Последно променен на Четвъртък, 18 Септември 2008 14:05

Бележка 1 Термините в кавички са дефинирани термини. Справка може да се направи в "Дефиниции на термините, използвани в настоящия списък", приложени към списъка
Бележка 2 Химикалите са изброени по име и CAS номер. Списъкът се прилага за химикали с еднаква структурна формула (включително хидратите), независимо от името или CAS номера. CAS номерата са дадени за улеснение при определяне на химикал или смес независимо от тяхната номенклатура. CAS номерата не могат да се използват като единствено определящи, тъй като някои форми на даден химикал имат различни CAS номера и смесите, съдържащи посочения химикал, може също да имат различни CAS номера.

СО1
СО1
Гладкоцевни оръжия с калибър, по-малък от 20 mm, други въоръжения и автоматични оръжия с калибър 12,7 mm (0,5 инча) или по-малък, принадлежности и специално предназначени за тях компоненти, както следва:
а. Пушки, карабини, револвери, пистолети, картечни пистолети и картечници;
Забележка СО1.а. не се прилага за следните оръжия:
а. мускети, пушки и карабини, произведени преди 1938 г.;
б. копия на мускети, пушки и карабини, оригиналите на които са произведени преди 1890 г.;
в. револвери, пистолети и картечници, произведени преди 1890 г., и техните копия;
б. Гладкоцевни оръжия, както следва:
1. гладкоцевни оръжия, специално предназначени за военна употреба;
2. други гладкоцевни оръжия, както следва:
а. напълно автоматични;
б. полуавтоматични или с презареждане тип "помпа";
в. Оръжия, използващи безгилзови бойни припаси;
г. Заглушители, специални присъединителни възли, патронни пълнители, оръжейни
мерници и пламегасители за оръжията, изброени в СО1.а., СО1.б. или СО1.в.
Забележка 1 СО1 не се прилага за гладкоцевни оръжия, използвани за ловни и спортни цели.
Тези оръжия не трябва да бъдат специално предназначени за военна употреба или за напълно автоматична стрелба.
Забележка 2 СО1 не се прилага за огнестрелно оръжие, което е специално предназначено за стрелба с учебни бойни припаси и което не може да използва нито един от контролираните бойни припаси, изброени в СО3.
Забележка 3 СО1 не се прилага за оръжия, използващи бойни припаси с нецентрално възпламеняване и които не са конструирани за автоматична стрелба.
Забележка 4 СО1.г. не се прилага за оръжейни оптически прицели без електронно преобразуване на образа, с увеличение 4 пъти или по-малко, в случаите, когато те не са специално предназначени или модифицирани за военна употреба.

СО2
СО2
Гладкоцевни оръжия с калибър 20 mm или по-голям, други оръжия или въоръжения с калибър, по-голям от 12,7 mm (0,5 инча), пускови установки и принадлежности, както следва, и специално предназначени за тях компоненти:
а. Оръдия, гаубици, малокалибрени оръдия, минохвъргачки, противотанкови оръжия, гранатохвъргачки, огнехвъргачки, пушки, безоткатни оръжия, гладкоцевни оръжия и свързаните с тях устройства за намаляване на демаскиращия ефект;
Забележка 1 СО2.а. включва инжектори, измервателни прибори, резервоари
и други елементи, специално предназначени за използване на течни метателни заряди за всяко оборудване, изброено в СО2.а.
Забележка 2 СО2.а. не се прилага за следните оръжия:
1. мускети, пушки и карабини, произведени преди 1938 г.;
2. копия на мускети, пушки и карабини, оригиналите на които са произведени преди 1890 г.
б. Военни димни, газови и пиротехнически пускови установки или генератори;
Забележка СО2.б. не се прилага за сигналните пистолети.
в. Оръжейни мерници.

СО3
СО3
Бойни припаси и взривателни устройства, както следва, и специално предназначени за тях елементи:
а. Бойни припаси за оръжията, изброени в СО1, СО2 или СО12;
б. Взривателни устройства, специално предназначени за боеприпасите, изброени в
СО3.а.
Забележка 1 Специално предназначените елементи, изброени в СО3, включват:
а. метални или пластмасови елементи като капсулни втулки, ризници за куршуми, патронни ленти, водещи пояси и метални части за бойни припаси;
б. предпазно-взвеждащи механизми, взриватели, датчици и възпламенителни механизми;
в. импулсни енергоизточници;
г. изгарящи гилзи за барутни заряди;
д. касетъчни бойни припаси, включително касетъчни елементи, касетъчни мини и управляеми снаряди.
Забележка 2 СО3.а. не се прилага за халосните бойни припаси и учебните бойни припаси с пробита гилза.
Забележка 3 СО3.а. не се прилага за заряди, специално предназначени за някоя от следните цели:
а. сигнализиране;
б. плашене на птици; или
в. запалване на струи газ от петролни кладенци.

СО4
СО4
Бомби, торпеда, реактивни снаряди, ракети, други взривни устройства и заряди и оборудване и принадлежности за тях, както следва, и специално предназначени за тях елементи:
Важно 1: За насочващо и навигационно оборудване вж. СО11.
Важно 2: За противоракетни защитни системи за летателни апарати (ПЗСЛА/AMPS) вж. СО4.в.
а. Бомби, торпеда, гранати, димни шашки, реактивни снаряди, мини, ракети, дълбочинни бомби, подривни заряди, подривни устройства, подривни комплекти, "пиротехнически" устройства, патрони и имитатори (т.е. оборудване, което имитира характеристиките на всяко от тези изделия), специално предназначени за военна употреба;
Забележка СО4.а включва:
а. димни гранати, запалителни бомби и контейнери и взривни устройства;
б. реактивни сопла на ракети и чела на бойни глави за навлизане в плътните слоеве на атмосферата.
б. Оборудване, включващо следното:
1. специално разработени за военна употреба; и
2. специално предназначено за управление, контролиране, активиране, захранване с еднократен енергоимпулс, изстрелване, насочване, тралене, обезвреждане, отклоняване от целта, радиоелектронно заглушаване, детониране или откриване на някое от изброените:
а. изделията, изброени в СО4.а; или
б. самоделни взривни устройства (СВУ/IED).
Забележка 1 СО4.б включва:
а. мобилно техническо оборудване за втечняване на газ с производителност не по-малка от 1000 kg втечнен газ на ден;
б. непотъващ електропроводен шнур, подходящ за тралене на магнитни мини.
Забележка 2 СО4.б. не се прилага за ръчните устройства, които са ограничени по проект само за откриване на метални обекти и са неспособни да различават мини от други метални обекти.
в. Противоракетни защитни системи за летателни апарати (ПЗСЛА/AMPS).
Забележка СО4.в. не се прилага за ПЗСЛА/AMPS, имащи всичко изброено:
а. Някой от следните сензори, предупреждаващи за ракети:
1. пасивни сензори, имащи максимална чувствителност в обхвата 100 - 400 nm; или
2. активни пулсиращи доплерови сензори за предупреждение за ракети;
б. Разпръскващи системи за противодействие;
в. Изстрелвани средства, които осигуряват едновременно визуална и инфрачервена заблуждаваща маскировка с цел отклоняване на ракети "земя-въздух"; и
г. Монтирани са на "граждански летателен апарат" и имат всичко изброено:
1. ПЗСЛА/AMPS функционира само на конкретен "граждански летателен апарат", на който дадената ПЗСЛА/AMPS е монтирана и за който е издаден един от следните документи:
а. Граждански тип сертификат; или
б. Равностоен документ, признат от Международната организация за гражданска авиация (ИКАО);
2. ПЗСЛА/AMPS използва защита за предотвратяване на неразрешен достъп до "софтуер"; и
3. ПЗСЛА/AMPS съдържа активен механизъм, който не позволява системата да функционира след демонтиране от "гражданския летателен апарат", на който е била монтирана.

СО5
СО5
Оборудване за управление на огъня, сигнализиране и оповестяване и свързаните с него системи, оборудване за тестване, настройка и противодействие, както следва, специално предназначено за военна употреба, както и специално предназначени за него компоненти и принадлежности:
а. Оръжейни мерници, бордни изчислители за бомбомятане, оборудване за насочване на артилерийски системи и системи за управление на огъня;
б. Системи за прехващане, разпознаване, определяне на разстояние, целеуказване или съпровождане на цели; оборудване за откриване, обобщаване, разграничаване или разпознаване на цели; и оборудване за интегриране на датчици;
в. Оборудване за противодействие на изделията, контролирани от СО5.а. или СО5.б.;
г. Оборудване за полигонни изпитвания или настройка, специално предназначено за изделия, изброени в СО5.а. или СО5.б.

СО6
СО6
Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, както следва:
Важно: За насочващо и навигационно оборудване вж. СО11.
а. Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, специално предназначени или модифицирани за военна употреба;
Техническа забележка
За целите на СО6.а терминът "сухопътни транспортни средства" включва и влекачи.
б. Всички колесни сухопътни транспортни средства, годни за използване в условия без пътища, които са произведени или снабдени със средства за осигуряване на балистична защита до ниво III (NIJ 0108.01, септември 1985 г., или сравним национален стандарт) или по-високо.
Важно: Виж също СО13.а.
Забележка 1 СО6.а включва:
а. Танкове и други военни бронирани сухопътни транспортни средства и военни сухопътни транспортни средства, снабдени с оръжейни установки или с оборудване, предназначено за миниране или за изстрелване на бойни припаси, изброени в СО4;
б. Бронирани сухопътни транспортни средства;
в. Транспортни средства тип "Амфибия" и такива за преодоляване на дълбоки водни прегради;
г. Ремонтно-евакуационни и подвозни сухопътни транспортни средства за транспортиране на бойни припаси или оръжейни системи и на принадлежащото им подемно-транспортно оборудване за пълнене и зареждане.
Забележка 2 Модифицирането на сухопътни транспортни средства за военна употреба, посочени в СО6.а., се състои във внасяне на конструктивни електрически или механични изменения, включващи един или повече компоненти, специално предназначени за военна употреба. Такива компоненти обхващат:
а. Пневматични външни гуми, специално предназначени да са непробиваеми от куршуми и осколки или оставащи годни за движение след пробиване;
б. Системи за регулиране на налягането в автомобилните гуми, управлявани в движение от кабината на механик-водача;
в. Бронезащита за основните части (например резервоари за гориво или кабини на механик-водачи);
г. Специални укрепвания или монтажни приспособления за оръжия;
д. Маскировъчно осветление.
Забележка 3 СО6 не се прилага за граждански автомобили, имащи бронева или балистична защита, предназначени или модифицирани за транспортиране на пари и ценности.

СО7
СО7
Химически или биологични токсични вещества, "вещества за борба с масови безредици", радиоактивни материали и свързаните с тях оборудване, компоненти и материали, както следва:
а. Биологични агенти и радиоактивни материали "приспособени за бойна употреба", които могат да поразяват хора и животни, да разрушават оборудване или да унищожават реколтата или околната среда;
б. Бойни токсични химични вещества (БТХВ), включително:
1. Нервнопаралитични БТХВ:
а. O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. циклоалкил) алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил)-фосфонфлуориди, като:
Зарин (GB): O-изопропил метилфосфонфлуорид (CAS 107-44-8); и
Зоман (GB): O-пинаконил метилфосфонфлуорид (CAS 96-64-0);
б. O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) N,N-диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфорамидоцианиди, като:
Табун (GA): O-етил N,N-диметилфосфорамидоцианид (CAS 77-81-6);
в. O-алкил (H или 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) S-2-диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил)-аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонотиолати и съответните им алкилирани и протонирани соли, като:
VX: O-етил S-2-диизопропиламиноетил метил фосфонотиолат (CAS 50782-69-9);
2. Кожнообривни БТХВ:
а. Серни иприти, като:
1. 2-хлоретилхлорметилсулфид (CAS 2625-76-5);
2. бис(2-хлоретил) сулфид (CAS 505-60-2);
3. бис(2-хлоретилтио) метан (CAS 63869-13-6);
4. 1,2- бис(2-хлоретилтио) етан (CAS 3563-36-8);
5. 1,3- бис(2-хлоретилтио)-n-пропан (CAS 63905-10-2);
6. 1,4-бис(2-хлоретилтио)-n-бутан (CAS 142868-93-7);
7. 1,5- бис(2-хлоретилтио)-n-пентан (CAS 142868-94-8);
8. бис(2-хлоретилтиометил) етер (CAS 63918-90-1);
9. бис(2-хлоретилтиоетил) етер (CAS 63918-89-8);
б. Люизити, като:
1. 2-хлорвинилдихлорарсин (CAS 541-25-3);
2. трис(2-хлорвинил) арсин (CAS 40334-70-1);
3. бис(2-хлорвинил) хлорарсин (CAS 40334-69-8);
в. Азотни иприти, като:
1. HN1: бис(2-хлоретил) етиламин (CAS 538-07-8);
2. HN2: бис(2-хлоретил) метиламин (CAS 51-75-2);
3. HN3: трис(2-хлоретил) амин (CAS 555-77-1);
3. БТХВ инкапацитанти, като:
а. 3-хинуклидинилбензилат (BZ) (CAS 6581-06-2);
4. Дефолианти (обезлистяващи БТХВ), като:
а. Бутил 2-хлор-4-флуорфеноксиацетат (LNF);
б. 2,4,5-трихлорфеноксиоцетна киселина, смесена с 2,4-дихлорфеноксиоцетна киселина (БТХВ "Оранжев агент");
в. Основни и вторични прекурсори на бинарни БТХВ, както следва:
1. Алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонилдифлуориди, като:
DF: Метилов фосфонилдифлуорид (CAS 676-99-3);
2. O-алкил (H или алкилови радикали с 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкилови радикали), O-2-диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонити и съответните алкилирани и протонирани соли, като:
QL: O-етил-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 57856-11-8);
3. Хлорзарин: O-изопропил метилфосфонохлорид (CAS 1445-76-7);
4. Хлорзоман: O-пинаколин метилфосфонохлорид (CAS 7040-57-5);
г. "Вещества за борба с масови безредици", активни химически съставки и комбинации от тях, включително:
1. a-бромбензенацетонитрил, (бромбензил цианид) (CA) (CAS 5798-79-8);
2. [(2-хлорофенил) метилен] пропандинитрил, (o-хлорбензилиденмалононитрил) (CS) (CAS 2698-41-1);
3. 2-хлоро-1-фенилетанон, фенилалкил хлорид (w-хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4);
4. Дибенз-(b,f)-1,4-оксазепин (CR)(CAS 257-07-8);
5. 10-хлоро-5,10-дихидрофенарсазин, (фенарсазинхлорид), (адамсит) (DM), CAS № 578-94-9;
6. N-нонаноилморфолин, (MPA), CAS № 5299-64-9;
Забележка 1 СО7.г. не се прилага за "вещества за борба с масови безредици", отделно опаковани за целите на личната самозащита.
Забележка 2 СО7.г. не се прилага за химически съединения и комбинации от тях, означени и пакетирани за хранително-вкусовата промишленост или за медицински цели.
д. Оборудване, специално предназначено или модифицирано за военна употреба, за разпръскване на които и да е от следните и специално предназначени за него компоненти:
1. Материали или химически вещества, изброени в СО7.а., СО7.б.
или СО7.г.; или
2. БТХВ, съставени от прекурсори, изброени в СО7.в.
е. Оборудване за защита и обеззаразяване, специално предназначени за него компоненти и специално приготвени химически смеси, както следва:
1. Оборудване, специално предназначено за военна употреба, за защита от материали, изброени в СО7.а., СО7.б. или СО7.Dг., и специално предназначени за него компоненти;
2. Оборудване, специално предназначено или модифицирано за военна употреба, за обеззаразяване на обекти, заразени с материали, изброени в СО7.а. или СО7.б., и специално предназначени за него компоненти;
3. Химически смеси, специално разработени или приготвени за обеззаразяване на обекти, заразени с материали, изброени в СО7.а. или СО7.b.;
Забележка СО7.е.1. включва:
а. филтро-вентилационни системи, специално предназначени или модифицирани за ядрена, биологическа или химическа защита;
б. защитно облекло.
Забележка За граждански противогази и оборудване за защита и обеззаразяване вж. също така точка 1.А004 в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.
ж. Оборудване, специално предназначено или модифицирано за военна употреба, за откриване или идентифициране на материали, изброени в СО7.а., СО7.б. или СО7.г., и специално предназначени за него компоненти;
Забележка СО7.ж. не се прилага за личните радиационни дозиметри.
Важно: Виж също така точка 1A004 от Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.
з. "Биополимери", специално предназначени или изработени за откриване и идентифициране на БТХВ, изброени в СО7.б., и определени клетъчни култури, използвани за тяхното производство;
и. "Биокатализатори" за обеззаразяване или разграждане на химически БТХВ и биологични системи за тази цел, както следва:
1. "Биокатализатори", специално предназначени за обеззаразяване или разграждане на химически БТХВ, изброени в СО7.б., получавани чрез пряк лабораторен подбор или чрез генетично модифициране на биологични системи;
2. Биологични системи, както следва: "специални преносители", вируси или клетъчни култури, съдържащи генетична информация, характерна за производството на "биокатализаторите", изброени в СО7.и.1.;
Забележка 1 СО7.б. и СО7.г. не се прилагат за:
а. Хлорциан (CAS 506-77-4); Вж. 1С450.а.5. в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба;
б. Циановодородна киселина (CAS 74-90-8);
в. Хлор (CAS 7782-50-5);
г. Карбонил хлорид (фосген) (CAS 75-44-5). Вж. 1С450.а.4. в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба;
д. Дифосген (трихлорметил-хлорформиат) (CAS 503-38-8);
е. Отпада от 2004 г.;
ж. Ксилилбромид орто: (CAS 89-92-9), мета: (CAS 620-13-3), пара: (CAS 104-81-4);
з. Бензилбромид (CAS 100-39-0);
и. Бензилйодид (CAS 620-05-3);
й. Бромацетон (CAS 598-31-2);
к. Бромциан (CAS 506-68-3);
л. Бромметилетилкетон (CAS 816-40-0);
м. Хлорацетон (CAS 78-95-5);
н. Етилйодацетат (CAS 623-48-3);
о. Йодацетон (CAS 3019-04-3);
п. Хлорпикрин (CAS 76-06-2). Вж. 1С450.а.7. в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.
Забележка 2 Клетъчните култури и биологичните системи, изброени в СО7.з. и СО7.и.2., са изключение и тези подточки не се прилагат за клетъчните култури или биологичните системи за граждански цели - селско стопанство, фармакология, медицина, ветеринарна медицина, екология, преработка на отпадъци и хранителна промишленост.

СО8
СО8
"Енергетични материали" и свързаните с тях вещества, както следва:
Важно: Виж също 1С011 в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.
Технически забележки
1. За целите на СО8 смес означава смесване на две или повече субстанции, от които най-малко една е изброена в подточките на СО8.
2. За целите на тази точка смес се отнася до смесване на две или повече субстанции, от които най-малко една е изброена в подточките на СО8 (напр. TAGN се използва преимуществено като експлозив, но може също да бъде използван като гориво или като окислител).
а. "Взривни вещества", както следва, и смеси от тях:
1. ADN.B.F (аминодинитробензофуроксан или 7-амино-4,6-динитробензофуразан-1-оксид) (CAS 97096-78-1);
2. BNCP (цис-ди(5-нитротетразолат) тетра амин-кобалт(III) перхлорат) (CAS 117412-28-9);
3. CL-14 (диамино динитробензофуроксан или 5,7-диамино-4,6-динитробен зофуразан-1-оксид (CAS 117907-74-1);
4. CL-20 (HNIW или хексанитрохексаазоизовюрцитан) (CAS 135285-90-4);
клатрати на CL-20 (вж. също така СО8.g.3. и g.4. за "прекурсорите" му);
5. CP (2-(5-цианотетразолат) пента аминокобалт (III) перхлорат) (CAS 70247-32-4);
6. DADE (1,1-диамино-2,2-динитроетилен, FOX7);
7. DATB (диаминотринитробензен) (CAS 1630-08-6);
8. DDFP (1,4-динитродифуразанопиперазин);
9. DDPO (2,6-диамино-3,5-динитропиразин-1-оксид, PZO)(CAS 194486-77-6);
10. DIPAM (3,3'-диамино-2,2',4,4'',6,6'-хексанитробифенил или дипикрамид) (CAS 17215-44-0);
11. DNGU (DINGU или динитрогликолурил) (CAS 55510-04-8);
12. Фуразани, както следва:
а. DAAOF (диаминоазоксифуразан);
б. DAAzF (диаминоазофуразан) (CAS 78644-90-3);
13. HMX и производни (вж. също така СО8.ж.5. за "прекурсорите" му), както следва:
а. HMX (циклотетраметилентетранитрамин, октахидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразин, 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразо-циклооктан, октоген или octogene) (CAS 2691-41-0);
б. дифлуорамино-аналози на HMX;
в. K-55(2,4,6,8-тетранитро-2,4,6,8-тетраазобицикло[3,3,0]-октанон-3 (тетранитросемигликурил, или кето-дицикло HMX) (CAS 130256-72-3);
14. HNAD (хексанитроадамантан) (CAS 143850-71-9);
15. HNS (хексанитростилбен) (CAS 20062-22-0);
16. Имидазоли, както следва:
а. BNNII (октахидро-2,5-ди(нитроимино)имидазо [4,5-d]имидазол;
б. DNI (2,4-динитроимидазол) (CAS 5213-49-0);
в. FDIA (1-флуоро- 2,4-динитроимидазол);
г. NTDNIA (N-(2-нитротриазоло)-2,4-динитроимидазол);
д. PTIA (1-пикрил-2,4,5-тринитроимидазол);
17. NTNMH (1-(2-нитротриазол)-2-динитрометиленхидразин);
18. NTO (ONTA или 3-нитро-1,2,4-триазол-5-он) (CAS 932-64-9);
19. Полинитрокубани с повече от четири нитро групи;
20. PYX (2,6-ди(пикриламино)-3,5-динитропиридин) (CAS 38082-89-2);
21. RDX и производни, както следва:
а. RDX (Циклотриметилентринитрамин; циклонит; T4; хексахидро-1,3,5-тринитро-1,3,5-триазин; 1,3,5-тринитро-1,3,5-триазоциклохексан, хексоген или hexogene) (CAS 121-82-4);
б. кето-RDX (K-6 или 2,4,6-тринитро-2,4,6-триазоциклохексанон) (CAS 115029-35-1);
22. TAGN (триаминогуанидиннитрат) (CAS 4000-16-2);
23. TATB (триаминотринитробензен) (CAS 3058-38-6) (вж. също СО 8.ж.7 за "прекурсорите" му);
24. TEDDZ (3,3,7,7-тетрабис(дифлуороамин) октахидро-1,5-динитро-1,5-диазоцин);
25. Тетразоли, както следва:
а. NTAT (нитротриазол аминотетразол);
б. NTNT (1-N-(2-нитротриазоло)-4-нитротетразол);
26. Тетрил (тринитрофенилметилнитрамин) (CAS 479-45-8);
27. TNAD (1,4,5,8-тетранитро-1,4,5,8-тетраазадекалин) (CAS 135877-16-6)
(вж. също СО 8.ж.6. за "прекурсорите" му);
28. TNAZ (1,1,3-тринитроазетидин) (CAS 97645-24-4) (вж.също така СО 8.ж.2. за "прекурсорите" му);
29. TNGU (SORGUYL или тетранитрогликолурил ) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-тетранитро-пиридазино [4,5-d] пиридазин) (CAS 229176-04-9);
31. Триазини, както следва:
а. DNAM (2-окси-4,6-динитроамино-s-триазин) (CAS 19899-80-0);
б. NNHT (2-нитроимино-5-нитро-хексахидро-1,3,5-триазин) (CAS 130400-13-4);
32. Триазоли, както следва:
а. 5-азидо-2-нитротриазол;
б. ADHTDN (4-амино-3,5-дихидразино-1,2,4-триазол динитрамид) (CAS 1614-08-0);
в. ADNT (1-амино-3,5-динитро-1,2,4-триазол);
г. BDNTA ([ди-динитротриазол] амин);
д. DBT (3,3'-динитро-5,5-би-1,2,4-триазол) (CAS 30003-46-4);
е. DN.B.T (динитродитриазол) (CAS 70890-46-9);
ж. NTDNA (2-нитротриазол 5-динитрамид) (CAS 75393-84-9);
з. NTDNT (1-N-(2-нитротриазоло) 3,5-динитротриазол);
и. PDNT (1-пикрил-3,5-динитротриазол);
й. TACOT (тетранитробензотриазолобензотриазол) (CAS 25243-36-1);
33. Експлозиви, невключени в СО8.а., които имат скорост на детонация, превишаваща 8700 m/s при максимална плътност или налягане при взрив, превишаващо 34 GPa (340 kbar);
34. Органични експлозиви, невключени в СО8.а., даващи налягане във фронта на детонационната вълна от 25 GPa (250 kbar) или повече, които остават стабилни при температури 523 °К (250°C) или по-високи за време от 5 минути или по-дълго;
б. "Ракетно гориво", както следва:
1. Всяко твърдо "ракетно гориво" от клас 1.1 на ООН с теоретичен специфичен импулс (при стандартни условия) над 250 секунди за неметализирани или над 270 секунди за алуминизирани състави;
2. Всяко твърдо "ракетно гориво" от клас 1.3 на ООН с теоретичен специфичен импулс (при стандартни условия) над 230 секунди за нехалогенизирани, 250 секунди за неметализирани и 266 секунди за метализирани състави;
3. "Ракетни горива" със силова константа над 1200 kJ/kg;
4. "Ракетни горива", които могат да поддържат постоянна скорост на горене, по-голяма от 38 mm/s при стандартни условия (измерена на капсуловани пробни тела, осигуряващи плосък фронт на горене) - налягане 6,89 MPa (68,9 bar) и температура 294°K (21°C);
5. Еластомерно модифицирани лети, двуосновни "ракетни горива" (ЕМЛДРГ/EMCDB) с удължение при максимално натоварване, по-голямо от 5 %, при - 40°C (233°K);
6. Всяко ракетно гориво, съдържащо субстанциите, изброени в СО8.а.
в. Пиротехнически състави, горива и свързаните с тях субстанции, както следва, и
смесите от тях:
1. Самолетни горива, специално предназначени за военни цели;
2. Алан (алуминиев хидрид) (CAS 7784-21-6);
3. Карборани; декаборан (CAS 17702-41-9); пентаборани (CAS 19624-22-7 и 18433-84-6) и техни производни;
4. Хидразин и производни, както следва (вж. също и СО8.г.8 и г.9 за окисляващи хидразинови производни):
а. Хидразин (CAS 302-01-2) в концентрации от 70 % или повече;
б. Монометил хидразин (CAS 60-34-4);
в. Симетричен диметил хидразин (CAS 540-73-8);
г. Несиметричен диметил хидразин (CAS 57-14-7);
5. Метални горива със сферични, прахообразни, сфероидни, люспести или смлени частици, произведени от материал, съдържащ 99 % или повече от някои от следните компоненти:
а. Метали и техни сплави, както следва:
1. Берилий (CAS 7440-41-7) с едрина на зърната, по-малка от 60 µм;
2. Желязо на прах (CAS 7439-89-6) с едрина на зърната, по-малка или равна на 3 µ, получено при редукция на железен оксид с водород;
б. Смеси, съдържащи един от следните елементи:
1. Цирконий (CAS 7440-67-7), магнезий (CAS 7439-95-4) и техни сплави с едрина на зърната, по-малка от 60 µ; или
2. Бор (CAS 7440-42-8) или боркарбидни (CAS 12069-32-8) горива с
чистота 85 % или повече, с едрина на зърната, по-малка от 60 µм;
6. Военни материали, съдържащи сгъстители за въглеводородни горива, специално синтезирани за използване от бойни огнехвъргачки или запалителни бойни припаси като метални стеарати или палмитати (напр. октал) (CAS 637-12-7), и сгъстителите M1, M2 и M3;
7. Перхлорати, хлорати и хромати, смесени с метали на прах или други високо енергийни горивни компоненти;
8. Сферичен алуминиев прах (CAS 7429-90-5) с едрина на зърната 60 µм или по-малка, произведен от материал със съдържание на алуминий 99 % или повече;
9. Титанов субхидрид (TiHn) със стехиометричен коефициент n = 0,65 - 1,68;
Забележка 1 Самолетните горива, контролирани от СО8.в.1, са крайни продукти, не техни съставни части.
Забележка 2 СО8.в.4.а. не се прилага за хидразин смеси, специално предназначени за контрол на корозията.
Забележка 3 СО8.в.5. се прилага за взривни вещества и горива, независимо дали изброените метали или смеси са, или не са капсулирани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.
Забележка 4 СО8.в.5.б.2. не се прилага за бор и борен карбид, обогатени с бор-10 (съдържание на бор-10 - 20 % или повече от общата маса).
г. Окислители, както следва, и техните смеси:
1. ADN (амониев динитрамид или SR 12 (CAS 140456-78-6);
2. AP (амониев перхлорат) (CAS 7790-98-9);
3. Съединения, съставени от флуор и което и да е от следните:
а. Други халогени;
б. Кислород; или
в. Азот;
Забележка 1 СО8.г.3 не се прилага за хлорен трифлуорид. Виж 1C238 в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.
Забележка 2 СО8.г.3 не се прилага за азотен трифлуорид в газообразно състояние.
4. DNAD (1,3-динитро-1,3-диазетидин) (CAS 78246-06-7);
5. HAN (хидроксиламониев нитрат) (CAS 13465-08-2);
6. HAP (хидроксиламониев перхлорат) (CAS 15588-62-2);
7. HNF (хидразин нитроформиат) (CAS 20773-28-8);
8. Хидразин нитрат (CAS 37836-27-4);
9. Хидразин перхлорат (CAS 27978-54-7);
10. Течни окислители, съставени от или съдържащи инхибирана червена димяща азотна киселина (IRFNA) (CAS 8007-58-7);
Забележка СО8.г.10. не се прилага за неинхибирана димяща азотна киселина.
д. Свързващи вещества, пластификатори, мономери и полимери, както следва:
1. АММО (азидометилметилоксетан и полимерите му) (CAS 90683-29-7) (вж. също ML8.g.1. за неговите "прекурсори");
2. ВАМО (бисазидометилоксетан и неговите полимери) (CAS 17607-20-4) (вж. също СО8.ж.1 за неговите "прекурсори");
3. BDNPA (бис(2,2-динитропропил)ацетал) (CAS 5108-69-0);
4. BDNPF (бис(2,2-динитропропил)формал) (CAS 5917-61-3);
5. BTTN (бутантриолтринитрат) (CAS 6659-60-5) (вж. също СО8.ж.1 за неговите "прекурсори");
6. Енергетични мономери, пластификатори и полимери, съдържащи нитро-, азидо-, нитрат, нитраза или дифлуороамино групи и специално предназначени за военна употреба;
7. FAMAO (3-дифлуораминометил-3-азидометил оксетан) и полимерите му;
8. FEFO (бис(2-флуоро-2,2-динитроетил)формал) (CAS 17003-79-1);
9. FPF-1 (поли-2,2,3,3,4,4-хексафлуорпентан-1,5-диол формал) (CAS 376-90-9);
10. FPF-3 (поли-2,4,4,5,5,6,6-хептафлуоро-2-три-флуорметил-3-оксахептан-1,7-диол формал);
11. GAP (глицидилазидни полимери)(CAS 143178-24-9) и техните производни;
12. HTPB (полибутадиен с крайни хидроксилни групи) с количество на функционалните групи, равно на или по-голямо от 2,2 или равно на или по-малко от 2,4, хидроксилно число, по-малко от 0,77 meq/g и вискозитет при 30°C, по-малък от 47 поаза (CAS 69102-90-5);
13. нискомолекулен (молекулна маса под 10 000), етоксилиран, поли(епихлорхидрин), поли(епихлорхидриндиол) и триол;
14. NENAs (нитроетилнитрамин смеси) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 и 85954-06-9);
15. PGN (поли-GLYN, полиглицидилнитрат или поли(нитратометил оксиран) (CAS 27814-8-8);
16. Поли-NIMMO (полинитратометилметилоксетан) или поли-NMMO (поли[3-нитратометил-3-метилоксетан]) (CAS 84051-81-0);
17. Полинитроортокарбонати;
18. TVOPA (1,2,3-трис[1,2-бис(дифлуорамино)етокси]пропан или добавен три-виноксипропан) (CAS 53159-39-0).
е. "Добавки", както следва:
1. Основен меден салицилат (CAS 62320-94-9);
2. BHEGA (бис(2-хидроксиетил)гликоламид) (CAS 17409-41-5);
3. BNO (бутадиеннитрилоксид) (CAS 9003-18-3);
4. Фероценови производни, както следва:
а. Бутацен (CAS 125856-62-4);
б. Катоцен (2,2-диетилфероценил пропан) (CAS 37206-42-1);
в. Фероценови карбоксилни киселини;
г. n-бутил-фероцен (CAS 31904-29-7);
д. Други добавъчни полимерни фероценови производни;
5. Оловен бета-резорцинат (CAS 20936-32-7);
6. Оловен цитрат (CAS 14450-60-3);
7. Оловно-медни хелати на бета-резорцилат или салицилати (CAS 68411-07-4);
8. Оловен малеат (CAS 19136-34-6);
9. Оловен салицилат (CAS 15748-73-9);
10. Оловен станат (CAS 12036-31-6);
11. MAPO (трис-1-(2-метил)азиридинил фосфиноксид) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (бис(2-метил азиридинил) 2-(2-хидроксипропанокси) пропиламино фосфин оксид); и др. производни на MAPO;
12. Метил BAPO (бис(2-метилазиридинил)метиламино фосфин оксид) (CAS 85068-72-0);
13. N-метил-p-нитроанилин (CAS 100-15-2);
14. 3-нитразо-1,5-пентан диизоцианат (CAS 7406-61-9);
15. Металорганични купелуващи агенти, както следва:
а. Неопентил[диалил]окси, три[диоктил]фосфато титанат (CAS 103850-22-2); познат още като титанов IV, 2,2-[ди 2-пропенолат-метил, бутанолат, три(диоктил)фосфат] (CAS 110438-25-0); или LICA 12 (CAS 103850-22-2);
б. Титанов IV, [2-пропенолат-1)метил, n-пропанолатметил] бутанолат-1, трис[диоктил]пирофосфат или KR3538;
в. Титанов IV, [(2-пропенолат-1)метил, n-пропанолметил] бутанолат-1, трис(диоктил)фосфат;
16. Полицианодифлуораминоетиленоксид;
17. Многофункционални азиридин-амиди с изофталова, тримезинова (BITA или бутилен имин тримезамид), изоцианурова или триметиладипинова верижна структура и 2-метил или 2-етил замествания на азиридиновия пръстен;
18. Пропиленимин (2-метилазиридин) (CAS 75-55-8);
19. Финодисперсен железен оксид (Fe2O3) със специфична повърхност над 250 m2/g и средна едрина на зърната, равна на или по-малка от 3,0 nm;
20. TEPAN (тетраетиленпентааминоакрилонитрил) (CAS 68412-45-3); цианоетилирани полиамини и техните соли;
21. TEPANOL (тетраетиленпентааминоакрилонитрилглицидол) (CAS 68412-46-4); адукти на цианоетилирани полиамиди с глицидол и техните соли;
22. TPB (трифенил бисмут) (CAS 603-33-8).
ж. "Прекурсори", както следва:
Забележка Важно: В СО8.g. препратките са към изброени "Енергетични материали", произведени от тези субстанции.
1. BCMO (биссхлорметилоксетан) (CAS 142173-26-0) (вж. също СО8.д.1 и д.2);
2. Динитроазетидин-t-бутил сол (CAS 125735-38-8) (вж. също СО8.а.28);
3. HBIW (хексабензилхексаазоизовюрцитан) (CAS 124782-15-6) (вж. Също СО8.а.4);
4. TAIW (тетраацетилдибензилхексаазоизовюрцитан) (вж. също СО8.а.4);
5. TAT (1,3,5,7 тетраацетил-1,3,5,7-тетраазоцикло-октан) (CAS 41378-98-7) (вж.също СО8.а.13.);
6. 1,4,5,8-тетраазодекалин (CAS 5409-42-7) (вж.също СО8.а.27.);
7. 1,3,5-трихлорбензен (CAS 108-70-3) (вж.също ML8.а.23.);
8. 1,2,4-трихидроксибутан (1,2,4-бутантриол) (CAS 3068-00-6) (вж.също ML8.e.5.);
Забележка 5 За заряди и устройства вж. СО4.
Забележка 6 СО8 не се прилага за следните субстанции, освен ако те не са в съединение или смес с "енергетичен материал", посочен в СО8.а., или метали на прах, посочени в СО8.с.:
а. Амониев пикрат;
б. Черен барут;
в. Хексанитродифениламин;
г. Дифлуорамин;
д. Нитроскорбяла;
е. Калиев нитрат;
ж. Тетранитронафтален;
з. Тринитроанизол;
и. Тринитронафтален;
й. Тринитроксилен;
к. N-пиролидинон; 1-метил-2-пиролидинон;
л. Диоктилмалеат;
м. Етилхексилакрилат;
н. Триетилалуминий (TEA), триметилалуминий (TMA) и др. пирофорни метални алкили или арили на литий, натрий, магнезий, цинк и бор;
о. Нитроцелулоза;
п. Нитроглицерин (или глицеролтринитрат, тринитроглицерин) (NG);
р. 2,4,6-тринитротолуен (TNT);
с. Етилендиаминдинитрат (EDDN);
т. Пентаеритритол тетранитрат (PETN);
у. Оловен азид, нормален и основен оловен стифнат и иницииращи експлозиви или възпламенителни състави, съдържащи азиди или азидни комплекси;
ф. Триетиленгликолдинитрат (TEGDN);
х. 2,4,6-тринитрорезорцинол (стифнинова киселина);
ц. Диетилдифенилкарбамид; диметилдифенилкарбамид; метилетилдифенилкарбамид[Централити];
ч. N,N-дифенилкарбамид (асиметричен дифенилкарбамид);
ш. Метил-N,N-дифенилкарбамид (метилов асиметричен дифенилкарбамид);
щ. Етил-N,N-дифенилкарбамид (етилов асиметричен дифенилкарбамид);
аа. 2-нитродифениламин (2-NDPA);
бб. 4-нитродифениламин (4-NDPA);
вв. 2,2-динитропропанол;
гг. Нитрогуанидин (вж. 1С011.г. в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба).

СО9
СО9
Военни кораби, специално военноморско оборудване и принадлежности, както следва, и компоненти за тях, специално предназначени за военна употреба:
Важно: За направляващо и навигационно оборудване вж. СО11.
а. Бойни кораби и съдове (подводни или надводни), специално предназначени или модифицирани за нападателни или отбранителни действия, независимо: дали са преоборудвани за невоенна употреба, независимо от текущото състояние за ремонт или експлоатация и независимо дали са въоръжени с далекобойни оръжия или броня или не, както и корпуси или части от корпуси за такива кораби;
б. Двигатели и задвижващи системи, както следва:
1. Дизелови двигатели, специално предназначени за подводни лодки, притежаващи всички характеристики, както следва:
а. Изходна мощност от 1,12 MW (1500 к.с.) или повече; и
б. Скорост на въртене от 700 оборота в минута или повече.
2. Електрически двигатели, специално предназначени за подводни лодки, притежаващи всички характеристики, както следва:
а. Изходна мощност над 0,75 MW (1000 к.с.);
б. Бързо реверсиране;
в. Течно охлаждане; и
г. Напълно капсуловани;
3. Немагнитни дизелови двигатели, специално предназначени за военна употреба, с изходна мощност от поне 37,3 kW (50 к.с.), с маса на ненамагнитващите се части над 75 % спрямо общата маса на двигателя;
4. Системи с "независимо от въздух задвижване" (НВЗ/AIP), специално предназначени за подводни лодки;
Техническа забележка
"Независимото от въздух задвижване" (НВЗ/AIP) позволява на системата за задвижване на намираща се под вода подводна лодка да работи без достъп до атмосферен кислород за период от време, по-дълъг от този, който батериите й биха позволили. За целите на СО9.b.4. НВЗ/AIP не включва ядрената енергия.
в. Специално предназначени за военна употреба устройства за откриване на под-
водни цели с принадлежащите им прибори за управление;
г. Лодъчни и торпедни мрежи;
д. Отпада от 2003 г.;
е. Клюзове и куплунги, специално предназначени за военна употреба, които позволяват взаимодействие с оборудване, външно за плавателното средство;
Забележка СО9.е включва клюзове и еднопроводни, многопроводни, коаксиални или вълноводни съединители за кораби, които не се влияят от външни течове и запазват необходимите характеристики при морски дълбочини над 100 м; влакнооптични съединители и оптични клюзове, специално предназначени за пропускане на "лазерни" лъчи, без оглед на дълбочината. СО9.е. не се прилага за обикновените гребни валове и клюзовете за хидродинамичните прибори за управление.
ж. Безшумни лагери с пневматично или магнитно окачване, регулатори за намаляване на вибрациите и активните емисии, както и оборудване, съдържащо такива лагери, специално предназначени за военна употреба.

СО10
СО10
"Летателни апарати", "летателни апарати, по-леки от въздуха", безпилотни летателни апарати, двигатели за "летателни апарати" и авиационно оборудване, свързано с тях оборудване и компоненти, специално предназначени или модифицирани за военна употреба, както следва:
Важно: За насочващо и навигационно оборудване вж. СО11.
а. Бойни "летателни апарати" и специално предназначени компоненти за тях;
б. Други "летателни апарати" и "летателни апарати, по-леки от въздуха", специално предназначени или модифицирани за военна употреба, в т.ч. военноразузнавателно, щурмово, военноучебно, транспортно и въздушнодесантно или военно оборудване, тилова поддръжка и специално предназначени компоненти за него;
в. Безпилотни летателни апарати и свързаното с тях оборудване, специално предназначени или модифицирани за военна употреба, както и специално предназначени компоненти за тях:
1. Безпилотни летателни апарати, в т.ч. дистанционно управляеми безпилотни летателни апарати (ДУБЛА/RPV), автономни програмируеми апарати и "летателни апарати, по-леки от въздуха";
2. Пускови установки за тях с принадлежащото им наземно оборудване за поддръжка;
3. Съответното оборудване за командване и управление;
г. Авиационни двигатели, специално предназначени или модифицирани за военна употреба, и специално предназначени компоненти за тях;
д. Авиационно оборудване, в т.ч. оборудване за дозареждане с гориво във въздуха, специално предназначено за използване от "летателни апарати", изброени в СО10.а. и СО10.б., или авиационни двигатели, изброени в СО10.г., и специално предназначени компоненти за тях;
е. Помпени горивозарядни станции и оборудване за тях, оборудване, специално предназначено да улеснява операциите в зони с ограничен достъп, и наземно оборудване, разработено специално за "летателни апарати", изброени в СО10.а. или СО10.б., или за авиационни двигатели, изброени в СО10.г.;
ж. Военни каски, защитни маски и специално предназначени компоненти за тях, херметизирано дихателно оборудване и херметически костюми, използвани в "летателни апарати", антигравитационни костюми, преобразуватели за течен кислород, използвани за "летателни апарати" или ракети, и катапулти и катапултиращи устройства, задействани с пиропатрон, за аварийно извеждане на личния състав от "летателни апарати";
з. Парашути и свързано оборудване, използвани за бойния личен състав за спускане на товари или за спиране на "летателни апарати", както следва, и специално предназначени компоненти за тях:
1. Парашути, както следва:
а. за прицелно спускане на десантчици;
б. за спускане на парашутисти;
2. Товарни парашути;
3. Парапланери, спирачни парашути, изтеглящи парашути за стабилизация и контрол на спускаеми апарати и товари (напр. спасителни капсули, катапултни седалки, бомби);
4. Изтеглящи парашути, използвани за системи на седалки-катапулти за развръщане и надуване при регулирана последователност на аварийни парашути;
5. Парашути за запазване на управляеми ракети, безпилотни летателни апарати или космически апарати;
6. Парашути за спускане по стръмна крива и парашути за задържане на летателни апарати при кацане;
7. Други военни парашути;
8. Оборудване, специално предназначено за парашутисти на големи височини (костюми, специални шлемове, дихателни апарати, навигационно оборудване);
и. Системи за автоматично пилотиране на спуснати с парашут товари; специално предназначено или модифицирано за военна употреба оборудване за скокове с контролирано отваряне на парашута на произволна височина, включително кислородни апарати.
Забележка 1 СО10.б. не се прилага за "летателни апарати" или варианти на тези "летателни апарати", специално предназначени за военна употреба, които имат всичко изброено:
а. Конфигурирани са за военна употреба и не са оборудвани с техника или приспособления, специално предназначени или модифицирани за военна употреба; и
б. Имат издаден сертификат за гражданско приложение от органа за гражданска авиация на държава членка или на държава, участваща във Васенаарската договореност.
Забележка 2 СО10.г. не се прилага за:
а. Авиационни двигатели, предназначени или модифицирани за военна употреба, за които е издаден сертификат от националната гражданска авиация на държава членка или на държава, участваща във Васенаарската договореност, че се използват като "граждански летателни апарати", или специално предназначени компоненти за тях;
б. Бутални двигатели или специално предназначени компоненти за тях, с изключение на специално предназначените за безпилотни летателни апарати.
Забележка 3 СО10.б. и СО10.г. относно специално предназначени компоненти и свързано с тях оборудване за невоенни "летателни апарати" или авиационни двигатели, модифицирани за военна употреба, се прилагат само за тези военни компоненти и за сродно военно оборудване, необходими за модифицирането им за военна употреба.

СО11
СО11
Електронно оборудване, което не фигурира другаде в Списъка на оръжията на ЕС, както следва, и специално предназначени компоненти за него:
а. Електронно оборудване, специално предназначено за военна употреба;
Забележка СО11 включва:
а. Средства за РЕП (радиоелектронно противодействие) и противодействие на РЕП (т.е. средства, предназначени да въвеждат несвързани или погрешни сигнали в РЛС или в радиосвързочните приемници, или по друг начин да пречат на приемането, работата или ефективността на противниковите радиоелектронни приемници, включително средства за РЕП срещу тях), включително оборудване за създаване на изкуствени смущения и противодействие на РЕП;
б. Електронни лампи с подвижна честота;
в. Радиоелектронни системи или средства, предназначени за наблюдение и следене на електромагнитния спектър за нуждите на военното разузнаване или за нуждите на сигурността или за противодействие на такова наблюдение и следене;
г. Подводно противодействие, включително създаване на изкуствени акустични и магнитни смущения и лъжливи цели, средства, предназначени да въвеждат несвързани или погрешни сигнали в хидроакустичните приемници;
д. Оборудване за защита обработката на данни, за защита на данните и оборудване за защита на предавателните и свързочните линии с помощта на шифротехника;
е. Оборудване за идентификация, проверка на оторизацията и за въвеждане на ключови програми и команди, оборудване за производство и разпределение;
ж. Направляващо и навигационно оборудване;
з. Цифрово предавателно оборудване за тропосферна радиокомуникация;
и. Цифрови демодулатори, специално предназначени за прихващане на сигнали.
б. Оборудване за създаване на изкуствени смущения в глобални навигационни сателитни системи (GNSS).

СО12
СО12
Високоскоростни оръжейни системи с кинетична енергия, свързано с тях оборудване, както следва, и специално предназначени компоненти за тях:
а. Кинетични оръжия, специално предназначени за унищожаване или ефективно изваждане от строя на противникова цел;
б. Специално предназначени технически средства за изпитвания и оценки и изпитателни образци, в т.ч. диагностична апаратура и обекти за динамично изпитване на снаряди и системи с кинетична енергия.
Важно: За оръжейни системи, използващи подкалибрени бойни припаси или използващи единствено тяга от протичаща химична реакция, и бойни припаси за тях, вж. СО1 до СО4.
Забележка 1 СО12 включва следните, когато са специално предназначени за системи от кинетични оръжия:
а. Пускови установки, които могат да ускоряват маси, по-големи от 0,1 g, до скорости, надвишаващи 1,6 km/s в режим на единична или автоматична стрелба;
б. Генератори на първично захранване, електрическа броня, акумулаторни средства, средства за терморегулиране и кондициониране, превключвателна или горивопреливна техника; и електрически интерфейси между електрозахранването, оръдието и други електрически прибори за задвижване на куполата;
в. Системи за прехващане и съпровождане на цели, за управление на огъня и за оценка на пораженията;
г. Системи за самонасочване, за насочване или маневриране (със странично ускорение), предназначени за снаряди.
Забележка 2 СО12 се прилага за оръжейни системи, използващи един от следните методи за задвижване:
а. Електромагнитен;
б. Електротермичен;
в. Плазмен;
г. Лек газ; или
д. Химически (когато се използва в комбинация с някой от гореизброените).

СО13
СО13 Бронирани или защитни технически средства, конструкции и компоненти, както следва:
а. Бронеплоча с една от следните характеристики:
1. Произведена по военен стандарт или спецификация; или
2. Подходяща за военна употреба;
б. Метални или неметални конструкции или комбинации от тях, специално предназначени за осигуряване на балистична защита на бойни системи, както и компоненти, специално предназначени за тях;
в. Бойни каски, произведени по военни стандарти или спецификации или по сходни национални стандарти, и компоненти, специално проектирани за тях (т.е. кора, подплата и омекотители за каските);
г. Бронежилетки и защитни костюми, изработени по военни стандарти или спецификации или подобни, и специално проектирани компоненти за тях.
Забележка 1 СО13.б. включва материали, специално предназначени за осигуряване на защита за противодействие на експлозия или за изграждане на военни укрития.
Забележка 2 СО13.в. не се прилага за конвенционалните стоманени каски, които не са модифицирани или предназначени да бъдат оборудвани, нито са оборудвани с допълнителни приспособления.
Забележка 3 СО13.в. и г. не се прилагат за каски, бронежилетки и защитни костюми, които се носят от техните потребители за тяхна лична защита.
Забележка 4 Единствените каски, специално предназначени за лица, обезвреждащи бомби, които са изброени в СО13, са специално предназначените за военна употреба.
Важно 1 Виж също 1A005 от Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.
Важно 2 За "нишковидни и влакнести материали", използвани в производството на бронежилетки и каски, вж. 1C010 от Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.

СО14
СО14
"Специализирано оборудване за бойно обучение" или за имитиране на бойни сценарии, симулатори, специално предназначени за обучение при ползването на всякакво огнестрелно оръжие или въоръжение, изброено в СО1 или СО2, и специално предназначени компоненти и принадлежности за тях.
Техническа забележка
Терминът "специализирано оборудване за бойно обучение" включва военни образци на щурмови тренажори, тренажори на оперативни полети, тренажори за радиолокационни цели, генератори на радиолокационни цели, тренировъчни средства за мерачи, тренажори за противолодъчна борба, полетни симулатори (включително центрофуга за подготовка на летци и астронавти), радиолокационни тренажори, тренажори за полет по прибори, навигационни тренажори, тренажори за изстрелване на управляеми ракети, техническо оборудване за цели, "летателни апарати", тренажори за въоръжение, безпилотни "летателни апарати" тренажори, мобилни тренажорни части и тренировъчно техническо оборудване за наземни военни операции.
Забележка 1 СО14 включва системи за генериране на изображения и интерактивна среда за имитатори, когато са специално предназначени или модифицирани за военна употреба.
Забележка 2 СО14 не се прилага за оборудване, специално предназначено за обучение при използването на ловни или спортни оръжия.

СО15
СО15
Оборудване за визуализация или радиоелектронно противодействие, както следва, специално предназначено за военна употреба, и специално предназначени компоненти и принадлежности за него:
а. Оборудване за записване и обработка на изображения;
б. Фотоапарати, видеокамери, фотографска апаратура и оборудване за обработка на филми;
в. Апаратура за усилване на изображенията;
г. Инфрачервена и термовизионна апаратура;
д. Сензорна апаратура за визуализация на радиолокационни изображения;
е. Апаратура за радиоелектронно противодействие (РЕП) и противодействие на РЕП за оборудването, изброено в СО15.а. до СО15.д.
Забележка СО15.е. включва оборудване, предназначено да влошава работата или ефективността на военните системи за визуализация или да намалява до минимум подобни въздействия.
Забележка 1 В СО15 терминът "специално предназначени компоненти" включва следните изделия, когато са специално предназначени за военна употреба:
а. Електронни преобразуватели на инфрачервени изображения;
б. Тръби за усилване на изображения (с изключение на тези от първо поколение);
в. Микроканални пластини;
г. Телевизионни електронно-оптически преобразуватели за камери за ниско ниво на осветеност;
д. Детекторна матрица (включително системи за електронно свързване и четене на данни);
е. Пироелектрични телевизионни електронно-оптически преобразуватели за камери;
ж. Охладителни системи на системите за визуализация;
з. Електрически синхронизирани обтуратори на фотохромен и електрооптичен принцип със скорост на обтурация, по-малка от 100 ms, с изключение в случаите на обтуратори, които са основен елемент на високоскоростна камера;
и. Влакнооптични инвертори на изображения;
й. Смесени полупроводникови фотокатоди.
Забележка 2 СО15 не се прилага за "електронно-оптически преобразуватели за усилване на изображения от първо поколение" или оборудване, специално предназначено да включва "електронно-оптически преобразуватели за усилване на изображения от първо поколение".
Важно: За класификацията на оръжейните мерници, включващи "електронно-оптически преобразуватели за усилване на изображения от първо поколение", вж. СО1, СО2 и СО5.а.
Важно: Виж също 6А002.а.2 и 6А002.б. в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.

СО16
СО16
Ковашко-пресови заготовки, отливки и други полуфабрикати, използването на които в изброен продукт може да се идентифицира чрез състава, геометрията или функциите на материала и които са специално предназначени за което и да е от изделията, изброени в СО1 до СО4, СО6, СО9, СО10, СО12 или СО19.

СО17
СО17
Друго оборудване, материали и "библиотеки", както следва, и специално разработени компоненти за тях:
а. Автономна водолазна и друга апаратура за подводно плуване, както следва:
1. Апаратура със затворен или полузатворен цикъл (с регенерация на издишвания въздух), специално предназначена за военна употреба (т.е. специално разработена да е немагнитна);
2. Специално разработени компоненти за използване в конверсията на кислородни апарати с отворен цикъл за военна употреба;
3. Изделия, разработени изключително за военна употреба с автономни водолазни и други апарати за подводно плуване;
б. Строителна техника, специално предназначена за военна употреба;
в. Монтажни елементи, покрития и обработки, намаляващи демаскиращите ефекти, специално предназначени за военна употреба;
г. Полево инженерно оборудване, специално предназначено за използване в зона на бойни действия;
д. "Роботи", контролери за "роботи" и "роботи-манипулатори", притежаващи някоя от следните характеристики:
1. Специално разработени за военна употреба;
2. Включващи средства за защита на хидравличните линии срещу външни принудителни пробиви, причинени от балистични осколки (напр. съдържащи херметизиращи се линии) и предназначени да използват хидравлични течности с пламна температура, по-висока от 839°K (566°C); или
3. Специално разработени или пригодени за работа в условията на електромагнитни импулси (ЕМИ);
е. "Библиотеки" (параметрични технически бази данни), специално предназначени за военна употреба с оборудване, изброено в Общия списък на оръжията на ЕС;
ж. Оборудване или силови установки, работещи със или произвеждащи ядрена енергия, включително "ядрени реактори", специално разработени за военна употреба, и компоненти за тях, които са специално предназначени или "модифицирани" за военна употреба;
з. Оборудване и материали, покрити или обработени за намаляване на демаскиращи емисии, специално предназначени за военна употреба, различни от изброените другаде в Общия списък на оръжията на ЕС;
и. Симулатори, специално разработени за военни "ядрени реактори";
й. Мобилни ремонтни работилници, специално предназначени или "модифицирани" да обслужват военна техника;
к. Полеви генератори, специално предназначени или "модифицирани" за военна употреба;
л. Контейнери, специално предназначени или "модифицирани" за военна употреба;
м. Фериботи, различни от изброените другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, мостове и понтони, специално предназначени за военна употреба;
н. Изпитателни модели, специално предназначени за "разработване" на изделия, изброени в СО4, СО6, СО9 или СО10;
о. Оборудване за защита от лазери (т.е. за защита на зрението и сетивата), специално предназначено за военна употреба.
Технически забележки
1. За целите на СО17 терминът "библиотека" (параметрична техническа база данни) означава събиране на техническа информация от военен характер, използването на която може да повиши ефективността на военните технически средства или системи.
2. За целите на СО17 "модифициран" означава всяка структурна, електрическа, механична или друга промяна, която осигурява на невоенни изделия свойства, които са еквивалентни на изделия, които са специално предназначени за военна употреба.

СО18
СО18
Оборудване за производство и компоненти, както следва:
а. Специално разработено или модифицирано "производствено" оборудване за
"производство" на изделия, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС, и специално предназначени компоненти за него;
б. Специално разработени съоръжения за екологични изпитвания и специално разработено оборудване за тях, за сертификация, окачествяване или изпитване на изделия, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС.
Техническа забележка
За целите на СО18 терминът "производство" включва проектиране, проверка, производство, изпитване и контрол.
Забележка СО18.а и СО18.б включват следното оборудване:
а. Нитратори с непрекъснато действие;
б. Апаратура или оборудване за центробежни изпитания, притежаващи едно от изброените:
1. Задвижвана от мотор или мотори със сумарна мощност, по-голяма от 298 kW (400 к.с.);
2. Възможност за носене на полезен товар от 113 kg или повече; или
3. Възможност да упражнява центробежни ускорения от 8 g или повече върху полезен товар от 91 kg или повече;
в. Преси за дехидратация;
г. Шнекови екструдери, специално предназначени или модифицирани за екструзия на бойни взривни вещества;
д. Режещи машини за калибриране на екструдирани твърди ракетни горива;
е. Почистващи барабани (тумблери) с диаметър от 1,85 m или повече, с продуктов капацитет над 227 kg;
ж. Смесители с непрекъснато действие за твърди ракетни горива;
з. Мелници с течно задвижване за раздробяване или смилане на съставки на бойни взривни вещества;
и. Оборудване за формиране на прахове от сферични частици с еднакви размери, описано в СО8.в.8;
й. Конвекционни токови конвертори за конверсия на материалите, изброени в СО8.в.3.

СО19
СО19
Оръжия с насочена енергия (ОНЕ/DEW), оборудване с подобно действие или противодействие и опитни образци, както следва, и специално предназначени компоненти за тях:
а. "Лазерни" системи, специално предназначени за унищожаване или ефективно прекъсване на мисията на дадена цел;
б. Корпускулярно-лъчеви оръжия, годни да унищожат или прекъснат мисията на дадена цел;
в. Високоенергийни радиочестотни системи (РЧ/RF), които са в състояние да унищожат или прекъснат мисията на дадена цел;
г. Оборудване, специално предназначено за откриване, идентификация или защита срещу системи, изброени в СО19.а. до СО19.в.;
д. Физически опитни образци за системи, оборудване и компоненти, изброени в СО19.
е. Непрекъсваеми вълнови или импулсни "лазерни" системи, специално предназначени да причиняват постоянна слепота до недобро виждане, т.е. за невъоръжено око или за око, оборудвано с устройства за коригиране на зрението.
Забележка 1 Оръжията с насочена енергия, контролирани от СО19, включват системите, чиято възможност произтича от контролираното прилагане на:
а. "Лазери" с достатъчна непрекъсваема вълнова или импулсна мощност да предизвикат разрушителен ефект, наподобяващ ефекта на обикновен боен припас;
б. Ускорители на елементарни частици, генериращи сноп от заредени или неутрални частици с разрушителна сила;
в. Високомощни импулсни или вълнови радиочестотни предаватели, които произвеждат полета с достатъчно голям интензитет да повредят електронните схеми на дадена отдалечена цел.
Забележка 2 СО19 включва следните изделия, когато те са специално предназначени за оръжия с насочена енергия:
а. Оборудване за генериране на пусков импулс, съхраняване на енергията, комутация, кондициониране на захранването или подаване на горивото;
б. Системи за прехващане или съпровождане на цели;
в. Системи с възможност за оценка на пораженията в целта, нейното разрушаване или прекъсване на мисията;
г. Оборудване за управление, разпространение и насочване на лъчевия сноп;
д. Оборудване с възможност за бързо отклоняване на лъча за бързи операции
при многобройни цели;
е. Адаптивна оптика и фазови конюгатори;
ж. Токови инжектори за снопове от отрицателни водородни йони;
з. Компоненти за "класифицирани като предназначени за използване в Космоса" ускорители;
и. Оборудване за конусно фокусиране на сноп от отрицателни йони;
й. Оборудване за управление и отклонение на високоенергиен сноп от йони;
к. "Класифицирано като предназначено за използване в Космоса" фолио за неутрализиране на сноп от отрицателни изотопи на водорода.

СО20
СО20
Криогенно и "свръхпроводимо" оборудване, както следва, и специално предназначени компоненти и принадлежности за него:
а. Оборудване, специално предназначено или конфигурирано за инсталиране в транспортна машина с бойно сухопътно, морско, въздушно или космическо приложение, което може да действа в движение и да генерира или поддържа температури под 103°K ( - 170°C);
Забележка СО20.а. включва мобилни системи, съдържащи или използващи принадлежности или компоненти, произведени от неметални или неелектропроводими материали, като пластмаси или импрегнирани с епоксидни смоли материали;
б. "Свръхпроводимо" електрическо оборудване (ротационни машини и трансформатори), специално предназначено или конфигурирано за монтиране в транспортна машина с военно сухопътно, морско, въздушно или космическо приложение, което може да действа в движение;
Забележка СО20.б. не се прилага за хибридни хомеополярни генератори на постоянен ток, които имат еднополюсни нормални метални ротори, въртящи се в магнитно поле, индуцирано от свръхпроводящи бобини, при условие че тези бобини са единствените свръхпроводими компоненти в генератора.

СО21
СО21
"Софтуер", както следва:
а. "Софтуер", специално проектиран или модифициран за "разработване", "производство" или "употреба" на оборудване, материали или "софтуер", изброени в Общия списък на оръжията на ЕС;
б. Специфичен "софтуер", различен от изброения в СО21.а., както следва:
1. "Софтуер", специално предназначен за военна употреба и специално проектиран за моделиране, имитиране или оценка на военни оръжейни системи;
2. "Софтуер", специално предназначен за военна употреба и специално проектиран за моделиране или имитиране на сценарии за бойни операции;
3. "Софтуер" за определяне на действието на конвенционални, ядрени, химически или биологични оръжия;
4. "Софтуер", специално предназначен за системите за командване, комуникации, контрол и разузнаване (К3Р/C3I) или командване, комуникации, контрол, компютри и разузнаване (К4Р/C4I);
в. "Софтуер", невключен в СО21.а. или б., специално предназначен или модифициран да даде възможност на оборудване, невключено в Общия списък на оръжията на ЕС, да изпълнява военните функции на оборудване, изброено в Общия списък на оръжията на ЕС.

СО22
СО22
"Технология", както следва:
а. "Технология", различна от описаната в СО22.б., "необходима" за "разработване", "производство" или "употреба" на изделията, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз.
б. "Технология", както следва:
1. "Технология", "необходима" за разработването, сглобяването от компоненти, експлоатацията, поддръжката и ремонта на цялостни производствени инсталации за изделията, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз, дори ако компонентите на тези производствени инсталации не са изброени;
2. "Технология", "необходима" за "разработването" и "производството" на малки оръжия, дори ако се използва за производство на копия на антични малки оръжия;
3. "Технология", "необходима" за "разработването", "производството" и "употребата" на токсични агенти, свързано оборудване или компоненти, изброени в СО7.а. до СО7.з.;
4. "Технология", "необходима" за "разработването", "производството" и "употребата" на "биополимери" или клетъчни култури, изброени в СО7.з.;
5. "Технология", "необходима" изключително за влагането на "биокатализатори", изброени в СО7.и.л, във вещества-носители с военно приложение или материали с военна употреба.
Забележка 1 "Технология", "необходима" за "разработването", "производството" или "употребата" на изделия, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС, се контролира дори ако е приложима за изделия, неизброени в Общия списък на оръжията на ЕС.
Забележка 2 СО22 не се прилага за:
а. "Технология", която е минимално необходимата за инсталиране, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на изделията, които не са контролирани или чийто износ е бил разрешен;
б. "Технология", която е "в гражданската област", за "фундаментални научни изследвания" или представлява минимално необходимата информация за кандидатстване за патент;
в. "Технология" за магнитна индукция за непрекъснато движение на граждански транспортни средства.

СО23
СО23
"Техническа помощ", както следва:
Техническа поддръжка, свързана с ремонт, разработка, производство, сглобяване, изпитване, поддръжка или каквато и да е друга техническа услуга, свързана с изделията, контролирани от Списъка на оръжията, и може да бъде под формата на инструкции, обучение, предоставяне на работни знания или умения или консултантски услуги.
Техническата помощ включва и устните форми на предоставяне.

ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИЯ СПИСЪК
Следват дефиниции на термините, използвани в настоящия списък, подредени по азбучен ред (на английски език).
Забележка 1 Дефинициите се прилагат в рамките на списъка. Позоваванията са с препоръчителен характер и не оказват влияние върху универсалната употреба на дефинираните термини в списъка.
Забележка 2 Думите и термините, съдържащи се в настоящия списък с дефиниции, приемат определеното тук значение само когато са поставени в кавички (""). Дефинициите на термини между кавички се дават в техническата бележка към съответния параграф. Навсякъде другаде тези думи и термини се използват с общоприетото им (речниково) значение.

Таблица

 

Реклама