Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 19:03

Нормативна наредба

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл. 87, ал.6 ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ:

Орган по приходите от дирекция/отдел "Обслужване" в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по:

* Вашия постоянен адрес – ако сте физическо лице или едноличен търговец
* Вашата регистрация – за останалите субекти.

За големи данъкоплатци и осигурители – в териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители";

За клон на юридическо лице – в териториалната дирекция по регистрация на юридическото лице.

Искането можете да подадете във всяка териториална дирекция на Националната агенция за приходите

ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ:

- Искане за издаване на документи – образец

- Акт на съда

Искането се подава в писмена форма. Можете да го изпратите и по електронен път или чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор.

Органите по приходите нямат право да Ви откажат приемането на искането, ако сте го подписали и сте попълнили коректно с Вашите идентификационни данни – име/наименование на фирмата, ЕГН или БУЛСТАТ, постоянен адрес/адрес за кореспонденция.

За услугите, извършвани от Националната агенция за приходите НЕ СЕ ЗАПЛАЩА

СРОК НА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО

Това удостоверение Вие трябва да получите в:

· 7-дневен срок от постъпване на искането или акта на съда, ако не е предвиден по-кратък срок.

· 14 - дневен срок от постъпване на искането, в случаите когато същото е подадено чрез некомпетентна териториална дирекция.

В случай, че липсва основание за издаване на удостоверението, ще получите Решение за отказ, в 7-дневен срок от неговото подаване.

ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО

Изготвения документ можете да получите:

- лично;

- чрез упълномощено лице – с нотариално заверено пълномощно

- по електронен път, за което е необходимо да разполагате с електронен подпис

Начина за получаване трябва да заявите при подаване на искането.

При получаване на изготвените документи, винаги носете със себе си документ за самоличност.

ОБЖАЛВАНЕ

Можете да обжалвате:

- отказа за издаване на документ

- непроизнасянето в срок /мълчалив отказ да се издаде/

- съдържанието на документа

Жалбата се отправя до съответния териториален директор, в 14-дневен срок от съобщаването на отказа, съответно връчване на удостоверението.

Териториалният директор се произнася в 7-дневен срок от получаване на жалбата.

След като е изчерпана възможността или е изтекъл срокът за обжалване по административен ред, отказът за издаване на документ можете да обжалвате и пред окръжния съд по местонахождение на териториалната дирекция, в седемдневен срок от съобщаването.

 

Реклама