Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 19:06

КАКВИ ДРУГИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ИЗДАВА НАП И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ

Удостоверение за декларирани финансови резултати, платени данъци и осигуровки – издава се на чужди граждани, на основание чл.15, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в България, в уверение на това, че са декларирали финансови резултати и са платили данъци и осигуровки на територията на страната. Представя се на компетентните органи за продължаване на пребиваването в България.

Удостоверение на основание чл. 6, ал. 3, т. 4 от Наредба № 4/08.08.03г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра – удостоверява размера и вида на платените данъчни задължения през последните три години, ако лицето е извършвало дейност, налагани ли са на лицето санкции за укрити доходи през последната година, както и наличието или липсата на данъчни задължения.

Удостоверение за установен и платен данък – издава се на основание чл. 16, ал. 1, т. 9 от Кодекса за застраховане. Представя се за издаване на разрешение за извършване на застрахователна дейност. Удостоверява вида и размера на платените от лицето данъци през последните три години.

Удостоверение за наетите по трудови правоотношения български граждани от осигурител – чуждестранно лице – издава се на основаниечл. 24, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България. Удостоверява броя на разкритите работни места за български граждани от чужденци, упражняващи дейност в страната.

Удостоверение за платени данъци и осигуровки – издава се на основание на чл. 17, ал. 1, т. 7 от ДОПК. Удостоверява вида и размера на платените от лицето данъци и осигурителни вноски.

За да получите тези удостоверения, ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ към

Орган по приходите от дирекция/отдел "Обслужване", сектор/отдел"Услуги за клиенти в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите/ офис за обслужване към ТД по:

- Вашия постоянен адрес – ако сте физическо лице или едноличен търговец

- Вашата регистрация – за останалите субекти.

За големи данъкоплатци и осигурители – в териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители";

За средни данъкоплатци и осигурители – в дирекция "Средни данъкоплатци и осигурители".

За клон на юридическо лице – в териториалната дирекция по регистрация на юридическото лице.

Искането можете да подадете във всяка териториална дирекция на Националната агенция за приходите

Адреси и телефони за контакт

ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ

- Искане за издаване на документи – образец

Искането се подава в писмена форма. Можете да го изпратите и по електронен път или чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор.

Органите по приходите нямат право да Ви откажат приемането на искането, ако сте го подписали и сте попълнили коректно Вашите идентификационни данни – име/наименование на фирмата, ЕГН или БУЛСТАТ, постоянен адрес/адрес за кореспонденция.

За услугите, извършвани от Националната агенция за приходите НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ

СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА

Всички изброени удостоверения се издават в:

....7-дневен срок след постъпване на искането.

.....14 - дневен срок от постъпване на искането, в случаите когато същото е подадено чрез некомпетентна териториална дирекция.

В случай, че липсва основание за издаване на удостоверението, ще получите Решение за отказ, в 7-дневен срок от подаване на искането.

ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО

Изготвения документ можете да получите:

.....лично;

.....чрез упълномощено лице – с нотариално заверено пълномощно

.....по електронен път, за което е необходимо да разполагате с електронен подпис

Начина за получаване трябва да заявите при подаване на искането.

При получаване на изготвените документи, винаги носете със себе си документ за самоличност.

ОБЖАЛВАНЕ

Можете да обжалвате:

.....отказа за издаване на документ

.....непроизнасянето в срок /мълчалив отказ да се издаде/

.....съдържанието на документа

Жалбата се отправя до съответния териториален директор, в 14-дневен срок от съобщаването на отказа.

Териториалният директор се произнася в 7-дневен срок от получаване на жалбата.

След като е изчерпана възможността или е изтекъл срокът за обжалване по административен ред, отказът за издаване на документ можете да обжалвате и пред окръжния съд по местонахождение на териториалната дирекция, в седемдневен срок от съобщаването.

 

Реклама