за резултатите от дежурството му. В присъствието на оперативния дежурен (дежурния по поделение) старият патрул отбелязва в книгата за сдаване и приемане на дежурството от патрулните (мотопатрулните) за резултатите от сдаването.

Раздел IV
Наряд по вътрешната служба

Чл. 290.
(1) Нарядът по вътрешната служба е онази част от денонощния (дневния) наряд, която е предназначена за охрана на отбранителните продукти, за поддържане на вътрешния ред и дисциплината, както и за спазването на правилата за пожарна безопасност.
(2) Нарядът по вътрешната служба включва следните длъжностни лица:
1. оперативен дежурен (дежурен по поделение);
2. помощник-дежурен по поделение;
3. караул (патрул);
4. дежурен по парк;
5. дневални по парк;
6. механик-водач (шофьор) на дежурен влекач;
7. дежурен по контролно-пропускателен пункт;
8. помощник-дежурен по контролно-пропускателен пункт;
9. дежурен по хранителен блок (кухня, столова);
10. дежурен по батальон (дивизион, ескадрила);
11. дежурен по рота (батарея, звено);
12. дневални по рота.
(3) Командирите (началниците) на поделения с малък личен състав, непозволяващ назначаването на всички длъжностни лица по ал. 2, имат право да възлагат на един военнослужещ изпълнението на функциите на няколко длъжностни лица.

Чл. 291.
(1) За оперативен дежурен (дежурен по поделение) се назначава военнослужещ от офицерския състав и по изключение - от сержантския състав.
(2) За помощник-дежурен по поделение се назначава военнослужещ от офицерския, сержантския или войнишкия състав.
(3) Длъжностните лица от караула се назначават съгласно изискванията по този устав.
(4) За дежурен по парк се назначава военнослужещ от офицерския или сержантския състав.
(5) За дневален по парк се назначава военнослужещ от войнишкия състав.
(6) За механик-водач (шофьор) на дежурния влекач се назначава военнослужещ на длъжност механик-водач (шофьор).
(7) За дежурен по контролно-пропускателен пункт се назначава военнослужещ от сержантския или войнишкия състав.
(8) За помощник-дежурен по контролно-пропускателен пункт се назначава военнослужещ от сержантския или войнишкия състав.
(9) За дежурен по хранителен блок се назначава военнослужещ от сержантския или войнишкия състав.
(10) За дежурен по батальон се назначава военнослужещ от офицерския или сержантския състав.
(11) За дежурен по рота се назначава военнослужещ от сержантския състав на длъжност командир на отделение (разчет, екипаж) или военнослужещ от войнишкия състав.
(12) За дневален по рота се назначава военнослужещ от войнишкия състав.

Чл. 292. Оперативният дежурен (дежурният по поделение), помощник-дежурният по поделение, началникът на караула, дежурният по парк и дежурният по батальон проверяват носенето на службата от подчинените им длъжностни лица не по-малко от два пъти по време на службата, единият от които през нощта.

Чл. 293. Когато в един войскови район са разположени няколко поделения, при необходимост се назначава дежурен по район.

Чл. 294. Когато няколко роти (подразделения) са настанени в едно помещение (на един етаж), командирът (началникът) на поделението има право с писмена заповед да назначи един дежурен по рота. В заповедта се указва командирът на подразделението, който ще отговаря за вътрешния ред, имуществата и дежурните длъжностни лица в помещението (етажа).

Чл. 295.
(1) Броят на длъжностните лица от наряда по вътрешната служба, постовете и смените се определят със заповед на командира (началника) на поделението, като се отчитат броят на подразделенията, на личния състав и осигуряването на охраната и поддържането на вътрешния ред в поделението.
(2) Длъжностните лица от денонощния (дневния) наряд, преди да застъпят към изпълнение на функционалните си задължения, са длъжни да се запознаят с тях и да се явят на инструктаж съгласно разпределение на времето.

Чл. 296. Командирът (началникът) на поделението е длъжен да осигури технически средства за подаване на сигналите.

Чл. 297.
(1) На длъжностните лица от денонощния наряд по вътрешната служба се осигурява почивка (сън) от 4 часа през нощта и от 2 часа през деня, като през това време те нямат право да снемат снаряжението си и да събличат униформата си.
(2) Времето, редът и мястото за почивка по ал. 1 се определят от командира (началника) на поделението в отделен план за задълженията на длъжностните лица по вътрешната служба.
(3) Длъжностните лица от наряда по вътрешната служба отговарят за поддържането на реда и чистотата на районите и местата, където изпълняват функционалните си задължения.

Чл. 298.
(1) В поделенията, в които има обособени технически райони, се назначава и дежурен по технически район.
(2) За дежурен по технически район се назначава военнослужещ от офицерския или сержантския състав.
(3) Дежурният по технически район изпълнява задълженията на дежурен по парк.

Чл. 299.
(1) Длъжностните лица от наряда по вътрешната служба носят оръжие по време на дежурството, както следва:
1. пистолет с два пълни пълнителя - дежурен по поделение, помощник-дежурен по поделение, дежурен по парк, дежурен по контролно-пропускателен пункт, дежурен по батальон;
2. армейски (войнишки) нож - дежурен по хранителен блок, дневален по парк, механик-водач (шофьор) на дежурния влекач, помощник-дежурен по контролно-пропускателен пункт, дежурен и дневални по рота.
(2) Командирът (началникът) на поделението има право при необходимост да задължава с писмена заповед длъжностните лица по ал. 1 да бъдат въоръжени с автомат с два пълни пълнителя.

Раздел V
Противопожарен наряд

Чл. 300.
(1) При необходимост командирът (началникът) назначава обход от военнослужещи за противопожарен наряд.
(2) Противопожарният наряд е предназначен да следи за спазването на правилата за пожарна безопасност и да оповести оперативния дежурен (дежурния по поделение) при възникване на пожар, както и да предприеме необходимите мерки за неговото гасене и за спасяване на личния състав и отбранителните продукти.
(3) Противопожарният наряд е подчинен на оперативния дежурен (дежурния по поделение) и се инструктира от него по време на развода на денонощния наряд.
(4) За противопожарен наряд може да се назначават военнослужещи от състава на противопожарната команда и/или от войнишкия (матроския) състав.
(5) Военнослужещите от противопожарния наряд се разпределят на обходни двойки.

Чл. 301. Противопожарният наряд изпълнява задължения по правила, определени от командира (началника) за конкретната дейност, за която е назначен. Той е част от денонощния наряд и е длъжен:
1. да носи наряда съгласно утвърдения маршрут за движение на обходните двойки;
2. да следи спазването на правилата за пожарната безопасност от личния състав и особено при извършване на опасни в пожарно отношение дейности;
3. да докладва на оперативния дежурен (дежурния по поделение) за констатираните нарушения с явна пожарна опасност, както и техните извършители и да следи за използването на отоплителните, осветителните и нагревателните тела и прибори;
4. да докладва през 2 часа на оперативния дежурен (дежурния по поделение) и да вписва в тетрадка (дневник) противопожарното състояние на охраняваните обекти;
5. да оповести оперативния дежурен (дежурния по поделение) и пожарната команда при възникване на пожар и да вземе неотложни мерки за гасене на пожара и за спасяване на личния състав и отбранителните продукти.

Раздел VI
Водач на транспортното средство на караула (мотопатрула)

Чл. 302.
(1) Водачът на транспортното средство на караула (мотопатрула) отговаря за постоянната готовност на транспортното средство за незабавно използване.
(2) Водачът на транспортното средство на караула (мотопатрула) е подчинен на оперативния дежурен (дежурния по поделение) на неговия помощник или на началника на караула.

Чл. 303.
(1) Водачът на транспортното средство на караула (мотопатрула) е длъжен:
1. да поддържа транспортното средство в постоянна готовност за действие;
2. да превозва по заповед на оперативния дежурен (дежурния по поделение) или на началника на караула до постовете и от постовете смените или лицата, проверяващи изпълнението на службата от часовите, по маршрут, посочен в схемата за разположението на постовете;
3. да изпълнява командите на разводача при пътуване към постовете и при връщане от тях;
4. да не възлага управлението на транспортното средство на друго лице, включително и на лицата, на които той е подчинен.
(2) Когато е в състава на караула, водачът на транспортното средство е снаряжен като караулен.

 

Реклама