Последно променен на Неделя, 31 Октомври 2010 18:19

Глава шестa
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТ НАРЯДА ПО ВЪТРЕШНАТА СЛУЖБА

Раздел I
Оперативен дежурен (дежурен по поделение)

Чл. 304.
(1) Оперативният дежурен (дежурният по поделение) отговаря за:
1. изпълнението на службата от денонощния наряд;
2. поддържането на вътрешния ред;
3. оповестяването на командира (началника) и личния състав на поделението при привеждането в по-високи състояния на бойна готовност.
(2) За поделения, в които е регламентирано да се носи оперативно дежурство, оповестяването се извършва от оперативен дежурен, а за всички останали поделения тази дейност се извършва от назначен дежурен по поделение.
(3) В случаите, когато в поделението се назначава наряд по караулната и патрулната (мотопатрулната) служба, оперативният дежурен (дежурният по поделение) отговаря и за него, като изпълнява и задълженията на дежурен (помощник) по караулите или патрулите (мотопатрулите).
(4) Оперативният дежурен (дежурният по поделение) е подчинен на командира (началника) на поделението и е пряк началник на личния състав от денонощния наряд.

Чл. 305.
(1) Преди застъпване на дежурство и провеждане на развода оперативният дежурен (дежурният по поделение) и неговият помощник са длъжни да се явят за инструктаж и за получаване на паролата и сведението за разхода на личния състав на поделението при началника на щаба на поделението.
(2) След провеждането на развода с длъжностните лица от денонощния наряд новият оперативен дежурен (дежурен по поделение) приема дежурството от стария дежурен, както и документите, оръжието и боеприпасите, които се съхраняват в дежурната стая. Освен това новият оперативен дежурен извършва проверка на изправността на техническите средства за сигнализация.
(3) Оръжието се приема по брой, по номера и комплектованост.

Чл. 306.
(1) След приемането на докладите за смяната от длъжностните лица от денонощния наряд старият и новият дежурен докладват на началника на щаба и се явяват при командира (началника) на поделението с рапорт, например: "Господин (госпожо) майор - Петров (Петрова), дежурство по поделение сдадох", "Господин (госпожо) майор, капитан Иванов (Иванова), дежурство по поделение приех".
(2) След рапорта по ал. 1 новият оперативен дежурен (дежурен по поделение) докладва за всички открити и констатирани при приемането на дежурството нередности.

Чл. 307. Оперативният дежурен (дежурният по поделение) е длъжен:
1. да знае местонахожденията на командира (началника) и на началника на щаба на поделението;
2. да контролира спазването на разпределението на времето и подаването на определените за това сигнали;
3. да проверява изпълнението на службата от денонощния наряд не по-малко от два пъти през денонощието (от тях един път през нощта);
4. да знае местонахождението на подразделенията;
5. да знае разхода на личния състав на поделението, бойните и транспортните машини;
6. да контролира чрез дежурния по парк излизането и връщането на машините в парка;
7. да проверява и своевременно да изпраща назначените извън поделението караули (команди), патрули и да докладва за това на началника на щаба;
8. да взема незабавни мерки при природно бедствие, авария или пожар в поделението или в непосредствена близост до него за опазване на бойното знаме, отбранителните продукти, както и при необходимост да извиква пожарна команда от поделенията на Министерството на вътрешните работи;
9. да предприема съгласно план действие при получаване на сигнал за различни видове опасности и при бедствия и аварии;
10. да докладва на командира (началника) на поделението за всички инциденти по време на дежурството му и да предприема необходимите действия;
11. да раздава оръжието и боеприпасите, съхраняващи се в стаята на оперативния дежурен (дежурния по поделение), на длъжностните лица от денонощния наряд, като отбелязва това в книгата за раздаване на оръжието и боеприпасите (приложение № 12);
12. да заповядва на длъжностните лица от денонощния наряд използването на оръжие само при условия и по ред, определени в този устав;
13. да проверява съвместно с лекаря (назначено длъжностно лице при фирмено хранене):
13.1. качеството на храната преди раздаването й, като вписва резултатите от проверката в книгата за контрол и разрешава раздаването й;
13.2. при съмнение в качеството на храната да докладва на командира (началника) и да не разрешава раздаването й до вземане на окончателно решение;
13.3. лично или чрез помощник-дежурния по поделение контролира заделянето на проби от готовата храна;
14. да контролира поддържането на чистотата и на реда в района на поделението;
15. да следи за изменението на ядрената, химическата и биологическата обстановка на територията на поделението, като периодично записва данните в дневника за това и ги докладва по определения ред;
16. да записва отдадените му разпореждания в определената за това книга и да контролира изпълнението им;
17. да посреща командира (началника) на поделението и да му рапортува, например "Господин (госпожо) майор, през време на дежурството ми инциденти не е имало (имаше). Оперативен дежурен (дежурен по поделение) - капитан Иванов (Иванова)"; когато присъстват и други военнослужещи, преди рапорта той командва "МИРНО!";
18. да се представя на заместник-командирите на поделението, както и на пристигналите през денонощието длъжностни лица от старшия щаб;
19. да приема рапортите на дежурните по роти и на другите дежурни длъжностни лица за разхода на личния състав, за въоръжението, боеприпасите, изправността на запечатването им и за инциденти (когато има такива);
20. да изготвя на основата на рапортите по т. 19 сведение и да го докладва по определения ред на командира (началника) на поделението;
21. да посреща и придружава: министъра на отбраната на Република България, офицерите от висшия команден състав, както и офицерите от старшия щаб, които са преки началници на командира (началника) на поделението, както и лицата, участващи в проверка на поделението;
22. да допуска влизането на военнослужещи от други поделения и други лица само след разрешение на командира (началника) на поделението и след като им бъде издаден еднократен пропуск.

Чл. 308.
(1) При посрещане на лицата по чл. 307, т. 21 оперативният дежурен (дежурният по поделение) подава команда "МИРНО!" и им рапортува, например: "Господин (госпожо) генерал-майор, поделението води занятия съгласно седмичните разписания. Оперативен дежурен по поделение (дежурен по поделение) - капитан Иванов (Иванова)".
(2) Когато лицата по чл. 307, т. 21 се посрещат от командира (началника) на поделението, оперативният дежурен (дежурният по поделение) само им се представя, например: "Господин (госпожо) генерал-майор, оперативен дежурен (дежурен по поделение) - капитан Иванов (Иванова)".

Чл. 309. По отношение на вътрешния и външния караул (патрул) оперативният дежурен (дежурният по поделение) изпълнява задълженията си, като извършва регламентираните в този устав проверки.

Чл. 310. В дежурната стая на разположение на оперативния дежурен (дежурния по поделение) трябва да има:
1. план и модели за работа на оперативния дежурен (дежурния по поделение) и неговия помощник с общи положения; дейности, изпълнявани в ежедневната работа; при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност; при използване на дежурните сили и средства и при особени случаи;
2. апаратура за автоматизирано оповестяване от старшия щаб и на подчинените поделения;
3. работно място с компютър в мрежата на АИС с база данни (при изградена мрежа на АСУ на РС на ВС), осигуряваща събиране, обработка и докладване на данни за обстановката и подпомагане процеса на управление, със следните документи (на магнитен или хартиен носител):
3.1. схема за оповестяване на подчинените организационни формирования и органите на държавната и местната администрация (Министерството на извънредните ситуации (Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита"), службите за сигурност, Национална служба "Полиция", Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" и др.);
3.2. схема за автоматизирано оповестяване на подчинените поделения;
3.3. контролни таблици за отчитане на оповестяването;
3.4. контролна таблица (табло) за отчитане явяването на офицерите от оперативните групи (групите на командирите) при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност;
3.5. списък на целия личен състав с домашните адреси, телефони и разчет за тяхното оповестяване;
3.6. сведение с обстановката в подчинените щабове, съединения и части (дивизиони, батальони, ескадрили) с наличието и разхода на личния състав, въоръжението и техниката;
3.7. таблица с войски и сили, намиращи се извън гарнизоните, и разчет за тяхното оповестяване и завръщане;
3.8. сили и средства на модулните формирования, техните задачи и готовността им за действие;
4. план за работа със системата за автоматизирано оповестяване;
5. инструкция за действие при заплаха от терористичен акт;
6. правила за мерките за пожарна безопасност и план за противопожарна охрана;
7. инструкция за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от МО, БА и структурите на подчинение на министъра на отбраната;
8. план за действие на оперативния дежурен (дежурния по поделение) при ядрени, химически, биологически опасни аварии и използване на оръжия за масово унищожение;
9. степени за опасност и списък с основните мерки за сигурност, изпълнявани от щабовете и силите при привеждане в по-високи степени на опасност и средства за тяхното онагледяване;
10. таблица с предупредителните сигнали за видовете опасности и средства за тяхното подаване съгласно приетите стандартизационни документи;
11. кодово-разговорни и сигнални таблици с кодировъчни картони;
12. таблици с тренировъчните сигнали по управлението;
13. списък на срочните донесения в БА;
14. план за охрана и отбрана на поделението;
15. план (извадка от плана) за охрана и отбрана на гарнизона; ред за действие при бедствия и аварии в гарнизона и оказване помощ на населението (за поделенията с модулни формирования);
16. разпределение на времето за денонощието в поделението;
17. схема за разпределението и за организацията на почистване района на поделението (фирмата);
18. книга за раздаване на оръжието и боеприпасите (приложение № 12);
19. книга за приемане и сдаване на дежурството (приложение № 20);
20. книга за планове на оперативния дежурен (дежурния по поделение) и неговия помощник;
21. книга за получаване и раздаване на ключовете (куфари и чанти) от помещенията, складовете и металните каси (приложение № 8);
22. списък на лицата, които съхраняват запечатани каси (сандъци), ключове и други в дежурната стая с номерата на личните им печати;
23. образци (слепки) от личните печати по т. 22;
24. таблица с повиквателните наименования на централните телефонни станции и условните наименования на длъжностните лица;
25. дневник за входящи и изходящи грами (криптограми);
26. дневник за получени и отдадени разпореждания;
27. дневник за отчитане нарушенията на оперативния режим в зоната за отговорност на ВМС (за ВМС);
28. график за дежурните сили и средства;
29. образци на удостоверение за еднократно право на проверка на караула (патрула);
30. бланки на удостоверение за еднократна проверка на караула (патрула);
31. плик с документи за смяна на караула при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност, запечатан с печата на началник-щаба на поделението;
32. списък на длъжностните лица, получаващи имущество от дежурната стая при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност;
33. кодирана карта с мирновременната дислокация на собственото и подчинените поделения (само в случаите, когато са дислоцирани в два и повече района);
34. карта с дислокацията на контингентите от Българската армия извън територията на страната (разработва се до съединение, включително от имащите личен състав, участващ в мисии или операции);
35. телефонен указател, заповеди, разпореждания, справочни данни и други документи за подразделенията, намиращи се на мисии или операции извън територията на страната (само за поделения, имащи личен състав, участващ в мисии или операции);
36. кодирана топографска карта - 200 Б (ВМС);
37. таблица със сроковете за размагнитване на корабите (ВМС);
38. дневник за отчитане техническото обслужване на системата за автоматизирано оповестяване;
39. прибор за радиационно разузнаване и дневник за отчитане на резултатите от измерванията на радиационния фон;
40. други документи и материали, отчитащи спецификата на отговорностите за даденото поделение, определени със заповеди и разпореждания на командирите (началниците);
41. видеотелефонен апарат (до съединение включително);
42. устройство за високоговоряща (АV) свръзка със залата за управление;
43. радиосредства;
44. телефонни апарати за дежурния и неговия помощник;
45. аварийно захранване на дежурната стая за 220 V - 50 Hz;
46. часовник (часовници) за отчитане на астрономическото, оперативното и средноевропейското време, както и за отчитане на времето на подразделенията в зоната на мисия или операция извън територията на страната (само за поделения, имащи личен състав, участващ в мисии или операции);
47. сертифицирани метални каси за съхраняване на:
47.1. документи, съдържащи класифицирана информация;
47.2. екземпляр от плановете за нарастване на готовността за изпълнение на бойни задачи и за мобилизация;
47.3. пакети с бойните сигнали за привеждане в по-високи състояния на бойна готовност;
47.4. куфари (чанти) с документи на офицерите от оперативната група (групата на командира) и на офицерите от щаба;
48. печат на оперативния дежурен (дежурния по поделение) и неговия помощник;
49. климатична инсталация (или вентилатор);
50. работни маси, гардероб и столове;
51. монитор за метеорологичната обстановка (ВВС);
52. радио- и телевизионен приемник;
53. прибори за чертане и писане;
54. ножица;
55. Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България;
56. Корабен устав на ВМС на Република България (за поделенията от ВМС);
57. аптечка;
58. термометър за измерване температурата на въздуха извън помещението;
59. кошче за боклук.

Раздел II
Помощник-дежурен по поделение

Чл. 311.
(1) Помощник-дежурният по поделение е подчинен на оперативния дежурен (дежурния по поделение).
(2) Когато оперативният дежурен (дежурният по поделение) отсъства от дежурната стая, помощник-дежурният по поделение изпълнява неговите задължения.

Чл. 312. Помощник-дежурният по поделение е длъжен:
1. да знае своите и на оперативния дежурен (дежурния по поделение) задължения;
2. да изпълнява разпорежданията на оперативния дежурен (дежурния по поделение);
3. да проверява не по-малко от два пъти носенето на службата от длъжностните лица от денонощния наряд;
4. да присъства при получаването на продуктите от дежурния по хранителен блок (назначено длъжностно лице при фирмено хранене);
5. да присъства при заделянето на проби от готовата храна от инструктор-готвача (назначено длъжностно лице при фирмено хранене);
6. да приема, съхранява и раздава ключовете от запечатаните помещения и складове;
7. да отразява сдаването (приемането) на дежурството в книгата за приемане и сдаване на дежурството от помощник-дежурните по поделение и я представя за утвърждаване от оперативния дежурен (дежурния по поделение).

Раздел III
Дежурен по парк

Чл. 313.
(1) Дежурният по парк отговаря за вътрешния ред в парка.
(2) Дежурният по парк е подчинен на оперативния дежурен (дежурния по поделение), а по реда на вътрешната служба в парка и на заместник-командира на поделението по логистиката.
(3) Дежурният по парк е пряк началник на дневалните по парк и на механик-водача (шофьора) на дежурния влекач.

Чл. 314. Дежурният по парк е длъжен:
1. да приема (сдава) дежурството след обход на района на парка и всички паркови помещения, като приема (сдава) по опис запечатаните складове, машините, другата техника и оборудването;
2. да се намира в дежурната стая, а при излизане да съобщава на дневалния по парк къде и за колко време отива;
3. да проверява пропуските и документите за самоличност на лицата, влизащи в парка;
4. да отбелязва на еднократните пропуски времето за влизане и излизане и да ги предава след смяната в техническата част на поделението;
5. да дава разрешение за излизане (влизане) на машините от парка с оформени пътни листове, както и за движението им;
6. да води дневника за излизане (влизане) на машините от парка;
7. да контролира по дневника завръщането на машините в парка и при констатирано закъснение да докладва за това на оперативния дежурен (дежурния по поделение);
8. да докладва на заместник-командира на поделението по логистиката и на оперативния дежурен (дежурния по поделение) за всяка повреда или авария на машина;
9. да контролира съответствието на изнасяното (внасяното) имущество от парка (в парка) с вписаното в пътния лист;
10. да следи за изпълнението на разпределението на времето в парка;
11. да знае какви работи се изпълняват от личния състав, като не допуска извършването на работи, несвързани с обслужването, ремонта на машините или другата техника;
12. да следи за чистотата и реда в района и в помещенията на парка;
13. да контролира навременното и правилно палене на печките в помещенията на парка и на водомаслогрейките и поддържането на определената температура през зимата;
14. да проверява през зимата в неотопляваните помещения и в полевите паркове дали е източена водата от охладителната система на двигателите и дали са закачени на машините табелките с надпис "Водата е източена", "Заредено с антифриз";
15. да проверява при спадане на температурата под - 30 °С дали са снети от машините акумулаторите и дали са окачени табелките с надпис "Акумулаторите са снети";
16. да контролира спазването на правилата за пожарна безопасност, като проверява наличността и състоянието на противопожарните средства, пожарната сигнализация и готовността на дежурния влекач;
17. да контролира да не се пуши и да не се пали огън в района и в помещенията на парка, освен на специално определените и оборудвани за тази цел места;
18. да контролира зареждането на машините с гориво-смазочни материали да се извършва само на определените за тази цел пунктове и при спазване на определените за това правила;
19. да докладва на оперативния дежурен (дежурния по поделение) при избухване на пожар в парка или близо до него, да извиква пожарната команда и да взема незабавни мерки за гасенето на пожара, както и за извеждане на машините и за спасяване на отбранителните продукти;
20. да взема мерки за своевременното техническо обслужване на завърналите се в парка машини и друга техника;
21. да не разрешава в сектора за съхраняване на машините на парка да влизат незаредени и необслужени машини;
22. да контролира спазването на определения ред за осветяването на парка;
23. да проверява наличието и изправността на ключовете и пломбите на вратите на помещенията (заградените площадки), предназначени за съхраняване на спирачните и охлаждащите течности, както и на пломбите на опаковките със замръзващата при ниска температура охлаждаща течност, съхранявана във водомаслогрейките;
24. да посреща и да придружава лицата, на които е подчинен по служба, преките началници от заместник-командира на поделението по логистиката и по-старши, като им рапортува, например: "Господин (госпожо) майор, през време на дежурството ми в парка инциденти не е имало (имаше). Дежурен по парк - лейтенант Иванов (Иванова)";
25. да се представя на пристигнал в парка по-старши командир (началник), в случай че същият се посреща или придружава от командира (началника) на поделението или от неговия заместник по логистиката, например: "Господин (госпожо) майор, дежурен по парк - лейтенант Иванов (Иванова)".

Чл. 315. Дежурният по парк допуска излизането на машините от парка само при наличието на:
1. пътен лист, подписан от заместник-командира на поделението по логистиката, на който да е отбелязано от началника на контролно-техническия пункт, че машината е обслужена и е технически изправна;
2. служебна карта и свидетелство за управление на МПС;
3. свидетелство за регистрация на МПС от поделенията на въоръжените сили.

Чл. 316. Дежурният по парк допуска длъжностни лица в хранилищата (складовете), намиращи се на територията на парка, при условията и по реда, определени в този устав.

Чл. 317. След приключване на работата в парка (техническия район) дежурният по парк е длъжен:
1. да провери дали всички помещения, както и районът на парка са приведени в ред;
2. да приеме запечатани от командирите на подразделения парковите помещения, както и техниката и въоръжението, които се съхраняват на открити площадки и под навеси;
3. да предава на караула за охрана запечатаните помещения, техниката и въоръжението в парка.

Чл. 318. В дежурната стая на разположение на дежурния по парк трябва да има:
1. правила за задълженията на дежурния по парк, дневалния по парк и механик-водача (шофьора) на дежурния влекач;
2. план за извеждане на техниката при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност или сбор;
3. правила за мерките за пожарна безопасност;
4. извадка от плана за противопожарната охрана на поделението относно реда за евакуацията на техниката и въоръжението;
5. схема на парка;
6. списък на длъжностните лица, които имат право да отварят хранилищата (складовете), намиращи се на територията на парка, при условията и по реда, определени в този устав;
7. образци от пропуските за влизане в парка;
8. образци на слепките (пломбите) от личните печати на длъжностните лица;
9. книга за плановете на дежурния по парк;
10. книга за приемане и сдаване на дежурството (приложение № 20);
11. дневник за излизане и връщане на машините;
12. книга за отваряне на парковите помещения и машините;
13. книга за раздаване на контактните ключове за запалване, за люковете на машините, за помещенията и вратите на парка;
14. извадка от заповедта на командира (началника) на поделението за вътрешния ред и разпределението на времето за работа в парка;
15. образци пътни листове;
16. шкафове (сандъци) за ключовете;
17. часовник;
18. термометър за измерване на температурата на външния въздух;
19. медицинска аптечка;
20. телефонния номер на регионалната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" и на пожарната команда с противопожарните автомобили от поделението (когато има такива по щат);
21.Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България.

Раздел IV
Дневален по парк

Чл. 319.
(1) Дневалният по парк отговаря за охраната и чистотата в парка.
(2) Дневалният по парк е подчинен на дежурния по парк.

Чл. 320. Дневалният по парк е длъжен:
1. да стои в дежурната стая при отсъствие на дежурния по парк;
2. да не допуска в парка влизане и излизане на военнослужещи, машини и друга техника без разрешението на дежурния по парк;
3. да следи машините да се оставят на определените им места само с разрешение на дежурния по парк;
4. да поддържа чистотата и реда в дежурната стая и прилежащата й територия;
5. да не допуска пушене и палене на огън извън определените и оборудвани за тази цел места в района на парка;
6. да поддържа (следи) определената температура на въздуха в отопляваните помещения на парка;
7. да докладва на дежурния по парк за машините, намиращи се в неотопляваните и полевите паркове, на които не са окачени табелките с надпис "Водата е източена";
8. да следи за спазването на правилата за пожарна безопасност, при възникване на пожар да докладва на дежурния по парк и да вземе мерки за неговото гасене;
9. да докладва на дежурния по парк за всички нарушения на реда в парка;
10. да не напуска парка без разрешение на дежурния по парк.

Раздел V
Механик-водач (шофьор) на дежурния влекач

Чл. 321.
(1) Механик-водачът (шофьорът) на дежурния влекач отговаря за постоянната готовност на дежурния влекач за незабавна евакуация на въоръжението, машините и другата техника.
(2) Механик-водачът (шофьорът) на дежурния влекач е подчинен на дежурния по парк.

Чл. 322. Механик-водачът (шофьорът) на дежурния влекач е длъжен:
1. да се намира постоянно в определеното за него помещение;
2. да знае правилата и реда за евакуация с дежурния влекач на отбранителните продукти от парковите помещения;
3. да приема дежурния влекач с необходимото оборудване от средства за буксиране и евакуация и да ги поддържа в изправност;
4. да поддържа определения температурен режим за работа на двигателя на дежурния влекач и да осигурява неговото бързо и безотказно пускане при всякакви условия;
5. да знае местонахождението на аварийните изходи за напускане на техниката и въоръжението.

Раздел VI
Дежурен по контролно-пропускателен пункт

Чл. 323.
(1) Дежурният по контролно-пропускателен пункт отговаря за пропускането на влизащите (излизащите) лица в района на поделението, както и за изнасянето (внасянето) на имущество по определения от командира (началника) на поделението ред.
(2) Дежурният по контролно-пропускателен пункт е подчинен на оперативния дежурен (дежурния по поделение) и на неговия помощник.
(3) Дежурният по контролно-пропускателен пункт е пряк началник на помощник-дежурния по контролно-пропускателен пункт.

Чл. 324. Дежурният по контролно-пропускателен пункт е длъжен:
1. да посреща офицерите от висшия команден състав, командира (началника) на поделението (старшия на войсковия район) и неговите заместници и офицери от други поделения, като им се представя: "Господин (госпожо) генерал-майор, дежурен по контролно-пропускателен пункт - сержант Иванов (Иванова)";
2. да проверява пропуските на всички лица, които влизат (излизат) в (от) района на поделението, и ги сверява с определените образци, като при необходимост сверява данните с тези от документа за самоличност на лицето:
2.1. да пропуска офицерите от висшия команден състав и лицата, пристигащи за контрол и помощ (проверка) заедно с осигуряващия ги служебен транспорт, като незабавно докладва за тях на оперативния дежурен (дежурния по поделение);
2.2. да следи за срока на валидност на пропуска и за идентичността на снимката с личността на приносителя;
2.3. да задържа пропуските на лицата, за които има съмнение, че не са издадени по определения ред, като уведомява за това оперативния дежурен (дежурния по поделение);
3. да издава еднократен пропуск на военнослужещи от други поделения или цивилни лица след разрешение на командира (началника) на поделението или упълномощените от него длъжностни лица, да ги пропуска в района на поделението само с придружаващ и да следи за връщането на еднократните пропуски с подписа на лицето, което е посетено (пропуските се съхраняват при началника на щаба за срок три месеца);
4. да пропуска излизането на войниците (матросите) с оръжие срещу издадена за целта служебна бележка; извършва сверка с образеца на служебна бележка и личната карта на войника (матроса); отбелязва в книгата за сдаване и приемане на дежурството времето на излизане и връщане на тези войници (матроси); докладва на оперативния дежурен (дежурния по поделение (район), когато те не се завърнат в определеното в служебната бележка време;
5. да контролира изпълнението на службата от неговия помощник;
6. да разрешава излизането на подразделения (команди) от поделението само с назначени старши и снабдени със средства за обозначаване на строя (флагове, фенери, електрически фенерчета и др.); докладва на оперативния дежурен (дежурния по поделение), когато те не се завърнат в определеното време;
7. да контролира редовността на пътните листове на машините, а на превозните средства за хранителни продукти - и санитарните паспорти, както и разрешението, вида и количеството на превозваното (пренасяното) имущество и материали;
8. да контролира спазването на реда и чистотата в района на контролно-пропускателния пункт.

Чл. 325. В дежурната стая на разположение на дежурния по контролно-пропускателен пункт трябва да има:
1. правила за задълженията на дежурния по контролно-пропускателен пункт и на неговия помощник;
2. правила за действията при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност и сбор;
3. правила за мерките за пожарна безопасност;
4. разпределение на времето;
5. книга за планове;
6. книга за приемане и сдаване на дежурството (приложение № 20);
7. списък на длъжностните лица, които имат право да разрешават влизането на лица и техника в района на поделението, както и внасянето (изнасянето) на имущество;
8. образец на документ за командировка;
9. образец на служебна бележка, удостоверяваща правото на военнослужещите да носят оръжие извън района на поделението;
10. кочан за еднократни пропуски;
11. образци на определените пропуски на длъжностните лица от поделението;
12. образци на пътни листове и санитарни паспорти;
13. табло с правилата за носене на определената военна униформа;
14. часовник;
15. термометър;
16. телефонен указател;
17. Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България.

Раздел VII
Помощник-дежурен по контролно-пропускателен пункт

Чл. 326.
(1) Помощник-дежурният по контролно-пропускателен пункт отговаря за пропускането на влизащите (излизащите) лица (от) района на поделението, както и за изнасянето (внасянето) на имущество по определения от командира (началника) на поделението ред.
(2) Помощник-дежурният по контролно-пропускателен пункт е подчинен на дежурния по контролно-пропускателен пункт и изпълнява дадените от него разпореждания.
(3) При отсъствие на дежурния от контролно-пропускателния пункт помощник-дежурният по контролно-пропускателен пункт изпълнява неговите задължения.
(4) Помощник-дежурният по контролно-пропускателен пункт отговаря за спазването на чистотата в района на контролно-пропускателния пункт.

Раздел VIII
Дежурен по хранителен блок (кухня, столова)

Чл. 327. Дежурен по хранителен блок се назначава само в поделенията, където не е организирано чрез фирми хранене и има щатни структури за приготвяне на храна.

Чл. 328.
(1) Дежурният по хранителен блок отговаря за: получаването на продуктите от склада в предвиденото количество и качество; тяхното влагане при приготвяне на храната; качеството, своевременното и правилно разпределяне и раздаване на готовата храна; наличността и изправността на съдовете и инвентара, както и за поддържането на реда в кухнята и столовата.
(2) Дежурният по хранителен блок е подчинен на оперативния дежурен (дежурния по поделение), на неговия помощник и на заместник-командира на поделението по логистиката.
(3) Дежурният по хранителен блок е пряк началник на кухненския персонал.

Чл. 329. Дежурният по хранителен блок е длъжен:
1. да приема по опис столовата, кухненския инвентар, съдовете и документите;
2. да проверява изправността на технологичното оборудване;
3. да знае точния брой на зачислените за храна;
4. да получава съвместно с инструктор-готвача (старши готвача) в присъствието на помощник-дежурния по поделение продуктите за деня от склада на поделението и да контролира тяхното количество и качество;
5. да вика за проверка лекаря при съмнение за качеството или годността на получаваните продукти;
6. да присъства при вземане на проби от готовата храна;
7. да съхранява и опазва получените от склада продукти;
8. да контролира качественото обработване на получените продукти, както и цялостното им влагане при приготвянето на храната;
9. да присъства при разпределянето на месото и рибата на порции и да проверява тяхното тегло;
10. да присъства при получаването на хляба и при нарязването му на филии;
11. да поддържа реда и чистотата в хранителния блок и в района около него, както и да организира своевременното изнасяне на отпадъците от обработването на продуктите;
12. да контролира поддържането на реда и чистота в кухнята и столовата, като след употреба на оборудването и инвентара те се почистват, а съдовете се заливат с вряла вода, изсушават се и се съхраняват на рафтове или в специални шкафове;
13. да не допуска в столовата военнослужещите да се хранят с шапки или специално (работно) облекло;
14. да контролира своевременното и правилно разпределяне и раздаване на готовата храна между подразделенията;
15. да не допуска изнасяне на съдове и инвентар от кухнята и столовата;
16. да запазва и съхранява по определения ред заявеното количество храна за военнослужещи от логистиците на роти или от дежурните по роти (батальони);
17. да не допуска външни лица в кухнята освен проверяващите и тези, определени със заповед на командира (началника) на поделението;
18. да организира снабдяването на кухнята и столовата с необходимото гориво;
19. да осигурява спазването на правилата за пожарна безопасност и правилата за безопасна експлоатация на технологичното оборудване;
20. да води книгата за контрол на качеството на приготвяната храна;
21. да изготвя констативен протокол за всяко счупване, повреждане или загуба на оборудване или съдове и да го докладва на заместник-командира по материално-техническото осигуряване при сдаване на дежурството;
22. да докладва на дежурния по поделение или на неговия помощник за констатираните нередности и допуснатите нарушения по време на дежурството му;
23. да посреща дежурния по поделение, неговия помощник и другите си преки началници (от заместник-командир на поделение и нагоре), например "Господин (госпожо) майор, дежурен по хранителен блок - старшина Иванов (Иванова)", след което да ги придружава в хранителния блок;
24. да заключва и запечатва кухнята и столовата след приключване на работа.

Чл. 330. В дежурната стая на разположение на дежурния по хранителен блок трябва да има:
1. правила за задълженията на дежурния по хранителен блок и на кухненския персонал;
2. правила за действията на дежурния по хранителен блок и на личния състав при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност;
3. правила за мерките за пожарна безопасност и извадка от плана за противопожарната охрана на хранителния блок (кухня, столова);
4. извадки от разпределението на времето и графика за реда за хранене на подразделенията и денонощния наряд;
5. книга за приемане и сдаване на дежурството (приложение № 20);
6. книга за контрол на качеството на храната;
7. действащите норми за фирата и отпадъците при студената и топлинната обработка на продуктите;
8. извадки от нормативните таблици, по които се храни личният състав на поделението;
9. опис на имуществото в кухнята и столовата;
10. часовник;
11. телефонен указател;
12. хладилник за взетите проби от готовата храна.

Раздел IX
Дежурен по батальон (дивизион, ескадрила)

Чл. 331.
(1) Дежурният по батальон е подчинен на оперативния дежурен (дежурния по поделение) и на командира на батальона (дивизиона, ескадрилата).
(2) Когато батальонът (дивизионът, ескадрилата) е разположен самостоятелно от останалите подразделения на поделението и за дежурен по батальон е назначен военнослужещ от офицерския или сержантския състав, дежурният по батальон изпълнява функционалните задължения на оперативния дежурен (дежурния по поделение).

Раздел X
Дежурен по рота (батарея, звено)

Чл. 332.
(1) Дежурен и дневални по рота (батарея, звено) се назначават в подразделенията, където е организирано опазване на оръжието в стая за съхранение на оръжието, боеприпасите, снаряжението и охраната на помещенията и имуществото на подразделенията и не е изградена сигнално-охранителна система, както и при разполагане в полеви условия.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 може да се назначават в наряд по преценка на командирите (началниците) в рамките на служебното време на поделението.

Чл. 333.
(1) Дежурният по рота (батарея, звено) отговаря за:
1. поддържането на вътрешния ред в ротата;
2. точното изпълнение на разпределението на времето;
3. наличието и охраната на личния състав;
4. наличността и охраната на оръжието, сандъците (кутиите) с боеприпаси и имуществото на ротата;
5. изпълнението на службата от дневалните.
(2) Дежурният по рота е подчинен на оперативния дежурен (дежурния по поделение), на командира и на главния сержант на ротата (батареята, звеното).
(3) Дежурният по рота (батарея, звено) е пряк началник на дневалните по рота.

Чл. 334. Дежурният по рота (батарея, звено) е длъжен:
1. да знае правилата за дейността при изпълнение на задълженията си;
2. да контролира точното изпълнение на разпределението на времето;
3. да знае местонахождението на ротата;
4. да знае наличността и разхода на личния състав и на оръжието;
5. да раздава срещу подпис по определения ред зачисленото на личния състав оръжие само по заповед на командира или на главния сержант на ротата и да го вписва в книгата за раздаване на оръжието и боеприпасите (приложение № 12);
6. да приема (сдава) оръжието по бройки, номера и комплектуваност;
7. да съхранява лично ключовете от стаята за съхраняване на оръжието и пирамидите;
8. да взема необходимите мерки при възникване на инциденти и незабавно да докладва за това на оперативния дежурен (дежурния по поделение), на командира на ротата или на неговия заместник и на главния сержант на ротата;
9. да контролира спазването на правилата за пожарна безопасност в ротата, като не допуска тютюнопушене извън определените и оборудвани за това места;
10. да докладва на оперативния дежурен (дежурния по поделение) и на командира на рота при възникване на пожар и да вземе мерки за гасенето на пожара, за изнасянето и охраната на оръжието и имуществото от застрашените от пожара помещения;
11. да извършва смяна на дневалните в определеното време;
12. да се явява след приемане на дежурството на доклад при оперативния дежурен (дежурния по поделение) с рапорт за наличността и разхода на личния състав, оръжието, боеприпасите и за изправността на запечатването на обектите в ротата, а сутрин преди развод докладва за инцидентите (когато има такива) в ротата и подготвя сведение къде ще провежда занятие ротата;
13. при привеждане на поделението в по-високи състояния на бойна готовност в служебно време да оповестява личния състав и да действа съгласно бойния разчет, правилата и разпорежданията на оперативния дежурен (дежурния по поделение);
14. да ръководи почистването и поддържането на чистотата и хигиената в помещенията и района на ротата;
15. да контролира запалването и гасенето на пълното, дежурното и аварийното осветление;
16. да присъства при получаването на храната на ротата и да контролира нейното раздаване;
17. да дава своевременно на дежурния по хранителен блок заявките за заделяне на храна за военнослужещите от наряда и за отсъстващите по служебни причини;
18. да посреща оперативния дежурен (дежурния по поделение или неговия помощник) и преките началници от командир на ротата и нагоре, като подава командата "МИРНО!" и рапортува, например "Господин (госпожо) капитан, през време на дежурството ми в ротата инциденти не е имало (имаше). Ротата е на занятие в района на стрелбището. Дежурен по пета танкова рота - младши сержант Иванов (Иванова)" и да ги придружава в разположението на ротата; когато в помещението няма други военнослужещи, командата "МИРНО" не се подава, а само се рапортува; на другите офицери и на главния сержант на ротата (батареята, звеното) дежурният не рапортува, а само се представя; когато пристигналият в ротата командир (началник) бъде посрещнат от командира на ротата (батареята, звеното) или се придружава от него, дежурният по рота (батарея, звено) само се представя, например: "Господин (госпожо) майор, дежурен на пета танкова рота - младши сержант Иванов (Иванова)".

Чл. 335. Когато ротата (батареята, звеното) е настанена в населен пункт, дежурният по рота, е длъжен:
1. да контролира военнослужещите да не напускат района, в който е разположена ротата (батареята, звеното);
2. да контролира носенето на определената униформа;
3. да контролира спазването на вътрешния и обществения ред;
4. да задържа и предава на главния сержант на ротата нарушителите на вътрешния и обществения ред.

Чл. 336. На разположение на дежурния по рота (батарея, звено) трябва да има:
1. правила за задълженията на дежурния по рота и на дневалния по рота;
2. правила за действия при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност;
3. правила за мерките за пожарна безопасност;
4. схеми за евакуация на личния състав, оръжието и боеприпасите при пожар;
5. разпределението на времето;
6. списък на военнослужещите от ротата, в който са посочени адресите, телефоните и начините за оповестяване;
7. схема за участъка от района, зачислен на ротата за почистване;
8. образци (слепки) от печатите, с които се запечатват стаята за съхраняване на оръжието, пирамидите, касите за пистолетите и шкафовете (сандъците) за имущество;
9. книга за приемане и сдаване на дежурството (приложение № 20);
10. книга за раздаване на оръжието и боеприпасите (приложение № 12);
11. книга за преглед (проверка) на оръжието (приложение № 17);
12. книга опис на документите, печатите и имуществото, охранявано от вътрешния наряд;
13. книга за боен разчет в ротата;
14. номерата на телефоните на пожарната команда и на оперативния дежурен (дежурния по поделение);
15. личен печат на дежурния по рота;
16. Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България.

Раздел XI
Дневален по рота (батарея, звено)

Чл. 337.
(1) Дневалният по рота отговаря за опазване на намиращото се под негова охрана имущество на ротата.
(2) Дневалният по рота е подчинен на дежурния по рота.

Чл. 338.
(1) Дневалният на пост е длъжен:
1. да не напуска поста си без разрешение на дежурния по рота;
2. да подава команда "МИРНО!" при влизане в помещението на ротата на оперативния дежурен (дежурния по поделение или неговия помощник), на командира на ротата и на по-старши командири (началници);
3. да повика дежурния по рота при влизане в помещението на ротата на други офицери освен тези по т. 2 - например "Дежурният по рота, на изхода";
4. да докладва на дежурния по рота за всички нарушения и инциденти в ротата;
5. да поддържа чистотата и реда в района на ротата (батареята, звеното);
6. да спазва реда и правилата за палене и гасене на дежурното осветление;
7. да контролира тютюнопушенето и чистенето на обувките и облеклото да се извършват само в определените за тази цел помещения или места;
8. да не допуска влизането на външни лица в помещенията на ротата без разрешение на дежурния по рота;
9. да не допуска изнасяне на оръжие, имущество или вещи от помещенията на ротата без разрешение на дежурния по рота;
10. да знае по всяко време къде се намира дежурният по рота.
(2) Дневалният от свободната смяна е длъжен:
1. да не напуска помещението на ротата без разрешение на дежурния по рота;
2. да поддържа чистотата и реда в помещенията на ротата;
3. да изпълнява задълженията на дежурния по рота, когато го замества.

Чл. 339. На дневалния на пост се забранява да сяда, да ляга, да спи, да снема снаряжението си, да разкопчава дрехите си, да удовлетворява естествена нужда, да пуши или да извършва други дейности, които го отклоняват от мястото и от изпълнението на задълженията му.

Чл. 340.
(1) При настаняване на ротата в населен пункт командирът на ротата (батареята, звеното) определя допълнителен пост за дневален на улицата пред помещението (сградата), в което е настанена.
(2) На определеното място за дневален по ал. 1 се изгражда навес за подслоняване при лошо време.
(3) Дневалният по ал. 1 е длъжен:
1. да знае по всяко време къде се намира дежурният по рота (батарея, звено);
2. да контролира спазването на войсковия ред от военнослужещите;
3. да контролира носенето от военнослужещите на определената униформа.

Глава седма
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТ НАРЯДА ПО КАРАУЛНАТА СЛУЖБА

Раздел I
Началник на караула

Чл. 341.
(1) Началникът на караула отговаря за: охраната и отбраната на поверените на караула обекти; бойната готовност на личния състав на караула; правилното изпълнение на службата; опазването и изправността на оградите; обзавеждането и апаратурата; транспортните средства; средствата за гасене на пожар; свръзката и сигнализацията на постовете и в караулното помещение, както и за намиращото се в караулното помещение оръжие, боеприпаси и друго имущество, съгласно описа.
(2) Началникът на караула е подчинен на оперативния дежурен (дежурния по поделение) и на техните помощници.

Чл. 342. Началникът на караула е пряк началник на личния състав от караула и е длъжен:
1. да приеме преди развода в свое подчинение личния състав на караула, да го провери по постовата ведомост, да провери изправността на оръжието, снаряжението, външния вид и състоянието на униформеното облекло;
2. да доложи на командира на ротата или батальона (определеното за целта лице) за готовността на караула не по-късно от 30 минути преди развода;
3. да отведе караула на определеното място за пълнене на боеприпасите, да ги получи и раздаде срещу подпис в постовата ведомост (приложение № 24) и да контролира правилното пълнене на пълнителите (патронните) с боеприпасите, след което да отведе караула на определеното място за развод;
4. да знае задачата на караула, правилата за дейността на началника на караула и задълженията на всички лица от караула;
5. да изисква от личния състав на караула да знае и точно да изпълнява задълженията си, да бъде бдителен и дисциплиниран;
6. да приеме по опис от началника на стария караул: документите, които му се числят; сандъците (кутиите) с боеприпасите; слепките с печатите (да сверява печатите от слепките с тези от списъка на длъжностните лица, имащи право да отварят хранилищата), а също средствата за свръзка, сигнализация и за гасене на пожар; да провери чрез външен оглед заедно с началника на стария караул състоянието на най-важните охранявани обекти, посочени в правилата, изправността на осветлението им, оградата и окопите, състоянието на караулното помещение, а чрез разводача или своя помощник - състоянието на останалите охранявани обекти, и да докладва по телефона на оперативния дежурен (дежурния по поделение);
7. да приема караулното помещение и намиращото се в него обзавеждане, инвентар и имущество по опис съгласно приложение № 25 (когато няма назначен помощник-началник на караула и разводач);
8. да вписва в постовата ведомост всички открити неизправности на постовете, в оградите на охраняваните обекти и в техническите средства за охрана и сигнализация;
9. да изпраща в определеното време смените и да им напомня особеностите на службата на всеки пост;
10. да следи за: постоянната бойна готовност на караула; изправността на транспортните средства; на средствата за охрана; сигнализация и свръзка; поддържането в изправност на оръжието и бoeприпасите от личния състав на караула; спазването на правилата за пълнене и изпразване на оръжието и мерките за безопасност, както и да проверява дали всички лица от караула, отиващи на пост, оставят в караулното помещение принадлежностите за палене и пушене (когато имат такива);
11. да определя и съобщава на караулните и разводачите пропуска и отзива, определен от него, който за всяка смяна се сменя;
12. да поддържа определения ред в караулното помещение;
13. да извършва боен разчет на караула и резервните групи (приложение № 29); при заминаването и след връщането на всяка смяна от постовете да поставя задачи за действие на личния състав при нападение върху охраняваните обекти и караулното помещение, при бедствия, аварии и за гасене на пожар в съответствие с разпорежданията, дадени в правилата;
14. да употребява оръжие без предупреждение (сам или с личния състав на караула) при явно нападение върху охраняваните обекти, часовите, караулните (състава на караула) или караулното помещение;
15. да проверява не по-малко от два пъти в денонощието (от тях един път през нощта): изпълнението на службата от часовите; състоянието на охраняваните обекти и оградите; изправността на средствата за свръзка и сигнализация, а също и на средствата за гасене на пожар, като вписва съответните бележки в постовата ведомост;
16. да изпраща своя помощник и разводачите за проверка на изпълнението на службата от часовите;
17. да изпраща разводача (своя помощник) или лично да отива на поста при извикване от часовия или при липса на доклад (сигнал) от него за изпълнение на службата в определеното време;
18. да изисква и извършва контрол на вписването в "Дневник за извършения контрол и запечатване на хранилищата в извънслужебно време";
19. да не допуска в караулното помещение никого освен лицата, които имат право на това;
20. да задържа нарушителите и незабавно да докладва за това на оперативния дежурен (дежурния по поделение);
21. да взема мерки през зимата за предпазване на личния състав от измръзване;
22. да изясни на място причините за всеки случай на употреба на оръжие от часови и незабавно да докладва на оперативния дежурен (дежурния по поделение).

Чл. 343.
(1) При открита неизправност на поста началникът на караула установява характера и причините на място.
(2) В случай на неизпълнение на задълженията от длъжностните лица от състава на караула, както и при извършено нарушение, началникът на караула изяснява причините за това.
(3) За констатираните нарушения и неизправности началникът на караула докладва на оперативния дежурен (дежурния по поделение). Разборът на нарушението се прави в подразделението след смяната на караула.

Чл. 344. С разрешение на оперативния дежурен (дежурния по поделение) или на неговия помощник началникът на караула изпраща в медицинския пункт на поделението или в най-близкото лечебно заведение заболелите от състава на караула и докладва на оперативния дежурен (дежурния по поделение) за необходимостта от тяхното заменяне. При внезапно заболяване началникът на караула докладва на оперативния дежурен (дежурния по поделение) и действа съгласно неговите разпореждания.

Чл. 345.
(1) Началникът на караула привежда целия караул в готовност за действие в следните случаи:
1. при нападение върху охраняваните обекти, часовите, караулното помещение или при постъпване на съответния сигнал по техническите средства за охрана и сигнализация;
2. при възникване на пожар в охранявания обект или в караулното помещение или при застрашаващо ги стихийно бедствие;
3. при привеждане на поделението в по-високи състояния на бойна готовност;
4. по разпореждане на лицата, проверяващи караула;
5. при възникване на нарушения на обществения ред близо до охранявания обект (караулното помещение).
(2) За привеждане на караула в готовност началникът на караула подава команда "Караул - В ОРЪЖИЕ!". По тази команда личният състав на караула, намиращ се в караулното помещение, се снаряжава и действа съгласно бойния разчет или по указания на началника на караула.
(3) Специалното облекло се облича по разпореждане на началника на караула.
(4) Винаги когато се извежда караулът от караулното помещение (освен при пожар и стихийно бедствие), в него се оставя помощник-началникът на караула или поне един от разводачите (караулните).

Чл. 346.
(1) При нападение върху охраняваните обекти, караулните, часовите или караулното помещение началникът на караула взема мерки за отразяване на нападението в съответствие с правилата и в зависимост от обстановката.
(2) При необходимост началникът на караула раздава запаса от боеприпаси. Съставя се акт за взетите от сандъците (кутиите) боеприпаси. Бланки от актовете се изготвят предварително и се пазят в касата (сандъка) със запаса.

Чл. 347. При задържане на нарушител от часовия на пост началникът на караула незабавно докладва на оперативния дежурен (дежурния по поделение) и действа съгласно неговите указания.

Чл. 348.
(1) При нарушаване на обществения ред близо до охранявания обект (караулното помещение) или при опасност от природно бедствие началникът на караула взема мерки за повишаване бдителността на караула, а при необходимост вдига караула в готовност и действа съгласно правилата.
(2) При възникване на пожар в близост и в охраняемия обект или в караулното помещение началникът на караула организира гасенето му със силите на караула, като едновременно с това докладва на оперативния дежурен (дежурния по поделение), извиква противопожарната команда и взема мерки за спасяване на имуществото.
(3) В случай че охраняваният обект е застрашен от природно бедствие, началникът на караула взема мерки за спасяване на охраняваното имущество.
(4) Когато пожарът или бедствието застрашават живота на часовите, началникът на караула заповядва да се преместят на безопасни места, откъдето да продължат наблюдението на охранявания обект, а когато опасността премине, поставя ги отново на предишните им места. За случилото се докладва незабавно на оперативния дежурен (дежурния по поделение).

Чл. 349.
(1) Началникът на караула допуска в караулното помещение безпрепятствено само лицата, на които той е подчинен, и лицата, пристигнали за проверка.
(2) Всички лица, проверяващи караулите, се придружават от оперативния дежурен (дежурния по поделение) или от неговия помощник.
(3) Офицерите, пристигнали за проверка на караула, се допускат в караулното помещение с удостоверение за право на проверка на караула (приложение № 30), подписано от началника на щаба на поделението.
(4) Началникът на караула допуска други лица в караулното помещение след като установи целта на пристигане, самоличността им и проверява допуска (приложение № 26), подписан от началник щаба на поделението. За пристигането на тези лица началникът на караула докладва на оперативния дежурен (дежурния по поделение).
(5) За всяко допускане на лица в караулното помещение освен тези, пристигнали за проверка на караула, началникът на караула отбелязва в постовата ведомост.
(6) През време на смяната на караулите не се допуска никой в караулното помещение и в охраняваните обекти с изключение на лицата, пристигнали за проверка на караула.

Чл. 350.
(1) При пристигането в караулното помещение на лица, на които караулът е подчинен, или на проверяващи началникът на караула им рапортува, например: "Господин (госпожо) майор, през време на службата в караула инцидент не е имало (имаше). Началник на караула - сержант Иванов (Иванова)".
(2) При пристигане в караулното помещение на други лица, равни или по-старши по звание от началника на караула, той се представя и след това постъпва, както е определено в правилата.

Чл. 351. При получаване на заповеди (разпореждания) от името на началници, на които караулът е подчинен, чрез други лица, началникът на караула е длъжен да поиска от тези лица паролата. При съмнение в получената заповед (разпореждане) началникът на караула е длъжен да провери достоверността.

Чл. 352. На началника на караула се забранява:
1. да се отлъчва от караулното помещение освен за смяна на часовите, при проверка на изпълнението на службата от тях, по тяхно повикване и когато в района на охранявания обект се случи инцидент или стихийно бедствие; за напускане на караулното помещение той иска разрешение от оперативния дежурен (дежурния по поделение) и оставя за заместник своя помощник, а където няма такъв - разводача или един от караулните;
2. да освобождава когото и да е от състава на караула без разрешение на оперативния дежурен (дежурния по поделение);
3. да изменя без разрешение на оперативния дежурен (дежурния по поделение) реда за смяната на часовите, предвиден в постовата ведомост;
4. да използва не по предназначение транспортните средства, отделени за осигуряване на караула (патрула).

Чл. 353. Когато бойното знаме е застрашено от нападение, пожар, бедствие или по други причини, началникът на караула привежда караула "В оръжие" и лично взема мерки за спасяването му.

Чл. 354. При охрана на щабове, пунктове за управление и учреждения началникът на караула е длъжен:
1. да знае пропускателната система, описанието и времето за действие на пропуските, документите, удостоверяващи самоличността, реда за пропускане през постовете на военнослужещи, граждански лица, посетители и транспортни средства;
2. да взема мерки за задържане на лицата, опитващи се да проникнат в обекта (да напуснат обекта), нарушавайки пропускателния режим.

Чл. 355. При получаване на сигнал от оперативния дежурен (дежурния по поделение) за привеждане в по-високи състояния на бойна готовност началникът на караула е длъжен:
1. да приведе караула (патрула) в готовност;
2. да постави (уточни) задачата на разводача, караулните и да усили охраната на постовете и караулното помещение (съгласно бойния разчет);
3. да осигури достъп до охраняваните обекти на завеждащите хранилища (складове);
4. да доложи на оперативния дежурен (дежурния по поделение) за проведените мероприятия, за готовността за смяна на караула и да действа по неговите разпореждания.

Чл. 356. При допускане в хранилищата (складове, паркове, местостоянки за машини, самолети, оръдия и друга бойна техника и технически райони) началникът на караула е длъжен:
1. да свери допуска с образеца, да провери служебната карта на пристигналия и дали фамилията и длъжността му съответстват в списъка, който се намира в караулното помещение;
2. да свери печата (пломбировъчните клещи) с образеца на слепката от печата (отпечатъка от пломбата), който се намира в караулното помещение.

Чл. 357.
(1) Когато всички представени документи и печатът (пломбировъчните клещи) са в съответствие с образците, началникът на караула заповядва на разводача да допусне пристигналия, да отвори хранилището (склада), като оставя при себе си представения пропуск.
(2) След смяната на караула еднократният допуск се предава заедно с постовата ведомост, а постоянният допуск се връща на предявителя след затварянето на охранявания обект.
(3) Допускането в хранилищата (складовете) началникът на караула разрешава, като точно спазва изискванията, посочени в таблицата за постовете и правилата. В огнеопасните хранилища (складове) началникът на караула допуска лицата само с посочените в таблицата за постовете обувки, без фенери, огнестрелно и хладно оръжие и без запалителни принадлежности.

Чл. 358.
(1) При отваряне и затваряне на хранилището (склада) началникът на караула вписва за това в постовата ведомост, например: "На 4.IV.2008 г. в 10 ч. съгласно допуск № 6 беше отворено (затворено) хранилището (складът)", и заедно с лицето, пристигнало да отвори (затвори) хранилището (склада), се разписва в постовата ведомост.
(2) Когато до смяната на караула някое хранилище (склад) не е предадено за охрана, това се отбелязва в постовата ведомост, като старият и новият началник на караул се разписват, а допускът се предава на новия началник на караул.
(3) Когато хранилището (складът) се отваря за не повече от един час, началникът на караула оставя часовия на пост. При отваряне на хранилището (склада) за повече от един час началникът на караула може да снеме часовия и да постъпва в съответствие е разпорежданията, дадени в таблицата за постовете.
(4) Началникът на караула вписва в постовата ведомост времето на снемане на часовия при отваряне на хранилището (склада) и времето на поставянето му отново на този пост.

Чл. 359. Началникът на караула не допуска лица в караулното помещение и охраняваните обекти в случаите, когато те са с неизправни документи, докладва на оперативния дежурен (дежурния по поделение) и действа според неговите разпореждания.

Раздел II
Помощник-началник на караула

Чл. 360. Помощник-началникът на караула е подчинен на началника на караула. Той е пряк началник на личния състав от караула.

Чл. 361. Помощник-началникът на караула е длъжен:
1. да знае задачата на караула (патрула), правилата за началника на караула и задълженията на всички лица от караула;
2. да приеме караулното помещение и намиращото се в него оборудване, инвентар и имущество;
3. да изпраща по заповед на началника на караула смените на пост и да проверява изпълнението на службата от часовите;
4. да изготвя график за смяната на часовите пред караулното помещение и да извършва тяхната смяна;
5. да следи за своевременното хранене на личния състав на караула, за изправното поддържане на оборудването, инвентара и имуществото, за чистотата и реда в караулното помещение и в района около него, за своевременното палене на печките и за осветлението;
6. да придружава по заповед на началника на караула лицата, които проверяват изпълнението на службата от часовите;
7. да проверява не по-малко от два пъти в денонощието (от тях един път през нощта) изпълнението на службата от часовите, състоянието на охраняваните обекти и оградите, изправността на средствата за свръзка и сигнализация, а също и средствата за гасене на пожар, като вписва съответните бележки в постовата ведомост.

Чл. 362. В случай на тежко заболяване (тежко раняване) или смърт на началника на караула помощник-началникът на караула встъпва в изпълнение на неговите задължения и докладва за това на оперативния дежурен (дежурния по поделение).

Раздел III
Разводач

Чл. 363.
(1) Разводачът отговаря за правилното и бдителното изпълнение на службата от подчинените му часови, за своевременното им развеждане и смяна, за правилното сдаване и приемане на постовете от часовите.
(2) Разводачът е подчинен на началника на караула и на неговия помощник и изпълнява само техните заповеди.
(3) Разводачът е непосредствен началник на караулните от подчинените му смени.

Чл. 364. Разводачът е длъжен:
1. да знае броя на своите постове, разположението им и границите, маршрутите за движение до тях, условията за охрана и отбрана (наблюдение, обстрел, огради) и особените задължения на часовите на всеки пост;
2. да приеме от разводача на стария караул слепките от печатите (отпечатъците от пломбите); при поставяне на часовите на пост да приеме и намиращите се под охрана обекти съгласно таблицата за постовете и да доложи за това на началника на караула;
3. да напомня на караулните особените им задължения и да проверява дали са оставили в караулното помещение принадлежностите за палене, пушене и забранените вещи, посочени в таблицата за постовете и правилата на началника на караула;
4. да подава команди и следи за правилното пълнене на оръжието от караулните преди отиването им на пост и за изпразването му след завръщането им от постовете;
5. да следи за правилното сдаване и приемане на постовете от часовите и застъпващите на пост караулни; лично да проверява наличието и състоянието на катинарите, шнуровете, прозорците, решетките, вратите и стените на хранилищата (складовете, парковете); количеството на намиращата се под охрана техника; средствата за свръзка, осветление, сигнализация и за гасене на пожар; постовото облекло, оградите и окопите;
6. да използва оръжието самостоятелно и в състава на смяната на караулните за отразяване на нападение върху часовия и охранявания обект, както и при смяна на караулните през време на отиването до постовете или връщането в караулното помещение;
7. да сверява печатите със слепките и пломбите;
8. да проверява знае ли часовият сигналите (пропуска и отзива), определени за свръзка с караулното помещение;
9. да докладва на началника на караула (след завръщането на всяка смяна) за извършената смяна и състоянието на постовете.

Чл. 365.
(1) При всяка смяна на часовите и при отваряне на хранилище (обект) разводачът носи слепките (отпечатъците от пломбите) като сверява печата и заедно с пристигналото за отваряне лице оглежда хранилището (обекта). Когато съгласно таблицата за постовете часовият трябва да остане на поста, разводачът му напомня особените задължения.
(2) При отворено хранилище (обект) разводачът предава на застъпващия на пост кой е отворил хранилището (обекта) или кой е допуснат до местостоянката за машини.
(3) След затваряне на хранилището (обекта) разводачът е длъжен да отиде на поста със слепките от печатите (отпечатъците от пломбите) и лично да провери в присъствието на часовия и лицето, което сдава хранилището (обекта) под охрана, печатите (пломбите) и състоянието на прозорците, решетките, вратите, стените. При приемане под охрана на бойна техника на местостоянките да провери броя на машините, самолетите, оръдията, а когато върху тях има печати (пломби), да ги свери с наличните слепки (отпечатъци).

Чл. 366.
(1) В случай на тежко заболяване (тежко раняване) или смърт на началника на караула и на неговия помощник задълженията на началника на караула временно се възлагат на най-старшия по звание, а при равни звания - на първия разводач, който докладва на оперативния дежурен (дежурния по поделение).
(2) Когато в състава на караула не се предвижда помощник-началник на караула, разводачът изпълнява неговите задължения.

Раздел IV
Часови

Чл. 367. Часовият отговаря за охраната и отбраната на поверения му пост (обект). Той е неприкосновено лице. Неприкосновеността му се заключава във:
1. специалната защита на неговите права и лично достойнство, произтичащи от закона;
2. задължението на всички лица безпрекословно да изпълняват предупрежденията на часовия, определени от неговата служба;
3. предоставените му права да употреби оръжие в случаите, посочени в този устав;
4. подчинението му на строго определени лица.

Чл. 368. Часовият е подчинен на началника на караула, на помощник-началника на караула и на своя разводач и може да бъде сменен (снет) от тях.

Чл. 369.
(1) При застъпване на пост караулният е длъжен в присъствието на разводача (началника на караула или неговия помощник) и сменявания часови лично да прегледа и провери наличието и изправността на печатите (пломбите) и на всичко, което трябва да приеме под охрана, съгласно таблицата за постовете.
(2) Когато началникът на караула, неговият помощник и разводачът загинат или нямат физическа възможност да изпълняват своите задължения, часовият може да бъде сменен от оперативния дежурен (дежурния по поделение).

Чл. 370. Часовият е длъжен:
1. да охранява и отбранява бдително своя пост;
2. да изпълнява службата, да не отклонява вниманието си от поста, да не оставя и да не дава оръжието си на никого, включително и на лицата, на които той е подчинен;
3. да се движи по посочения маршрут, като внимателно наблюдава подстъпите към поста и оградите;
4. да следи за изправността на средствата за свръзка и сигнализация;
5. да не напуска поста, докато не бъде сменен, дори ако животът му е в опасност (самоволното напускане на поста е военно престъпление);
6. да носи оръжието в готовност за стрелба и по определените в този устав правила;
7. да не допуска никого до поста по-близо от разстоянието, посочено в таблицата за постовете и обозначено на местността, освен началника на караула, помощник-началника на караула, своя разводач и лицата, които ги придружават;
8. да знае маршрутите и графика за движението на транспортните средства на караула (патрула), техните опознавателни знаци и сигнали (пропуск и отзив);
9. да отдава чест по определените в този устав правила;
10. да умее да използва намиращите се на поста средства за гасене на пожар;
11. да извиква началника на караула при откриване на неизправност по оградите или охранявания обект и при нарушения на реда близо до своя или съседния пост.

Чл. 371.
(1) Часовият на пост държи оръжието с поставен нож (щик), а автомата със сгъваем приклад - без нож (щик), в положение "за стрелба - стоешком" (приложение № 31); на вътрешните постове автоматите с дървен приклад трябва да се държат в положение на ремък, със сгъваем приклад - на гърди, а сумката с пълнителите (патроните) трябва да бъде закопчана.
(2) При гасене на пожар или при борба със стихийно бедствие на часовия се разрешава да държи оръжието си в положение през рамо.

Чл. 372.
(1) На часовия се забранява: да лежи, да спи; да седи; да се подпира; да пише; да чете; да пее; да разговаря; да яде; да пие; да пуши; да употребява наркотици и други упойващи вещества; да удовлетворява естествените си нужди; да приема от когото и да било и да предава на когото и да било каквито и да е предмети и да поставя без причина патрон в патронника.
(2) Часовият трябва да отговаря на въпросите само на началника на караула, на неговия помощник, на своя разводач и на лицата, пристигнали на проверка.

Чл. 373. Часовият употребява оръжие без предупреждение при явно въоръжено нападение или при заплаха с огнестрелно оръжие върху него.

Чл. 374.
(1) Часовият е длъжен да се прикрие и спре с вик "Стой, назад", "Стой, на място" или "Стой, заобиколи отдясно (отляво)", "Кръгом" всяко лице, приближаващо се към поста или към забранената граница, обозначена с указатели (табели), с изключение на началника на караула, помощник-началника на караула, своя разводач и лицата, придружавани от тях.
(2) Когато приближаващият се не изпълни тези команди, часовият предупреждава нарушителя с вик "Стой, ще стрелям" и го задържа, командвайки му "Легни", "Стой на място", "Кръгом" или "Горе ръцете". Часовият съобщава с определен сигнал в караулното помещение за задържания нарушител и без да отслабва вниманието си, продължава да охранява поверения си пост (обект) и следи за поведението на нарушителя.
(3) Когато нарушителят не изпълни командите по ал. 2, часовият зарежда оръжието и произвежда предупредителен изстрел в безопасна посока. При продължаване придвижването му към поста (премине забранената граница и проникне в охранявания обект) часовият стреля във въздуха по посока на нарушителя, като пази живота и здравето му, след което извиква началника на караула или разводача.

Чл. 375.
(1) При лоша видимост (нощем, мъгла, буря, виелица и др.), когато от разстоянието, посочено в таблицата за постовете, часовият не може да разпознае приближаващите се към поста или към забранената граница, той ги спира с вик "Стой, кой идва?". Ако не последва отговор, часовият предупреждава "Стой, ще стрелям!" и действа съгласно чл. 374.
(2) Когато на вика на часовия последва отговор "Идва началникът на караула (помощник-началникът на караула, разводачът)", часовият заповядва "Началникът на караула (помощник-началникът на караула, разводачът) при мен, останалите на място". При необходимост часовият изисква приближаващият се към него да освети лицето си и да си каже фамилията, други данни или уточнена парола. След като се убеди, че това е действително началникът на караула (помощник-началникът на караула, разводачът), часовият допуска при себе си всички пристигнали лица.
(3) Когато лицето или намиращите се с него лица не изпълняват искането на часовия да останат на място, часовият предупреждава нарушителите с вик "Стой, ще стрелям!". Когато нарушителите не изпълнят това предупреждение, часовият стреля във въздуха.
(4) При необходимост да защити себе си или охранявания пост (обект) часовият трябва да действа решително с ножа (щика), приклада или други предмети.

Чл. 376.
(1) При възникване на пожар на поста часовият незабавно съобщава за това с определен сигнал в караулното помещение и без да прекратява наблюдението на охранявания обект, взема мерки за гасене на пожара.
(2) При пожар в района на охранявания обект, който има външна и вътрешна ограда, или в близост до него часовият съобщава за това в караулното помещение, като продължава да носи службата на поста.

Чл. 377. При внезапно заболяване (раняване) часовият извиква с определен сигнал разводача или началника на караула, като продължава да носи службата.

Чл. 378. Само в крайни, нетърпящи отлагане случаи или при неизправност на средствата за свръзка и сигнализация часовият може да извика на поста началника на караула или разводача чрез изстрел във въздуха.

Чл. 379. Часовият взема "за почест" на командира (началника) на поделението, на оперативния дежурен (дежурния по поделение) и на всички генерали (адмирали) от въоръжените сили. На останалите началници, преминаващи покрай него, той застава "мирно". През нощта от 22 до 6 ч. часовият не взема "за почест", а само застава "мирно".

Чл. 380.
(1) Часовият при отворено хранилище (обект) или през време на работа в местостоянката за машини (самолети, оръдия или друга бойна техника) изпълнява задълженията, посочени в таблицата за постовете.
(2) Часовият при огнеопасно хранилище (обект) е длъжен:
1. да не допуска пушене, палене на огън, стрелба и използване на непредвидени в таблицата за постовете осветителни уреди около охранявания обект на разстояние, по-близко от посоченото в нея;
2. да не допуска в хранилището (склада) лица с обувки, фенери, които не са предвидени в таблицата за постовете, а също и с оръжие.

Чл. 381.
(1) Часовият пред входа на караулното помещение е длъжен да охранява помещението (обекта) и да не допуска до него никого освен лицата, на които караулът е подчинен, когато ги познава лично, и придружаваните от тях лица. За приближаването им часовият съобщава с определен сигнал на началника на караула и ги пуска безпрепятствено в караулното помещение. Всички останали лица той спира на разстояние, посочено в таблицата за постовете, и извиква началника на караула или неговия помощник.
(2) При лоша видимост, когато от разстоянието, посочено в таблицата за постовете, не може да се разпознаят приближаващите се към караулното помещение, часовият ги спира с вик "Стой!" и извиква началника на караула или неговия помощник. При неподчинение задържа лицето по определения ред.
(3) За всички инциденти близо до караулното помещение, за всичко забелязано, което може да попречи на караула да изпълни своята задача, за зрителните и слуховите сигнали от съседните постове часовият незабавно докладва на началника на караула или на неговия помощник.
(4) Часовият охранява задържаните на поста нарушители до пристигане на органите от службите за сигурност. При необходимост началникът на караула назначава допълнително часови от бодърстващата смяна за охрана на нарушителите.

Чл. 382. Особените задължения на часовите в зависимост от условията за охрана и отбрана на всеки обект се посочват в таблицата за постовете и правилата за всеки пост.

Раздел V
Патрулен

Чл. 383.
(1) Охраната и отбраната на военни обекти чрез патрулиране се организират съгласно изискванията по този устав.
(2) Патрулните влизат в състава на денонощния наряд, подчинени са на командира (началника), началника на щаба, на оперативния дежурен (дежурния по поделение) и на неговия помощник, като носят службата в съответствие с изискванията по този устав и утвърден от командира (началника) план.
(3) Броят на патрулните се определя със заповед на командира (началника).
(4) Когато патрулът се състои от няколко военнослужещи, се назначава старши на патрула.
(5) Патрулите изпълняват задълженията си в състава на караул или самостоятелно.
(6) Допустимо е охраната и отбраната на отделните обекти да се извършват от часови или патрул в следните случаи:
1. за усилване на караула;
2. при временно отпадане на необходимостта да се охранява и отбранява отделен пост (постове) от военния обект;
3. при охрана на отбранителни продукти с второстепенно значение за бойната готовност на поделението.
(7) В случаите по ал. 6, когато има назначен началник на караула или разводач, патрулните са подчинени на него.
(8) Патрулите, които самостоятелно охраняват и отбраняват военни обекти, са подчинени на командира (началника), на началника на щаба и на оперативния дежурен (дежурния по поделение) и изпълняват службата в съответствие с утвърден от командира (началника) план.

Чл. 384.
(1) Планът за действие на патрулните се изготвя, като се отчитат характерът на обекта и местните условия.
(2) В плана за действие на патрулите се определят: задълженията им по охраната и отбраната на обектите; времето и редът на патрулиране; броят на патрулните; особените им задължения на отделните участъци от маршрутите; редът за действие при нападение върху охранявания обект, пожар, природно бедствие, при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност; случаите, при които патрулните употребяват оръжие; редът за допускане на лицата до охранявания район (обект) и до отбранителните продукти в него.
(3) Към плана за оперативния дежурен (дежурния по поделение) се прилагат утвърдена от командира (началника) схема с маршрутите и графиците за движение на патрулните, списък на лицата, които имат право да отварят хранилищата или да бъдат допускани до отбранителните продукти, образци от допуски и слепки от печатите (отпечатъци от пломбите).
(4) Задължително се определят няколко маршрута и графици, изключващи еднообразието при движението на патрулните, които осъществяват охраната на обект.
(5) Схемата с маршрутите и графиците за патрулиране се пази в заключен сандък (шкаф, каса) при оперативния дежурен (дежурния по поделение).
(6) Времето за действие на всеки график се заповядва от командира (началника) ежедневно. Заповедта се привежда в изпълнение чрез оперативния дежурен (дежурния по поделение).

Чл. 385.
(1) Оръжието на патрулните, когато не са в състава на караула, се пази в отделна пирамида (каса) в стаята на оперативния дежурен (дежурния по поделение).
(2) Патрулните получават боеприпасите от оперативния дежурен (дежурния по поделение) преди развода и ги сдават след завършване на службата срещу подпис в книгата за раздаване на оръжието и боеприпасите (приложение № 12).

Чл. 386.
(1) За изпълнение на службата патрулните се подготвят в съответствие с изискванията на този устав и се настаняват в помещение, в което има стая за почиващата смяна и обща стая, които се обзавеждат, както се обзавежда караулно помещение.
(2) Патрулният изпълнява службата чрез обхождане по маршрута, определен в схемата за движение на патрулните и графика за патрулиране, заповядани му от оперативния дежурен (дежурния по поделение).
(3) По маршрутите за движение на патрулните се поставят технически средства за свръзка, по които те докладват на оперативния дежурен (дежурния по поделение) за хода на патрулирането. На отделни подстъпи за нарушители към обекта се изграждат пасивни сигнално-охранителни системи.
(4) През деня патрулните може да охраняват чрез наблюдение от удобни места или вишки, осигурени със свързочни средства.

Глава осма
ПОДГОТОВКА, РАЗВОД И СМЯНА НА ДЕНОНОЩНИЯ НАРЯД

Раздел I
Подготовка на денонощния наряд

Чл. 387.
(1) Командирите (началниците) на подразделения, от които се назначава нарядът, отговарят за:
1. подбора и назначаването на военнослужещите в състава на денонощния наряд;
2. изучаването на правилата и задълженията от личния състав на денонощния наряд;
3. инструктажа за изпълнение на службата;
4. извършването на проверка за готовността на личния състав и за изправността на оръжието и снаряжението;
5. изпращането на личния състав от наряда за развод.
(2) Главният сержант на ротата организира и провежда подготовката на наряда по вътрешната служба.
(3) Организацията и провеждането на подготовката на караула се извършват, както следва:
1. от командира на ротата - когато нарядът е възложен на ротата (батареята, звеното);
2. от командира на батальона - когато нарядът е сборен от батальона (дивизиона, ескадрилата);
3. от командира (началника) на поделението (подразделението) - когато нарядът е възложен на поделението (подразделението).
(4) Организацията на подготовката и инструктажът на караула се извършват в следния ред:
1. в деня преди застъпването се извършва подборът и се назначава личният състав на караула съгласно таблицата за постовете;
2. преди застъпването в караул се провежда инструктаж с целия личен състав на караула в час, предвиден за това в разписанието за занятията на ротата (батареята, звеното); инструктажът се съобразява с особеностите на охраната на всеки пост (обект) и се провежда на специално оборудвани за тази цел места - в кабинет, зала, помещение (приложение № 32); за целта може да се прожектира и видеофилм; в края на занятието се попълва постовата ведомост;
3. получаване на оръжието и боеприпасите;
4. тридесет минути преди развод се проверяват готовността на караула, външният вид на личния състав на караула, състоянието на оръжието и снаряжението, пълнителите с патрони, попълването и подписването на постовата ведомост; времето за инструктажа може да бъде увеличено, като се отчита необходимото време да се отиде до мястото за развод;
5. караулът се изпраща на развод след проверката 15 минути преди започването му.
(5) Организацията, подготовката и инструктажът на караула за почивните и празничните дни се извършват в следния ред:
1. личният състав на караула се подбира и назначава в последния работен ден преди почивните или празничните дни;
2. практическото занятие с целия личен състав на караула се провежда в последния учебен час на последния работен ден преди почивните или празничните дни;
3. инструктажът с целия личен състав на караула се провежда преди началото на развода в деня на застъпването в караул;
4. действията по ал. 4, т. 3, 4 и 5 се извършват в същата последователност.

Чл. 388.
(1) Началниците на щабовете на поделения са длъжни най-късно до три дни преди застъпването на караула в наряд да връчат (осигурят) на командирите (началниците) на подразделения:
1. схемите за разположението на постовете;
2. таблиците за постовете;
3. правилата и задълженията на длъжностните лица от караула за изучаването им от личния състав на караулите.
(2) След изучаването им документите се връщат в щаба.

Чл. 389.
(1) Военнослужещите от караула се явяват на развод с ненапълнено оръжие, като носят пълнителите в сумките (чантите).
(2) Изключение по ал. 1 се допуска само за началника на караула в случаите, когато той е задължен да бъде въоръжен с пистолет.

Чл. 390. Преди проверката на готовността на караула началникът на караула е длъжен:
1. да приеме в свое подчинение личния състав на караула (патрула);
2. да провери личния състав на караула (патрула) по постовата ведомост;
3. да провери изправността на оръжието и снаряжението;
4. да провери външния вид и състоянието на униформеното облекло;
5. да получи боеприпасите, да ги раздаде на личния състав срещу подпис в постовата ведомост, да провери правилно ли са напълнени пълнителите.

Чл. 391. Началникът на караула долага за готовността на караула на командира на ротата (батареята, звеното) или батальона (дивизиона, ескадрилата) не по-късно от 30 минути преди развода.

Чл. 392. Военнослужещите от поделението, назначени за наряд по караулна служба за охрана на военен транспорт, се представят на оперативния дежурен (дежурния по поделение) от длъжностното лице, извършило подготовката и инструктажа им.

Чл. 393. Главният сержант на ротата (батареята, звеното) е длъжен:
1. тридесет минути преди развода да провери и инструктира наряда по вътрешната служба; времето за инструктажа може да бъде увеличено, като се отчита необходимото време за отиване до мястото за развод;
2. след провеждане на инструктажа да предаде на дежурния по рота (батарея, звено) сведението за разхода на личния състав и за количеството на съхраняваното оръжие на ротата (батареята, звеното) в стаята за съхранение на оръжието;
3. след отстраняване на констатираните нередности да изпрати новия наряд на развод не по-късно от 15 минути преди започването му.

Раздел II
Развод на денонощния (дневния) наряд

Чл. 394.
(1) Разводът на денонощния (дневния) наряд представлява проверка на готовността на военнослужещите за изпълнение на задълженията им като длъжностни лица от състава на денонощния (дневния) наряд, провеждане на инструктаж и получаване на пълномощия за смяна на длъжностните лица от стария денонощен (дневния) наряд.
(2) Продължителността на развода е до 30 минути.
(3) В рамките на регламентираното служебно време за личния състав и в зависимост от специфичните условия за всяко отделно поделение командирът (началникът) може да разпореди част от вътрешния наряд (дежурни и дневални по рота, парк, КПП и други вътрешни сгради и обекти) да изпълнява задълженията си през деня, а през нощта вътрешната служба и охраната да се извършва от оперативния дежурен (дежурния по поделение) чрез предварително изградени сигнално-охранителни системи, както и от караула (патрула) и/или от охранителите от фирмата - съгласувано в договорите за охранителната дейност.

Чл. 395.
(1) Мястото и времето (сутрин или след обяд) за провеждане на развода на денонощния (дневния) наряд се регламентират от командира (началника) на поделението.
(2) На военнослужещите от денонощния (дневния) наряд при необходимост се осигурява транспорт в случаите, когато за отиване пеша до мястото за развод, както и от мястото за развод до караулното помещение са необходими повече от 30 минути.

Чл. 396.
(1) Разводът на денонощния (дневния) наряд се извършва от оперативния дежурен (дежурния по поделение).
(2) Разводът на временните караули се извършва заедно с развода на денонощния (дневния) наряд или самостоятелно в случаите, когато те са назначени след развода.

Чл. 397. След пристигането на денонощния (дневния) наряд на мястото за развод длъжностните лица от него са длъжни да се представят на новия помощник-дежурен по поделение със следния рапорт, например: "Господин (госпожо) лейтенант, дежурният и дневалните по 1 тр (по парк, по КПП) пристигнаха на развод в пълен състав. Дежурен по рота (по парк) - младши сержант Иванов (Иванова)".

Чл. 398.
(1) На мястото за развод денонощният (дневният) наряд се построява в следния ред (приложение № 33):
1. караул (патрул);
2. дежурен по парк;
3. дежурен по контролно-пропускателен пункт;
4. дежурен по хранителен блок (когато е предвиден такъв);
5. дежурни по роти (батальони) по реда на подразделенията;
6. противопожарен наряд (когато е предвиден такъв).
(2) Помощник-дежурните по контролно-пропускателен пункт, дневалните и механик-водачите (водачът на дежурния влекач) се строяват зад своите дежурни.
(3) Помощник-дежурният по поделение застава на десния фланг на денонощния (дневния) наряд.
(4) Интервалът между караула и наряда за вътрешна служба е две крачки.
(5) Оркестърът (ако има такъв) застава на десния фланг на три крачки от помощник-дежурния по поделение, като се подравнява по първата редица на денонощния наряд.
(6) Транспортните средства на караулите (мотопатрулите) с водачите се разполагат в определено за тях място на левия фланг на караула (патрула).
(7) След построяването на денонощния (дневния) наряд съгласно схема (приложение № 33) помощник-дежурният по поделение е длъжен да съобщи на денонощния (дневния) наряд званието и фамилията на оперативния дежурен (дежурния по поделение), както и своята фамилия.

Чл. 399. Посрещането на оперативния дежурен (дежурния по поделение) се извършва в следния ред:
1. при приближаването му на 40 - 50 крачки от строя на денонощния наряд помощник-дежурният по поделение командва "Наряд - РАВНИС!", "МИРНО!", "За среща отдясно (отляво, по фронта) за по-ЧЕСТ!";
2. след командата "За по-ЧЕСТ!" помощник-дежурният по поделение подхожда към оперативния дежурен (дежурния по поделение) и рапортува, например: "Господин (госпожо) майор, денонощният наряд е построен за развод в пълен състав (или с изключение на дежурния по парк). Помощник-дежурен по поделение - лейтенант Иванов (Иванова)";
3. след приемане на рапорта оперативният дежурен (дежурният по поделение) застава пред строя на денонощния (дневния) наряд и поздравява: "Здравей, наряд!";
4. личният състав на денонощния (дневния) наряд отговаря: "Здраве желаем, господин (госпожо) капитан!" (званието е в зависимост от това на оперативния дежурен (дежурния по поделение);
5. след отговора на денонощния наряд оперативният дежурен (дежурният по поделение) подава команда "СВОБОДНО!";
6. помощник-дежурният по поделение се завръща на десния фланг на строя и подава команда "На ре-МЪК! (при но-ЗЕ!), СВОБОДНО!".

Чл. 400. В случаите, когато помощник-дежурният по поделение не присъства на развода, задълженията по посрещането на оперативният дежурен (дежурният по поделение) се изпълняват от най-старшия по звание от денонощния (дневния) наряд, който след като подаде командата "СВОБОДНО", застава на мястото си в строя.

Чл. 401.
(1) Оперативният дежурен (дежурният по поделение) разрежда редиците на денонощния (дневния) наряд и заедно със своя помощник проверява външния вид на личния състав, степента на усвояване на функционалните им задължения, изправността на оръжието, боеприпасите и снаряжението и организира отстраняването на откритите пропуски в готовността им за служба.
(2) При подхождането на оперативния дежурен (дежурния по поделение) към караула началникът му се представя и го придружава през време на проверката на личния състав.
(3) Останалите длъжностни лица от денонощния (дневния) наряд само се представят на оперативния дежурен (дежурния по поделение) при подхождането му към тях.
(4) Когато някой от военнослужещите от денонощния (дневния) наряд се окаже неподготвен за изпълнение на службата, оперативният дежурен (дежурният по поделение) го отстранява от развода и докладва за това на командира (началника) на поделението.

Чл. 402.
(1) След завършване на проверката на денонощния (дневния) наряд оперативният дежурен (дежурния по поделение) излиза отново пред строя.
(2) Помощник-дежурният застава на една крачка отзад и вляво от оперативния дежурен (дежурния по поделение).
(3) Оперативният дежурен (дежурният по поделение) подава команда "Наряд - РАВ-НИС!", "МИРНО!, офицерите и сержантите, въоръжени с пистолети, козируват, след което дежурният подава командата "Началникът на караула, към мен, ходом-МАРШ!".
(4) Началникът на караула се приближава със строева крачка към дежурния, застава на 2 - 3 крачки пред него и докладва, например: "Господин (госпожо) майор, началник на караул № 1 - сержант Иванов (Иванова)".
(5) Оперативният дежурен (дежурният по поделение) съобщава на началника на караула новоявили се особености на неговата служба и му съобщава паролата чрез записка.

Чл. 403.
(1) След като се убеди, че паролата е разбрана правилно, оперативният дежурен (дежурният по поделение) командва "Началникът на караула на мястото си, ходом-МАРШ!".
(2) Началникът на караула се завръща в строя със строева крачка.
(3) В края на развода оперативният дежурен (дежурният по поделение) командва "Наряд, надяс-НО!", "По местата си ходом-МАРШ!".
(4) По команда "По местата си ходом МАРШ" нарядите минават със строева крачка пред оперативния дежурен (дежурния по поделение) и се отправят към определените им обекти за охрана.

Чл. 404.
(1) Когато на развода на денонощния (дневния) наряд пристигне командирът (началникът) на поделението или негови преки началници или длъжностни лица, намиращи се на проверка, оперативният дежурен (дежурният по поделение) командва "Наряд - РАВНИС!", "МИРНО!", "За среща отдясно (отляво, по фронта) за по-ЧЕСТ!", подхожда към началника и рапортува, например: "Господин (госпожо) майор, провежда се развод на денонощния наряд. Дежурен по поделение - капитан Иванов (Иванова)".
(2) След рапорта оперативният дежурен (дежурният по поделение) продължава да изпълнява своите задължения или разпорежданията на пристигналите.
(3) При посрещането на длъжностните лица по ал. 1 присъстващите и невлизащите в състава на денонощния наряд военнослужещи се построяват вдясно от строя в една или две редици.

Раздел III
Смяна на караулните

Чл. 405. Началникът на стария караул 30 минути преди времето за смяна с новия караул привежда караула в готовност и извършва боен разчет за действие, когато пристигналият караул не е този, който трябва да пристигне за смяна.

Чл. 406. Началникът на новия караул, след като пристигне на местоположението на сменявания караул, отвежда своя караул в определеното в плана място, оставя свой заместник, отива и се представя на началника на стария караул, като му съобщава старата парола, например: "Господин (госпожо) сержант, нов началник на караула младши сержант Иванов (Иванова), стара парола "Плиска". Получава отговор, например: "Господин (госпожо) младши сержант, стар началник на караула - сержант Петров (Петрова), паролата вярна". След това той построява своя караул на площадката пред караулното помещение.

Чл. 407.
(1) Началникът на стария караул, след като се убеди в правилността на паролата, извежда своя караул от караулното помещение, като оставя в помещението своя помощник или един от разводачите, и строява караула на площадката на 6 - 8 крачки пред фронта на новия караул. След построяването началниците на караулите подават командите "Караул - РАВНИС!", "МИРНО!", "За ПОЧЕСТ!", като пръв започва началникът на новия караул.
(2) Като подадат командите, началниците на караули, въоръжени с пистолети, козируват и със строева крачка подхождат един към друг, спират се на две-три крачки един от друг и като започва началникът на новия караул, докладват, например: "Господин (госпожо) сержант, новият караул пристигна за смяна. Началник на караула - младши сержант Иванов (Иванова)", и "Господин (госпожо) младши сержант, старият караул е готов за смяна. Началник на караула - сержант Петров (Петрова)".
(3) Началниците на караули, въоръжени с автомати, не козируват, а след командата "За по-ЧЕСТ" подхождат един срещу друг, като носят автоматите в положение "на ремък".
(4) След докладите началниците на караули се завръщат на десния фланг на своите караули и командват "На ре-МЪК!" ("При но-ЗЕ"), "СВОБОДНО!".
(5) За смяната на часовия пред караулното помещение началникът на новия караул командва, например: "Редник Георгиев (Георгиева), към мястото на пълнене на оръжието, ходом - МАРШ!" и "ПЪЛНИ!", след което се извършва смяната по определения ред.
(6) Началникът на новия караул въвежда своя караул в караулното помещение, а началникът на стария караул отвежда своя караул в определеното в плана за началника на караула място, оставя за свой заместник най-старшия и заедно със своите разводачи влиза в караулното помещение.
(7) При температура - 10 °С и по-ниска, както и при лошо време и при караули с един пост, смяната се извършва в караулното помещение.

Чл. 408.
(1) Личният състав на новия караул при влизане в помещението поставя оръжието на пирамидата, след това началниците на стария и новия караул заповядват на своите помощници и разводачи да сдадат (приемат) документите, слепките от печатите (отпечатъците от пломбите), оборудването, таблицата за постовете и лично наблюдават за правилността на сдаването.
(2) Помощник-началникът на стария караул сдава, а помощник-началникът на новия караул приема по опис караулното помещение и намиращото се в него оборудване, инвентар и имущество, а при липса на разводачи - и слепките от печатите (отпечатъците от пломбите).
(3) Началникът на караула извършва приемането (сдаването) на караулното помещение, оборудването, инвентара и имуществото, където няма помощник-началник на караула и разводачи. След това приема от началника на стария караул документите по опис, сандъците (кутиите) със запаса от боеприпаси и ключовете за тях, допуските за отворените охранявани обекти, както и средствата за свръзка и сигнализация.
(4) Началникът на стария караул запознава началника на новия караул с всички забележки, разпореждания и констатирани нередности при изпълнението на службата.

Чл. 409.
(1) След приемането (сдаването) на караулното помещение началникът на новия караул командва "Първа смяна - СТРОЙ СЕ!". Разводачите застават на десния фланг на своите смени, като носят със себе си слепките от печатите (отпечатъците от пломбите).
(2) Разводачите от стария караул застават отдясно до съответните разводачи от новия караул.
(3) Началникът на новия караул извежда смяната от караулното помещение, строява я в една редица на една крачка от стойката за пълнене на оръжието и командва "Смяна, отдясно по един - ПЪЛНИ!". По тази команда военнослужещите поред поставят ножа (щика) и пълнят оръжието, а началникът на караула следи дали оръжието се пълни правилно. След като напълни оръжието, всеки от тях докладва "Оръжието е напълнено и поставено на предпазител", взема го самостоятелно в положение "на ремък" и застава в строя.

Чл. 410.
(1) След като смяната напълни оръжието си, началникът на новия караул командва "Смяна, надяс-НО!", "Към постовете, ходом-МАРШ!".
(2) При излизане на смяната от караулното помещение началникът на караула (помощник-началникът на караула) прави боен разчет (приложение № 29) на останалия личен състав на караула на резервни групи и му поставя задача за отразяване на нападение върху охраняваните обекти или караулното помещение, за гасене на пожар, бедствия или аварии.
(3) Към постовете и от постовете смените се движат в колона по един зад разводачите си.
(4) Разводачът на стария караул се движи вляво от разводача на новия караул. Всички разводачи подават команди на своите подчинени караулни и часови.
(5) Когато караулите (патрулите) имат много постове или постовете са разположени на голямо разстояние един от друг или от караулното помещение, смените могат да се движат към постовете с машини (мотопатрул), определени за тази цел. Редът за смяната на часовите (патрулите) се определя с правила.
(6) Когато за обхождането на приемания обект е необходимо повече от един час време, се назначават старши по райони (обекти), които ежедневно проверяват състоянието и запечатването на обектите и ги сдават на началника на караула по ред, определен с правила.
(7) Смените на караула при движението си към постовете и от постовете отдават чест съгласно Строевия устав на въоръжените сили на Република България. При смяна на караула началникът на новия караул заедно с началника на стария караул и чрез помощника и разводачите проверява чрез обхождане и външен преглед състоянието на всички охранявани обекти, посочени в плана за дейността на началника на караула, изправността на осветлението, оградите, окопите и състоянието на караулното помещение. Когато има назначени старши на районите (обектите), последните се приемат от тях запечатани.

Чл. 411.
(1) След завръщане от постовете оръжието се изпразва. Най-напред изпразват своето оръжие разводачите на двата караула, след което разводачът на стария караул командва "Отдясно по един - ИЗПРАЗНИ!".
(2) По командата "Отдясно по един - изпразни!" караулните поред правят крачка напред. Под наблюдението на началника на караула или разводача изпразват своето оръжие, поставят пълните пълнители с патроните в чантите (сумките) и докладват "Оръжието е изпразнено и поставено на предпазител", вземат го на ремък самостоятелно и застават в строя. Разводачът следи действията на караулните. След това караулните по команда на старшия отиват при стария караул, а разводачите - в караулното помещение.
(3) Разводачите на стария и новия караул рапортуват поред на своите началници на караули за извършената смяна, например: "Господин (госпожо) сержант, смяната е извършена. Постовете са сдадени (приети) в изправност. Първи разводач - ефрейтор Пенев (Пенева)". Началниците на караулите приемат рапортите, като започват от стария, подписват постовата ведомост на стария караул, при което началникът на новия караул вписва във ведомостта откритите по време на смяната на караула неизправности или липси.
(4) Когато при смяната на караула присъства лице, пристигнало за проверка на караула, след приемането на рапортите на разводачите началникът на новия караул командва "МИРНО!". Началниците на караулите поред докладват на проверяващия за извършената смяна.
(5) Началниците на караули докладват за смяната на своя оперативен дежурен (дежурен по поделение) по телефона или чрез личен рапорт.
(6) Старият и новият началник на караула се разписват в постовата ведомост за сдаването (приемането) на караулното помещение и постовете (обектите).

Чл. 412.
(1) След смяната на караула началникът на стария караул сдава боеприпасите и отвежда караула в подразделението. Той докладва на командира (началника) на подразделението за изпълнението на задачата, например: "Господин (госпожо) капитан, караул № 1 пристигна в пълен състав. През време на службата инциденти не е имало (или се случи еди-какво си). Началник на караула - сержант Христов (Христова)", и му предава постовата ведомост заедно с другите документи (когато има). След това следи за сдаването на оръжието от караула.
(2) Караулните, които охраняват обектите само нощем, след завършване на срока за охрана на обекта сдават боеприпасите и се изпращат от началника на караула в подразделението под командата на старши. Началникът на караула вписва това в постовата ведомост и докладва на оперативния дежурен (дежурния по поделение). След пристигането в подразделението старшият долага на главния сержант на подразделението (дежурния по рота) и контролира сдаването на оръжието от караулните.

Чл. 413.
(1) При привеждане в по-високи състояния на бойна готовност караулът се сменя от подразделенията, определени съгласно плановете за нарастване на готовността за изпълнение на бойни задачи и за мобилизация. В тези случаи не се извършва развод на караула. След кратък инструктаж и получаване на документите от оперативния дежурен (дежурния по поделение), караулът отива в караулното помещение.
(2) Смяната на караулите се извършва по определения ред в съкратени срокове. Броят на постовете, особените задължения на лицата от караула и новата парола са посочени в документа при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност.

Чл. 414. Снемането на караула от охранявания обект се извършва от оперативния дежурен (дежурния по поделение) с писмена заповед (разпореждане) на командира (началника) на поделението, заверена с печат, в присъствието на началника на охранявания обект. За снемането на караула се изготвя акт, който се подписва от оперативния дежурен (дежурния по поделение), началника на караула и началника на охранявания обект. В акта се посочва, че охраняваният обект, караулното помещение и намиращите се в него и на постовете оборудване и инвентар са сдадени.

Раздел IV
Смяна на часовите (патрулните)

Чл. 415.
(1) Часовите се сменят през два часа. При температура на въздуха под - 15 °С и над + 36 °С и при лоши атмосферни условия (снеговалеж, бури, дъжд и др.) часовите се сменят през един час. Указание за смяна на часовите през един час се дава от оперативния дежурен (дежурния по поделение).
(2) Когато часовите се сменят през един час, началникът на караула записва в постовата ведомост времето, през което те са сменяни през един час и през два часа.
(3) Часовите пред караулното помещение се сменят на всеки 30 - 40 минути от помощник-началника на караула или от началника на караула.

Чл. 416.
(1) При приближаване на смяната към часовия на разстояние 10 - 15 крачки разводачът на новия караул командва "Смяна - СТОЙ!". Заповядва на един от караулните да наблюдава (при движение на смяната с машина или като мотопатрул - да напълни оръжието и да наблюдава) поста и подстъпите към него.
(2) При приближаване на смяната часовият застава с лице към нея и самостоятелно взема оръжието "на ремък". Разводачът на стария караул се приближава към часовия и му командва "Часови, МИРНО!". След това по команда на разводача на новия караул, например: "Редник Томов (Томова), към поста, ходом - МАРШ!", часовият прави крачка вдясно, караулният се приближава към часовия, застава на неговото място и се обръща кръгом с оръжие "на ремък".
(3) Разводачите на стария и новия караул застават от двете страни на часовия и караулния на една-две крачки от тях, с лице един към друг.
(4) По командата на разводача на стария караул "Часови, СДАЙ ПОСТА!" часовият и караулният обръщат главите си един към друг, часовият сдава поста, например: "Господин (госпожо) ефрейтор, редник Иванов (Иванова), пост номер две, под охрана и отбрана се намира складов район с две телени огради, с три входа, запечатани с по един печат, сигнална уредба с два контакта, слушалка, вишка (сенник) и противопожарно табло - всички в изправност".
(5) След устното сдаване на поста караулният по команда на своя разводач "Караулен, ПРИЕМИ ПОСТА!" заедно с разводачите и часовия обхожда охранявания обект и проверява изправността на оградата, вратите, прозорците, решетките и стените на хранилищата (складовете, парковете), броя и състоянието на сандъците, броя на машините, самолетите, оръдията или другата бойна техника. Когато на сдаване подлежат катинари, пломби и печати, той ги преглежда и проверява дали са цели и дали шнуровете са изправни.
(6) При необходимост преди застъпване на пост караулният с помощта на разводача облича постовото облекло.

Чл. 417. Когато при приемането и сдаването на поста се открие някаква неизправност (повредени огради или печати, пломби, катинари, шнурове, врати, прозорци, решетки) или несъответствие на печатите (пломбите) със слепките (отпечатъците), на количеството, определено в таблицата за постовете, както и несъответствие в броя на намиращата се под охрана бойна техника, разводачът прекратява сдаването на поста и извиква началника на караула. При приемане на постовете от новия караул в такива случаи се извикват началниците на стария и новия караул.

Чл. 418.
(1) Като завършат сдаването и приемането на поста, часовият и застъпващият на пост караулен застават с гръб към охранявания обект и последователно докладват, например: "Господин (госпожо) сержант, редник Иванов (Иванова) пост № 2 сдадох", "Господин (госпожо) сержант, редник Попов (Попова), пост № 2 приех, под охрана и отбрана се намират два склада с боеприпаси, запечатани с по един печат № 8, сигнална уредба с два контакта, слушалка, вишка (сенник) и противопожарно табло - всички в изправност". След доклада и получаването на разпореждания от разводача часовият пристъпва към изпълнение на задълженията си на поста.
(2) Преминаването на караулния в положението на часови (на часовия - в положение на караулен) се определя от момента на докладването му за приемането (сдаването) на поста.
(3) По команда на разводача на стария караул, например: "Редник Иванов (Иванова), от поста, ходом-МАРШ!", сменилият се часови застава зад смяната и самостоятелно взема оръжието "На ремък". След това разводачът на новия караул командва "Смяна, след мен, ходом-МАРШ!" и води смяната към следващия пост.

Чл. 419. При смяна на часови на вътрешни постове разводачът завежда смяната до входа на помещението и командва "Смяна - СТОЙ!", оставя за старши един от караулните и наблюдател и командва, например: "Редниците Димитров (Димитрова) и Иванов (Иванова), след мен, ходом-МАРШ!". Разводачът и караулните влизат в помещението и извършват смяната на часовите.

Чл. 420.
(1) Когато постовете са разположени от двете страни на караулното помещение, разводачът първо сменя часовите на постовете, разположени от едната страна на караулното помещение, а след това оставя сменилите се в караулното помещение, построява останалите караулни от тази смяна и ги води на постовете.
(2) За извършената смяна на часовите разводачът докладва на началника на караула по свързочните средства на всеки пост и след завръщане в караулното помещение.
(3) След завръщане на смяната от постовете и изпразването на оръжието разводачът заповядва на караулните да поставят оръжието на пирамидата.

Чл. 421. Построяването на втората и следващите смени на новия караул за изпращането им на постовете и смяната на часовите, както и пълненето и изпразването на оръжието, се извършват така, както е определено за първа смяна.

Раздел V
Смяна на наряда по вътрешната служба

Чл. 422.
(1) Смяната на дежурните длъжностни лица от вътрешния наряд се извършва след развода на денонощния (дневния) наряд.
(2) Времето за начало на развода на денонощния (дневния) наряд се определя от командира (началника) на поделението.
(3) Новото дежурно длъжностно лице от вътрешния наряд се явява при старото с рапорт, например: "Господин (госпожо) сержант, новият дежурен по парк (по КПП, по рота) - сержант Иванов (Иванова) пристигна за смяна".
(4) След рапорта дежурните длъжностни лица обхождат съвместно охранявания район (обект) и помещения и сдават (приемат) оръжието и боеприпасите, слепките от печатите (отпечатъците от пломбите), ключовете, документите по опис, оборудването, инвентара и имуществото, свързочните, оповестителните и сигналните средства.
(5) След приемането (сдаването) на дежурството длъжностните лица докладват по установения в правилата ред.

Раздел VI
Смяна на дневалните

Чл. 423.
(1) Дневалните по рота (батарея, звено) се сменят през два часа, а при лоши атмосферни условия с разрешение на командира (началника) - през един час.
(2) Дежурният по рота (батарея, звено) заедно с дневалния за смяна подхожда на 2 м пред дневалния на пост и подава командите, например: "Дневален за смяна - СТОЙ!", "Дневален на пост - МИРНО!", "Редник Иванов (Иванова), към поста, ходом-МАРШ!". Дневалният на пост прави крачка вдясно, а дневалният за смяна застава на неговото място и се обръща кръгом.
(3) Дежурният по рота (батарея, звено) командва "ДНЕВАЛЕН, СДАЙ ПОСТА!", при което дневалните обръщат главите си един към друг и дневалният на пост сдава устно поста, например "Господин (госпожо) младши сержант, дневален на пост - редник Петров (Петрова), под охрана се намират - стая (пирамиди) с оръжие, запечатани с печат № 10, имущество в коридора, склад (хранилище) на ротата (батареята, звеното), противопожарно табло - всички в изправност".
(4) Дежурният по рота (батарея, звено) командва: "ДНЕВАЛЕН, ПРОВЕРИ ПОСТА!", при която команда новият дневален в присъствието на дежурния по рота (батарея, звено) и старият дневален задължително проверяват целостта на печатите и съответствието им на слепките на охраняваните от дневалния помещения.
(5) Когато при приемането на охраняваните от дневалния обекти се констатират неизправности, липси или несъответствие на печатите, дежурният по рота (батарея, звено) прекратява приемането на поста до отстраняване на констатираните нередности. При невъзможност за отстраняването им той докладва на командира на ротата (главния сержант на ротата) и действа по тяхно разпореждане.
(6) След извършване в пълен обем на дейностите по ал. 4 и 5 дневалните застават на местата си с лице към дежурния по рота (батарея, звено) и по команда на дежурния по рота, например: "Редник Петров (Петрова), СДАЙ ПОСТА!", старият дневален докладва, например: "Господин (госпожо) младши сержант, редник Петров (Петрова), поста сдадох". След доклада на стария дневален дежурният по рота подава командата, например: "Редник Иванов (Иванова), ПРИЕМИ ПОСТА!". Новият дневален приема дежурството с рапорт, например: "Господин ( госпожо) младши сержант, редник Иванов (Иванова), поста приех! Под охрана и отбрана се намират стая (пирамиди) с оръжие, запечатани с печат № 10, имущество в коридора, склад (хранилище) на ротата, противопожарно табло - всички в изправност".
(7) След доклада на новия дневален дежурният по рота (батарея, звено) подава команда, например "Редник Петров (Петрова), от поста, ходом-МАРШ!", след която команда новият дневален започва да изпълнява задълженията на дневален по рота (батарея, звено).

Чл. 424.
(1) Смяната на дневалните по рота (батарея, звено) след сдаването (приемането) на дежурството се извършва съвместно от новия и от стария дежурен по рота (батарея, звено), като всеки един от тях подава командите по определения ред на своите дневални.
(2) След приемането (сдаването) на дежурството дежурните по рота (батарея, звено) докладват по установения в правилата ред.

Глава девета
ВЪТРЕШЕН РЕД И ПРОВЕРКА НА КАРАУЛИТЕ

Раздел I
Вътрешен ред в караулните помещения

Чл. 425.
(1) Караулното помещение се обзавежда съгласно приложение № 25. В него се спазва установеният ред. Разрешено е да се слуша радио, да се гледат телевизионни и видео-програми във време, определено от правилата, да се чете, пише и играе на шах. Пушенето, почистването на облеклото и обувките се извършват на определените за това места.
(2) Караулните нямат право да напускат караулното помещение без разрешение на началника на караула.

Чл. 426.
(1) Оръжието се поставя в пирамидите без пълнители (кутии), изпразнено и подредено съгласно щата на караула. Пирамидите не се заключват, а само се запечатват с печата на началника на караула.
(2) Запасът от боеприпаси на караула се съхранява в желязна каса (сандък), заключена и запечатана с печата на началника на караула.
(3) Чантите (сумките) с пълните пълнители на автоматите и армейският нож не се снемат от поясните ремъци.
(4) Началниците на караули, въоръжени с пистолети, не ги снемат.
(5) Оръжието се взема от пирамидата с разрешение на началника на караула или на разводача. То се почиства под тяхно ръководство, без да се разглобява.
(6) Личният състав на караула стои в караулното помещение без каски (шапки, барети, пилотки), противогази и шуба. Те се поставят на определените за това места.

Чл. 427.
(1) На караулните е разрешено да почиват легнали (да спят), без да се събличат и снемат снаряжението, а само да разкопчават яката си и охлабват поясния ремък:
1. началникът на караула - не повече от 6 часа в определеното в плана време;
2. помощник-началникът на караула (операторът по техническите средства за охрана) - не повече от 6 часа с разрешение на началника на караула;
3. разводачите и водачите на транспортни средства - през свободното време между смените с разрешение на началника на караула;
4. съставът на една смяна от караула - след завръщането й от пост, съгласно правилата;
5. караулните, които охраняват обекти само нощем - след завръщането им в караулното помещение до тръгването им отново на постовете.
(2) На почиващите караулни и разводачи се разрешава да свалят и сушат обувките и партенките (чорапите) си.
(3) Бодърстващата смяна и разводачите носят службата си в общата стая, като охраняват оръжието и боеприпасите. Общата стая никога не се оставя без охрана.

Чл. 428. При привеждане на караула в готовност личният състав, намиращ се в караулното помещение, действа съгласно уточнения ред в плана.

Чл. 429.
(1) На външните караули храна се доставя по нареждане на оперативния дежурен (дежурния по поделение).
(2) Храната на личния състав на караула, разположен в поделението, се доставя от бодърстващата смяна по нареждане на началника на караула.

Чл. 430. Освен ежедневното почистване не по-малко от един път в месеца в дни, определени от командира (началника), медицинско лице от медицинската структура на поделението извършва дезинфекция на караулното помещение.

Чл. 431.
(1) През зимата в караулното помещение се поддържа температура не по-ниска от +18 С°. Паленето на печките продължава до определената от началника на поделението дата. Паленето на печките за подгряване на храната и в сушилнята се разрешава от началника на караула при необходимост. През цялото денонощие се осигуряват чай, кафе или тонизиращи напитки.
(2) С настъпването на тъмнината в караулното помещение, в коридорите и тоалетната трябва да има пълно осветление, а в стаята за почиващата смяна - дежурно.
(3) Нощем прозорците в караулното помещение се затварят с капаци и закрепват с ключалки от вътрешната страна.

Чл. 432.
(1) За охрана на караулното помещение при караули, в състава на които има три и повече денонощни поста, пред входа на караулното помещение се поставя часови от караулните от бодърстващата смяна.
(2) В караулите, охраняващи важни обекти, за охрана на караулното помещение може да се назначава отделен пост.
(3) Караулното помещение, разположено в района на поделението (охранявания обект), обикновено не се охранява. То се огражда с висока телена ограда и се осигурява със заключваща се врата и звънец.
(4) Входните врати на караулното помещение се оборудват с наблюдателно прозорче. Те винаги трябва да бъдат заключени отвътре.

Раздел II
Проверка на караулите (патрулите)

Чл. 433.
(1) Караулите (патрулите) се проверяват освен от длъжностните лица, на които те са подчинени, и от офицери от щаба на поделението (подразделението) по график, изготвен от началника на щаба на поделението.
(2) Караулите (патрулите), разположени в района на железопътен (воден) участък и гара (пристанище, аерогара), както и караулите (патрулите) на всички транспортни средства с военни товари, които минават през гарата (пристанището, аерогарата), задължително се проверяват от назначен комендант на железопътния (водния) участък на гарата (пристанището, аерогарата) или от неговите помощници.
(3) Длъжностните лица, имащи право на проверка на караулите (патрулите), извършват задължително половината от проверките през нощта, като се обръща внимание на практическото изпълнение на функционалните задължения и изискванията по този устав.

Чл. 434.
(1) Караулите (патрулите) се проверяват и от назначени офицери от старшите щабове.
(2) При пристигане за проверка офицерите по ал. 1 са длъжни да представят на командира (началника) на поделението писмени удостоверения за право на проверка на караулите (патрулите), заверени с гербов печат и подписани от началниците, по поръчение на които те са назначени.

Чл. 435. На всички лица, проверяващи караулите (без длъжностните лица, на които са подчинени), се издава еднократно удостоверение за проверка. То се подписва от командира (началника на щаба) на поделението и се подпечатва с гербовия печат (приложение № 30).

Чл. 436.
(1) При пристигане на проверка на караулите (патрулите) след края на служебното време проверяващите представят на оперативния дежурен (дежурния по поделение) писмени удостоверения за право на проверка на караула (патрула), заверени с печат и подписани от началниците, по поръчение на които те са назначени.
(2) На офицерите от старшите щабове, проверяващи караулите (патрулите) след края на служебното работно време, се издава еднократно удостоверение за проверка от оперативния дежурен (дежурния по поделение).
(3) В удостоверението за проверка се посочва на кого е издадено, на кой караул и за какъв срок трябва да бъде извършена проверката. Удостоверението се прикрепва към постовата ведомост, в която се изписват резултатите от проверката.

Чл. 437.
(1) Всички лица, проверяващи караулите (патрулите), се придружават от оперативния дежурен (дежурния по поделение) или от неговия помощник. Оперативният дежурен (дежурният по поделение) и началникът на караула (патрула) проверяват служебната карта на проверяващия и еднократното удостоверение за право на проверка.
(2) Лицата, проверяващи изпълнението на службата от часовите, се придружават по постовете и от началника на караула (патрула) или от разводача.
(3) Проверяващите (с изключение на лицата, на които часовите са подчинени) не правят никакви забележки на часовите. За всички забелязани недостатъци те дават разпореждания на придружаващите ги лица. Резултатите от проверката и разпорежданията се вписват в постовата ведомост (приложение № 24). Удостоверението за еднократна проверка на караула се прикрепя към постовата ведомост и се сдава в щаба на поделението.

Чл. 438. Забранено е да се проверяват часовите чрез скрито приближаване към поста, да се прави опит да се отнеме оръжието им и други начини на проверка, които може да доведат до инциденти.

Чл. 439.
(1) За проверка на часовите и при извикване от часови на пост началникът на караула или неговият помощник (разводачът) отиват на поста с напълнено оръжие, придружени от един-двама въоръжени караулни (за охрана и засилване на наблюдението).
(2) Постовите ведомости (приложение № 24) на сменилите се предишния ден караули се предават на началника на щаба на поделението след извършване на разбор и оформянето им от командира на ротата (батареята, звеното). Той ги представя на командира (началника) на поделението за преглед, вземане на решение и вписване на резолюция. След посочване на взетите мерки за отстраняване на отбелязаните недостатъци постовите ведомости се сдават в регистратурата на поделението, където се съхраняват в продължение на три години.

Глава десета
ВЪТРЕШЕН РЕД В ПАРКОВЕТЕ

Чл. 440.
(1) Парк се нарича територията, оборудвана и предназначена за съхраняване, обслужване и ремонт на бронетанковата, автомобилната и другата техника.
(2) В зависимост от условията на разположение на подразделенията и характера на изпълняваните от тях задачи парковете биват постоянни и полеви.

Чл. 441.
(1) Постоянните паркове се изграждат в поделения, бази и военни учебни заведения (колежи) и учебни центрове.
(2) В постоянните паркове машините и другата техника се разполагат в закрити помещения или под навеси, в които се обзавеждат:
1. помещения за дежурния по парк;
2. контролно-технически пункт;
3. класна стая за изучаване на правилата за безопасност на движението и за провеждане на инструктаж на водачите и старшите на машини;
4. пунктове за чистене и миене;
5. пункт за зареждане с ГСМ;
6. пункт за техническо обслужване и ремонт;
7. битови помещения (складове, хранилища и други);
8. други помещения (места) за обслужване и съхранение на техниката.
(3) В зависимост от конкретните условия, части и подразделения, комплектувани с по-малко от 12 единици АБТТ, по решение на командира с негова заповед може да не се поддържат някои от елементите на парковата територия - като пункт за зареждане с ГСМ, пункт за ремонт или битови и складови помещения.
(4) Районът на постоянния парк се огражда, осветява и се разпределя на участъци, които се зачисляват на подразделенията и се обозначават с указателни знаци (табели).
(5) Устройството и оборудването на парковете трябва да осигуряват на машините удобно обслужване, ремонт и опазване, сигурната им охрана, тяхната пожарна безопасност и бързото им извеждане при необходимост.

Чл. 442.
(1) Полевите паркове се организират при временно настаняване на войските в полеви условия. Те се разпределят за всеки батальон (рота) и се обозначават с указателни знаци (табели).
(2) Полевите паркове нямат стационарни съоръжения. За изпълнение на работите по обслужването и ремонта на АБТТ се използват индивидуалните комплекти ЗИП на машините.
(3) За полеви парк се избира участък от местността по възможност със суха и твърда почва, близо до водоизточник, с наличие на пътища за движение на транспорта и естествена маскировка. В парка се оборудват площадки за паркиране на машините, КТП, пункт за зареждане и измиване. Цялата територия на полевия парк се огражда.
(4) При необходимост в полевите паркове се оборудват укрития за машините и площадки за ремонт и др.
(5) Автомобилната и бронетанковата техника се разполагат в полевите паркове по подразделения. Всяко подразделение заема определен и обозначен участък от парковата територия.
(6) Допуска се съхранение на боеприпаси и взривоопасни материали в машините на разстояние най-малко на 100 метра от останалата техника.
(7) В полевия парк се назначава наряд, който отговаря за реда и спазването на мерките за безопасност според указанията на командира на подразделението, което е развърнало полевия парк.

Чл. 443.
(1) Заместник-командирът на поделението по логистиката организира и контролира реда и изпълнението на вътрешната служба в парка.
(2) Командирите на подразделенията носят отговорност за поддържането на техниката, помещенията и участъците от района на парка, зачислени на техните подразделения.
(3) Забранява се съхраняване на машините извън парковете без разрешение на командира (началника) на поделението.

Чл. 444.
(1) Прегледът и обслужването на бронетанковата, автомобилната и другата техника, както и дооборудването и благоустрояването на парковете се извършват в парковите дни и във времето, определено за обслужване на въоръжението, бойната и другата техника.
(2) Командирът (началникът) на поделението при прегледите на въоръжението, бойната и другата техника проверява и състоянието на парковете.

Чл. 445.
(1) Към парка, помещенията в него и специалните съоръжения се построяват (прокарват) пътища и подходи, които постоянно се поддържат в годност за движение на техниката.
(2) Забранява се движението на машините в района на парка извън пътищата.
(3) На пътищата в парка задължително се поставят указатели (пътни знаци) за посоката и скоростта на движение на машините.

Чл. 446.
(1) Машините могат да излизат от парка само когато:
1. има утвърдена заявка;
2. са технически изправни и са управлявани от шофьори (механик-водачи), притежаващи свидетелство за правоуправление;
3. са с оформени пътни листове, подписани от заместник-командира на поделението по логистиката (началника на автомобилната служба) и началника на КТП.
(2) При превозване на войски и материални средства с автомобилна техника в колона със състав, повече от 5 машини, се назначава старши на колоната.
(3) Категорично се забранява на водачите да предават управлението на числящите им се машини на други лица.
(4) Подготовката на машините за излизане от парка се извършва от техните водачи.
(5) Контролът за техническото състояние на машините, излизащи от парка, се осъществява от началника на контролно-техническия пункт или друго назначено за това длъжностно лице.
(6) Пускането на машини, непредвидени в заявката, се разрешава в изключителни случаи от командира (началника) на поделението.
(7) В почивните и празничните дни пускането на машините от парка се ограничава до минимум.

Чл. 447.
(1) Вътрешният ред и разпределението на времето за работа в парка се обявява със заповед на командира (началника) на поделението.
(2) Извън определеното време по ал. 1 влизането в парка се допуска само с разрешение на командира (началника) на поделението.
(3) За работа и занятие при машините в парка подразделенията се допускат срещу представяне на пропуск от офицерския или сержантския състав, който ги съпровожда.
(4) Пускането на военнослужещите за работа по числящата им се техника в периодично техническо обслужване (ПТО) се извършва със служебните им карти.
(5) За работа по въоръжението и техниката водачите (екипажите) могат да влизат поединично в парка с еднократни пропуски, подписани от заместник-командира на поделението по логистиката.
(6) Водачите на машините, които трябва да извеждат машините, се допускат в парка след представяне на пътните листове.
(7) До машините и другата техника, които се намират в парка, се допускат само лицата, на които те са зачислени.
(8) Лицата, които не са от състава на поделението, се допускат в парка само с разрешение на командира (началника) на поделението, като задължително се придружават.
(9) Редът за излизане на машините и другата техника при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност се определя с отделен план.

Чл. 448.
(1) Съхранението и раздаването на ключовете за запалване на двигателите на машините, за люковете на машините, за парковите помещения и за вратите на парка се извършват по ред, който осигурява своевременното излизане на машините от парка, и изключва възможността за самоволното им използване от личния състав.
(2) Ключовете се съхраняват:
1. за завеждане на двигателите и за люковете на машините: един комплект при дежурния по парк, втори - при дежурния по рота (батальон, специални подразделения и подразделения за обслужване) в запечатан сандък заедно с пътните листове, при случай на привеждане в по-високи състояния на бойна готовност;
2. за парковите помещения и входните врати: един комплект при дежурния по парк; втори - при оперативния дежурен (дежурния по поделение) в запечатан сандък.
(3) Забранява се ключовете за завеждане на двигателите да се съхраняват от личния състав.

Чл. 449.
(1) За изпълнението на вътрешната служба в парка се назначават дежурен по парк, дневални и механик-водач (водач) на дежурния влекач.
(2) Дневалните по парк изпълняват дежурството на входа на парка, а по време на работа - и в района на парка.
(3) Постоянните паркове в поделенията може да се охраняват през деня от дневални по парк, а през нощта - от караул (патрул) и/или чрез предварително изградени сигнално-охранителни системи.
(4) Полевите паркове извън поделението (по време на занятия, учения, мисии и операции) се охраняват денонощно от часови (патрулен) съгласно таблицата за постовете, утвърдена от командира (началника) на поделението.
(5) Пожарната безопасност на парковете се организира в съответствие с приетите нормативни и вътрешноведомствените документи.

Чл. 450. Редът за запечатване (пломбиране) на всички складове, на бойната и другата техника се уточнява от командира (началника) на поделението.

Част трета
ВОЙСКОВА СЛУЖБА В ОСОБЕНИ СЛУЧАИ

Глава единадесета
ВОЙСКОВА СЛУЖБА ПРИ РАЗПОЛАГАНЕ НА ВОЙСКИТЕ И СИЛИТЕ ИЗВЪН ПОДЕЛЕНИЯТА

Раздел I
Разполагане в полеви условия

Чл. 451.
(1) Районът на лагера при разполагане на войските и силите извън територията на поделението се определя след съгласуване с местните органи на властта с писмена заповед на командира (началника) на поделението.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:
1. границите на лагера;
2. разполагането на подразделенията и битовото им устройване;
3. организацията и реда за изпълнение на вътрешната и караулната служба;
4. разпределението на времето и организацията на учебния процес;
5. мерки за опазване на околната среда.
(3) Със заповедта по ал. 1 се определят охраната и отбраната на войсковия район на поделението за времето, през което личният състав на поделението е извън него (при извеждане на целия личен състав).
(4) Забранява се организирането на лагери в райони и настаняването на войските в населени пунктове, които не отговарят на санитарно-епидемиологичните изисквания.
(5) На личния състав се забранява да напуска без разрешение определените граници на лагера.

Чл. 452.
(1) Условия и ред за устройване на лагери:
1. фронтът на лагера се разполага обратно на посоката на преобладаващите за района ветрове;
2. районът на лагера да не се пресича от пътища на държавната пътна мрежа и да отстои от тях най-малко на 40 м;
3. районът на лагера се оборудва със средства за защита от гръмотевици и за гасене на пожар;
4. в дълбочина лагерът се разделя на полоси чрез три успоредни на фронта линии - предна, средна и задна, като разстоянието между тях в дълбочина се определя от начина на разположение на палатките, временните постройки и тяхното оборудване;
5. дълбочината на района на лагера се ограничава с прокарването на тилов път, обозначен с необходимите пътни знаци за движение на колесните и верижните машини на поделението;
6. перпендикулярно на фронта районът на лагера се разделя с линии, разграничаващи батальоните и специалните подразделения;
7. участъкът от района на лагера, ограничен от предната линия на неговия фронт до тиловия път в дълбочина и разграничителните линии между батальоните, получава наименованието на този батальон (подразделение), който е разположен в него;
8. пред предната линия на подходящо място се поставя пилон за издигане на националното знаме и се определя мястото за провеждане на развод на денонощния наряд;
9. в първата полоса (между предната и средната линия) се разполагат палатките на подразделенията по реда на техните номера, за военнослужещите жени се оборудват отделни палатки;
10. във втората полоса (между средната и задната линия) се разполагат палатките на щаба на поделението, медицинският пункт, полевият продоволствен пункт и столовата;
11. в третата полоса (между задната линия и тиловия път) се разполагат отходните места (тоалетните) и полевите бани, които се обозначават и осветяват, както и складовете, работилниците и другите осигуряващи елементи на лагера (за военнослужещите жени се оборудват отделни отходни места (тоалетни) и полеви бани);
12. парковете се разполагат между задната линия, тиловия път и фланговете на лагера или пред фронта на лагера;
13. спортните площадки и площадките за спортни игри се разполагат пред предната линия;
14. при необходимост се определя място за открита сцена с места за личния състав пред нея за провеждане на културни мероприятия.
(2) Складовете за боеприпаси и взривни вещества се разполагат извън границите на лагера.

Чл. 453. В зависимост от особеностите на местността могат да се допуснат следните отклонения при построяване на лагера (гарнизона):
1. фронтът на лагера да бъде построен не по права линия;
2. интервалите между подразделенията да бъдат увеличавани или намалявани;
3. парковете да се разполагат извън границите на лагера.

Чл. 454.
(1) При построяване на палатки (помещения, землянки, иглу) за настаняване на личния състав от ротата в района на лагера се изпълняват следните изисквания:
1. палатките се устройват по фронта на ротата по 3 или 2 гнезда; разстоянието на гнездото на палатката е 5 м на 5 м; разстоянието по фронта между основите на същите гнезда е 2,5 м, а в дълбочина - 5 м;
2. подът на палатките (землянките) се застила с постеля от слама, шума, клонки и др. и се вземат необходимите мерки за отводняване;
3. вътрешното пространство в палатките (землянките) се оборудва еднообразно, като се устройват полеви закачалки за дрехите, снаряжението, сухарните торби, противогазите и други;
4. в междината между втория и третия батальон на линията на първия ред палатки се построява палатка за знамето на поделението;
5. зад палатката за знамето, на линията на втория ред палатки, се построява палатка за дежурния по лагер и помощника му;
6. в първата полоса зад палатките на ротите се разполагат палатките (помещенията) за съхраняване на оръжие, като близо до тях се оборудват и места за почистването му;
7. зад палатките за съхранение на оръжието се разполагат резервоарите за вода и умивалниците;
8. палатките за отдих и занимания на личния състав се построяват на линията на задните редове на палатките на ротите;
9. палатките за караула се построяват във втората полоса;
10. военнослужещите от офицерския състав се настаняват от един до двама в палатка или по двама до трима в помещение в случаите, когато в района на лагера има предоставена сграда;
11. военнослужещите от сержантския състав се настаняват от четирима до шестима в палатка или помещение в случаите, когато в района на лагера има предоставена сграда;
12. военнослужещите от войнишкия състав се настаняват в палатките по щата;
13. личните вещи и бельото на военнослужещите се съхраняват в раниците им.
(2) При необходимост в палатките (землянките) се устройват землени огнища или се използват окопни печки.
(3) Забранява се на личния състав да спи извън палатките (землянките).

Чл. 455.
(1) На всяка рота се определят:
1. места за построяване на палатките (землянките) за личния състав;
2. палатка (землянка) за денонощния наряд;
3. палатка за главния сержант на ротата, която служи и за канцелария на ротата;
4. място за строяване на ротата;
5. сборен пункт на ротата при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност;
6. място за изграждане на сенник за дневалния на пост;
7. тип на укритията за личния състав и места за тяхното изграждане;
8. места за провеждане на занятия;
9. място за походната библиотека;
10. място на пирамидите за стрелково оръжие;
11. място (парк) за материалната част и техниката;
12. място (палатка) за съхраняване на ротното имущество;
13. вид и място за разполагане на полевата кухня и столова;
14. място за миене;
15. място за тютюнопушене;
16. противопожарно табло;
17. площадка за построяване на отходното място (тоалетни) за ротата;
18. площадка за отпадъци.
(2) Във всяка палатка, помещение и землянка (иглу) на ротата се назначава старши, който отговаря за вътрешния ред, а при разполагане в сгради и в близост до населено място - и за опазване на имота на собственика.
(3) Сенниците за дневалните на пост се поставят на предната линия за построяване на палатките на десния фланг на всяка рота, а сенникът на лeвофланговата рота - на левия й фланг.

Чл. 456. Организацията за изпълнение на службата от денонощния наряд в ротата, както и изпълнението на функционалните задължения на длъжностните лица от него се извършват при условията и по реда съгласно този устав и при спазване на следните особености:
1. дежурният и дневалните по рота (батарея, звено) носят службата, въоръжени както длъжностните лица по караулната служба;
2. дежурният по рота (батарея, звено) при сигнал или по заповед на дежурния по лагер се явява на линия, която се намира на една крачка пред сенника на дневалния на пост;
3. дневалните се назначават на три смени:
а) смяната на пост стои на предната линия под и около изградения сенник;
б) втората смяна охранява района на ротата;
в) третата смяна почива;
4. дневалните на пост предават на глас заповедите на дежурния по лагер на съседните дневални на пост, както и на военнослужещите, които се намират в палатките;
5. дневалните на пост предават на глас заповедта на дежурния по лагер за извикване на дежурните по рота (батарея, звено) на линия, например: Дежурният по първа рота, на линия" или "Дежурните по рота, на линия";
6. след подаване на сигнала "Отбой" до подаване на сигнала "Ставане" командата по т. 5 за извикване на дежурните по линия не се предава на глас.

Чл. 457.
(1) Въоръжението и техниката на подразделенията, разположени в полеви условия, се разполагат в парка и се покриват с калъфи или брезенти.
(2) Вътрешният ред в парка се организира от командира (началника) на поделението с писмена заповед.

Чл. 458.
(1) Водата за пиене и за приготвяне на храната се взема само от предварително проверени закрити водоизточници (сонда или др.).
(2) Вода от открити водоизточници по ал. 1 се използва само по изключение.
(3) Когато водоизточниците по ал. 1 и 2 се намират извън района на лагера, те се охраняват от часови.
(4) Военнослужещите са длъжни да носят винаги със себе си манерки, пълни с прясна вода за пиене.
(5) Вода за миене, къпане и пране може да се използва и от естествени водоизточници (река, извор, чешма, кладенец и др.).
(6) На определените места за миене, къпане и пране се осигурява отвеждане на използваната вода.
(7) Къпането и прането на военнослужещите освен на определените за тази цел места може да се извършват и в полевите автобани или обществените бани на близките населени места.
(8) При къпането на военнослужещите в открити водоизточници командирът (началникът) на поделението назначава дежурен офицер, дежурни спасители и медицинско лице.

Чл. 459. Тютюнопушенето в района на лагера се разрешава само на определените и оборудвани за тази цел места.

Чл. 460. Отпадъците в района на лагера се събират и се извозват на определени за целта места.

Чл. 461. Полите на палатките могат да се повдигат, когато температурите и времето позволяват това.

Чл. 462. Пътищата и пътеките между палатките се поливат с вода при сухо и горещо време.

Чл. 463.
(1) Командирът (началникът) на поделението назначава дежурен по полеви продоволствен пункт, който изпълнява задълженията на дежурен по хранителен блок в лагера (когато храненето е организирано от поделението).
(2) Когато личният състав се храни от фирма, се спазват клаузите по договора със съответната фирма.

Чл. 464.
(1) При построяването на полевия продоволствен пункт на лагера се определят:
1. място за полевите кухни и за транспортните средства;
2. място за огнище;
3. място за съхраняване на съдовете с вода;
4. площадка за почистване и измиване на зеленчуците, снабдена с отводнителен канал и яма за използваната вода;
5. площадка за измиване на съдовете, снабдена с отводнителен канал и яма за използваната вода;
6. място за съхраняване на чистите съдове;
7. място за съхраняване на инвентара към кухнята (черпаци, ножове, дъски за обработване на зеленчуци, месо и др. );
8. място за раздаване на готовата храна;
9. място за раздаване на вода;
10. място за предаване и приемане на хранителните продукти;
11. площадка за горивните материали (дърва или промишлен газьол);
12. съдове за отпадъци.
(2) Районът на полевия продоволствен пункт и определените в него места се обозначават с табелки.
(3) Забранява се влизането в района на външни лица, които не са от състава на полевия продоволствен пункт.

Чл. 465. Храната се приготвя съгласно меню-разкладката за деня при спазване изискванията за отчет на материалните средства.

Чл. 466.
(1) Медицинското осигуряване на военнослужещите в района на лагера се извършва при условията и по реда, уточнени в този устав.
(2) Нуждаещите се от медицинска помощ военнослужещи се изпращат в полевия медицински пункт или в медицинско заведение в най-близкото населено място.

Чл. 467.
(1) Разпределението на времето в района на лагера се определя със заповед на командира (началника) на поделението.
(2) Закуската, обядът и вечерята се провеждат съгласно този устав от длъжностните лица в полевия лагер.

Чл. 468.
(1) Храненето на военнослужещите в района на лагера се извършва в полевата столова по ред, определен от командира.
(2) Командирът и неговите заместници или началникът на лагера ежедневно контролират организацията на храненето на личния състав.

Чл. 469.
(1) Командирите (началниците) са длъжни да контролират и изискват спазване на санитарно-хигиенните изисквания при приготвянето на храната и поддържането на съдовете в полевите продоволствени пунктове.
(2) Казанчетата за храна на ротите (батареите, звената) се почистват веднага след хранене и се измиват с вряла вода или се обеззаразяват в полевия продоволствен пункт преди следващото получаване на храната.
(3) Командният състав на ротата (батареята, звеното) е длъжен своевременно да проверява наличието и измиването на съдовете и приборите за хранене.

Чл. 470. Организацията за изпълнение на службата от денонощния наряд в лагера, както и изпълнението на функционалните задължения на длъжностните лица от него се извършват при условията и по реда съгласно този устав и при спазване на следните особености:
1. началникът на лагера със заповед назначава само дежурен по лагер, чиито задължения са като тези на оперативния дежурен (дежурния по поделение);
2. дежурният по лагер е пряк началник на останалите длъжностни лица от денонощния наряд;
3. разводът на денонощния наряд се извършва в определените от началника на лагера време и място от дежурния по лагер.

Чл. 471.
(1) Вечерната проверка в района на лагера се провежда по команда (сигнал) на дежурния по лагер (лагерен сбор) "Към вечерна проверка пристъпи!".
(2) Подразделенията се строяват на своите предни или странични линии.
(3) Дежурните по роти (освен левофланговия) застават на десния край на ротата си на една крачка разстояние пред дневалния на пост, а дежурният на левофланговата рота застава на левия й фланг.
(4) След провеждане на вечерната проверка дежурният по лагер (лагерен сбор) командва: "МИРНО!", а след командата "Свободно" - "ПО ПАЛАТКИТЕ (ПОМЕЩЕНИЯТА)!".
(5) След подаване на сигнала "Отбой" дежурните по роти се явяват на рапорт при дежурния по лагер.
(6) При лошо време дежурният по лагер (лагерен сбор) има право да разреши вечерната проверка да се проведе по палатките (помещенията).

Чл. 472. Останалите дейности, отнасящи се до войсковия ред в района на лагера, се извършват в съответствие с правилата, определени за тяхното настаняване.

Чл. 473. При напускане районът на лагера задължително се почиства.

Раздел II
Разполагане в учебни центрове и лагери

Чл. 474. Поделенията (подразделенията) се извеждат в учебни центрове (лагерни сборове) в съответствие с плана за бойната подготовка или по разпореждане на старшите командири (началници).

Чл. 475. Вътрешната служба в поделенията, когато те се намират в учебни центрове (лагерни сборове), се организира в съответствие с общите положения на тази глава и изискванията по този устав.

Чл. 476.
(1) Когато в учебния център (лагерни сборове) са изведени подразделения от различни поделения, старшият командир (началник) със заповед назначава началник на учебния център (лагерния сбор).
(2) Началникът на учебния център (лагерния сбор) е пряк началник на личния състав от всички поделения в учебния център (лагера) и изпълнява задълженията на командир (началник) на поделение.
(3) Началникът на учебния център (лагерния сбор) отговаря за:
1. организацията и провеждането на занятията по бойната подготовка;
2. военната дисциплина;
3. вътрешния ред в лагера;
4. логистичното осигуряване на лагера;
5. организацията на храненето в лагера;
6. хигиенното обслужване в лагера.
(4) Началникът на учебния център (лагерния сбор) със своя заповед назначава състава на денонощния наряд, длъжностните лица и реда за изпълнение на дежурствата от военнослужещите от поделенията.
(5) Организацията за изпълнение на службата от денонощния наряд в учебния център (лагерен сбор), както и функционалните задължения на длъжностните лица от него се изпълняват в съответствие с особеностите на тази глава и изискванията по този устав.

Чл. 477.
(1) В денонощния наряд със заповед на началника на учебния център (лагерния сбор) се назначава дежурен по учебен център (лагерен сбор), чиито задължения са като тези на оперативния дежурен (дежурния по поделение).
(2) За изпълнението на вътрешната служба се назначава денонощен наряд.
(3) Разводът на денонощния наряд се извършва в определеното от началника на учебния център (лагерен сбор) време.

Глава дванадесета
ВОЙСКОВА СЛУЖБА ПРИ РАЗПОЛАГАНЕ НА ВОЙСКИТЕ И ОХРАНА ПО ВРЕМЕ НА МИСИИ И ОПЕРАЦИИ

Раздел I
Разполагане в условия съгласно клаузите и договореностите между страните, участващи в мисията (операцията)

Чл. 478. Войсковата служба в района за разполагане на контингент (формирование) е денонощна войскова дейност, осигуряваща необходимите условия за живот, войскови ред и готовност за изпълнение на бойните задачи.

Чл. 479. Организацията на войсковата служба в района за разполагане на контингента се регламентира със заповед или разпореждане на националния командир на контингента (командира на формированието).

Чл. 480.
(1) Извеждането, разполагането и настаняването на българския военен контингент (формирование) в района на мисията или операцията се извършват съгласно разработените национални и коалиционни планове.
(2) Личният състав на българския военен контингент се настанява в район за настаняване, определен с техническото споразумение между страните участнички в мисията или операцията.
(3) Забранява се самоволното преместване на личния състав от определената му за настаняване сграда (къща, помещение, контейнер, палатка) в друга.

Чл. 481.
(1) Националният командир на контингента (командирът на формированието) извършва оглед на сградите (къщите, помещенията, контейнерите, палатките), навесите и площадките, определени за разполагане на подразделението (формированието).
(2) Личният състав и техниката на контингента (формированието) се разполагат съгласно действащите стандартни оперативни процедури за конкретната мисия или операция.

Чл. 482. Оръжието и боеприпасите се съхраняват в помещенията, в които е настанен личният състав, съгласно действащите стандартни оперативни процедури за конкретната мисия или операция.

Чл. 483. Организацията за изпълнение на службата от денонощния наряд в района за разполагане на българския военен контингент (формирование), както и задълженията на длъжностните лица от него се изпълняват в съответствие с особеностите на мисията или операцията и изискванията на действащите стандартни оперативни процедури за конкретната мисия или операция.

Раздел II
Сдаване и приемане на службата в района на мисията (операцията)

Чл. 484. Системата на развръщане на контингента (формированието) в района на мисията (операцията) включва запознаване със: границите на лагера (района за разполагане); разполагането на формированията и битовото им устройване; организацията на войсковата служба, правилата за носене на униформата и взаимоотношенията с останалия личен състав в района на базата (лагера).

Чл. 485. Бойните задачи на контингента се поставят от старшия началник в района на операцията и се конкретизират за всяко подразделение (формирование).

Чл. 486. Дейността по приемането и сдаването на службата между контингентите (формированията) включва усвояване на процедурите по ръководството на текущите действия, планиране на бъдещите операции и системата за донесения в хода на операцията и се осъществява чрез подписването на акт за приемане (сдаване ) в съответствие с чл. 12.

Чл. 487. Контингентът (формированието) е в състояние на готовност за изпълнение на оперативните задачи след изучаване на обстановката, степените на готовност, основните оперативни мероприятия, процедурите за взаимодействие (съвместните действия) в хода на операцията и усвояване на основните прийоми на действия.

Чл. 488. Срокът за приемане и сдаване на войсковата дейност в района на мисията (операцията) се определя със заповед на министъра на отбраната за ротация.

Раздел III
Ред за разполагане и настаняване на подразделението (формированието) в населено място или при други условия

Чл. 489.
(1) Подразделенията (формированията) от състава на Българската армия, участващи в мисии (операции) извън територията на страната, се разполагат и настаняват съгласно договореностите между правителствата на Република България с водещата нация в района на мисията (операцията) и легитимното правителство на страната домакин.
(2) Районът на лагера (базата) при разполагане на подразделенията (формированията) се съгласува с легитимното правителство на страната домакин и се определя със заповед на министъра на отбраната на Република България.
(3) При несформирано правителство на страната домакин дейността по разполагането и настаняването в района на мисията (операцията) се определя от командващия операцията и се основава на заповед на министъра на отбраната на Република България.

Чл. 490.
(1) Условията и редът за устройване в лагер (база) на подразделенията (формированията) се основават на стандартните оперативни процедури на коалицията за конкретната мисия или операция.
(2) При самостоятелно организиране и провеждане на операция от подразделения (формирования) на Българската армия дейността по устройване на лагер (база) се основава на националните особености и изискванията в този устав, съобразени с конкретните условия.

Чл. 491. При устройването на лагер (база) за разполагане на подразделения (формирования) се определят начините и способите за формиране на: щаб на формированието; работно място за националния елемент; тактически оперативен център (ТОЦ); комуникационно-информационен възел (КИВ); столова; медицински пункт; пожарна с противопожарна команда; клуб (игрална зала, кафене, интернет център и библиотека); спортен салон.

Чл. 492. В района на лагера (базата) се обособява зона за разполагане на хранилища (складове), работилници и други логистични елементи.

Чл. 493. Oборудването на вертолетна площадка в района на лагера (базата) се основава на плана за провеждане на операцията.

Чл. 494. Мероприятията по бойното осигуряване и оборудване на лагера (базата) се основават на оперативен план за развръщане.

Чл. 495. За осъществяване на управлението в района на лагера се изгражда единна комуникационно-информационна система по единен план след съгласуване с представители на водещата нация в зоната на операцията по отношение на електромагнитната съвместимост на средствата. Комуникациите с националното командване са национална отговорност.

Глава тринадесета
ОСОБЕНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

Раздел I
Охрана на военни обекти с професионална охрана или с външни охранителни фирми

Чл. 496.
(1) За охрана на поделения и други обекти във въоръжените сили може да се назначава охрана от военнослужещи, от граждански лица - охранители на щат в поделението или от външни охранителни фирми, отговарящи на Закона за частната охранителна дейност.
(2) Ръководството на професионалната охрана се осъществява от командирите (началниците) на тези поделения, в които по щат има такава охрана.
(3) На гражданските лица, назначени на длъжност охранители, се осигурява камуфлажно облекло за носенето на службата.
(4) Редът за обучението на професионалната охрана се определя и ръководи от командира (началника на щаба) на поделението.
(5) Редът за организиране, ръководство и контрол на охраната с външни охранителни фирми се определя съгласно действащото законодателство.

Чл. 497.
(1) Охраната на обектите се организира и изпълнява в съответствие с изискванията по този устав и правилата, утвърдени от командирите (началниците).
(2) Правилата по ал. 1 имат следните раздели:
1. общи положения;
2. права и задължения на охранителите;
3. особености на охраната при използване на технически средства за охрана;
4. ред за допускане до охраняваните обекти;
5. ред за проверка на носенето на службата от професионалната охрана (външната охранителна фирма);
6. ред за използване на оръжието.

Раздел II
Охранителна дейност с използване на технически средства

Чл. 498.
(1) За повишаване на сигурността и надеждността на охраната на военните обекти и намаляване на личния състав на караула се използват технически средства за охрана (сигнализация) - охранителна, алармена, противопожарна и гасителни системи.
(2) Сигурността и надеждността се постигат чрез: правилно подбиране на системите за охрана и използването им в съчетание с инженерни заграждения; скрития характер на провежданите мероприятия при устройването на средствата за охрана; качествен монтаж; редовно обслужване и контрол за тяхното състояние; бдителни и своевременни действия на личния състав на караула и противопожарната команда при сработването им.

Чл. 499.
(1) Обектите освен с технически средства за охрана и сигнализация се охраняват и с тревожни групи, и с поставянето на часови на места, които изискват постоянно наблюдение и усилена охрана.
(2) Тревожната група е в състав: началник на групата (началник на караула), оператор, специалист по техническите средства за охрана (сигнализация), шофьор и лек автомобил с повишена проходимост.
(3) Редът за охрана и действията на тревожната група се определят от длъжностните лица, които имат право да утвърждават разписанието на караулите, и се разработват в правила.
(4) Часовият на пост при обект, обзаведен с технически средства за охрана (сигнализация), носи службата по начините, конкретизирани в правилата.
(5) При организирането на охраната на тези обекти чрез патрулиране на часовия се определя за охрана участък с дължина до 3 километра.

Чл. 500.
(1) Редът за работа и обслужване на техническите средства за охрана (сигнализация) се определят от правила за работата, технически описания и ръководства за експлоатация.
(2) Приемателната апаратура на средствата за охрана (сигнализация) се извежда при оперативния дежурен (дежурния по поделение), караулното помещение или в специално предназначена за целта стая.
(3) За поддържане в изправност на апаратурите командирът (началникът) на поделението (началникът на военния обект) със заповед назначава обслужваща група.
(4) Личният състав на групата се допуска в охраняваните обекти по определения ред.
(5) Обектите се осигуряват с противопожарна сигнализация и гасителна инсталация в съответствие с нормативните изисквания.

Чл. 501.
(1) Помощник-дежурният по поделение, помощник-началникът на караула (операторът) по техническите средства за охрана, противопожарна сигнализация и гасителна инсталация са подчинени на оперативния дежурен (дежурния по поделение) и на началника на караула и са длъжни:
1. да знаят кои обекти са осигурени с технически средства за охрана (сигнализация), местонахождението и особеностите на охраната на тези обекти;
2. да приемат при смяната документацията, да проверяват изправността, а при необходимост - и функционирането на техническите средства, и да доложат за това на старшия си началник;
3. да държат постоянно под наблюдение приемателната апаратура за охрана (сигнализация), да водят дневника по контрола на функционирането на техническите средства за охрана (сигнализация); при излизането им от строя незабавно да докладват на оперативния дежурен (дежурния по поделение и началника на караула) и да вземат мерки за отстраняване на неизправностите;
4. да проверяват с разрешение на оперативния дежурен (дежурния по поделение) или началника на караула състоянието на средствата за охрана (сигнализация) на обектите.
(2) По време на почивката на помощник-дежурния по поделение (помощник-началника на караула), оператора по техническите средства за охрана и охранителната сигнализация апаратурата се контролира от оперативния дежурен (дежурния по поделение), от началника на караула или по негова заповед - от един от разводачите.

Чл. 502. В плана за дейността на оперативния дежурен (дежурния по поделение) и на началника на караула, както и в таблицата за постовете (освен общите задължения) се посочват задълженията и редът за действие на длъжностните лица при приемането на дежурството и сдаването на осигурените с технически средства за охрана (сигнализация) обекти, за тяхната проверка, както и при задействането на тези средства и излизането им от строя.

Чл. 503.
(1) Когато се приема под охрана обект, осигурен с технически средства за охрана (сигнализация), оперативният дежурен (дежурният по поделение), началникът на караула (техните помощници или разводачи) лично приемат обекта и заедно с помощник-началника на караула (оператора) по техническите средства за охрана проверяват изправността на средствата за охрана (сигнализация) - охранителната, алармената, противопожарната и гасителната система. След това се задействат средствата за охрана (сигнализация), а началникът на караула записва това в постовата ведомост (приложение № 24). След отваряне на обекта и отбелязване на това в постовата ведомост средствата за охрана и охранителна сигнализация могат да се изключат.
(2) Техническите средства на противопожарната сигнализация и гасителната инсталация се поддържат включени денонощно, което се потвърждава чрез записване при смяна на длъжностните лица.
(3) При наличие на изградена интегрирана алармена система ежедневно се разпечатва "Сведение за състоянието на обектите през периода от .... (ден/час) до ....... (ден/час)" съгласно приложение № 34.
(4) Сведението по ал. 3 се подписва от стария и от новия дежурен по поделение (началник на караул) и се прилага към рапорта (постовата ведомост) на оперативния дежурен (дежурния по поделение или началника на караула), резолира се от командира (началника) на поделението и се пази в архив 5 години.

Чл. 504.
(1) При задействане на техническите средства за охрана (сигнализация) дежурният по поделение и началникът на караула действат съгласно правилата.
(2) При излизане от строя на техническите средства за охрана (сигнализация) оперативният дежурен (дежурният по поделение) и началникът на караула незабавно докладват на по-старшия си началник и усилват охраната на обектите в съответствие с плана.

Чл. 505. Документацията на помощник-дежурния по поделение и на помощник-началника на караула (оператора) по техническите средства за охрана се състои от: план за приемане под охрана и сдаване на охраняваните обекти; план за осъществяване на контрола на апаратурата и особеностите за действие при задействане или изключване на сигнализацията на всеки обект; списък на охраняваните обекти, осигурени с технически средства за охрана (сигнализация), в който се посочват номерът на поста, наименованието на обекта, времето за отваряне и затваряне; дневник за контрол на функционирането на техническите средства за охрана (сигнализация), в който се вписват наименованието на обекта, времето на приемане под охрана и на сдаване на обекта, техническото състояние на монтираните средства, времето на проверката за функционирането и бележки за тяхното състояние и ръководства за експлоатация на монтираните на обектите технически средства за охрана (сигнализация) - охранителна, алармена, противопожарна и гасителна система.

Раздел III
Охрана (ескорт) на военен транспорт с отбранителни продукти, превозвани с железопътен, воден, въздушен и автомобилен транспорт

Чл. 506.
(1) Охраната и отбраната на военните транспорти с отбранителни продукти се осъществяват от караули, назначени от поделенията, отговарящи за продуктите.
(2) Личният състав за охрана на военен ешелон е в състав:
1. до 4 души - когато превозът се извършва с от 1 до 7 вагона;
2. до 8 души - когато превозът се извършва с от 8 до 14 вагона;
3. до 12 души - когато превозът се извършва с 15 и повече вагона.
(3) При превозване на въоръжение и боеприпаси за началник на караула се назначава офицер или сержант.
(4) Караулът носи службата без смяна от пункта на товаренето (изпращането) до определения краен пункт за получаване.
(5) Караулът се разполага в покрит товарен вагон (корабно помещение, летателен апарат) за придружаване.

Чл. 507. На военнотранспортните органи се разрешава да настаняват в един вагон (корабно помещение, кабини или летателен апарат) няколко караула, които се движат в едно направление. В този случай той назначава един от началниците на караули за старши. При необходимост от по-нататъшно превозване на товарите в различни направления с разпореждане на военнотранспортните органи се предоставят необходимият брой обзаведени покрити вагони (корабни помещения, летателни апарати) за разполагане на караулите. Разполагането на часовите по време на движение на влака (кораба), усилването на охраната на военните товари по време на престоите и смяната на часовите се извършват както при ешелоните.

Чл. 508. При охраната на военните товари, които се превозват с въздушен транспорт, часовите по време на полета се разполагат в кабините, а на аерогарата (на летището) - до летателния апарат.

Чл. 509. Началникът на караула получава от поделението:
1. заповед за командировка;
2. удостоверение по определения образец за назначаването му за началник на караула, заверено от заместник-командира (началника на щаба) на поделението, и списък на личния състав на караула с посочване на вида и номерата на оръжието;
3. оръжие и боеприпаси към него;
4. постова ведомост (приложение № 24), заверена с печат и с подписа на длъжностното лице от поделението;
5. дневни пари;
6. съдове за хранене и за съхраняване на питейна вода;
7. свързочни средства, сигнални флагчета и фенери;
8. военнопревозни документи за връщане в поделението.

Чл. 510.
(1) Дежурният по поделение приема караула от старшия, назначен за неговите подготовка и инструктаж. Преди изпращане на караула от поделението той проверява състава и осигуряването на караула, дали знае своите задължения, състоянието на оръжието и боеприпасите, външния вид на всеки караулен.
(2) За готовността на караула оперативният дежурен (дежурният по поделение) докладва на началника на щаба (командира) на поделението.
(3) Командирът (началникът) или началникът на щаба на поделението преглежда караула, проверява осигуряването му, инструктира началника на караула и осигурява своевременното пристигане на караула на мястото за приемането на товарите, като в необходимите случаи отделя транспорт за неговото транспортиране.

Чл. 511. Изпращачът на товара е длъжен да посрещне караула, пристигнал за охрана на товарите по време на движението, и да осигури настаняването на личния му състав.

Чл. 512. Началникът на караула се подчинява на военно-транспортните органи по време на движението и на офицера, придружаващ товарите. Началникът на караула на транспортен кораб е подчинен и на военния комендант на кораба, а когато той отсъства - на капитана на кораба (по въпросите за реда на кораба, при аварии и кризисни ситуации).

Чл. 513. Освен изпълнението на общите задължения, предвидени в този устав, началникът на караула е длъжен:
1. да се явява при изпращача на товарите заедно с караула не по-късно от 3 часа преди товаренето и да представи удостоверение за назначаването си за началник на караула;
2. да получава от изпращача на товарите два екземпляра описи на вагоните (корабните помещения, летателните апарати) и отделните товари на платформите и в откритите вагони (на палубата на кораба) с отбелязване в описите за поставяне на товарите в транспортно положение, таблицата за постовете, правилата и разпорежданията за характера на товарите, условията за превозването и сдаването им;
3. да приема от изпращача на товарите или от стария караул вагоните (корабните помещения, летателните апарати) по опис, като провери съответствието на номерата и броя на вагоните (корабните помещения, летателните апарати), посочени в описа; чрез външен преглед да провери: състоянието на вагоните (корабните помещения, летателните апарати), дали са затворени вратите, люковете, бордовете; съответствието на пломбите с контролните знаци, определени от изпращача в таблицата за постовете, товарите, които се превозват на платформи и в открити вагони (на палубата на кораба, в кабините на летателните апарати); да приема по броя на пакетите (бойната техника по брой), като провери чрез външен преглед състоянието, покриването, здравината на опаковката и закрепването на товарите;
4. да инструктира личния състав на караула за реда и особеностите на предстоящата охрана на товарите, както и за спазването на мерките за безопасност по време на движението;
5. да поставя часови съгласно таблицата за постовете и да определя реда за смяната им;
6. да усилва при необходимост охраната на транспорта по време на престоите на влака (кораба, летателния апарат);
7. да следи за спазването на определените правила за превозване на товарите;
8. да докладва на военнотранспортните органи лично или по телефона (телекса, факса) за инцидентите, нарушаването на правилата за превозването, за задържанията по пътя, за необходимостта от получаване на продукти и средства за осветяване, за пристигането на транспорта в определения пункт и за сдаването на товарите на получателя;
9. да не допуска външни лица да пътуват в охраняваните вагони, на палубите, в корабните помещения, в кабините на летателните апарати освен длъжностните лица от транспорта, когато имат разрешение от военнотранспортните органи;
10. да допуска под наблюдение на часовия работниците от транспорта за преглед и ремонт на охраняваните вагони; на кораба - за преглед на корабните помещения, палубните механизми и закрепването на товарите; в летателните апарати - за преглеждане на кабините, механизмите за закрепването на товарите; да проверява документите на получателя на товарите и да му сдава по опис (по пломбите на изпращача) вагоните (корабните помещения, кабините на летателните апарати) и под брой товарите, превозвани на платформи и в открити вагони (на палубите на кораба, в кабините на летателните апарати), а бойната и другата техника - по брой; един екземпляр от описа, подписан от получателя и заверен с печат, да задържа у себе си;
11. да следи при промени във влаковата композиция всички охранявани вагони да бъдат включени в нея;
12. да приема от транспортните работници по опис и срещу подпис (след превозването да сдава) подвижното военно оборудване;
13. да поддържа вагона (корабното помещение, кабината на летателен апарат) за караула в ред и чистота и да осигурява пожарната безопасност.

Чл. 514. При възникване на пожар, застрашаващ безопасността на движението (полета) или опазването на товарите, началникът на караула трябва да предприеме необходимите мерки за ликвидиране на пожара. Когато това не може да се направи със силите на караула и влаковата бригада (корабния екипаж, екипажа на летателния апарат), началникът на караула чрез военнотранспортните органи, а където няма такива - чрез началника на гарата (пристанището, аерогарата, кораба), извиква необходимата помощ.

Чл. 515.
(1) При откачване на вагон от ешелона вследствие на техническа неизправност, а също и при принудително разтоварване на товара началникът на караула е длъжен да състави акт в два екземпляра и да го завери при военнотранспортните органи или началника на гарата, да назначи двама караулни за охрана на откачения вагон или разтоварения товар, да предаде на по-старшия от тях един екземпляр от акта, да го инструктира за реда на охраната и сдаването на товара в определения пункт, а също за реда за връщането в поделението и да осигури караулните с пари и храна.
(2) След пристигането в местоназначението началникът на караула връчва на получателя на товара срещу подпис втория екземпляр от акта за откачения вагон или за разтоварения товар.

Чл. 516. Забранява се на началника на караула да предава описа от охраняваните вагони (корабни помещения, летателни апарати) на когото и да било, с изключение на представителите на органите за контрол на придвижването.

Чл. 517. Командирът на поделението - получател на товара, е длъжен:
1. да осигури настаняването и почивката на личния състав от караула, а при необходимост - и санитарната му обработка;
2. да изпрати караула на гара (аерогара, пристанище) и да го отправи в неговото поделение.

Чл. 518. Началникът на караула (придружаващият офицер) има право безплатно да ползва свързочните средства на транспорта за доклади и донесения на военните коменданти по охраната и движението на транспорта. В телеграмите пред подписа си началникът на караула (придружаващият офицер) е длъжен да напише съкратения си телеграфен адрес - "Началник на караул (НК)".

Чл. 519. Заменянето на отделни лица или на целия състав на караула или усилването му се извършва по нареждане на началника на гарнизона или военния комендант на гарнизона, в който е възникнала тази необходимост.

Чл. 520. След завръщането в своето поделение началникът на караула е длъжен да доложи на началника на щаба (командира, началника) на поделението за изпълнението на задачата и за изпълнението на службата от личния състав от караула, да сдаде оръжието, боеприпасите и полученото преди заминаването имущество, да се отчете за изразходваните парични средства и продоволствие, да сдаде постовата ведомост (приложение № 24) и всички останали документи.

Чл. 521.
(1) Охраната на отбранителни продукти, превозвани с автомобилен транспорт, се организира както при превоз с железопътен транспорт. В зависимост от условията за превозването, важността и опасността на отбранителните продукти един пост може да включва до 10 автомобила.
(2) Началникът на караула е подчинен на старшия на автомобилната колона и на офицера, придружаващ транспорта, а когато не се назначава придружаващ офицер - на командира (началника) на подразделението, назначено за превозване на отбранителните продукти.
(3) По време на движението часовите се настаняват в каросериите на влизащите в състава на поста автомобили: единият - на челния, вторият - на средния, третият - на последния автомобил. По време на почивките на колоната часовите охраняват транспорта от двете страни на колоната.
(4) По време на движението и при кратките почивки часовите изпълняват службата едновременно, а при продължителни почивки - на смени. Освен изпълнението на общите задължения часовият е длъжен:
1. да следи за опазването на превозваните отбранителни продукти и води наблюдение встрани от движението;
2. да не допуска пътуването на странични лица в автомобилите;
3. да подава при необходимост определените сигнали на шофьорите на автомобилите и на началника на караула;
4. непрекъснато да наблюдава по време на почивките на колоната охраняваните отбранителни продукти, да не допуска странични лица до тях, да не разрешава пушенето и паленето на огън на разстояние, по-малко от определеното в таблицата на постовете;
5. да допуска с разрешение на началника на караула военнослужещи за извършване на ремонтни работи по автомобилите.
(5) За увеличаване на охраната и ескорт на колоната, превозваща отбранителните продукти и/или общоопасни средства, се привличат подвижни наряди на автомобили със специален режим на движение от органите на службите за сигурност.
(6) Не по-малко от 48 часа преди тръгването на колоната командирът (началникът) на поделението, отговарящо за отбранителните продукти, или командирът (началникът) на подразделението, назначено за превозване на отбранителните продукти, изготвя заявка до органите на службите за сигурност за необходимостта от ескорт.
(7) Ескортът и охраната при пренасяне на парични средства и други материални ценности на поделението се извършват по отделен план, утвърден от командира на поделението. В него се уточняват начинът, особеностите, задълженията и отговорностите на длъжностните лица, които осъществяват ескорта и охраната на финансовите средства и други материални ценности. Употребата на оръжие се допуска само в съответствие с изискванията на този устав.

Глава четиринадесета
ВЪТРЕШНА СЛУЖБА ПРИ ПРЕВОЗВАНЕТО НА ВОЙСКИ И ВОЕННИ ТОВАРИ

Раздел I
Общи положения

Чл. 522.
(1) Организираното превозване на военни поделения, подразделения, отделни команди или отбранителни продукти с железопътен, воден, въздушен и автомобилен транспорт се извършва само в обособени военни ешелони и транспорти.
(2) Командирът (началникът) на поделението със своя заповед определя условията и реда за превозването във военните ешелони и транспорти.
(3) На всеки военен ешелон, транспорт и команда се дава номер. Този номер не се изменя от пункта за товарене до крайния пункт за разтоварване, включително и при претоварване от един вид транспорт на друг.
(4) При превозването с въздушен транспорт за всеки самолет се комплектува военна команда.
(5) Военнослужещ, който е изостанал от военния ешелон (команда), е длъжен:
1. да се представи на военния комендант или на началника на гарата (пристанището, летището);
2. да уведоми военния комендант или началника на гарата (пристанището, летището) за причините, поради които е изостанал;
3. да съобщи на военния комендант или на началника на гарата (пристанището, летището) номера на военния си ешелон (командата) и фамилията на началника на ешелона;
4. да изпълнява разпорежданията на военния комендант или на началника на гарата (пристанището, летището).

Раздел II
Безопасност на движението на ешелоните и транспортите

Чл. 523. На личния състав от военния ешелон (команда) се забранява:
1. да се намесва в работата на длъжностните лица и работниците от транспорта;
2. да задържа влака (кораба, самолета) по-дълго от определеното за престоя време;
3. да се качва или да слиза преди подаването на определената за това команда;
4. да скача от транспортното средство по време на движението му;
5. да спира влака посредством внезапната спирачка, освен когато е застрашена безопасността на движението на влака или е застрашен животът на личния състав;
6. да съобщава в разговор с външни лица за наименованието на поделението, характера на превоза и местата за товарене и разтоварване;
7. да оставя на местата за товарене и разтоварване, както и във вагоните (корабните помещения, самолетите) писма от кореспонденция и други документи;
8. да стои на покривите на вагоните, платформите, спирачните площадки, на куполите на танковете, в кабините и в товарните машини;
9. да се приближава до контактния проводник на разстояние, по-малко от 2 м от контактната мрежа на електрифицираните участъци от железопътните линии;
10. да докосва металните опори и заземяващите устройства на контактната мрежа на електрифицираните участъци от железопътните линии;
11. да стои в служебните помещения на кораба, в работните места на корабния екипаж и в спасителните лодки;
12. да се качва по стените на шлюзовете;
13. да седи или да стои на вратите на вагона, както и на бордовете на кораба;
14. да използва във вагона (кораба) друго осветление и отопление освен определеното за тях;
15. да се движи без разрешение по перона на железопътната гара (района на пристанището, летището);
16. да замърсява или да пали огън в района на гарата (пристанището, летището);
17. да се навежда навън и да провесва крака и ръце през вратите и прозорците;
18. да изхвърля каквото и да било от вагоните (корабите) по време на движението им.

Чл. 524.
(1) Във военните ешелони и транспорти се забранява превозването на външни лица и товари.
(2) Длъжностни лица от транспорта, както и попътни военни команди могат да пътуват с военния ешелон само с разрешение на началника на ешелона.

Раздел III
Длъжностни лица във военния ешелон

Чл. 525.
(1) Командирът (началникът) на поделението назначава със заповед следните длъжностни лица във военния ешелон:
1. началник на ешелона;
2. заместник-началник на ешелона;
3. заместник-началник на ешелона по снабдяването;
4. помощник-началник на ешелона по бойното осигуряване;
5. лекар (медицински техник) на ешелона.
(2) Към длъжностните лица по ал. 1 се причисляват и командирите на превозваните поделения (подразделения), началниците на специалните команди и старшите на вагони, самолети, каюти или корабни помещения, които изпълняват задълженията си при условията и по реда на Наставлението за превозване на войски с железопътен и воден транспорт.
(3) Когато във военния ешелон пътува началникът на щаба на поделението, бойното осигуряване на ешелона се организира от него и в този случай помощник-началник на ешелона по бойното осигуряване не се назначава.
(4) Когато числеността на личния състав на ешелона е малка, командирът (началникът) има право да намали броя на длъжностните лица по ал. 1.

Раздел IV
Денонощен наряд във военния ешелон

Чл. 526.
(1) Денонощният наряд се назначава от командира (началника) на превозваното поделение, а когато той не пътува - от началника на ешелона.
(2) За изпълнението на вътрешната и караулната служба във военните ешелони се назначават следните длъжностни лица:
1. дежурен по военен ешелон;
2. помощник-дежурен по военен ешелон;
3. дежурни по роти;
4. дневални по вагон, салон на самолет, каюта или корабно помещение на плавателен съд;
5. дежурно подразделение (при необходимост);
6. дежурен сигналист (при необходимост);
7. караул или патрул (съгласно глава V).
(3) Началникът на щаба на поделението определя задълженията на длъжностните лица от денонощния наряд във военния ешелон.

Раздел V
Дежурен по военен ешелон

Чл. 527.
(1) За дежурен по военен ешелон се назначава военнослужещ от офицерския състав.
(2) Дежурният по военен ешелон е подчинен на началника на ешелона и на командира на превозваното поделение.
(3) На дежурния по военен ешелон са подчинени:
1. помощник-дежурният по ешелон;
2. дежурните по роти;
3. караулът;
4. дежурното подразделение (ако е предвидено);
5. старшите на вагони или помещения (каюти на плавателния съд).

Чл. 528. Дежурният по военен ешелон изпълнява задълженията на оперативния дежурен (дежурния по поделение), като освен това е длъжен:
1. да провери при приемане на дежурството:
1.1. сдаването от командирите на подразделения на отбранителните продукти за охрана от караула;
1.2. извършването на смяната на денонощния наряд;
1.3. готовността на дежурното подразделение;
1.4. наличието на личния състав чрез старшите по вагони или помещения;
1.5. организацията на противопожарната охрана;
1.6. състоянието, укрепването и маскировката на техниката на подвижния състав или на плавателния съд;
2. да присъства на смяната на караула и часовите;
3. да следи за дисциплината и реда в ешелона и за опазване на военното и транспортното имущество;
4. да обявява на командирите на подразделения и на старшите на вагони или помещения (каюти на плавателния съд) гарите (пристанищата), на които е разрешено слизането на личния състав;
5. да осигурява по време на пътуването организираното получаване и раздаване на топла или суха храна, както и необходимото гориво и свещи;
6. да не допуска до ешелона други лица освен транспортните работници, обслужващи влака (плавателния съд);
7. да следи за спазването на светомаскировката на ешелона.

Раздел VI
Помощник-дежурен по ешелон

Чл. 529.
(1) Помощник-дежурният по ешелон е подчинен на дежурния по военен ешелон.
(2) Помощник-дежурният по ешелон е пряк началник на длъжностните лица от денонощния наряд в ешелона.
(3) Когато дежурният по военен ешелон отсъства, помощник-дежурният по ешелон изпълнява неговите задължения.
(4) Помощник-дежурният по ешелон изпълнява функционалните задължения на помощник-дежурния по поделение, като освен това е длъжен да присъства при поставянето на пост на часовите от първата смяна на новия караул.

Раздел VII
Дежурен по рота

Чл. 530.
(1) Дежурният по рота е подчинен на дежурния по ешелон и на неговия помощник.
(2) На дежурния по рота са подчинени дневалните по вагони (корабни помещения).
(3) Дежурният по рота изпълнява функционалните задължения на дежурния по рота в поделението, като освен това е длъжен с разрешение на дежурния по ешелон при спиране на влака да проверява укрепването на техниката и състоянието на маскировката, както и да взема необходимите мерки за отстраняване на констатираните нередности и да му докладва.

Раздел VIII
Дневален по вагон (салон на самолет, каюта или корабно помещение на плавателен съд)

Чл. 531.
(1) Дневалният по вагон е подчинен на дежурния по рота и на старшия по вагон (самолет, корабно помещение), а там, където няма такива - на началника на военната команда.
(2) Дневалният по вагон изпълнява задълженията на дневален по рота в поделението, като освен това е длъжен:
1. да поставя подвижната стълба преди качването на личния състав и да отключва вратите на вагона (корабното помещение);
2. да прибира подвижната стълба след слизането на личния състав и да заключва вратите на вагона (корабното помещение);
3. да проверява наличието на личния състав след качването във вагона (самолета, корабното помещение) и да долага на старшия по вагон (корабно помещение) или на началника на военната команда;
4. да не разрешава на личния състав излизането от вагона (корабното помещение) до подаването на определената команда или сигнал;
5. да не разрешава на военнослужещите да излизат от вагона (корабното помещение) необлечени с определената униформа;
6. да контролира паленето и гасенето на печките и спазването на правилата за пожарна безопасност;
7. да контролира наличността и годността на водата за пиене, съхранявана в определените за това съдове;
8. да почиства вагона (корабното помещение, помещението на самолета);
9. да контролира опазването на оборудването и инвентара във вагона (каютите или корабното помещение, салона на самолета);
10. да приема (предава) и да изпълнява сигналите и командите на началника на военния ешелон (командата) и на дежурния по военен ешелон;
11. да не разрешава на военнослужещите да стоят и да се навеждат извън вагона (кораба);
12. да контролира отварянето само на посочените от началника на военния ешелон врати на вагона (кораба);
13. да контролира изхвърлянето на смет, остатъци от храна и други да се извършва само на определените за тази цел места;
14. да не допуска качването на военнослужещи върху покрива на вагоните.

Чл. 532. При необходимост във военния ешелон се определят дежурно подразделение и дежурен сигналист, които са подчинени на дежурния по военен ешелон и на неговия помощник.

Част четвърта
ГАРНИЗОННА СЛУЖБА

Общи положения

Чл. 533.
(1) Гарнизонната служба е част от войсковата служба, която се изпълнява извън военните поделения и обекти в границите на гарнизона.
(2) Гарнизонната служба осигурява спазването на военната дисциплина, правилното използване на войсковите автомобили, необходимите условия за всекидневния живот в гарнизона, подготовката и провеждането на мероприятия с участието на войски, както и охраната и отбраната на обекти с гарнизонно значение.

Чл. 534. (1) Военните поделения, подразделения и обекти, разположени постоянно или временно в населено място или на територия извън него, съставят гарнизон.
(2) В границите на един гарнизон може да се включва повече от едно населено място, имащо важно значение за стопанското и културното обслужване на поделенията от гарнизона.
(3) В състава на големите гарнизони могат да се включват поделенията, подразделенията и военните обекти от най-близките населени пунктове.
(4) Служителите от Министерството на вътрешните работи, службите за сигурност и тези на другите министерства и ведомства оказват съдействие на командирите (началниците на гарнизони) за изпълнение на военни, а при необходимост и на обществени мероприятия в рамките на гарнизона.
(5) Границите на гарнизона и гарнизонните обекти за охрана и отбрана се определят с разпореждане на началника на Генералния щаб по предложение на командващите на щабовете на видовете въоръжени сили.
(6) Разпореждането за границите на гарнизони в Република България се изготвя в началото на учебната година и се актуализира само при организационно-щатни промени в структурите на въоръжените сили. В разпореждането по ал. 5 се определят:
1. длъжностните лица, които по право са и началници на гарнизон (най-старшият по длъжност);
2. длъжностното лице, на което началникът на гарнизона е подчинен по отношение на гарнизонната служба и което осъществява контрола по организацията на гарнизонната служба.
(7) Началникът на гарнизона организира гарнизонната служба в гарнизона и със своя заповед назначава военния комендант на гарнизона.

Чл. 535. Отговорност за състоянието на гарнизонната служба в подчинените войски носят и преките началници.

Чл. 536. Началникът на Генералния щаб на Българската армия контролира организацията на гарнизонната служба.

Глава петнадесета
ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ГАРНИЗОННАТА СЛУЖБА В ГАРНИЗОНА

Чл. 537. Длъжностни лица по гарнизонната служба в гарнизона са:
1. началникът на гарнизона;
2. военният комендант на гарнизона;

Чл. 538.
(1) Началниците на гарнизони се определят от началника на Генералния щаб на Българската армия по предложение на командващите на видовете въоръжени сили.
(2) Началникът на Софийския гарнизон се назначава със заповед на министъра на отбраната на Република България.
(3) Началникът на гарнизона се обявява поименно в заповед на длъжностното лице, на което той е подчинен по гарнизонната служба, в съответствие с разпореждането на началника на Генералния щаб.

Глава шестнадесета
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ГАРНИЗОННАТА СЛУЖБА В ГАРНИЗОНА

Раздел I
Началник на гарнизона

Чл. 539.
(1) Началникът на гарнизона отговаря за организацията и изпълнението на гарнизонната служба в гарнизона.
(2) Началникът на гарнизона е непосредствено подчинен по отношение на гарнизонната служба на съответното длъжностно лице, посочено в разпореждането на началника на Генералния щаб на Българската армия.
(3) Началникът на гарнизона е пряк началник на всички военнослужещи от гарнизона по отношение на гарнизонната служба.

Чл. 540. Началникът на гарнизона е длъжен:
1. да ръководи дейността на определените с този устав подчинени длъжностни лица;
2. да поддържа непосредствена връзка с ръководителите на местната и държавната администрация и да разрешава възникналите въпроси, свързани с гарнизонната служба;
3. да разработва план за взаимодействието с териториалните и местните органи на изпълнителната власт при ликвидиране на последствия от бедствия и аварии в гарнизона.
4. да разработва план за охраната и отбраната на гарнизона при нападение от диверсионни групи, въздушни десанти, големи групи от враждебно настроени лица и други, като задължително един път в годината провежда тренировка (тактико-строево занятие) за усвояването му;
5. да определя, съгласувано с органите на местната и държавната администрация, откритите водоеми за водоснабдяване на военните поделения и обекти и реда за ползването им;
6. да организира и провежда мероприятията в гарнизона с участието на войски.

Чл. 541.
(1) Началникът на гарнизона със заповед ежегодно обявява: границите на гарнизона, приемните дни на началника на гарнизона, местонахождението на службите за сигурност и реда за провеждане на мероприятията в гарнизона.
(2) При необходимост в заповедта може да се обявят и други длъжностни лица по гарнизонната служба.

Чл. 542.
(1) Началникът на гарнизона встъпва в длъжност по установения в този устав ред.
(2) Началникът на гарнизона отдава разпореждане за встъпването си в длъжност, което изпраща до командирите (началниците) на военните поделения в гарнизона.
(3) Началникът на гарнизона след встъпването си в длъжност се представя лично на ръководителите на местната администрация.

Чл. 543.
(1) Началникът на гарнизона има право да привлича личен състав и транспортни средства от военните поделения и обекти в гарнизона в следните случаи:
1. при пожар, природно бедствие или крупна промишлена авария;
2. при провеждане на мероприятия в гарнизона с участието на войски.
(2) Началникът на гарнизона е длъжен да посреща, придружава и изпраща президента на Република България, председателя на Народното събрание, министър-председателя на Република България и министъра на отбраната на Република България, както и началника на Генералния щаб на Българската армия.
(3) Началникът на гарнизона е длъжен да посреща, придружава и изпраща заместник-министрите на отбраната, заместниците на началника на Генералния щаб и командващите на видовете въоръжени сили.
(4) Началникът на Софийския гарнизон в своята дейност се ръководи от този устав и изпълнява определените му функционални задължения, утвърдени от министъра на отбраната, както и определените му с акт на Министерския съвет представителни функции.

Чл. 544.
(1) Началникът на гарнизона възлага при временно напускане на гарнизона изпълнението на задълженията си по гарнизонната служба на неговия заместник на поделението, на което той е командир (началник).
(2) Началникът на гарнизона обявява в заповед (докладна книга) на поделението за изпълнението на задълженията от длъжностното лице, което ще го замества по гарнизонната служба, и уведомява командирите (началниците) на поделения, както и органите на местната администрация в гарнизона.

Раздел II
Военен комендант на гарнизона

Чл. 545. В гарнизона всеки началник на гарнизона със своя заповед назначава при необходимост нещатен военен комендант на гарнизона.

Чл. 546.
(1) Военният комендант на гарнизона отговаря за организацията, подготовката и провеждането на мероприятия с участието на войски. Той е подчинен на началника на гарнизона.
(2) При отсъствие на военния комендант се назначава друг офицер, който да изпълнява неговите задължения.

Чл. 547. Военният комендант на гарнизона е длъжен:
1. да поддържа връзка с органите от службите за сигурност, МВР, местната администрация за осигуряване организацията на гарнизонната служба при провеждане на мероприятията с участието на войски в гарнизона;
2. да контролира подготовката на личния състав от поделенията и подразделенията, определени да участват в гарнизонни мероприятия;
3. да ръководи непосредствено подготовката на военнослужещите, определени за почетен караул и други ритуали с участието на войски;
4. да организира погребенията на починали военнослужещи и свързаните с тях погребални ритуали;
5. да уведоми органите на службите за сигурност при получаване на сигнал за нарушение на обществения ред от военнослужещи в гарнизона;
6. да води на отчет гробовете и паметниците на загиналите за страната военнослужещи, намиращи се в гарнизона, и да полага грижи за тяхното поддържане.

Чл. 548. При получаване на сигнал за възникване на пожар или авария в гарнизонни обекти военният комендант на гарнизона е длъжен да доложи за това на началника на гарнизона и да вземе необходимите мерки за ликвидиране на последиците.

Чл. 549.
(1) Военният комендант на гарнизон София е и комендант на града.
(2) Военният комендант на гарнизон София в своята дейност се ръководи от този устав и изпълнява определените му функционални задължения, утвърдени от министъра на отбраната, както и определените му с акт на Министерския съвет представителни функции.

Раздел III
Общи задължения на командирите (началниците) на военните поделения и обекти по гарнизонната служба

Чл. 550.
(1) Командирите (началниците) на поделения и военни обекти в гарнизона по отношение на гарнизонната служба са непосредствено подчинени на началника на гарнизона.
(2) Командирите (началниците) на поделения и военни обекти в гарнизона по отношение на гарнизонната служба са длъжни:
1. да знаят задълженията си по гарнизонната служба в гарнизона;
2. да доложат на началника на гарнизона, когато в района на поделението пристигне началник, който е пряк началник на началника на гарнизона по гарнизонната служба;
3. да представят на началника на гарнизона информация за допуснатите инциденти от военнослужещи от техните поделения, както и за взетите дисциплинарни мерки спрямо тях;
4. да провеждат мероприятия с личния състав от поделенията, свързани с подобряване на поведението им в гарнизона;
5. да уведомяват началника на гарнизона за всеки случай на възникнала епидемия, пожар или природно бедствие в поделението;
6. да организират и контролират подготовката на личния състав и техниката, определени за участие в гарнизонни мероприятия с войски;
7. да участват по определения в гарнизона ред при разработването и усвояването на плана за охрана и отбрана на гарнизона, както и на плана за действие при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност, бедствия и аварии в гарнизона, като извадки от тях и необходимите правила се съхраняват при оперативните дежурни (дежурните по поделения);
8. да организират разработването на план за охраната и отбраната на поделението при нападение от диверсионни групи, въздушни десанти, големи групи от враждебно настроени лица и други, като периодично провеждат тренировки (тактико-строеви занятия) за усвояването му;
9. да организират и провеждат гарнизонни мероприятия по разпореждане на началника на гарнизона;
10. да организират провеждането на съвместни занятия по противопожарна охрана с личния състав от подчинените им поделения и местните служби по пожарна безопасност и защита на населението, за усвояване на плана за действие при бедствия и аварии в гарнизона.

Чл. 551.
(1) За отклонили се военнослужещи от военна служба за повече от 24 часа командирите (началниците) на поделения уведомяват органите на службите за сигурност по места.
(2) Когато военнослужещите се завърнат в поделенията, преди да бъдат открити от службите за сигурност, командирите (началниците) уведомяват ръководителя на службите за сигурност за прекратяване на издирването.

Глава седемнадесета
КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ НА ВОЙСКОВИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВОЙСКОВИЯ ТРАНСПОРТ В ГАРНИЗОНА

Чл. 552. Началникът на гарнизона ежегодно отдава разпореждане за поддържането на войсковия и обществения ред и използването на войсковия транспорт в гарнизона.

Чл. 553. Контролът на войсковия и обществения ред и спазването на правилата за движение от военнослужещите - водачи на военни превозни средства в гарнизона, се осъществява от военнополицейските органи в съответствие с действащото законодателство.

Чл. 554. Пребиваването си в гарнизона военнослужещите удостоверяват със служебна карта, а когато са в командировка - със служебна карта и с документ за командировка.

Глава осемнадесета
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВОЕННИ ПОДЕЛЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ СПАСИТЕЛНИ И НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ

Чл. 555.
(1) За оказване на помощ на населението при спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в Българската армия се създават и подготвят модулни формирования.
(2) Привличането на модулните формирования от Българската армия за оказване на помощ на населението при спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи се извършва в съответствие с "План на Българската армия за оказване на помощ на населението при бедствия и аварии".
(3) Военните поделения (подразделения), които нямат изградени модулни формирования, могат да оказват помощ само в рамките на гарнизона съгласно плановете за взаимодействие с териториалните и местните органи на изпълнителната власт - с разпореждане на началника на гарнизона.

Чл. 556. На военните поделения (подразделения), които се привличат с разпореждане на началника на гарнизона за оказване на помощ на населението при спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, се указват:
1. мероприятието (задачата) за изпълнение;
2. в подчинение на кой ръководител минава всяко поделение (подразделение);
3. начинът за придвижване;
4. придаваните технически средства;
5. срокът за изпълнение на поставената задача;
6. снаряжението;
7. униформата на облеклото;
8. редът за снабдяване и използване на специализирани средства за защита на дихателните органи и тялото;
9. мерките за безопасност, както и друга необходима информация.

Чл. 557.
(1) По решение на командира (началника) изпратените сили и средства се явяват на място при ръководителя, в чието разпореждане са назначени, и по негово разпореждане организират изпълнението на поставените задачи. Те могат да пристъпят самостоятелно към изпълнение на поставената задача, като съгласуват своите действия с териториалните и местните органи на изпълнителната власт и с отделените по тяхно разпореждане сили.
(2) За изпълнение на поставената задача командирите (началниците) на поделения (подразделения) докладват на началника на гарнизона и на своя непосредствен командир (началник).
(3) За охрана на имуществото командирът (началникът) на поделението (подразделението) назначава временни караули, които носят службата съгласно този устав.

Чл. 558. Командирите на поделения (подразделения) се подчиняват на ръководителите на място само за изпълнение на поставените задачи по оказване на помощ на населението при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

Глава деветнадесета
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В ГАРНИЗОНА

Чл. 559.
(1) Военнослужещите, когато се намират в гарнизона, са длъжни да са вежливи и коректни помежду си. Когато са в униформа, те се приветстват взаимно в съответствие с изискванията по този устав.
(2) При нарушаване на обществения ред в гарнизона и на изискванията по този устав старшите правят бележки на по-младшите да прекратят допусканите от тях нарушения. При необходимост установяват самоличността им и уведомяват военния комендант (ако е назначен такъв), службите за сигурност, както и органите на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 560. Военнослужещите от въоръжените сили и останалите ведомства си оказват взаимна помощ и съдействие при изпълнение на служебните задължения.

Чл. 561. При груби нарушения на обществения ред в гарнизона (стрелба, заплашване с оръжие, буйство в нетрезво състояние и др.) нарушителите след установяване на самоличността им са длъжни да изпълняват исканията и разпорежданията на органите на службите за сигурност и Министерството на вътрешните работи. Контролният орган уведомява началника на гарнизона или командира (началника) на поделението, от което е нарушителят, като докладва за извършеното нарушение.

Чл. 562. Военнослужещите от въоръжените сили са длъжни да изпълняват разпорежданията на контролните органи на Министерството на вътрешните работи и тези на службите за сигурност по места.

Чл. 563. Когато военнослужещият (служителят) изпълнява оперативна задача в цивилно облекло и подлежи на проверка, той е длъжен при поискване да се легитимира пред длъжностните лица, след което продължава да изпълнява поставените му задачи.

Чл. 564. При военни паради, учения с войски, провеждане на марш, тържествени зари, илюминации, полагане на венци на паметници, отдаване на военни почести на държавни и правителствени делегации, при спортни състезания и други мероприятия с войски на въоръжените сили службите за сигурност съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи осъществяват охрана за недопускане на нарушения на обществения и войсковия ред и терористични действия. При необходимост се разработва съвместен план под ръководството на началника на гарнизона или на командира (началника) на поделението.

Чл. 565. За допълнително уреждане на въпроси по взаимодействието и взаимоотношенията между военнослужещите (служителите) се издава заповед на министъра на отбраната на Република България, която се съгласува с ръководителите на другите ведомства.

Част пета
ВОЕННИ РИТУАЛИ (ЦЕРЕМОНИИ)

Общи положения

Чл. 566. С тази част от устава се урежда дейността на командирите (началниците) и военнослужещите при подготовка и провеждане на военни ритуали (церемонии) за отбелязване на празници и други важни събития с участието на войски.

Чл. 567. Целта на военните ритуали (церемонии) е да формират и поддържат патриотичната мотивация, както и утвърждаването на българската национална идентичност и държавност сред обществото.

Чл. 568.
(1) За всеки военен ритуал (церемония) на основание заповед на командира (началника) и указания от старшия командир (началника) се изготвя план-сценарий, който съдържа: мястото и времето за провеждане, участващи, материалното осигуряване и мерките за безопасност.
(2) В план-сценария се описва дейността на всички участващи в ритуала (церемонията) - почетният караул, строят (блоковете), духовият оркестър, командващият военния ритуал (церемонията), приемащият ритуала, официалните гости, духовните лица (когато са предвидени такива).
(3) Към всеки план-сценарий се изготвя схема, на която се посочва мястото на всички участници в ритуала (церемонията), военнослужещите, както и на официалните лица и гости. Официалните лица се подреждат съгласно Закона за държавния протокол.
(4) Промени и корекции в план-сценария се извършват след съгласуване със старшата инстанция.
(5) В план-сценария могат да се включат и други мероприятия освен посочените в този устав след разрешение на старшата инстанция, когато конкретните условия го налагат.

Чл. 569. Охраната на военните ритуали (церемонии) и ескортирането на техниката, когато са извън района на поделението, се осигуряват от органите на службите за сигурност във взаимодействие с органите на МВР при необходимост.

Чл. 570. Поделенията могат да изпълняват и други ритуали с разрешение на министъра на отбраната или на началника на Генералния щаб на Българската армия.

Чл. 571. Военнослужещите не поднасят венци от обществени, политически и неправителствени организации.

Глава двадесета
РИТУАЛИ (ЦЕРЕМОНИИ) С УЧАСТИЕТО НА ВОЙСКИ

Раздел I
Ритуали (церемонии) за утвърждаване на българската държавност и традиция

Тържествена проверка (заря)

Чл. 572.
(1) Тържествена проверка (заря) се провежда с разрешение на министъра на отбраната при честването на Националния празник и в други особено важни случаи.
(2) С разрешение на министъра на отбраната и на началника на Генералния щаб се провеждат зари на празници на военните поделения и други празници.
(3) Участието на войски в тържествени зари и илюминации се определя за всеки отделен случай с разпореждане на началника на гарнизона. В него се посочват целта, съставът на войските, униформата, времето, мястото, редът за построяване, както и указания до военния комендант и до началника на военнополицейския патрул (пост) за гарнизона по осигуряване на реда при провеждането на тържествената проверка.
(4) Поделенията заемат определените им места 10 минути преди началото на тържествената проверка съгласно примерна схема (приложение № 35). Командирът на първата рота подава команди за заемане на определеното място.
(5) Във времето по ал. 4 заемат местата си гости, официални лица, групи офицери от резерва, ветерани от войните.
(6) Седем минути преди началото на проверката (зарята) командирът на първата рота подава команда: "Роти, МИРНО!, равнение на СРЕДАТА!", за посрещане на командващия, след което подава команда "СВОБОДНО!".
(7) Пет минути преди началото на тържествената проверка (зарята) командващият подава команда за навлизане на знамената, например: "Роти, РАВНИС!, роти, за знамето (знамената) МИРНО!, за среща отляво за по-ЧЕСТ!". Оркестърът изпълнява "Срещен марш", ротите викат "Ура" до заемането на мястото от знамето (знамената). Следва команда "На ре-МЪК!" ("При но-ЗЕ!").
(8) При посрещане на приемащия тържествената проверка (заря) командващият подава команда: "Роти, РАВНИС, МИРНО, за среща отдясно (отляво, по фронта) за по-ЧЕСТ!".
(9) Командващият тържествената проверка (заря) отдава чест, подхожда и рапортува, например: "Господин (госпожо) генерал-майор, представителните роти от Софийския гарнизон за участие в тържествената проверка (заря) по случай 3-ти март - Националния празник на Република България, са построени. Командващ тържествената проверка генерал-майор Иванов (Иванова)".
(10) Военнослужещите извън строя отдават чест по време на рапорта.
(11) Приемащият тържествената проверка (заря) обхожда ротите и ги поздравява, например: "Здравейте, господа войници (матроси)." Отговорът е: "Здраве желаем, господин (госпожо) ... ." "Поздравявам Ви по случай 3-ти март - Националния празник на Република България". Отговорът е "Ура". Оркестърът свири срещен марш.
(12) До отиването на приемащия към трибуната всички викат продължително "Ура". Оркестърът изпълнява марш в прослава на армията "За среща на победителите".
(13) След като приемащият заеме мястото си на трибуната, командващият подава команда "На ре-МЪК! ("При но-ЗЕ!").
(14) Произнася се реч от приемащия, изстрелва се червена ракета, осветлението в района на проверката се загасва.
(15) Командващият тържествената проверка (заря) подава команда: "Оркестър, ТЪРЖЕСТВЕН СИГНАЛ!", при което се запалват факлите и жертвените огньове, а след него - "Проверка - ПОЧНИ!" По тази команда командирите излизат пред строя, застават с лице към подразделенията си на една линия. Диктори (или подготвени за целта военнослужещи) извикват имената на геройски загиналите в бой за свободата и независимостта на родината и докладват с висок и тържествен глас, например: "Капитан Иванов, загинал геройски в неравен бой с османския поробител край София през 1877 г.". Оркестърът изпълнява "Покойници". Извикването продължава до 10 минути.
(16) След извикването, което завършва с "... и хиляди знайни и незнайни герои", командирите (началниците) се обръщат кръгом, а командващият тържествената проверка подава команда: "Командирите на роти и отряди на рапорт, ходом МАРШ!". Под звуците на барабанен марш те подхождат и застават на 2 - 3 крачки пред командващия в една редица, а дяснофланговият - срещу командващия. По команда "Рапорт ПОЧНИ!", командирите (началниците) започват от десния фланг един по един да рапортуват, например: "Господин (госпожо) генерал-майор, в първа рота вечерната проверка е проведена, личният състав е налице с изключение на четниците от гр. София, загинали в борбата за освобождението на България. Командир на ротата капитан Стоянов (Стоянова)".
(17) След рапорта на всеки командир (началник) всички едновременно правят крачка вдясно.
(18) Като приеме рапорта на командирите на роти (отряди), командващият подхожда към приемащия и му рапортува, например: "Господин (госпожо) Президент на Република България и Върховен главнокомандващ на въоръжените сили, в ротите вечерната проверка е проведена, личният състав е налице с изключение на геройски загиналите в борбата за свободата и независимостта на Република България. Командващ зарята генерал-майор Иванов (Иванова)." В случаите, когато на тържествената проверка присъства държавният глава (министърът на отбраната на Република България, началникът на Генералния щаб), командващият рапортува на него. След рапорта той се връща на мястото си и подава команда: "Командирите на роти по местата си, ходом МАРШ!". Под звуците на барабанен марш те застават на десните флангове на ротите.
(19) Командващият тържествената проверка отправя призиви и команди: "За загиналите в борбата за свободата и независимостта на Република България шапки ДОЛУ!", "На КОЛЕНЕ!" (по тази команда намиращите се в строя свалят шапки и коленичат); "Моля, гражданите на колене да почетат паметта на загиналите.". Оркестърът изпълнява "Кол славен". Знамето (знамената) се свежда. В това време са полагат венци, когато това е предвидено.
(20) Следват командите: "СТАНИ, НАЛОЖИ!", "Роти, РАВНИС!, МИРНО!, за загиналите герои за по-ЧЕСТ!, оркестър ЗАРЯ!" След изпълнението на "ЗАРЯ" следва командата "На ре-МЪК! ("При но-ЗЕ!"). Оркестърът изпълнява тържествен сигнал.
(21) Командващият произнася следните призивни слова:
1. "За славните победи на Българската армия в боевете за свободата на Отечеството ни - УРА!" - оркестърът изпълнява първите четири такта след сигналите на "Велик е нашият войник";
2. "За свободата и славата на нашата родина Република България за по-ЧЕСТ!" - оркестърът изпълнява "Химн на Република България"; военнослужещите извън строя отдават чест.
(22) След химна по команда "На ре-МЪК!" ("При но-ЗЕ!") започват илюминации в продължение на 3 минути, ротите (отрядите) викат "Ура", оркестърът изпълнява "Ботев марш".
(23) След илюминациите се подават тръбен сигнал "Отбой" и команда "СВОБОДНО!". Командващият тържествената проверка (заря) подава команда: "Ротите да се водят в поделенията!" Под звуците на оркестъра ротите се отвеждат във войсковите райони.
(24) Командите и рапортите по ал. 15 и 16 се конкретизират за всеки конкретен случай.
(25) Гражданите поднасят венци и цветя след церемонията.

Илюминации и произвеждане на артилерийски салюти

Чл. 573.
(1) Илюминации се провеждат в столицата и в други гарнизони в страната, определени за всеки конкретен случай със заповед на министъра на отбраната на Република България и на началника на Генералния щаб на Българската армия.
(2) За провеждането на илюминациите се изготвя план-сценарий, който съдържа: мястото и времето за провеждане, целите, материалното осигуряване, времетраенето на илюминацията, вида и количеството на боеприпасите (звездните бомби), графика за тяхното използване, съобразен с времетраенето, мерките за безопасност и за противопожарна охрана.

Чл. 574.
(1) Артилерийски салюти се произвеждат в Софийския гарнизон на 31 декември срещу 1 януари - 21 артилерийски залпа в чест на Новата година, след приветствието на Президента на Република България, при изпълнение на "Химн на Република България" в случаите по държавния протокол.
(2) На Националния празник на Република България, артилерийски салюти се провеждат при издигане на националното знаме, на празника на Българската армия при изпълнение на Химна на Република България и при други случаи по указания с постановление на Министерски съвет.
(3) В другите гарнизони, както и при други случаи артилерийски салюти от 20 артилерийски залпа се произвеждат по заповед на министъра на отбраната на Република България и началника на Генералния щаб на Българската армия.

Военен парад

Чл. 575.
(1) За отбелязване празника на Българската армия и на други важни събития по решение на Министерския съвет се провежда военен парад.
(2) За провеждането на парада със заповед на министъра на отбраната се определят съставът на войските, участващи в парада, командващият парада, мястото, времето за провеждане и униформата на участващите. В нея се указва и редът за произвеждане на артилерийски салют, когато е предвиден.
(3) Командващият парада със своя заповед регламентира маршрутите за движение на блоковете, редът за построяването им и утвърждава изготвянето на план-сценарий за подготовката и провеждането на парада.
(4) За подготовката на участниците в парада отговарят командирите на блокове, а контролът се осъществява от старшата инстанция.
(5) Строевите прегледи на участниците се извършват по разпореждане на командващия парада.

Чл. 576.
(1) Поделенията от сборен пункт начело с оркестъра заемат местата си, движейки се по определен маршрут съгласно схемата за построяване, утвърдена от началника на гарнизона (приложение № 36).
(2) За обозначаване на линията за преминаване на войските в тържествен марш се назначават линейни.

Чл. 577.
(1) След като блоковете заемат определените си места, командирът на първия блок подава команда за посрещане на командващия парада: "Парад, РАВНИС!, Парад, МИРНО!, Равнение на СРЕДАТА!", без да рапортува. Оркестърът не свири. След като командващият парада заеме мястото си пред официалната трибуна, подава команда: "СВОБОДНО!".
(2) За посрещане на знамената реликви и бойните знамена командващият парада подава команда: "Парад, РАВНИС!, за знамената, МИРНО!, за среща отляво, за по-ЧЕСТ!". Оркестърът изпълнява "Срещен марш".
(3) Знамената реликви минават пред строя и застават на десния фланг. Бойните знамена се движат след знамената реликви и заемат местата си в блоковете. С достигане на знамената на 30 метра от левия фланг на строя блоковете поетапно започват да викат "Ура", докато знамената заемат местата си в строя.
(4) Една минута преди посрещането на приемащия парада оркестърът изпълнява тържествен фанфарен сигнал.
(5) За посрещане на приемащия парада командващият подава команда: "Парад, РАВНИС!, Парад, МИРНО!, За среща отдясно, за по-ЧЕСТ!", подхожда и рапортува, например: "Господин (госпожо) Президент на Република България и Върховен главнокомандващ на въоръжените сили, представителните части от Българската армия за участие в тържествения парад по случай 6-и май - Ден на храбростта и празник на Българската армия, са построени. Командващ парада - генерал-майор Иванов (Иванова)". Оркестърът изпълнява срещен марш, като по време на рапорта и поздравите на блоковете не свири.
(6) Приемащият парада спира пред националното знаме и се покланя. Обхожда и поздравява всеки блок поотделно, викането на "Ура" продължава до спирането на приемащия парада пред следващия блок. При тръгването му към мястото на официалните гости всички блокове викат продължително "Ура". Оркестърът изпълнява марш в прослава на армията "За среща на победителите".
(7) След командата "СВОБОДНО!" оркестърът свири сигнала "Слушайте всички".
(8) Командващият и приемащият парада могат да бъдат на открити леки автомобили.
(9) Приемащият парада произнася реч (прочита заповед).
(10) Командващият парада подава команда: "Парад МИРНО! За славата на Българската армия УРА!". Войските викат "Ура", оркестърът изпълнява "Велик е нашият войник".
(11) Командващият парада подава команда: "Парад - МИРНО, за Република България за по-ЧЕСТ!". Оркестърът изпълнява "Химн на Република България" (произвежда се артилерийски салют, ако е предвиден). След завършване на химна командващият парада подава команда "На ре-МЪК!, СВОБОДНО!".
(12) Командващият парада подава команда "Парад МИРНО!, за изнасяне на изходно положение, за преминаване в тържествен марш, надяс-НО!, ходом МАРШ!". Оркестърът свири марш (барабани) до заемането на изходното положение.
(13) Оркестърът изпълнява фанфарен сигнал "Внимание".
(14) Командващият парада подава команда "Парад, РАВНИС!", "Парад, МИРНО!", "За тържествен марш, по батальонно (ротно), на два (един) линейни дистанция, равнение на- дясно (ляво), знаменният блок право, останалите на място, ходом МАРШ!". С началото на командата линейните на бегом се изнасят и заемат местата си. Оркестърът изпълнява "Весел и в боя".
(15) Командващият парада преминава, движейки се на 5 - 10 метра пред знаменния блок. На четири (три) линейни от приемащия отдава чест, като след подминаването на един линеен от приемащия парада той застава вляво от трибуната.
(16) За преминаване в тържествен марш с карабини оръжието се взема на ръце по команда (сигнал) на командирите (началниците) на шест (пет) линейни от приемащия парада.
(17) При преминаване в тържествен марш командирите (началниците) на блокове, достигайки на разстояние шест (пет) линейни от приемащия парада, отдават чест, всички в строя без деснофланговите едновременно обръщат главите към него. Знаменосците и асистентите не обръщат глави към приемащия парада. Той прави крачка напред от официалните лица и застава мирно. Когато е военнослужещ, той отдава чест.
(18) Когато командирите (началниците) се изравнят с последния линеен, подават команда "СВОБОДНО!".
(19) При преминаване с машини командирите (началниците) се движат пред своите поделения в автомобилите (танковете, бойните машини), като стоят прави в купола, отдават чест и едновременно с намиращите се в каросерията военнослужещи обръщат глави към приемащия парада. Горните люкове на останалите машини са затворени.
(20) При преминаването в тържествен марш оркестърът свири парадни маршове.
(21) Когато последният блок премине пред приемащия парада, оркестърът прекратява свиренето и след престрояване преминава в тържествен марш, изпълнявайки марш "Велик е нашият войник".
(22) На два (един) линейни след оркестъра се събират линейните, с което завършва военният парад.

Чл. 578. Всеки блок се движи в строй до определеното място, от което след необходимото престрояване се отправя към мястото на квартируването си, съгласно разработените планове.

Връчване на бойно знаме на поделение

Чл. 579.
(1) Бойното знаме на военното поделение е символ на военна чест, доблест и слава. Преди връчването то се освещава с църковен ритуал.
(2) Бойното знаме се връчва на военното поделение с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната на Република България и началника на Генералния щаб на Българската армия.
(3) При връчване на бойното знаме на поделението се дава грамота от Министерския съвет на Република България.
(4) Всяко поделение има само едно бойно знаме.

Чл. 580.
(1) По предложение на министъра на отбраната бойното знаме се връчва от Президента на Република България или от упълномощен от него представител. За това се отдава заповед на министъра на отбраната на Република България (началника на Генералния щаб).
(2) За връчване на бойното знаме поделението се построява с оръжие в разгънат строй съгласно Строевия устав на въоръжените сили на Република България.
(3) За посрещане на връчващия бойното знаме командирът (началникът) командва: "Поделение, МИРНО, за среща отдясно (отляво, по фронта), за по-ЧЕСТ!". Оркестърът свири "Срещен марш".
(4) Командирът (началникът) подхожда и рапортува, например: "Господин (госпожо) Президент на Република България и Върховен главнокомандващ на въоръжените сили (генерал), ........ е построена за връчване на бойното знаме. Командир на ....... - подполковник Иванов (Иванова)".
(5) Връчващият бойното знаме приема рапорта, застава пред средата на строя и поздравява поделението, след което прочита грамотата на Министерския съвет, връчва грамотата и бойното знаме на командира на поделението. Той целува бойното знаме, дава обет: "Обещавам да го пазя чисто и неопетнено", обръща се към строя и го развява. Предава знамето на знаменосеца и подава команда "Знаменосец, след мен ходом МАРШ!". Оркестърът изпълнява "Срещен марш", а личният състав на поделението приветства бойното знаме с продължително "Ура".
(6) Командирът на поделението, на 3 крачки след него знаменосецът и асистентите се движат към левия фланг на поделението, захождат и преминават на 10 - 15 крачки пред фронта към десния фланг на строя и заемат определените им места.
(7) Оркестърът прекратява изпълнението на "Срещен марш" и изпълнява "Химн на Република България".
(8) Командирът (началникът) излиза пред средата на строя, застава до лицето, връчило бойното знаме, и по негово разпореждане подава командите: "На ре-МЪК!" ("При но-ЗЕ!") "СВОБОДНО!".
(9) Лицето, връчило бойното знаме, поздравява поделението, което отговаря с продължително "Ура". След това командирът (началникът) произнася реч.
(10) След поздрава и отговор "Ура" оркестърът свири химна на Българската армия "Велик е нашият войник".
(11) Церемонията завършва с преминаване на поделението в тържествен марш, след което отново се построява и бойното знаме се внася на мястото за съхраняването му по реда, определен от този устав.
(12) За получаването на бойното знаме се отдава заповед по поделение, в която се определя мястото за съхраняването и охраната му и се назначават знаменосец и асистенти. За всяко изнасяне на бойното знаме се издава допуск от командира (началника) на поделението.
(13) Проверката на бойното знаме се извършва от началника на щаба на поделението в присъствието на офицер по сигурността на информацията или началника на регистратурата, в която се съхранява знамето.
(14) Представителни и други знамена се връчват със същия ритуал, както бойните.

Издигане на националното знаме

Чл. 581.
(1) Церемония по издигане на националното знаме се провежда на 3-ти март - Националния празник на Република България, или по друг повод с разрешение на министъра на отбраната и началника на Генералния щаб на Българската армия.
(2) За провеждане на церемонията участниците се построяват на указаното място в определеното време.
(3) За посрещане на Президента на Република България (приемащия) командващият церемонията подава команда, например: "Караул РАВНИС!, МИРНО!, за среща отдясно, за по-ЧЕСТ!", отдава чест, подхожда към него, среща го на 10 метра от десния фланг на строя и му рапортува, например: "Господин (госпожо) Президент на Република България и Върховен главнокомандващ на въоръжените сили, почетният караул, в чест на 3-ти март - Националния празник на Република България, е построен. Началник на караула старши лейтенант Стоянов (Стоянова)". След рапорта прави крачка вдясно, обръща се кръгом и съпровожда Президента на Република България (приемащия) от външната страна на строя. Оркестърът изпълнява срещен марш, като по време на рапорта и поздрава не свири.
(4) Пред бойното знаме Президентът на Република България (приемащият) спира и се покланя, след това обхожда строя, спира на средата и го поздравява, например: "Здравейте, господа войници (матроси)", следва отговор: "Здраве желаем, господин (госпожо) Президент", поздрав: "Поздравявам Ви по случай 3-ти март - Националния празник на Република България", отговор: Вик: "Ура!" до заемането от него на определеното място. Командващият заема мястото си в строя.
(5) Оркестърът изпълнява сигнал "Внимание", командващият церемонията подава команда, например: "Караул за знамето МИРНО!", "За среща отдясно, за по-ЧЕСТ!". Военнослужещите, определени за изнасянето на националното знаме, под звуците на барабанен марш подхождат към пилона, застават до него и го подготвят за издигане.
(6) Следва команда: "Знамето ВДИГНИ!", оркестърът изпълнява Химн на Република България, определеният военнослужещ издига националния флаг. Следва команда "На ре-МЪК!".
(7) Почетният караул се изнася на изходно положение за преминаване в тържествен марш.
(8) След като официалните лица заемат местата си на трибуната, началникът на почетния караул подава команда, например: "Караул РАВНИС!", "Караул МИРНО!", "За тържествен марш, по взводно, на един линеен дистанция, равнение надясно, на ра-МО!", "Знаменният взвод право останалите на място, ходом - МАРШ".
(9) С подаването на командата линейните заемат местата си.
(10) Почетният караул и оркестърът преминават в тържествен марш.
(11) Когато на мястото, където се провежда церемонията, има паметник се поднасят венци от официалните лица съгласно този устав.
(12) Знамена на други държавни организации се издигат по същия ред, като вместо националния химн, оркестърът изпълнява химна (марша) на съответната държавна структура.

Ред за изнасяне, посрещане, изпращане и внасяне на бойното знаме

Чл. 582.
(1) За придружаване на знамето при изнасянето му по различни поводи и при внасяне на мястото му за съхранение се назначава знаменен взвод. При взвода трябва да се намират знаменосецът, двамата асистенти и барабанчикът.
(2) Знаменният взвод отива към мястото за съхранение на знамето в колона по трима. Ред за построение: командир на взвода, зад него на две крачки определените знаменосец с асистенти, зад тях на две крачки барабанчикът и на две крачки зад него знаменният взвод.
(3) Когато пристигне на мястото за съхранение на знамето, знаменният взвод се построява в разгънат двуредичен строй, така че средата на строя да бъде срещу изхода на помещението (мястото за съхраняване). Командирът на взвода застава на десния фланг на взвода вдясно от барабанчика, а на две крачки вдясно от командира на взвода в една редица - знаменосецът и асистентите. За получаване на знамето началникът на щаба (заместникът на началника на щаба) подава команда: "Знаменосец, след мен, ходом МАРШ!". По тази команда знаменосецът и асистентите вървят зад началника на щаба (заместника на началника на щаба).
(4) Началникът на щаба (заместникът на началника на щаба) получава знамето от регистратурата и го предава на знаменосеца.
(5) Когато знамето се покаже на изхода, командирът на взвода подава команда: "Взвод, за знамето, МИРНО!, за по-ЧЕСТ!". Командирът на взвода отдава чест, а взводът изпълнява "За почест", барабанчикът бие "За знамето". Знаменосецът с асистентите застават вдясно от командира на взвода в една редица с фронт към страната на движение.
(6) Когато знаменосецът застане на мястото си, началникът на щаба (заместникът на началника на щаба) и командирът на взвода снемат ръката от шапката, барабанчикът прекратява биенето на барабана. Командирът на взвода подава команда: "Взвод на ре-МЪК!" ("При но-ЗЕ!"), "Взвод надяс-НО!, в колона по трима ходом-МАРШ!". Движението на знамето се извършва в следния ред: началникът на щаба (заместникът на началника на щаба), на две крачки зад него - знаменосецът с асистентите, на три крачки зад тях - командирът на взвода, а на четири крачки зад него взводът; барабанчикът се движи на две крачки зад командира на взвода, като при движението бие "Барабанен марш", като биенето прекратява, щом засвири оркестърът.

Чл. 583.
(1) За посрещане, когато знаменният взвод със знамето приближат на 20 - 30 крачки, командващият строя подава команда, например: "Поделение, за знамето, МИРНО! За среща отляво, за по-ЧЕСТ!". По тази команда оръжието се взима "За почест", командирите на подразделения отдават чест, всички обръщат глава към знамето и го съпровождат с поглед и вик "Ура", обръщайки главата след него; оркестърът свири "Срещен марш". Знаменният взвод застава на левия фланг и по команда на командира на взвода взема "За почест". Знаменосецът с асистентите по команда на началника на щаба (заместника на началника на щаба) продължават движението си към десния фланг надлъжно пред фронта на строя. Като стигнат на десния фланг на строя, началникът на щаба (заместникът на началника на щаба), знаменосецът с асистентите застават на местата си.
(2) Със свалянето на ръката от командващия строя личният състав прекратява викането на "Ура", а оркестърът прекратява изпълнението на марша. Командващият строя подава команда, например: "Поделение на ре-МЪК!" ("При но-ЗЕ!") "СВОБОДНО!".

Чл. 584.
(1) За изпращане на знамето командващият строя подава команда, например: "Поделение за изпращане на знамето МИРНО!, за среща ОТДЯСНО!, за по-ЧЕСТ!". По тази команда оръжието се взима "За почест", командирите на подразделения отдават чест, всички обръщат глава към знамето и го съпровождат с поглед и вик "Ура", обръщайки главата след него; оркестърът изпълнява "Срещен марш". Знаменосецът с асистентите по команда на началника на щаба (заместника на началника на щаба) излизат и се движат към левия фланг надлъжно пред фронта на строя. Оркестърът прекратява свиренето, а знаменният взвод изпълнява командите. При достигане на знамето на 10 метра от него командирът на взвода подава команда: "На ре-МЪК!" ("При но-ЗЕ!")", излиза на две крачки пред строя и подава команда: "Ходом МАРШ!", и се движи след знамето.
(2) След като знамето напусне мястото, командващият строя подава команда, например: "Поделение на ре-МЪК!" ("При но-ЗЕ!") "СВОБОДНО!".

Чл. 585.
(1) За внасяне и прибиране на знамето движението се извършва в реда по чл. 582.
(2) Като стигне мястото за съхранение на знамето командирът на знаменния взвод строява взвода, указан в чл. 582, ал. 3, и подава команда: "Взвод за знамето МИРНО!", за по-ЧЕСТ!". По тази команда се постъпва, както е указано в чл. 582. Когато знамето бъде внесено в сградата, командирът на знаменния взвод снема ръката от шапката, барабанчикът спира биенето на барабана. След това командирът на взвода подава команда: "Взвод на ре-МЪК!" ("При но-ЗЕ!") и отвежда взвода.
(3) Бойното знаме се съхранява и охранява съгласно чл. 55.

Предаване на бойните знамена, ордените и почетните наименования при реорганизиране (разформиране) на поделения

Чл. 586.
(1) Бойното знаме се запазва за поделението за цялото време независимо от промените на наименованието и номерацията му.
(2) За запазване на бойните традиции на поделенията и паметта за бойните им заслуги бойните знамена, ордените и почетните наименования може да се предават на други поделения.
(3) При реорганизация на едно поделение в две или повече бойното знаме, грамотата към него, ордените и почетните наименования се запазват за едно от тях.
(4) При реорганизация на две и повече поделения в едно за него се запазват бойното знаме, грамотата към него, всички ордени и почетни наименования на едно от реорганизираните (разформираните) поделения. Бойните знамена, грамотите към тях и ордените на другите поделения се сдават по определения ред.

Чл. 587. Предаването на бойното знаме на новото поделение, ордените и почетните наименования се решава от министъра на отбраната на Република България или от началника на Генералния щаб на Българската армия, за което се отдава заповед. Предаването (сдаването) става в тържествена обстановка.

Чл. 588. За увековечаване на паметта на военнослужещите, извършили подвизи, по заповед на министъра на отбраната на Република България те се зачисляват в списъци на поделенията. При разформиране имената им може да се зачислят в списъците на други поделения и кораби по приемственост. В този случай имената им се зачисляват със заповед на министъра на отбраната на Република България или на началника на Генералния щаб.

Почетни караули

Чл. 589.
(1) Почетен караул се назначава с разпореждане на началника на гарнизона (командира на поделението) за отдаване на военни почести при посрещане и изпращане в гарнизона на:
1. Президента на Република България;
2. председателя на Народното събрание;
3. министър-председателя на Република България;
4. министъра на отбраната на Република България;
5. началника на Генералния щаб на Българската армия;
6. чуждестранни представители на официално посещение в Република България;
7. военни делегации;
8. при откриване на паметници (и поднасяне на венци и цветя);
9. при откриване на нови военни съоръжения, параклиси и освещаване на военна техника;
10. при погребения.
(2) Почетният караул отдава военни почести само на лицето, в чест на което е назначен.
(3) Съставът на почетния караул е:
1. за Президента на Република България (председателя на Народното събрание и министър-председателя) - рота от три взвода по 24 войника с военен оркестър и бойно (национално) знаме;
2. за министъра на отбраната на Република България и за началника на Генералния щаб на Българската армия - рота от три взвода по 20 войника с военен оркестър и бойно (национално) знаме;
3. при отдаване на военни почести при погребение (в зависимост от ранга):
3.1. президент (в т. ч. и бивши) - рота от три взвода по 24 войника с военен оркестър и национално знаме с траурна лента;
3.2. председател на Народно събрание (в т. ч. и бивши), министър-председател (в т. ч. и бивши), министър на отбраната (в т. ч. и бивши), началник на Генералния щаб (в т. ч. и бивши), генерали и адмирали - рота от три взвода по 20 войника с военен оркестър и национално знаме с траурна лента;
3.3. офицери - взвод от 20 войника, военен оркестър и национално знаме с траурна лента;
3.4. сержанти и войници (матроси) - отделение от 10 войника (матроса), военен оркестър и национално знаме с траурна лента;
4. за посрещане на чуждестранни представители и военни делегации - според ранга на предвождащия ги ръководител (началник).
(4) Униформата се определя за всеки отделен случай. Боеприпаси не се раздават.

Чл. 590.
(1) Почетният караул се поставя в разгънат двуредичен строй. Знаменосецът и асистентите застават на две крачки от десния фланг на караула, оркестърът - отдясно на знамето на три крачки.
(2) Началникът на гарнизона (командирът на поделението) посреща и рапортува на длъжностното лице, в чест на което е построен почетният караул. Двамата тръгват към строя (придружаващите го официални лица остават на място).
(3) На 15 - 20 крачки от посрещаното лице началникът на караула командва: "Караул, РАВНИС, МИРНО!, За среща отдясно (отляво, по фронта) за по-ЧЕСТ!". Личният състав взема за почест. Гостът и домакинът тръгват към почетния караул и спират пред бойното (националното) знаме.
(4) Оркестърът свири "Срещен марш". Началникът на почетния караул рапортува пред бойното (националното) знаме, например: "Господин (госпожо) Президент на Република България и Върховен главнокомандващ на въоръжените сили, почетният караул в чест на Вашето пристигане е построен. Началник на караула майор Иванов (Иванова)". След рапорта началникът на почетния караул прави крачка вдясно и три крачки напред и се обръща лице към строя. Началникът на почетния караул е на две крачки вляво и зад официалното лице. Оркестърът изпълнява "Химн на Република България" (при посрещане на чуждестранна делегация се изпълнява първо химнът на госта, и на Република България, произвежда се артилерийски салют съгласно държавния протокол).
(5) След завършване на химните гостът и домакинът минават пред почетния караул (като гостът е от страната на строя), началникът на караула се движи на две крачки зад тях. Накрая на строя гостът кимва с глава на началника на караула и отива към официалните лица. (При случаите, в които гостът поздравява военнослужещите, след като обходи почетния караул, той се връща в средата на строя и оттам ги поздравява, след което се отправя към официалните лица). Лицата, включени в групата на госта, биват представени, след което гостът и домакинът застават на мястото за приемане на тържествения марш.
(6) Началникът на почетния караул заема мястото си в строя и подава команда за престрояване и преминаване в тържествен марш.
(7) Почетният караул и оркестърът преминават в тържествен марш.

Чл. 591. За посрещане или изпращане на държавни глави и по други поводи по заявка на държавния протокол се назначават почетни караули с оркестър и национално знаме. Редът за посрещане и изпращане се определя съгласно този устав и държавния протокол, отделно за всеки случай.

Чл. 592. За посрещане на извънредни и пълномощни посланици при връчване на акредитивни писма (по заявка на държавния протокол) се назначава почетен караул от Националната гвардейска част от три взвода по 24 гвардееца с оркестър и национално знаме. В тези случаи редът за посрещане се съгласува с Администрацията на Президента на Република България.

Чл. 593.
(1) За посрещане на военни делегации, водени от лице с ранг началник на Генерален щаб, се назначава почетен караул с разпореждане (заповед) на началника на гарнизона (командира на поделението) (приложение № 37).
(2) В уточненото време почетният караул се построява с бойното знаме в разгърнат двуредичен строй. Заместниците на началника се построяват вдясно от мястото за приемане на тържествения марш.
(3) След пристигането на военната делегация началникът на гарнизона (командирът на поделението) поздравява ръководителя и рапортува. Двамата тръгват към строя (членовете на делегацията остават на място).
(4) Церемонията по посрещане се осъществява по реда на чл. 642.
(5) След завършване на тържествения марш делегацията продължава работата си по план.

Чл. 594.
(1) За посрещане на военна делегация с по-малък ранг от началник на генерален щаб с разпореждане (заповед) на началника на гарнизона (командира на поделението) се назначава шпалир от 10 - 12 военнослужещи. Войниците (матросите) са с оръжие. Боеприпаси не се раздават. Униформата е парадна.
(2) В уточненото време военнослужещите от шпалира застават от двете страни на входа на щаба (обекта за посещение). Заместниците на поделението (обекта за посещение) се построяват в една редица вдясно по посоката на движение пред шпалира.
(3) След пристигането на военната делегация началникът на гарнизона (командирът на поделението) поздравява ръководителя и членовете на делегацията и представя заместниците на поделението (обекта за посещение).
(4) Всички тръгват към щаба (обекта за посещение). При слизане на госта от превозното средство шпалирът взема "За почест". След преминаването на делегацията през шпалира военнослужещите вземат "На ремък" ("При нозе"). Построяват се в колона по двама и се отвеждат от мястото.
(5) При необходимост на шпалира се назначава военнослужещ за старши, който подава командите и се намира в строя.

Връчване на ордени, медали, наградни знаци, предметни награди и флагове на военнослужещи

Чл. 595.
(1) Връчването на ордени, медали, наградни знаци, флагове, купи, предметни и други награди на военнослужещите се извършва тържествено пред целия личен състав на поделението.
(2) Връчването на награди, ордени, медали, наградни знаци, предметни награди и флагове по повод Националния празник на Република България, 6-и май - Ден на храбростта и празник на Българската армия, и празника на поделението се извършва с изнасяне на бойното (националното) знаме и в присъствието на оркестъра.
(3) Командирът (началникът) прочита заповедта за награждаване и с кратко слово разяснява заслугите на удостоените с награда военнослужещи. След това връчва наградите по старшинство, като поздравява наградените. На поздрава наградените отговарят "Служа на Република България" и заемат местата си в строя. Наградите на подразделенията се приемат от техните командири (началници).
(4) Когато на трибуната присъстват официални гости, командирът (началникът) на поделението в съответния ред може да им даде думата за приветствие.

Производство в офицерско (сержантско) звание и връчване на дипломите на випускниците от военните училища и Военната академия

Чл. 596.
(1) Производството на випускниците от военните училища и Военната академия се провежда по решение и със заповед на министъра на отбраната в техните райони, в гарнизоните или на исторически места в присъствието на представители на държавната и местната администрация, на командири и началници, граждани и близки на випускниците.
(2) Тържеството се провежда в празнична обстановка.
(3) За провеждане на церемонията участниците се построяват на указаното място в определеното време.
(4) Посреща се командващият церемонията.
(5) Посреща се бойното знаме съгласно чл. 582.
(6) За посрещане на официалния гост командващият церемонията подава команда, например: "Роти, РАВНИС!, МИРНО!, За среща отдясно, за по-ЧЕСТ!", отдава чест, подхожда към него, среща го на 10 м от десния фланг на строя и му рапортува, например: "Господин (госпожо) генерал-майор, военнослужещите от ............................... за ......... са построени, командващ ..... полковник Иванов (Иванова)". След рапорта прави крачка вдясно, обръща се кръгом и съпровожда госта от външната страна на строя. Оркестърът изпълнява срещен марш, като по време на рапорта и поздрава не свири.
(7) Пред бойното знаме гостът се спира и се покланя. Следва "Химн на Република България".
(8) Гостът поздравява випускниците, например: "Здравейте господа ..... !"; следва отговор: "Здраве желаем, господин (госпожо) генерал-майор!"; поздрав: "Поздравявам ви с ....... !"; отговор вик "Ура" до спирането пред следващия блок или заемането от него на определеното място.
(9) Тържеството се открива с кратко слово на командващия церемонията.
(10) След словото се прочита заповедта за обявяване на наименованието на випуска, за производството в офицерско (сержантско) звание на випускниците и за награждаване на първенците и отличниците.
(11) За награждаване на първенците и отличниците се подава команда, например: "Първенците и отличниците пред строя ходом МАРШ!". По тази команда те се построяват пред строя в указания ред и получават пагони, дипломи и награди. След това по команда: "Първенците и отличниците на местата си ходом МАРШ!" заемат местата си в строя.
(12) За връчване на пагоните, дипломите и наградите на останалите випускници се подава команда, например: "За получаване на дипломите, отдясно, по един, ходом МАРШ!". По тази команда от левия фланг на всеки блок с випускници се изнася маса, на която са подредени дипломите и пагоните. Определените за връчване на дипломите и пагоните заемат местата си до масите. Випускниците в указания ред с интервал 8 - 10 крачки под звуците на барабанен марш, преминават и получават дипломите, след което самостоятелно заемат мястото си в строя.
(13) След връчване на дипломите, пагоните и наградите може да се произнасят слова от официалните гости на тържеството по реда на старшинството. Слово отговор произнася първенецът на випуска.
(14) По команда на командващия церемонията, например: "Поделение МИРНО!", "За славните победи на Българската армия, за по-ЧЕСТ!" оркестърът изпълнява химна на Българската армия "Велик е нашият войник".

Чл. 597. По разпореждане на министъра на отбраната след производството на випускниците може да се проведе тържествена заря.

Чл. 598. При производство в първо офицерско, сержантско звание випускниците преминават в тържествен марш.

Чл. 599. Посрещането и изпращането на знамената реликви и бойните знамена се извършва съгласно този устав.

Чл. 600. Тържеството завършва, като блоковете под звуците на маршове се отвеждат на определените им места.

Тържествено изпращане на военнослужещ в резерва

Чл. 601. Изпращането на военнослужещ в резерва се провежда служебно, а не по лично желание, или в други случаи по решение на командира на поделението в тържествена обстановка пред целия личен състав на поделението.
(1) Личният състав на поделението и военнослужещият, преминаващ в резерва, се построяват на плаца в определеното време. Преминаващите в резерва се намират на десния фланг на строя.
(2) За посрещане на бойното знаме началникът на щаба подава команда: "Поделение, за знамето - МИРНО! За среща отляво, за по-ЧЕСТ!". Духовият оркестър изпълнява "Срещен марш". Ротите изпълняват командите и викат "Ура". Знаменосецът с асистентите преминават през целия строй и застават на десния фланг. Знаменният взвод застава на левия фланг на строя. Началникът на щаба подава команда: "На ре-МЪК!, СВОБОДНО!".
(3) При приемане строя от командира на поделението началникът на щаба на поделението подава команда: "Поделение, РАВНИС!, МИРНО! За среща отдясно, за по-ЧЕСТ!". Всички командири от командир на взвод и нагоре отдават чест. Оркестърът изпълнява "Срещен марш". Началникът на щаба на поделението подхожда и рапортува на командира, например: "Господин (госпожо) полковник, личният състав на 45 бригада за изпращане на военнослужещи в резерва е построен. Началник-щаб на 45 бригада полковник Иванов (Иванова)". Командирът приема рапорта на началника на щаба на поделението, отдава почести на знамето, застава пред средата на строя и поздравява: "Здравейте господа войници (матроси)!", личният състав отговаря: "Здраве желаем, господин (госпожо) полковник!". Началникът на щаба подава команда: "На ре-МЪК, СВОБОДНО!".
(4) След приемане на строя се прочитат кратки кадрови справки на всички военнослужещи, преминаващи в резерва (когато броят им е много голям, се съобщава обобщена справка за всички военнослужещи). Обявяват се заповедите за награждаване (по команден ред) и се връчват наградите.
(5) Наградените подхождат и получават наградите по реда на обявяването пред предварително поставените маси с награди. Следва слово на командира на поделението, в което се изказва благодарност за всеотдайната и безупречна служба и се отправя пожелание за успешна реализация в гражданския живот.
(6) За раздяла с бойното знаме началникът на щаба на поделението подава команда: "Поделение, МИРНО!", знаменосец пред фронта ходом - МАРШ!". По тази команда знаменосецът с асистентите излизат на определеното място. Военнослужещите, преминаващи в резерва, в колона по един със строева крачка, минават под бойното знаме, целуват го и заемат местата си.
(7) След завършването на раздялата началникът на щаба подава команда: "Знаменосец, на мястото си ходом - МАРШ!". По тази команда знаменосецът и асистентите заемат мястото си в строя.
(8) За изпращане на командира на поделението началникът на щаба подава команда: "Поделение, МИРНО! За среща по фронта за по-ЧЕСТ!". След като командирът на поделението напусне мястото за провеждане на мероприятието, началникът на щаба подава команда: "При но-ЗЕ!". Подразделенията изпълняват командите. Командирът на поделението отдава чест и се оттегля.
(9) За изпращане на знамето началникът на щаба подава команда: "Поделение, РАВНИС! За изпращане на знамето, МИРНО! За среща отдясно, за по-ЧЕСТ!". Знамето преминава пред целия строй и се отправя към щаба на поделението. Оркестърът изпълнява "Срещен марш". Личният състав вика: "Ура". Личният състав се води в подразделенията.

Полагане на военна клетва

Чл. 602.
(1) Полагането на военна клетва е ритуал, с който военнослужещият дава в тържествена обстановка обещания за вярност към народа и Родината.
(2) Мястото, времето, редът за подготовката и провеждането на ритуала за полагане на военната клетва се определят с разпореждане на началника на гарнизона.
(3) Полагането на военна клетва е тържествено обещание за вярност към народа и Родината, което се полага пред командира (началника) на поделението, в което служи военнослужещият, и пред националното знаме.
(4) На тържеството се поканват официални лица и близките на полагащите военна клетва.
(5) Денят за полагане на военната клетва се обявява в средствата за масова информация.

Чл. 603.
(1) В заповяданото време определените за участие в ритуала военнослужещи и военният оркестър се построяват в разгънат строй на мястото за провеждане.
(2) Полагащите клетва военнослужещи се намират в отделни блокове по подразделения с парадна униформа и оръжие.
(3) Командващият клетвата подава команда: "За знамето МИРНО!, за среща отляво, за по-ЧЕСТ!". Личният състав изпълнява командата, а военният оркестър изпълнява "Срещен марш". Бойното знаме преминава пред целия строй и застава на десния фланг. Личният състав вика: "УРА".
(4) Командващият клетвата подава команда, например: "Роти, РАВНИС!, МИРНО!, За среща отдясно, за по-ЧЕСТ!", отдава чест, подхожда към приемащия клетвата, среща го на 10 м от десния фланг на строя и му рапортува, например: "Господин (госпожо) полковник, военнослужещите от ............................... за полагане на военна клетва са построени, командващ клетвата майор Иванов (Иванова)". След рапорта прави крачка вдясно, обръща се кръгом и съпровожда приемащия клетвата от външната страна на строя. Оркестърът изпълнява срещен марш, като по време на рапорта и поздрава не свири.
(5) Пред бойното знаме приемащият клетвата спира и се покланя, поздравява военнослужещите, например: "Здравейте, господа войници (матроси)!", следва отговор: "Здраве желаем, господин (госпожо) полковник!", поздрав: "Поздравявам ви с полагането на военна клетва!", и отговор вик "Ура" до спирането пред следващия блок или заемането от него на определеното място.
(6) Приемащият клетвата приема строя от командващия и поздравява военнослужещите.
(7) След словото на приемащия командващият клетвата подава команда: "МИРНО!", "Знаменосец (знаменосци), пред фронта ходом - МАРШ!". При тази команда знаменосците, предвождани от водача на знамето, излизат на определеното място. Оркестърът свири барабанен марш, изнасят се масите с клетвените списъци. Командващият клетвата подава команда: "За полагане на военна клетва повтаряй след мен!" и започва да чете клетвата, а полагащите клетва повтарят текста "Заклевам се в името на Република България да служа честно на народа си, да спазвам Конституцията, законите на страната и военните устави, да изпълнявам безпрекословно заповедите на своите командири и началници, храбро да защитавам целостта и независимостта на моята Родина и когато се наложи, да дам живота си за нея, за войнската чест и за славата на бойното знаме. ЗАКЛЕХ СЕ!". След завършване на текста командващият клетвата подава командите: "За преминаване под знамето отдясно по един, ходом МАРШ!". След тези команди всеки военнослужещ подхожда самостоятелно със строева крачка към националното знаме. Целува го, преминава под него, спира на две крачки, обръща глава към приемащия клетвата и произнася високо "ЗАКЛЕХ СЕ!". След това се отправя към масата, подписва се в клетвения списък в присъствието на командира на ротата, след което застава на мястото си в строя. От подаване на командата "Ходом - МАРШ!" оркестърът изпълнява бойни маршове.
(8) След завършване на полагането на клетвата масите и знамето се прибират, а командирите на роти застават на десния фланг на блоковете с клетвените списъци. Командващият клетвата подава команда: "За предаване на клетвените списъци командирите на роти при мен ходом - МАРШ!". Те подхождат и застават на една крачка в редица пред него и последователно предават клетвените списъци с рапорт, например: "Господин (госпожо) майор, заповядайте клетвените списъци на ......, командир на ротата капитан Петков (Петкова)". По командата "По местата си ходом - МАРШ!" те отиват на местата си (при подхождането и отхождането оркестърът свири барабанен марш). Командващият клетвата представя клетвените списъци на приемащия, който поздравява военнослужещите с полагането на военна клетва.
(9) Командващият клетвата предоставя думата на присъстващите официални лица (не повече от двама) да поздравят положилите клетва.
(10) След подаване на командата от командващия клетвата "За нашата Родина Република България, за по-ЧЕСТ!" оркестърът изпълнява "Химн на Република България", военнослужещите вземат за почест и пеят първия куплет и припева на химна.
(11) След изпълнението на химна военнослужещите преминават пред трибуната в тържествен марш по реда, определен в Строевия устав на въоръжените сили на Република България.
(12) Когато на тържеството за провеждане на военна клетва присъстват длъжностни лица, които са по-старши по звание от приемащия клетвата, строят се приема от най-старшия по звание.

Чл. 604.
(1) При ниска температура и неблагоприятни атмосферни условия полагането на военната клетва може да се извърши в помещения. Подразделенията се разпределят по помещенията след словото на началника на гарнизона. След завършването на военната клетва подразделенията отново се строяват за преминаване в тържествен марш.
(2) Всички военнослужещи, които по някакви причини не са положили в определения ден военна клетва, полагат такава в следващите дни отделно в щаба на поделението пред командира (началника).

Чл. 605.
(1) Клетвените списъци се подготвят предварително по определения от началника на Генералния щаб образец.
(2) Клетвените списъци се съхраняват в щаба на поделението в специална папка в продължение на три месеца, прономеровани, прошнуровани и подпечатани с восъчен печат, след което се сдават за вечно съхранение. Заверено копие се прилага към личното кадрово дело на военнослужещите.
(3) Всички военнослужещи, положили военна клетва, се отдават в заповед по поделение.

Зачисляване на оръжието и бойната техника и откриване на учебната година

Чл. 606.
(1) Служебното оръжие и бойната техника на разчетите и екипажите се зачисляват тържествено пред целия личен състав на поделението.
(2) За зачисляване на оръжието и бойната техника поделението се построява на определеното място.
(3) След построяването в определеното време началникът на щаба командва за посрещане на бойното знаме, например: "Поделение, за знамето МИРНО!, за среща отляво, за по-ЧЕСТ!". Знамето се посреща съгласно чл. 26. Следва посрещане на командира на поделението, за което началникът на щаба подава команда: "Поделение, РАВНИС!, поделение, МИРНО!, за среща отляво (отдясно, по фронта), за по-ЧЕСТ", подхожда към него и му рапортува, например: "Господин (госпожо) полковник, личният състав от ..... за откриване на учебната ..... година е построен. Началник-щаб на .... !", Военнослужещите изпълняват командите, а оркестърът свири "Срещен марш".
(4) Строяването на екипажите и посрещането на командира (началника) се извършва съгласно този устав. Оркестърът изпълнява срещен, тържествени и бойни маршове.
(5) Началникът на щаба прочита заповедта на командира (началника). Командирът (началникът) лично предава бойната техника на командирите на разчети и екипажи и ги поздравява по този случай, а командирите на подразделения връчват на бойците полагащите им се индивидуално оръжие и техника. След зачисляването командирът (началникът) в кратко слово проследява или разглежда бойния път на поделението, неговите задачи, силата и бойните възможности на зачислената техника. Накрая поделението преминава в тържествен марш в пеши строй.
(6) Номерът и серията на зачисленото индивидуално служебно (лично) оръжие на военнослужещите освен във ведомостта, се вписват и в служебната карта, като се заверяват с подписа на командира (началника) и с печата на поделението.

Чл. 607.
(1) Учебната година се открива тържествено пред целия личен състав на поделението.
(2) Строяването и посрещането на командира (началника) се извършва съгласно този устав. Оркестърът изпълнява срещен, тържествени и бойни маршове.
(3) За откриването на учебната година се отдава заповед. Командирът (началникът) с кратко слово открива учебната година. Личният състав и гостите се запознават с бойните възможности на въоръжението и бойната техника по центрове, като се провеждат и показни действия и демонстративни стрелби, след което подразделенията се отвеждат под строй в поделението.

Раздел II
Военни ритуали за почитане паметта на загиналите за свободата и независимостта на Република България

Откриване (обновяване) на паметници

Чл. 608.
(1) При откриване на паметници с разпореждане на началника на гарнизона (командира на поделението) се назначава почетен караул, знаме и оркестър. Поставят се часови.
(2) С приближаването на лицето, упълномощено за откриване на паметника, на 15 - 20 крачки началникът на почетния караул подава команда: "Караул - РАВНИС!, МИРНО!, за среща отдясно (отляво) за по-ЧЕСТ!". Оркестърът свири "Срещен марш". Началникът на почетния караул подхожда към него и рапортува, например: "Господин (госпожо) генерал-лейтенант (назовава длъжността на упълномощеното лице), почетният караул в чест на откриването на паметника на ... е построен. Началник на караула - капитан Иванов (Иванова)".
(3) Когато завърши рапорта, началникът на почетния караул пропуска лицето, упълномощено за откриване на паметника, и го придружава от външната страна на строя (спира пред националното знаме и се покланя), след което обхожда строя и от средата поздравява почетния караул. Личният състав от почетния караул отговаря на поздрава, след което началникът на караула отива на мястото си в строя и подава команда: "На ре-МЪК! ("При но-ЗЕ!"), "СВОБОДНО!".
(4) Преди снемането на калъфа от паметника при прерязване на лентата началникът на караула командва: "Караул, РАВНИС!, МИРНО!". "За героя (героите), отдал (и) живота си за Родината, за по-ЧЕСТ!" ("Равнение на СРЕДАТА!" - когато почетния караул е без оръжие). Оркестърът изпълнява "Химн на Република България". След химна началникът на караула подава команда: "На ре-МЪК!" ("При но-ЗЕ!").
(5) Началникът на караула подава команда: "Шапки ДОЛУ!". След командата представител на Българската православна църква освещава паметника.
(6) Началникът на караула подава команда: "НАЛОЖИ!". След тази команда се произнасят встъпителни и приветствени слова.
(7) За почитане паметта на .... след завършване на словата началникът на караула подава команда: "Караул, МИРНО!, шапки ДОЛУ!, на КОЛЕНЕ!". Диктор призовава: "Моля, гражданите на колене да почетат паметта на ......". Оркестърът изпълнява "Кол славен" в продължение на една минута, след което началникът на почетния караул командва: "СТАНИ!, НАЛОЖИ!".
(8) За поднасяне на венци и цветя началникът на почетния караул командва: "Караул МИРНО! за по-ЧЕСТ!". Полагат се венци, оркестърът изпълнява "Покойници". След като се положат венците, гостът подхожда към паметника и оправя лентата на венеца, поставен от негово име, свежда глава и се оттегля. Официалните лица и гости поднасят цветя.
(9) Когато условията позволяват, почетният караул преминава в тържествен марш пред паметника. Часовите от почетния караул се снемат след преминаването в тържествен марш.

Полагане на венци пред паметници и гробове на загинали за свободата на Родината

Чл. 609.
(1) Полагането на венци пред паметници, паметни плочи и гробове на загиналите за свободата и независимостта на Родината се извършва на Националния празник, в Деня на Българската армия и на други дни по решение на министъра на отбраната на Република България, на началника на Генералния щаб на Българската армия и на началника на гарнизона.
(2) При полагането на венци по разпореждане на началника на гарнизона се назначава въоръжен почетен караул със знаме и оркестър.
(3) Почетният караул се построява 15 минути преди полагане на венците.
(4) Часовите се поставят предварително.
(5) На линията за спиране на официалните лица се поставят двама регулировчици без оръжие един срещу друг.
(6) Военнослужещите с венеца (венците) застават по средата на почетния караул с фронт към мястото за полагане на венеца.
(7) С приближаването на делегацията на 15 - 20 крачки от почетния караул началникът на караула командва: "Караул - РАВНИС!, МИРНО!. За среща отдясно (отляво), за по-ЧЕСТ!". Оркестърът изпълнява "Срещен марш". Когато официалните лица приближат на 2 - 3 крачки от венеца (венците), оркестърът прекратява свиренето, барабанчиците изпълняват "Тържествени барабани", по този сигнал военнослужещите с венеца прихващат и повдигат венеца (венците). Със започване на "Покойници" бойното знаме (знамена) се свеждат напред, започва движението на венценосците и официалните лица (на 2 - 3 крачки зад тях). След полагане на венците военнослужещите, които са ги носили, застават от двете страни на паметника в редица или колона и отдават чест. Официалните лица остават с лице към паметника.
(8) След едноминутно мълчание оркестърът изпълнява "Химн на Република България".
(9) При оттегляне на официалните лица оркестърът изпълнява "Ботев марш", при отдалечаването им на 40 - 50 крачки от строя по знак на диригента прекратява свиренето и началникът на почетения караул командва: "Караул, на ре-МЪК!" ("При но-ЗЕ!").

Чл. 610.
(1) При полагане на венци от чуждестранни държавни, правителствени и военни делегации се спазва редът по чл. 609. При това се изпълняват "Покойници". След едноминутно мълчание се изпълняват химнът на държавата, от която е делегацията, и химнът на Република България (по един куплет).
(2) При полагане на венци, когато не се изисква назначаването на почетен караул и оркестър, по нареждане на началника на гарнизона или на военния комендант на гарнизона се поставят часови и при необходимост се назначават военнослужещи за пренасяне на венеца до мястото на полагането му.
(3) При полагане на венци пред паметници и гробове чуждестранните военни делегации се придружават от представител на Министерството на отбраната и от военния комендант на гарнизона.
(4) Полагането на венци на паметника на Незнайния войн се извършва по отделен ред.
(5) След полагането на венците почетният караул, часовите регулировчици и военнослужещите, носили венци, се снемат в определеното време.

Раздел III
Военни ритуали с участието на Българската православна църква

Освещаване на бойно знаме

Чл. 611.
(1) Бойното знаме се освещава в тържествена обстановка.
(2) За провеждането на ритуала се назначава почетен караул и оркестър. При възможност се построява целият личен състав на поделението.
(3) Пред храма, определен за освещаване, се поставя шпалир в състав 10 военнослужещи. Водачът на знамето, знаменосецът и асистентите са на 5 - 10 м пред шпалира.
(4) Началникът на почетния караул командва: "Караул - РАВНИС!, МИРНО!, за среща отдясно за по-ЧЕСТ!". При тази команда водачът на знамето, знаменосецът и асистентите подхождат и спират пред входа на храма. Водачът на знамето се обръща и снема калъфа. Оркестърът изпълнява "Тържествени барабани". След снемането на калъфа началникът на почетния караул командва: "На ре-МЪК!" ("При но-ЗЕ!"), "Шапки ДОЛУ!". Командният състав, почетният караул и знаменосецът с асистентите свалят шапките. Определен военнослужещ поема шапката на знаменосеца. Духовници отварят вратата и подканят знаменосеца и асистентите към вътрешността на храма, командният състав влиза в храма след тях.
(5) Извършва се църковен ритуал по освещаване на бойното знаме.
(6) След освещаването знаменосецът с асистентите излизат от храма и застават пред него. Командният състав заема първоначалното си положение. Поднася се шапката на знаменосеца. Началникът на почетния караул командва: "Караул, МИРНО!", "НАЛОЖИ!", за среща отляво за по-ЧЕСТ!", знаменосецът с асистентите напускат района за провеждане на мероприятието, като часовите от шпалира се изнасят след тях. Оркестърът изпълнява "Марш на победителите". След изтеглянето на знаменосеца, асистентите и шпалира началникът на почетния караул командва: "На ремък!" (При но-ЗЕ!") "На дяс-НО!", "Ходом МАРШ!" и те се изнасят.

Водосвет на бойни знамена

Чл. 612.
(1) На 6 януари за успеха на Българската армия и нейните бойни знамена във всички гарнизони в тържествена обстановка се извършва водосвет на бойните знамена.
(2) В определеното време личният състав на поделението с оръжие, с бойното знаме и военния оркестър се построява на определеното място в разгънат строй (приложение № 38).
(3) При пристигане на най-старшия от официалните лица командващият водосвета подава командите: "Поделение - РАВНИС!", "Поделение - МИРНО!", "За среща отдясно (отляво, по фронта) за по-ЧЕСТ!", подхожда и рапортува, например: "Господин (госпожо) Президент на Република България и Върховен главнокомандващ на въоръжените сили, .......... е построена за освещаване на бойното знаме, командващ водосвета майор Иванов (Иванова)". След това официалните лица заемат местата си.
(4) Командващият водосвета подава командите: "Поделение - РАВНИС!", "Поделение - МИРНО!", "Шапки - ДОЛУ!". След тези команди определеното духовно лице пристъпва към освещаването на бойното знаме. Военнослужещите извън строя самостоятелно свалят шапките, когато определеното духовно лице ги освещава.
(5) След приключването на освещаването командващият подава командата "НАЛОЖИ!" и престроява военнослужещите за преминаване в тържествен марш.
(6) Ритуалът завършва с преминаване на поделението в тържествен марш, след което отново се построява.
(7) За изпращане на най-старшия от официалните лица командващият водосвета подава командите: "Поделение - РАВНИС!", "Поделение - МИРНО!", "За среща отдясно (отляво, по фронта) за по-ЧЕСТ!". След като се отдалечи или напусне района за провеждане на мероприятието, старшият началник командва: "На ре-МЪК!" ("При но-ЗЕ!") "СВОБОДНО!".
(8) Бойното знаме се отнася към мястото за неговото съхранение.
(9) След изпращането на знамето командващият подава командите: "На дяс-НО!", "Ходом-МАРШ!", и отвежда личния състав във войсковия район. Оркестърът изпълнява "Ботев марш".

Провеждане на ритуал панихида Архангелова (мъжка) задушница

Чл. 613.
(1) Ритуал - панихида Архангелова (мъжка) задушница, се изпълнява на места, където има тленни останки на загиналите във войните български войни.
(2) Почетният караул и оркестърът се построяват на мястото за провеждане на мероприятието. Почетните часови са по местата си. Венценосците и знаменосците се намират на изходно положение. Поставя се маса за свещенослужителите, предварително подредена с жито, хляб, червено вино и свещи (приложение № 39).
(3) Посрещат се официалните лица и гости.
(4) Извършва се смяна на почетните часови.
(5) В ритуала вземат участие бойното знаме на поделението и по възможност - знамена реликви.

Чл. 614.
(1) При пристигане на най-високопоставеното официално лице началникът на почетния караул подава команда: "Караул МИРНО!", "За среща отдясно (по фронта, отляво) за по-ЧЕСТ!" и след кимване с глава от официалното лице, началникът на почетния караул подава команда: "На ре-МЪК!" ("При но-ЗЕ!"), "СВОБОДНО!".
(2) В установеното време началникът на почетния караул подава команда: "Караул, МИРНО!", "За среща на знамената, за по-ЧЕСТ!". Оркестърът изпълнява срещен марш. Знаменосците (на знамената реликви) подхождат и заемат местата си с лице към официалните лица.
(3) Допустимо е да не се внасят знамена реликви, когато няма такива.
(4) Оркестърът изпълнява "Химн на Република България". След завършване на химна началникът на почетния караул подава команда: "Караул, на ре-МЪК!" ("При но-ЗЕ!"), "Шапки ДОЛУ!".
(5) Представителят на Българската православна църква отслужва заупокойна молитва.
(6) След завършване на заупокойната молитва началникът на почетния караул подава команда: "На КОЛЕНЕ!". Знамето (знамената) се свежда/т. Диктор приканва гражданите: "Моля, гражданите на колене да почетат паметта на загиналите герои".
(7) Началникът на почетния караул подава команда: "СТАНИ!", "НАЛОЖИ!", "За по-ЧЕСТ!". Оркестърът изпълнява "Кол славен". Венценосците поднасят венци.
(8) Най-високопоставеното официално лице подхожда към паметника, оправя лентата на венеца, връща се на мястото си и изслушва химна на Българската армия "Велик е нашия войник". Следва команда: "На ре-МЪК!" ("При но-ЗЕ!").
(9) Предоставя се време за поднасяне на венци и цветя от военните аташета, ветераните и гражданите.
(10) Най-високопоставеното официално лице, съпровождано от представител на Българската православна църква, посещава музея (костницата), когато има такава.
(11) Началникът на почетния караул подава команда: "За изпращане на знамената, за по-ЧЕСТ!". Знаменосците изнасят знамената. След знамената се изтеглят оркестърът и венценосците. Почетният караул и часовите остават на място. Следва команда: "На ре-МЪК!" ("При но - ЗЕ!"), и раздаване на помен съгласно българските традиции.
(12) За изпращане най-високопоставеното официално лице началникът на почетния караул подава команда: "Караул, МИРНО!", "За по-ЧЕСТ!". След оттеглянето най-високопоставеното официално лице подава команда: "На ре-МЪК!" ("При но-ЗЕ!").
(13) Началникът на почетния караул изчаква официалните лица и гости да напуснат района на провеждане на мероприятието и подава команда: "Караул, МИРНО!", "На дяс-НО!", ("На ра-МО!"), "Ходом-МАРШ!". Почетният караул напуска мястото за провеждане на мероприятието.
Отдаване на военни почести при погребение
Чл. 615. (1) Военни почести при погребение на военнослужещи се отдават при съгласие на родителите или близките на починалите.
(2) За отдаване на военни почести при погребение на военнослужещи се назначава почетен ескорт. Военни почести не се отдават, когато смъртта е настъпила в резултат на самоубийство.
(3) Погребението на починалите (загиналите по време на изпълнение на служебните задължения) военнослужещи в мирно време се извършва на място, определено от близките, за сметка на държавата.
(4) Почетен ескорт се назначава и при погребение на граждански лица, имащи особени заслуги към армията, по решение на министъра на отбраната на Република България или на началника на Генералния щаб.
(5) Военни почести при погребение на офицери от резерва се отдават по желание на близките им.
(6) Организирането на погребения на военнослужещи, починали през време на военната им служба, се възлага на преките им началници и на военните коменданти, а на военнослужещите от резерва и на други лица - на началника на гарнизона.
(7) Почетният ескорт се назначава по специално разпореждане на началника на гарнизона (командира на военното поделение). Съставът му зависи от званието на починалия:
1. президент (в т. ч. и бивши) - рота от три взвода по 24 войника с военен оркестър и национално знаме с траурна лента;
2. председател на Народното събрание (в т.ч. и бивш), министър-председател (в т.ч. и бивш), министър на отбраната (в т. ч. и бивш), началник на Генералния щаб (в т. ч. и бивш), генерали и адмирали - рота от три взвода по 20 войника с военен оркестър и национално знаме с траурна лента;
3. офицери - взвод от 20 войника, военен оркестър и национално знаме с траурна лента;
4. сержанти и войници - отделение от 10 войника, военен оркестър и национално знаме с траурна лента.
(8) Освен почетния ескорт за погребението се назначават почетни часови към ковчега за поклонението и по време на траурната процесия, след което същите са часови на гроба; военнослужещ, който носи портрета, военнослужещи, които носят венците и възглавничките с ордените и медалите.
(9) Всеки орден се прикрепва на отделна възглавничка. Медалите могат да се прикрепват по няколко на една възглавничка.
(10) За превозване на ковчега с тялото на покойника се отделят автомобил, бойна машина или оръдеен лафет.
(11) На капака на ковчега се прикрепва националното знаме.
(12) Почетният ескорт за погребението на военнослужещ, починал в своето поделение, се назначава от командира (началника). Времето и мястото за изнасянето и погребението на тялото на покойния се съобщават на военния комендант на гарнизона.
(13) При смърт на военнослужещ извън постоянното му местослужене почетеният ескорт за погребението му се назначава от началника на гарнизона, в който ще се извърши погребението.

Чл. 616.
(1) Когато погребението на починалия военнослужещ ще се извърши в друг град или село, ковчегът с тялото на покойника се придружава от почетен ескорт до границите на населения пункт (до гара, летище, пристанище, пристан). За придружаване на ковчега с тялото на покойния се назначават от двама до четирима души.
(2) За времето на пристигане на ковчега с тялото на покойния в пункта, където ще се извърши погребението, както и в пунктовете за прехвърляне от един вид транспорт на друг, военният комендант или началникът на съответния гарнизон (командирът на военното поделение) се уведомява от командира (началника) на поделението (от военния комендант на гарнизона, началника на военното окръжие), където е починал военнослужещият.
(3) За посрещане и придружаване на ковчега с тялото на покойника до мястото на погребението се назначава почетен ескорт.

Чл. 617. За смъртта на военнослужещия командирът (началникът) на поделението е длъжен още същия ден да съобщи на най-близките роднини на починалия.

Чл. 618.
(1) Времето за поставяне на почетния караул до ковчега с тялото на покойника се определя от началника на гарнизона (командира на поделението). При църковно погребение не се поставя почетен караул. В този случай почетният караул заема мястото си до ковчега с покойния от двете му страни след изнасянето му от храма.
(2) Караулът поставя две двойки часови. Часовите застават с автомати "На гърди" (с карабини "При нозе"). Едната двойка часови застава от двете страни на ковчега с тялото на покойния на две крачки от него до главата, втората двойка - до краката. Всяка двойка часови застава с лице към ковчега.
(3) Часовите и знаменосците трябва да имат траурна лента на левия ръкав. Те не отдават чест. Сменят се през 15 минути, без да се подават команди и да се сдава постът. Като почетни часови могат да застават по 3 - 5 минути представители от поделенията и обществените организации.
(4) През време на движението на процесията и при спускането на ковчега в гроба часовите не се сменят.
(5) След пристигането на мястото за изнасяне на ковчега почетният ескорт се построява в разгърнат строй с фронт към изхода, откъдето ще бъде изнесен ковчегът. Оркестърът се построява на три крачки вдясно от ескорта.
(6) При изнасянето на ковчега от сградата отпред на дистанция 3 - 5 крачки един след друг се движат военнослужещите с портрета, след тях на същите дистанции - военнослужещите с ордените и медалите на покойника по ред съгласно статута за ордените, след това следват военнослужещите с венците, ковчегът, най-близките на покойника, почетният караул и всички опечалени.
(7) В момента на изнасянето на ковчега с тялото на покойника началникът на почетния караул, без да напуска мястото си в строя, командва "МИРНО!", За по-ЧЕСТ!" (за въоръжените с автомати със сгъваем приклад - "МИРНО!") и козирува. Всички, намиращи се в строя военнослужещи, обръщат глави към ковчега. Оркестърът изпълнява "Покойници".
(8) Военнослужещите, намиращи се извън строя, при изнасяне на ковчега застават в положение "МИРНО" и отдават чест.
(9) При движение на процесията пеш оркестърът изпълнява траурен марш.
(10) Часовите от почетния караул вървят от двете страни на ковчега с автомати в положение на гърди, а с карабини - в положение "На рамо"; при придружаване на ковчега с автомобил часовите в седнало положение държат карабините между коленете, а в положение стоешком - при нозе или вървят на две крачки встрани от автомобила.

Чл. 619.
(1) След пристигането на мястото на погребението почетният ескорт и оркестърът се построяват, както позволява мястото, с фронт към гроба.
(2) Военнослужещите с венците, ордените и медалите се построяват с фронт на запад, часовите от почетния караул заемат места до гроба. Ръководителят на траурния митинг и официалните лица застават с фронт на изток, близките на покойника - на южната страна, до ковчега.
(3) Провежда се заупокойната молитва, изпълнена от духовно лице, преди спускането на ковчега в гроба. След траурните слова ръководителят казва: "Моля, гражданите на колене да почетат паметта на покойника".
(4) Началникът на почетния ескорт командва: "Шапки - ДОЛУ!, на КОЛЕНЕ!". Знаменосецът и асистентите, оркестърът, часовите и салютиращото подразделение не коленичат. Оркестърът изпълнява "Покойници". Знамето се свежда. Назначеното от състава на ескорта подразделение произвежда салют от пет пушечни залпа с халосни патрони, при което стреля отделението.
(5) След изпълнението на салюта началникът на почетния ескорт командва: "СТАНИ!", "НАЛОЖИ!", "МИРНО!", "За по-ЧЕСТ!" (за въоръжените с автомат със сгъваеми приклади: "СТАНИ!", "НАЛОЖИ!", "МИРНО!"). Часовите също вземат "За по-чест". Оркестърът изпълнява "Химн на Република България". Присъстващите военнослужещи отдават чест.
(6) Когато ковчегът не е бил в дома на покойника, след химна ръководителят на траурния митинг приканва близките да се разделят с него. След това капакът се поставя и ковчегът се спуска в гроба. Ескортът отдава на покойника същите почести, както при изнасянето на ковчега.
(7) След заравянето на гроба ръководителят на траурния митинг обявява реда за полагане на венците. Почетният ескорт, когато позволява мястото, преминава в траурен марш покрай гроба. Часовите се снемат след преминаването на почетния ескорт.
(8) След завършване на погребението националното знаме, ордените, медалите и кортика (само за офицерите) на починалия се предават на семейството му.
(9) При кремиране на тялото на покойника се предвижда само траурна церемония с участието на почетен караул, без оркестър.

Откриване на ново военно съоръжение, параклис и освещаване на военна техника

Чл. 620.
(1) Откриването на ново военно съоръжение, параклис и освещаването на военна техника се извършва в празнична обстановка.
(2) За провеждане на ритуала в указаното време и на определеното място се построяват: оркестърът, бойното знаме и почетният караул.
(3) При построяване на целия личен състав на поделението не се назначава почетен караул.
(4) Началникът на гарнизона (командирът на поделението) посреща и рапортува на длъжностното лице, поканено за ритуала. Двамата тръгват към строя (придружаващите го официални лица остават на място).
(5) На 15 - 20 крачки от посрещаното лице началникът на караула командва: "Караул, РАВНИС, МИРНО!, За среща отдясно (отляво, по фронта) за по-ЧЕСТ!". Личният състав взема за по-чест. Гостът и домакинът тръгват към почетния караул и спират пред бойното (националното) знаме.
(6) Оркестърът свири "Срещен марш". Началникът на почетния караул рапортува пред бойното (националното) знаме, например: "Господин (госпожо) Президент на Република България и Върховен главнокомандващ на въоръжените сили, почетният караул в чест на откриването на ....... е построен. Началник на караула майор Иванов (Иванова)". След рапорта началникът на почетния караул прави крачка вдясно и три крачки напред и се обръща лице към строя. Началникът на почетния караул е на две крачки вляво и зад официалното лице.
(7) Официалното лице се покланя на знамето, заедно с домакина минава пред почетния караул (като гостът е от страната на строя), а началникът на караула се движи на две крачки зад тях. Официалното лице обхожда почетния караул и се връща в средата на строя и оттам поздравява военнослужещите, след което се отправя към другите официални лица.
(8) Преди освещаването началникът на почетния караул командва "Шапки ДОЛУ!". Следва освещаване на военното съоръжение, параклис или военна техника с църковен ритуал. След освещаването началникът на почетния караул подава команда: "НАЛОЖИ!".
(9) След края на църковния ритуал оркестърът изпълнява "Химн на Република България".
(10) След химна гостът прерязва трикольорната лента (при откриване на ново военно съоръжение и параклис) и лисва менче с вода за здраве и успехи.
(11) Началникът на почетния караул командва за изпращане на госта.
(12) Бойното знаме се изпраща и се отнася, съгласно чл. 584 и 585.
(13) Военнослужещите се водят в поделенията под звуците на "Ботев марш".

Поведение на военнослужещите при посещение на религиозни обекти

Чл. 621.
(1) Когато военнослужещият е в униформа, може да посещава религиозни обекти самостоятелно или при официални, религиозни, военни празници, обреди, кръщенета, освещения и/или други религиозни ритуали.
(2) В религиозния обект се влиза по старшинство, без оръжие и бойно снаряжение.
(3) При влизането в религиозния обект военнослужещият сваля шапката (баретата, пилотката) и я поставя под лявата мишница, след което може да запали свещ (свещите), като я (ги) държи с лявата ръка, и да извършва други действия, съобразени с установените религиозни канони (правила).
(4) Военнослужещият, когато е с униформа в религиозния обект, при посрещане (приветствие) на свещениците (духовните лица) заема установения строеви стоеж, но не отдава чест.
(5) В религиозния обект се пази тишина, не се подават команди и не се говори на висок глас.

Раздел IV
Военни ритуали при участие в мисии и операции извън територията на страната

Официално изпращане на контингент, заминаващ на мисия или операция извън територията на страната

Чл. 622.
(1) Официално изпращане на контингент, заминаващ на мисия или операция извън територията на страната, се извършва в тържествена обстановка.
(2) Мястото, времето, редът за подготовката и провеждането на ритуала за официално изпращане на контингента се определят със заповед на министъра на отбраната или упълномощено от него лице.
(3) В определеното време личният състав на контингента и поделението, в което е проведена подготовката му, се построява в разгънат строй на определеното място за провеждане на ритуала.

Чл. 623.
(1) За приемане на строя от най-старшия от официалните лица, командирът на поделението (старшият национален представител) командва: "МИРНО! За среща отдясно (отляво, по фронта), за по-ЧЕСТ!" Оркестърът изпълнява "Срещен марш".
(2) Командирът на поделението (националният командир на контингент) подхожда и рапортува на най-старшия от официалните лица, например: "Господин (госпожо) Президент на Република България и Върховен главнокомандващ на въоръжените сили, личният състав на ......, определен за участие в мисия (операция) ................ , е построен. Командир на ......... полковник Иванов (Иванова)". След рапорта оркестърът изпълнява химна на Република България. Приемащият обхожда строя и го поздравява. След това официалните лица заемат местата си.
(3) По време на рапорта всички военнослужещи извън строя отдават чест.
(4) Най-старшият от официалните лица с кратко слово поздравява личния състав на контингента. Командирът на поделението (националният командир на контингент) предоставя думата на желаещите официални лица да поздравят личния състав на контингента по реда на старшинството, както и на командира на контингента за слово - отговор. След всеки поздрав личният състав отговаря с продължително "Ура".
(5) По команда на командира на поделението (националния командир на контингент) подразделенията отиват на изходно положение за тържествен марш.
(6) За преминаване в тържествен марш командирът на поделението (националният командир на контингент) командва, например: "МИРНО! За тържествен марш, по ротно (батальонно), на един линеен дистанция, равнение надясно. Първата рота (батальон) право, останалите на място, ходом-МАРШ!".
(7) С началото на командата линейните на бегом в колона по един се изнасят и заемат местата си. По командата "Ходом-МАРШ!" линейните едновременно вземат оръжието в положение "За почест". При преминаването в тържествен марш оркестърът свири маршове.
(8) Когато последното подразделение премине пред най-старшия от официалните лица, оркестърът преминава последен в блоков строй, изпълнявайки тържествен марш в движение. На един линеен след оркестъра се събират линейните, с което завършва тържественият марш.

Официално посрещане на контингент, завръщащ се от мисия и операция извън територията на страната

Чл. 624.
(1) Официално посрещане на контингент, завръщащ се от мисия или операция извън територията на страната, се извършва в тържествена обстановка.
(2) Мястото, времето, редът за подготовката и провеждането на ритуала за официално посрещане на контингента се определят със заповед на министъра на отбраната или упълномощено от него лице.
(3) В определеното време личният състав на контингента и на поделението, в което е проведена първоначалната му подготовка, се построяват в разгънат строй на определеното за провеждане на ритуала място.

Чл. 625.
(1) За приемане на строя от най-старшия от официалните лица командирът на поделението (националният командир на контингент) командва: "МИРНО! За среща отдясно (отляво, по фронта), за по-ЧЕСТ!" Оркестърът изпълнява "Срещен марш".
(2) Командирът на поделението (националният командир на контингент) подхожда и рапортува на приемащия строя, например: "Господин (госпожо) генерал лейтенант, личният състав на ...., завърнал се от мисия (операция) ...., е построен. Командир на ... полковник Иванов (Иванова)". След рапорта оркестърът изпълнява химна на Република България. Приемащият обхожда строя и го поздравява. След това официалните лица заемат местата си.
(3) По време на рапорта всички военнослужещи извън строя отдават чест.
(4) Най-старшият от официалните лица с кратко слово поздравява личния състав на контингента. Командирът на поделението (националният командир на контингент) предоставя думата на желаещите официални лица да поздравят личния състав на контингента по реда на старшинството, както и на командира на контингента за слово - отговор. След всеки поздрав личният състав отговаря с продължително "Ура".
(5) За награждаване на личния състав на контингента командирът на поделението (националният командир на контингент) предоставя думата за обявяване на заповеди за награждаване по старшинство. Наградените подхождат и получават наградите си пред предварително поставени маси с наградите.
(6) В случай на загинали по време на мисията (операцията) от състава на контингента за отдаване на почит командирът на поделението (националният командир на контингент) командва: "За загиналите военнослужещи, шапки - ДОЛУ!, на КОЛЕНЕ!", след което призовава "Моля, гражданите на колене да почетат паметта на загиналите". Оркестърът изпълнява "Кол славен". Знамето се свежда. С едноминутно мълчание се отдава почит на загиналите.
(7) След отдаването на почит на загиналите командирът на поделението (националният командир на контингент) командва: "СТАНИ!", "НАЛОЖИ!".
(8) Накрая личният състав на контингента и поделението преминават в тържествен марш.

Посрещане на тленните останки на загинали военнослужещи, участвали в мисия или операция извън територията на страната

Чл. 626.
(1) За посрещане на тленните останки на загиналите военнослужещи се назначава шпалир от 10 военнослужещи със старши офицер и група за сваляне и носене на ковчезите (с разчет 8 - 10 души на ковчег).
(2) Участниците се построяват на мястото, предвидено за установяване на превозното средство, 15 минути преди пристигане му по следния начин:
1. отляво на изхода на превозното средство заемат места официалните лица;
2. срещу тях се строява групата за сваляне и носене на ковчезите;
3. шпалирът се построява на 10 м след официалните лица, перпендикулярно на превозното средство;
4. след шпалира се определя мястото за паркиране на линейките за извозване на ковчезите.
(3) След установяване на превозното средство групата за носене на ковчезите подхожда за свалянето и пренасянето им. В момента на свалянето на първия ковчег началникът на шпалира командва: "МИРНО! За по-ЧЕСТ!".
(4) Групата за носене на ковчезите преминава през шпалира и поставя ковчезите последователно в линейките, след което самостоятелно се изтегля на предварително определено място. Линейките се ескортират по пътя към медицинското заведение.
(5) След напускане на последната линейка началникът на шпалира командва: "На ре-МЪК! СВОБОДНО!", построява шпалира в колона по двама и го отвежда в поделението.

Раздел V
Военни ритуали при спортни мероприятия

Откриване и закриване на шампионати и спортни състезания (спартакиади) с международно участие

Чл. 627. При откриване и закриване на шампионати и спортни състезания (спартакиади) се спазва следният ред:
1. поставят се държавните знамена на държавите, от които участват отбори (състезатели);
2. отборите се построяват с фронт към официалната трибуна; строят се определя в зависимост от състава на отборите.

Чл. 628.
(1) При разгънат двуредичен строй на десния флаг заема място оркестърът. До него застава комендантът на шампионата и отборите участници, построени по азбучен ред.
(2) Отборът на страната домакин заема място на левия фланг.
(3) На десния фланг на всеки отбор застава военнослужещ, който носи табела с надпис на наименованието на държавата (армията), представлявана от този отбор. Следват ръководителят на делегацията, треньорът на отбора и капитанът.
(4) Останалите състезатели се построяват в разгънат двуредичен строй.

Чл. 629. Униформата за ритуала е празнична, а при особени обстоятелства състезателите може да бъдат със спортна форма.

Чл. 630.
(1) Комендантът командва и представя строените отбори на старшия началник, например: "Господин (госпожо) генерал-майор, представителните отбори на държавите (армиите) участнички са построени за тържественото откриване на шампионата по .... (в чест на ....). Комендант на шампионата полковник Петров (Петрова)".
(2) Старшият началник произнася тържествено слово.
(3) С приключване на тържественото слово комендантът подава команда: "За знамето, МИРНО!". При тази команда определен военнослужещ от Българската армия, асистиран от двама представители на гостуващите армии, подхожда със строева крачка към стълба със знамето и спира на една крачка от него. При команда: "Знамето ВДИГНИ!" определеният военнослужещ вдига знамето. Оркестърът изпълнява химна на Република България.
(4) Старшият началник обявява шампионата за открит.

Чл. 631.
(1) При строяване на отборите в колона по един под звуците на тържествен марш отборите излизат на площадката с маршова стъпка, подредени по азбучен ред.
(2) Отборът домакин се строява на левия фланг.
(3) Всички участващи отбори се построяват с лице към официалната трибуна, като в първата редица застават ръководителят на делегацията, вляво до него - треньорът на отбора, до него - капитанът, който носи националното знаме на страната, чиито представители са те. Зад него в колона по един се строяват състезателите.
(4) На три крачки пред треньора се намира военнослужещ състезател, който носи табела с надпис на наименованието на армията, на която отборът е представител.
(5) При закриване на състезание отборите се построяват по един от посочените начини, но по реда на класирането.
(6) Комендантът на шампионата командва на старшия началник и рапортува, например: "Господин (госпожо) генерал-майор, представителните отбори на държавите (армиите) участнички са строени за тържественото закриване на шампионата по ... (в чест на ...). Комендант на шампионата полковник Петров (Петрова)".
(7) След приемане на строя от старшия началник главният съдия на шампионата обявява класирането. Класиралите се на първите три места се изкачват на почетната стълбичка и се награждават с медали на шампионата.
(8) След награждаването комендантът подава команда: "За знамето МИРНО!". По тази команда определените военнослужещи подхождат към знамето и спират на една крачка от него. При команда: "Знамето СПУСНИ!", то се спуска. Оркестърът изпълнява химна на Република България.
(9) Старшият началник обявява шампионата за закрит.

Откриване и закриване на общоармейски шампионат

Чл. 632. Откриването и закриването на общоармейски шампионат с участието на повече от два отбора се извършва в следния ред:
1. отборите подхождат и се построяват с фронт към официалната трибуна;
2. строят на отборите - разгънат двуредичен или в колона по един, се определя в зависимост от състава им.

Чл. 633.
(1) При разгънат двуредичен строй на десния фланг на строя заемат място духовият оркестър и до него комендантът на шампионата. Следват отборите, подредени по реда на класирането от предшестващия шампионат.
(2) На десния фланг застава водачът на отбора, до него заема място треньорът на отбора и след това се построява отборът.

Чл. 634.
(1) При строяване на отборите в колона по един духовият оркестър заема място на десния фланг на строя, а до него е комендантът на шампионата. Следват ги отборите, подредени според реда на класирането им от предшестващия шампионат, които са в колона по един.
(2) На първата редица вдясно от капитаните на отборите заемат места треньорът и водачът с празнична форма.

Чл. 635.
(1) Комендантът представя отборите на старшия началник с рапорта, например: "Господин (госпожо) генерал-майор, представителните отбори по ... (вида на спорта) на ....... са построени за тържествено откриване на ..... (назовава се поредният) шампионат. Комендант на шампионата подполковник Колев (Колева)".
(2) Старшият началник произнася приветствено слово.
(3) Следва команда: "За знамето МИРНО!", при която военнослужещ с двама асистенти подхожда със строева крачка към пилона и спира на една крачка от него. При команда: "Знамето ВДИГНИ!", бавно издига националното знаме на Република България. Духовият оркестър изпълнява химна на Република България.
(4) Старшият началник обявява шампионата за открит.
(5) При закриване на шампионата отборите се построяват по един от посочените начини, но по реда на класирането им.

Чл. 636.
(1) Комендантът рапортува на старшия началник, например: "Господин (госпожо) генерал-майор, представителните отбори по ... (вида на спорта), взели участие в .... (поредния) общоармейски шампионат, са построени за закриването му. Комендант на шампионата подполковник Колев (Колева)".
(2) Главният съдия обявява крайното лично и отборно класиране. Наградите се връчват от старшия началник или от друго официално лице.
(3) Заелите първо, второ и трето място в личното и отборното класиране заемат съответните места на почетната стълбичка.
(4) След награждаването състезателите и отборите заемат местата си в строя.
(5) Старшият началник произнася слово, след което се спуска знамето по указания ред. Оркестърът изпълнява химна на Република България.
(6) Старшият началник обявява шампионата за закрит.

Чл. 637. Униформата за ритуала е празнична, а при особени обстоятелства състезателите може да бъдат със спортна форма.

Откриване и закриване на спортно състезание (спартакиада)

Чл. 638. При откриване и закриване на спортно състезание (спартакиада) с участието на повече от два отбора отборите подхождат и се построяват на стадиона (в залата) с лице към официалната трибуна. Строят се определя в зависимост от състава на отборите.

Чл. 639.
(1) При разгънат двуредичен строй духовият оркестър заема място на десния фланг на строя и до него е комендантът на състезанието.
(2) Следват отборите, подредени по подразделения (гарнизони).
(3) Отборите се подреждат по следния ред:
1. на десния фланг заема място водачът на отбора с празнична форма;
2. до него застава треньорът на отбора с празнична форма;
3. до треньора се построява отборът с военна или спортна форма.

Чл. 640.
(1) При строяване на отборите в колона по един на десния фланг на строя заема място духовият оркестър и до него комендантът на спортното състезание.
(2) Следват отборите, подредени по подразделения в колона по един.
(3) На първата редица вдясно от капитаните на отборите застават треньорът и водачът.

Чл. 641. Униформата за ритуала е празнична, а при особени обстоятелства състезателите може да бъдат със спортна форма.

Чл. 642.
(1) Комендантът рапортува на командира, например: "Господин (госпожо) полковник, представителните отбори по ... (вида на спорта) на 2, 5 и 10 мбр са построени за тържествено откриване на ... (вида на състезанието) в чест на ... (когато е посветено на някаква дата, годишнина). Комендант на състезанието (спартакиадата) майор Колев (Колева)".
(2) Командирът произнася приветствено слово и обявява състезанието за открито.

Чл. 643.
(1) При закриване на състезанието (спартакиадата) отборите се построяват по един от посочените начини, но според реда на класирането им.
(2) Комендантът рапортува на командира, например: "Господин (госпожо) полковник, отборите по ..... (вида на спорта) на ..... (подразделения, части, съединения), взели участие във ..... (вида на състезанието), в чест на ... (когато е посветено на някаква дата, годишнина) са построени за закриване. Комендант на състезанието (спартакиадата) капитан Колев (Колева)".
(3) Главният съдия обявява крайното лично и отборно класиране. Награждаването извършва командирът. Заелите първо, второ и трето място в личното и отборното класиране заемат съответните места на почетната стълбичка.
(4) След награждаването състезателите и отборите заемат местата си в строя.
(5) Командирът произнася слово и закрива състезанието.

Допълнителни разпоредби

Параграф единствен. По смисъла на този устав:
1. "Военен ритуал" е извършване на обредни действия (церемонии) от военнослужещите при установен ред.
2. "Военни почести" са регламентирани изрази на почит, уважение, поклонение, при установени за страната традиции и обичаи.
3. "Салют" е тържествен поздрав за отдаване на чест чрез стрелба.
4. "Церемония" е колективен израз на вежливост и уважение, която се изпълнява при тържества (празници).
5. "Религиозен обект" е църква, манастир, параклис, храм, катедрала, джамия, синагога, ротонда.

Приложение № 1 - Приложение № 39

 

Реклама