Система за образуване на пощенските кодове на мрежите на операторите на универсалната пощенска услуга

Държавен вестник брой: 69
Година: 2008
Орган на издаване: Комисия за регулиране на съобщенията
Дата на обнародване:
05 авг 2008
Чл. 1. С тази система се определят условията и редът за образуване на пощенските кодове на мрежите на операторите на универсалната пощенска услуга или част от нея.

Чл. 2. В Република България националният пощенски код е четирицифрено число, което служи за означение на дадено географско населено място или район в големите населени места. Националният пощенски код е съобразен с административното деление на страната:
1. първата цифра указва пощенската кодова зона;
2. първата и втората цифра взети заедно указват пощенския район;
3. четирите цифри взети заедно указват националния пощенски код на географското населено място или район в големите населени места.

Чл. 3. Пощенските оператори на универсална пощенска услуга или част от нея задължително използват националния пощенски код като база за образуване на пощенските кодове за мрежите си.

Чл. 4. Националните пощенски кодове на всички населени места са посочени в указател на националните пощенски кодове на населените места в страната и на районите в големите населени места (указател на националните пощенски кодове).

Чл. 5. Комисията за регулиране на съобщенията поддържа и публикува на своята страница в интернет указател на националните пощенски кодове.

Чл. 6.
(1) Промени на национален пощенски код в указателя се извършват от Комисията за регулиране на съобщенията по нейна инициатива или по инициатива на основния пощенски оператор "Български пощи" - ЕАД.
(2) Основният пощенски оператор "Български пощи" - ЕАД, внася уведомление с предложение и мотиви за промяна в двадесетдневен срок преди промяната.
(3) Комисията за регулиране на съобщенията разглежда постъпилото предложение и в тридесетдневен срок от датата на внасянето му приема решение.
(4) Комисията за регулиране на съобщенията публикува на своята интернет страница всички съгласувани промени в указателя.
(5) Пощенските оператори на универсална пощенска услуга или на част от нея са задължени да образуват и привеждат в съответствие с промените по ал. 1 пощенските кодове за мрежите си.

Чл. 7. Комисията за регулиране на съобщенията предоставя безвъзмездно указател с националните пощенски кодове на оператори на универсална пощенска услуга или част от нея при постъпило искане.

Чл. 8. Пощенските оператори на универсална пощенска услуга или част от нея образуват пощенския код за мрежите си, като след националния пощенски код могат да добавят букви, цифри и символи с цел образуване на индивидуален разширен пощенски код.

Чл. 9. Пощенските оператори на универсална пощенска услуга или част от нея преди въвеждане в употреба или промяна на начина на образуване на индивидуалния разширен пощенски код изпращат за сведение в Комисията за регулиране на съобщенията подробна информация за значенията на символите и начина на образуване на индивидуалния разширен пощенски код.

Чл. 10. Индивидуалният разширен пощенски код на пощенските оператори на универсална пощенска услуга или част от нея по чл. 8 се довежда до знанието на потребителите, като се поставя на видни и достъпни места във всички пощенски служби на пощенските оператори на универсална пощенска услуга или част от нея и на интернет страниците им, ако има такива.

Чл. 11. Пощенските оператори на универсална пощенска услуга или част от нея са задължени да осигурят възможност на потребителите на универсална пощенска услуга да използват националния и индивидуалния разширен пощенски код при подаване на пощенски пратки и пощенски парични преводи, като предвидят необходимите означения върху формуляри, адресни етикети, пликове и други, и да предоставят информация за националния и индивидуалния пощенски код във всички си пощенски служби

Чл. 12. Потребителите на универсална пощенска услуга или част от нея задължително посочват националния пощенски код и доброволно индивидуалния пощенски код върху пощенските пратки.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Описание на пощенските кодови зони, на районите на населените места и на пощенските райони в големите населени места:
1. първа пощенска кодова зона от 1000 до 1999 с цифра "1" започват пощенските кодове на пощенските райони в София-град;
1.1. район София-център, кодова зона от 1000 до 1099;
1.2. първи пощенски район, София-град, първа пощенска кодова зона от 1100 до 1199 и от 1700 до 1799;
1.3. втори пощенски район, София-град, първа пощенска кодова зона от 1200 до 1299;
1.4. трети пощенски район, София-град, първа пощенска кодова зона от 1300 до 1399;
1.5. четвърти пощенски район, София-град, първа пощенска кодова зона от 1400 до 1499 и от 1600 до 1699;
1.6. пети пощенски район, София-град, първа пощенска кодова зона от 1500 до 1599 и от 1800 до 1899;
2. втора пощенска кодова зона от 2000 до 2999 с цифра "2" започват пощенските кодове на населените места в София област, Перник, Кюстендил и Благоевград;
2.1. пощенски район област София, втора кодова зона от 2000 до 2299;
2.2. пощенски район област Перник, втора кодова зона от 2300 до 2499;
2.3. пощенски район област Кюстендил, втора кодова зона от 2500 до 2699;
2.4. пощенски район област Благоевград, втора кодова зона от 2700 до 2999;
3. трета пощенска кодова зона от 3000 до 3999 с цифра "3" започват пощенските кодове на населените места в области Враца, Монтана и Видин;
3.1. пощенски район област Враца, трета кодова зона от 3000 до 3399;
3.2. пощенски район област Монтана, трета кодова зона от 3400 до 3699;
3.3. пощенски район област Видин, трета кодова зона от 3700 до 3999;
4. четвърта пощенска кодова зона от 4000 до 4999 с цифра "4" започват пощенските кодове на населените места и на пощенските офиси в области Пловдив, Пазарджик и Смолян;
4.1. пощенски район област Пловдив, четвърта кодова зона от 4000 до 4399;
4.2. пощенски район област Пазарджик, четвърта кодова зона от 4400 до 4699;
4.3. пощенски район област Смолян, четвърта кодова зона от 4700 до 4999.
5. пета пощенска кодова зона от 5000 до 5999 с цифра "5" започват пощенските кодове на населените места в области Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен;
5.1. пощенски район област Велико Търново, пета кодова зона от 5000 до 5299;
5.2. пощенски район област Габрово, пета кодова зона от 5300 до 5499;
5.3. пощенски район област Ловеч, пета кодова зона от 5500 до 5799;
5.4. пощенски район област Плевен, пета кодова зона от 5800 до 5999;
6. шеста пощенска кодова зона от 6000 до 6999 с цифра "6" започват пощенските кодове на населените места в области Стара Загора, Хасково и Кърджали;
6.1. пощенски район област Стара Загора, шеста кодова зона от 6000 до 6299;
6.2. пощенски район област Хасково, шеста кодова зона от 6300 до 6599;
6.3. пощенски район област Кърджали, шеста кодова зона от 6600 до 6999;
7. седма пощенска кодова зона от 7000 до 7999 с цифра "7" започват пощенските кодове на населените места в области Русе, Разград, Силистра и Търговище;
7.1. пощенски район област Русе, седма кодова зона от 7000 до 7199;
7.2. пощенски район област Разград, седма кодова зона от 7200 до 7499;
7.3. пощенски район област Силистра, седма кодова зона от 7500 до 7699;
7.4. пощенски район област Търговище, седма кодова зона от 7700 до 7999;
8. осма пощенска кодова зона от 8000 до 8999 с цифра "8" започват пощенските кодове на населените места в области Бургас, Ямбол и Сливен;
8.1. пощенски район област Бургас, осма кодова зона от 8000 до 8599;
8.2. пощенски район област Ямбол, осма кодова зона от 8600 до 8799;
8.3. пощенски район област Сливен, осма кодова зона от 8800 до 8999;
9. девета пощенска кодова зона от 9000 до 9999 с цифра "9" започват пощенските кодове на населените места в области Варна, Добрич и Шумен;
9.1. пощенски район област Варна, девета кодова зона от 9000 до 9299;
9.2. пощенски район област Добрич, девета кодова зона от 9300 до 9699;
9.3. пощенски район област Шумен, девета кодова зона от 9700 до 9999.

Заключителни разпоредби

§ 2. Системата за образуване на пощенските кодове на мрежите на операторите на универсалната пощенска услуга се приема на основание чл. 15, ал. 1, т. 9 от Закона за пощенските услуги.
Системата е приета от КРС с реше
ние № 1062 от 26 юни 2008 г.

 

Реклама