Нормативна уредба

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ

Териториалната дирекция на Националната дирекция за приходитe, където се намира оригиналът на документа, копие от който Ви е необходимо.

Искането можете да подадете във всяка териториална дирекция на Националната агенция за приходите.


ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ:

- Искане за издаване копие от документ. Искането може да касае само документи подадени в или издадени от Националната агенция за приходите.

Искането се подава в писмена форма. Можете да го изпратите и по електронен път или чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор.

Органите по приходите нямат право да Ви откажат приемането на искането, ако сте  го подписали и сте попълнили коректно. Вашите идентификационни данни – име/наименование на фирмата, ЕГН или БУЛСТАТ, постоянен адрес/адрес за кореспонденция.

За услугите, извършвани от Националната агенция за приходите НЕ СЕ ЗАПЛАЩА

СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА КОПИЕТО

Копието  трябва да получите в:

·        7-дневен срок след постъпване на Вашето искане   в Агенцията.

·        14 - дневен срок от постъпване на искането, в случаите когато същото е подадено чрез некомпетентна териториална дирекция.

В случай, че липсва основание за извършване на услугата, ще получите Решение за отказ,  в 7-дневен срок от неговото издаване.

ПОЛУЧАВАНЕ НА КОПИЕТО

Изготвеното копие можете да получите:

-         лично;

-         чрез упълномощено лице –  пълномощно

Начина и мястото  за получаване трябва да заявите при подаване на искането.

При получаване на изготвените документи, винаги носете със себе си документ за самоличност.

ОБЖАЛВАНЕ

Отказа за изготвяне на копие можете да обжалвате пред съответния териториален директор, в чиято дирекция се намира оригиналът на документа, в 14-дневен срок от съобщаването на отказа.

Териториалният директор се произнася в 7-дневен срок от получаване на жалбата.

След като е изчерпана възможността или е изтекъл срокът за обжалване по административен ред, отказът за издаване на документ  можете да  обжалвате и пред  окръжния съд по местонахождение на териториалната дирекция, в седемдневен срок от съобщаването.

 

Реклама