Последно променен на Четвъртък, 18 Септември 2008 14:09

Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

Държавен вестник брой: 80
Година: 2008
Орган на издаване: Министерски съвет
Дата на обнародване:
12 сеп 2008
ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА ТЕХНОЛОГИИТЕ (ОБТ)
(Следва да се чете в съчетание с разделите Е на категории 1 до 9)
Износът на "технологии", "необходими" за "разработване", "производство" или "използване" на стоките, контролирани по категории 1 до 9, се контролира в съответствие с разпоредбите на категории 1 до 9.
"Технологиите", "необходими" за "разработване", "производство" или "използване" на контролираните стоки, остават под контрол дори когато са приложими за стоки, които не са предмет на контрол.
Мерките за контрол не се прилагат по отношение на тези "технологии", които са минимално необходими за монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, които не са предмет на контрол или чийто износ е бил разрешен.
ВАЖНО: Това не освобождава такива "технологии", описани в 1E002.f. и 8E002.а.
Мерките за контрол върху трансфера на "технологии" не важат по отношение на информацията, която се явява "обществено достояние", "фундаментални научни изследвания", или по отношение на минимално необходимата информация за приложенията на патенти.

КАТЕГОРИЯ 0

ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

0A Системи, оборудване и съставни части
0A001 "Ядрени реактори" и специално проектирано или подготвено оборудване и съставни части за тях, както следва:
a. "Ядрени реактори", способни да функционират по начин, който позволява контролирана самоподдържаща се верижна ядрена реакция на делене;
b. Метални съдове или големи фабрично произведени части за тях, специално проектирани или подготвени да поместват активната част на "ядрен реактор", включително главата на реакторен резервоар за реакторен съд под налягане;
c. Манипулиращи съоръжения, специално проектирани или подготвени за въвеждане или извеждане на гориво от "ядрен реактор";
d. Управляващи пръти, специално проектирани или подготвени за контрол на процеса на ядрената реакция в "ядрен реактор", подпорни или окачващи структури за тях, механизми за задвижване на прътите и тръби за насочването на прътите;
e. Тръби под налягане, специално проектирани или подготвени за поместване на горивни елементи и първичния охладител в "ядрен реактор" с експлоатационно налягане над 5,1 MPa;
f. Метал и сплави на цирконий във формата на тръби или сглобки на тръби, в които съотношението на хафний към цирконий е по-малко от 1:500 тегловни части, специално проектирани или подготвени за използване в "ядрен реактор";
g. Помпи за охладител, специално проектирани или подготвени за циркулиране на основния охладител в "ядрени реактори";
h. "Вътрешни елементи за ядрен реактор", специално проектирани или подготвени за използване в "ядрен реактор", включително подпорни колони за активната част, канали за горивото, термични екрани, щитове, пластини за решетката на активната част и дифузионни пластини;
Бележка
В 0A001.h "вътрешни елементи за ядрен реактор" означава всяка голяма структура в реакторния резервоар, която има една или повече функции, като опора за активната част, поддържане правилното положение на горивото, насочване потока на първичния охладител, осигуряване на радиационни щитове за реакторния резервоар и насочваща инструментална екипировка вътре в активната част.
i. Топлообменници (парогенератори), специално проектирани или подготвени за използване в тръбопровода на първичния охладител на "ядрен реактор";
j. Измервателни инструменти и такива за откриване на неутрони, специално проектирани или подготвени за определяне равнищата на неутронния поток вътре в активната зона на "ядрен реактор".
0B Оборудване за изпитване, контрол и производство
0B001 Инсталации за отделяне на изотопи на "природен уран", "обеднен уран" и "специални ядрени материали" и специално проектирано или подготвено оборудване и съставни части за него, както следва:
a. Инсталации, специално проектирани за отделяне на изотопи на "природен уран", "обеднен уран" и "специални ядрени материали", както следва:
1. Инсталации за отделяне чрез газова центрофуга;
2. Инсталации за отделяне чрез газова дифузия;
3. Инсталации за аеродинамично отделяне;
4. Инсталации за отделяне чрез химичен обмен;
5. Инсталации за отделяне чрез йонообмен;
6. Инсталации за "лазерно" изотопно отделяне с атомни пари (ЛИОАП/AVLIS);
7. Инсталации за "лазерно" молекулярно изотопно отделяне (ЛМИО/MLIS);
8. Инсталации за отделяне на плазма;
9. Инсталации за електромагнитно отделяне;
b. Газови центрофуги и монтажни възли и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова центрофуга, както следва:
Бележка: В 0B001.b. "материал с високо съотношение на якост към плътност" означава което и да е от изброените по-долу:
a. Марейджингова стомана с максимална якост на опън от 2050 MPa или повече;
b. Алуминиеви сплави с максимална якост на опън от 460 MPa или повече, или
c. "Влакнести или нишковидни материали" със "специфични модули на еластичност" от повече от 3,18 x 106 m и "специфична якост на опън" над 76,2 x 103 m;
1. Газови центрофуги;
2. Комплектни роторни монтажни възли;
3. Цилиндри за роторни тръби с дебелина на стената 12 mm и по-малко и с диаметър между 75 mm и 400 mm, направени от "материали с високо съотношение на якост към плътност";
4. Пръстени или силфони с дебелина на стената 3 mm и по-малко и с диаметър между 75 mm и 400 mm, които са проектирани да осигуряват локална опора на роторна тръба или за свързване на няколко такива, направени от "материали с високо съотношение на якост към плътност";
5. Отражатели с диаметър между 75 mm и 400 mm за монтиране вътре в роторна тръба, направени от "материали с високо съотношение на якост към плътност";
6. Горни или долни капаци с диаметър между 75 mm и 400 mm за поставяне на краищата на роторна тръба, направени от "материали с високо съотношение на якост към плътност";
7. Лагери с магнитно окачване, състоящи се от пръстеновиден магнит, окачен в кожух, направен от или защитен с "материали, устойчиви на корозия от UF6", съдържащ амортизиращо вещество, и който има магнитна връзка с полюс на магнита или с втори магнит, закрепен на капака на ротора;
8. Специално подготвени лагери, включващи шарнирно свързване, монтирани върху амортисьор;
9. Молекулярни помпи, състоящи се от цилиндри с вътрешни машинно обработени или пресовани винтови нарези и вътрешни машинно пробити отвори;
10. Радиални двигателни статори за мотори с многофазен хистерезис (магнитно съпротивление) с променлив ток за синхронна работа във вакуум в честотен спектър от 600 до 2000 Hz и мощностен обхват от 50 до 1000 волт-ампера;
11. Кожуси/приемници, поместващи монтажния възел на роторната тръба на газова центрофуга, състояща се от твърд цилиндър с дебелина на стената до 30 mm, с прецизно обработени краища и изготвен от "материали, устойчиви на корозия от UF6";
12. Газосъбиратели, състоящи се от тръби с вътрешен диаметър до 12 mm, за извличане на UF6 газ от вътрешността на роторна тръба на центрофуга чрез действие с тръба на Пито, изработена от или защитена с "материали, устойчиви на корозия от UF6";
13. Честотни преобразуватели (конвертори или инвертори), специално проектирани или подготвени да осигуряват статори за мотори за обогатяване с газови центрофуги, които имат всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани съставни части за тях:
a. Многофазов изход от 600 до 2000 Hz;
b. Контрол на честотата, по-добър от 0,1 %;
c. Хармонично изкривяване, по-малко от 2 %, и
d. Ефективност, по-голяма от 80 %;
c. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова дифузия, както следва:
1. Прегради за газова дифузия, изработени от порести метални, полимерни или керамични "материали, устойчиви на корозия от UF6", с размер на порите от 10 до 100 nm, дебелина 5 mm или по-малко и с диаметър от 25 mm или по-малко за тръбните форми;
2. Кожуси за газови дифузери, изработени от "материали, устойчиви на корозия от UF6";
3. Компресори (с положително отклонение, тип центрофуга и тип осев поток) или газови нагнетателни вентилатори с обем на капацитета за засмукване на UF6 от 1 m3/min или повече и налягане при изпускане до 666,7 kPa, изработени от или защитени с "материали, устойчиви на корозия от UF6";
4. Въртящи уплътнения на валове за компресори или нагнетателни вентилатори, описани в 0B001.c.3. и проектирани за темп на пропускане на буферен газ, по-малък от 1000 cm3/min.
5. Топлообменници от алуминий, мед, никел или сплави, съдържащи повече от 60 процента никел или съчетания на тези метали във вид на плакирани тръби, предвидени да работят при налягане, по-ниско от атмосферното, с такъв темп на пропускане, че да ограничава нарастването на налягането до по-малко от 10 Pa на час при разлика в наляганията от 100 kPa;
6. Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с "материали, устойчиви на корозия от UF6", с диаметър от 40 mm до 1500 mm;
d. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на аеродинамично отделяне, както следва:
1. Отделящи дюзи, състоящи се от извити канали с форма на прорези, с радиус на извивката, по-малък от 1 mm, устойчиви на корозия от UF6 и имащи острие, намиращо се вътре в дюзата, което разделя газа, преминаващ през дюзата, на две струи;
2. Допирателни впускателни цилиндрични или конусообразни тръби, насочвани от потока (вихрови тръби), изработени от или защитени с "материали, устойчиви на корозия от UF6", с диаметър между 0,5 cm и 4 cm и съотношение на дължината към диаметъра от 20:1 или по-малко, с един или повече допирателни впускателни отвори;
3. Компресори (с положително отклонение, тип центрофуга и тип осев поток) или газови нагнетателни вентилатори с обем на капацитета за засмукване от 2 m3/min или повече, изработени от или защитени с "материали, устойчиви на корозия от UF6" и въртящи уплътнения на валове за тях;
4. Топлообменници, изработени от или защитени с "материали, устойчиви на корозия от UF6";
5. Кожуси за елементите на аеродинамичното отделяне, изработени от или защитени с "материали, устойчиви на корозия от UF6", за съхранение на вихровите тръби или отделящите дюзи;
6. Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с "материали, устойчиви на корозия от UF6", с диаметър от 40 до 1500 mm;
7. Обработващи системи за отделяне на UF6 от газа-носител (водород или хелий) до съдържание на UF6 от 1 МЧ/ppm или по-малко, включително:
a. Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, способни да достигнат температури от 153°К ( - 120°С) или по-ниски;
b. Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да достигнат температури от 153°К ( - 120°С) или по-ниски;
c. Отделящи дюзи или вихрови тръбни възли за отделяне на UF6 от газа-носител;
d. Охлаждащи уловители за UF6, способни да достигнат температури от 253°К ( - 20°С) или по-ниски;
е. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез химичен обмен, както следва:
1. Бързодействащи обменящи импулсни колони "течност-течност" с продължителност на фазата на отлагане 30 секунди или по-малко и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с подходящи пластмасови материали, като флуоровъглеродни полимери или стъкло);
2. Бързодействащи центробежни контактни апарати "течност-течност" с продължителност на фазата на отлагане 30 секунди или по-малко и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с подходящи пластмасови материали, като флуоровъглеродни полимери или стъкло);
3. Електрохимични редуциращи елементи, устойчиви на разтвори на концентрирана солна киселина, за редукция на урана от едно валентно състояние в друго;
4. Нагнетяващо оборудване за електрохимични редуциращи елементи за изваждане на U+4 от органичния поток и за частите, влизащи в съприкосновение с преработвания поток, изработени от или защитени с подходящи материали (например флуоровъглеродни полимери, полифенил сулфат, полиетерен сулфон и графит, импрегниран със смоли);
5. Системи за подготовка на захранването за производство на разтвор на уранов хлорид с висока чистота, представляващи разтваряне, изтегляне на разтворителя и/или оборудване за йонообмен за пречистване и електролитни елементи за редуциране на уран U+6 или U+4 до U+3;
6. Системи за окисляване на уран за окисляване на U+3 до U+4;
f. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез йонообмен, както следва:
1. Бързореактивни йонообменни смоли, ципести или порести едромрежести смоли, в които групите за активен химичен обмен са ограничени до покритие на повърхността на неактивната пореста носеща структура и други композитни структури във всякаква подходяща форма, включително частици или влакна с диаметър от 0,2 mm и по-малки, устойчиви на концентрирана солна киселина и проектирани да имат период на полуизвеждане при обмяната, по-малък от 10 секунди, и способни да функционират при температури в диапазона от 373°К (100°С) до 473°К (200°С);
2. Йонообменни колони (цилиндрични) с диаметър, по-голям от 1000 mm, изработени от или защитени с материали, устойчиви на концентрирана солна киселина (например титанови или флуоровъглеродни пластмаси) и способни да функционират при температури в диапазона от 373°К (100°С) до 473°К (200°С) и налягания над 0,7 MPa;
3. Йонообменни оросителни системи (системи за химично или електрохимично окисляване или редукция) за възстановяване на веществата за химична редукция или окисляване, използвани в каскадното разположение при йонообменното обогатяване;
g. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на "лазерно" изотопно отделяне с атомни пари (ЛИОАП/AVLIS), както следва:
1. Високомощни снопови или сканиращи електроннолъчеви пушки с подавана мощност над 2,5 kW/cm за използване в системи за изпаряване на уран;
2. Метални системи за съхранение на течен уран - разтопен уран или уранови сплави, състоящи се от тигли, изработени от или защитени с подходящи материали, устойчиви на топлина и ръжда (например тантал, графит с итриево покритие, графит, покрит с други редки земни оксиди или техни смеси) и охлаждащо оборудване за тиглите;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 2A225.
3. Колекторни системи за продукти и шлака, изработени от или облицовани с материали,устойчиви на топлина и корозия от пари от метален или течен уран, като графит с итриево покритие или тантал;
4. Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични или правоъгълни съдове) за поместване източника на парите на металния уран, електроннолъчевата пушка и колекторите за продукти и шлака;
5. "Лазери" или "лазерни" системи за отделяне на уранови изотопи със стабилизатор на честотния спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A005 И 6A205.
h. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на "лазерно" молекулярно изотопно отделяне (ЛМИ/MLIS) или химична реакция чрез селективно лазерно изотопно активиране (CRISLA), както следва:
1. Дюзи със свръхзвуково разширение за охлаждане на смеси на UF6 и газ-носител до 150°К (- 123°С) или по-ниски и изработени от "материали, устойчиви на корозия от UF6";
2. Колектори за продуктите на урановия пентафлуорид (UF5) , състоящи се от филтър, колектори от ударен или циклонен тип или съчетания от тях и изработени от "материали, устойчиви на корозия с UF5/UF6";
3. Компресори, изработени от или защитени с "материали, устойчиви на корозия от UF6" и въртящи уплътнения на валове за тях;
4. Оборудване за флуориране на UF5 (в твърдо състояние) до UF6 (в газообразно състояние);
5. Преработващи системи за отделяне на UF6 от газа-носител (например азот или аргон), включително:
a. Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, способни да достигнат температури от 153°К (- 120°С) или по-ниски;
b. Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да достигнат температури от 153К (- 120°С) или по-ниски;
c. Охлаждащи уловители за UF6, способни да достигнат температури от 253°К (- 20°С) или по-ниски;
6. "Лазери" или "лазерни" системи за отделянето на уранови изотопи със стабилизатор на честотния спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A005 И 6A205.
i. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на плазмено отделяне, както следва:
1. Микровълнови източници на енергия и антени за генериране или ускоряване на йони с честота на изход, по-голяма от 30 GHz, и средна мощност на изход, по-голяма от 50 kW;
2. Радиочестотни намотки за възбуждане на йони за честоти над 100 kHz и способни да преработват повече от 40 kW средна мощност;
3. Системи за генериране на уранова плазма;
4. Системи за обработка на течен метал за разтопен уран или уранови сплави, състоящи се от тигли, изработени от или защитени с подходящи материали, устойчиви на топлина и корозия (например тантал, графит с итриево покритие, графит, покрит с други редки земни оксиди или техни смеси), и охлаждащо оборудване за тиглите;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 2A225.
5. Колектори за продукти и шлака, изработени от или защитени с материали, устойчиви на топлина и корозия от пари на уран, като графит с итриево покритие или тантал;
6. Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични) за поместване на източника на урановата плазма, задвижващата радиочестотна намотка и колекторите на продукти и шлака, изработени от подходящ немагнитен материал (например неръждаема стомана);
j. Оборудване и съставни части, специално проектирани или подготвени за процес на електромагнитно отделяне, както следва:
1. Източници на йони, единични или множествени, състоящи се от източник на пара, йонизатор и лъчев ускорител, изработен от подходящи немагнитни материали (например графит, неръждаема стомана или мед), и способни да осигурят общ поток на йонното лъчение от 50 mA или по-голямо;
2. Йоноулавящи пластини за събиране на йонните потоци на обогатения или обеднения уран, състоящи се от два или повече прореза и джобове и изработени от подходящи немагнитни материали (например графит или неръждаема стомана);
3. Вакуумни кожуси за електромагнитни сепаратори на уран, изработени от подходящи немагнитни материали (например неръждаема стомана) и разчетени да работят при налагяния от 0,1 Pa или по-ниски;
4. Елементи от магнитни полюси с диаметър, по-голям от 2 m;
5. Източници на захранване с високо напрежение за източници на йони, които имат всички изброени по-долу характеристики:
a. Могат да работят в непрекъснат режим;
b. Осигуряват изходно напрежение от 20 000 V или по-високо;
c. Осигуряват изходен ток от 1A или повече, и
d. Регулиране на напрежението, по-добро от 0,01% за период от 8 часа;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 3A227.
6. Магнитни източници на захранване (с висока мощност, прав ток), които имат всички изброени по-долу характеристики:
a. Могат да работят в непрекъснат режим с изходен ток от 500 A или повече при напрежение от 100 V или повече, и
b. Регулиране на тока или напрежението, по-добро от 0,01 % за период от 8 часа;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 3A226.
0B002 Специално проектирани или подготвени спомагателни системи, оборудване и съставни части, както следва, за инсталациите за отделяне на изотопи, описани в 0B001, изработени от или защитени с "материали, устойчиви на корозия от UF6";
a. Захранващи автоклави, пещи или системи, използвани за въвеждане на UF6 в процеса на обогатяване;
b. Десублиматори или студени уловители, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на обогатяване за по-нататъшно прехвърляне към нагряване;
c. Станции за продукти и шлака за прехвърляне на UF6 в контейнери;
d. Пунктове за втечняване или втвърдяване, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на обогатяване чрез компресиране, охлаждане и превръщане на UF6 в течна или твърда форма;
e. Тръбопроводи и колекторни системи, специално проектирани за подаване на UF6 в газо-дифузионните, центрофугиращите или аеродинамичните каскади;
f. 1. Вакуумни събиратели или колектори, имащи капацитет на засмукване от 5 m3/min или повече, или
2. Вакуумни помпи, специално конструирани за използване в атмосфера, съдържаща UF6;
g. Масс-спектрометри/източници на йони за UF6, специално проектирани или подготвени за вземане в реално време на проби от изходния материал, продуктите или шлаката от газовите потоци на UF6 и имащи всички изброени по-долу характеристики:
1. Разделителна способност на уреда за маса повече от 320 amu;
2. Източниците на йони са изработени от или са облицовани с нихром или монел, или са покрити с никел;
3. Йонизиращи източници, бомбардиране с електрони, и
4. Колекторна система, подходяща за изотопен анализ.
0B003 Инсталации за превръщане на уран и оборудване, специално проектирано или подготвено за тази цел, както следва:
a. Системи за превръщане на концентрати на уранова руда в UO3;
b. Системи за превръщане на UO3 в UF6;
c. Системи за превръщане на UO3 в UO2;
d. Системи за превръщане на UO2 в UF4;
e. Системи за превръщане на UF4 в UF6;
f. Системи за превръщане на UF4 в метален уран;
g. Системи за превръщане на UF6 в UO2;
h. Системи за превръщане на UF6 в UCl4;
0B004 Инсталации за производство или концентрация на тежка вода, деутериеви или тритиеви съединения и специално проектирано или подготвено за тази цел оборудване и съставни части за него, както следва:
a. Инсталации за производство на тежка вода, деутерий или деутериеви съединения, както следва:
1. Инсталации за обмен вода - водороден сулфит;
2. Инсталации за обмен амоняк - водород;
b. Оборудване и части, както следва:
1. Кули за обмен на вода - водороден сулфит, произведени от висококачествена въглеродна стомана (например АДИМ/ASTM A516) с диаметри от 6 m до 9 m, способни да работят при налягания, по-големи или равни на 2 MPa, и с корозионен толеранс от 6 mm или повече;
2. Едностъпални центрофужни вентилатори или компресори с нисък напор (например 0,2 MPa) за циркулация на сулфиден газ (т.е. газ, който съдържа повече от 70 % H####33554432#2@S) с пропускателен капацитет, по-голям или равен на 56 m3/секунда при работа при налягания, по-големи или равни на засмукване от 1,8 MPa, с уплътнения, разчетени за работа при мокър H####33554432#2@S;
3. Кули за обмен амоняк - водород с височина, по-голяма или равна на 35 m, с диаметри от 1,5 m до 2,5 m, способни да работят при налягания, по-големи от 15 MPa;
4. Вътрешни елементи на кули, включително едностепенни контрактори и степенни помпи, включително тези, които могат да се потапят, за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк - водород;
5. Амонячни инсталации за крекинг с експлоатационни налягания, по-големи или равни на 3 MPa, за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк - водород;
6. Инфрачервени поглъщащи анализатори, способни на анализ в реално време на съотношението водород/деутерий, при което концентрациите на деутерий са равни или по-големи от 90 %;
7. Каталитични горелки за преобразуване на обогатен деутериев газ в тежка вода, използвайки процеса на обмен амоняк - водород;
8. Комплектни системи за обогатяване на тежка вода или колони за тази цел, за обогатяване на тежка вода до концентрация на деутерий, годна за реактор.
0B005 Инсталации, специално проектирани за производство на горивни елементи за "ядрен реактор" и специално проектирано или подготвено оборудване за тях.
Бележка: Инсталацията за производство на горивни елементи за "ядрен реактор" включва оборудване, което:
a. Обикновено влиза в пряко съприкосновение със или пряко обработва или контролира производствения поток на ядрените материали;
b. Запечатва ядрените материали в рамките на бронята;
c. Проверява неприкосновеността на бронята или запечатването, или
d. Проверява окончателното обогатяване на запечатаното гориво.
0B006 Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за "ядрен реактор" и специално проектирано или подготвено оборудване или съставни части за тях.
Бележка: 0B006 включва:
a. Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за "ядрен реактор", включително оборудване или съставни части, които обикновено влизат в пряко съприкосновение със или пряко контролират отработеното гориво и основните потоци на преработка на ядрените материали и продуктите на ядреното делене;
b. Машини за трошене или раздробяване на горивни елементи, например оборудване с дистанционно управление за рязане, трошене, раздробяване или нацепване на отработени горивни елементи, възли или прътове на "ядрения реактор";
c. Разтворители, резервоари, недопускащи образуване на критична маса (например с малък диаметър, радиални или плочести резервоари), специално проектирани или подготвени за разтваряне на отработеното гориво за "ядрен реактор", които са устойчиви на горещи, силно разяждащи течности и които могат да се зареждат и поддържат дистанционно;
d. Екстрактор за разтворители с обратен ток и йонообменно преработващо оборудване, специално проектирано или подготвено за използване в инсталации за повторна преработка на отработен "природен уран", "обеднен уран" или "специални ядрени материали".
e. Съдове за съхранение или складиране, специално проектирани да не допускат образуване на критична маса и устойчиви на разяждащото въздействие на азотната киселина;
Бележка:
Съдовете за съхранение или складиране могат да имат изброените по-долу характеристики:
1. Стени или вътрешни елементи с борен еквивалент (изчислено за всички съставни елементи, както са дефинирани в бележката към 0C004) поне два процента;
2. Максимален диаметър от 175 mm за цилиндричните съдове, или
3. Максимална широчина от 75 mm за панелни или радиални съдове.
f. Контролно-измервателна апаратура за контрол на процеси, специално проектирана или подготвена за използване в инсталации за повторна преработка на отработен "природен уран", "обеднен уран" или "специални ядрени материали".
0B007 Инсталации за превръщане на плутоний и оборудване, специално проектирано или подготвено за тях, както следва:
a. Системи за превръщане на плутониев нитрат в оксид;
b. Системи за производство на метален плутоний.
0C Материали
0C002 "Специални делящи се (ядрени) материали"
Бележка: 0C002 не контролира четири "ефективни грама" или по-малко, когато се съдържат в чувствителните елементи (датчици) на апарати.
0C003 Деутерий, тежка вода (деутериев оксид) и други съединения на деутерий и смеси и разтвори, съдържащи деутерий, в които изотопното съотношение на деутерий към водород надминава 1:5000.
0C004 Графит с качество за ядрен реактор, със степен на чистота по-малко от 5 милионни частици "борен еквивалент" и с плътност, по-голяма от 1,5 g/cm3
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1C107.
Бележка 1: 0C004 не контролира следните:
a. Изделия от графит с маса, по-малка от 1 kg, с изключение на тези, които са специално проектирани или подготвени за използване в ядрен реактор.
b. Графит на прах.
Бележка 2: В 0C004 "борен еквивалент" (БЕ/BE) се дефинира като сумата на БЕz на примесите (с изключение на БЕвъглерод, тъй като въглеродът не се смята за примес), включително бор, където:
БЕz (МЧ /ppm/) = ФП х концентрацията на елемента Z в МЧ /ppm/;
Където ФП е факторът на превръщане (sz x Ab)/(sb x Az)
и sb и sz са напречните сечения за захващането на топлинни неутрони (в барни) при срещаните в естествени условия съответно бор и елемента Z, а Ab и Az са атомните маси на срещаните в естествени условия съответно бор и елемента Z.
Бележка: За 0С003 и 0С004 само когато се отнася за използване в "ядрени реактори" (вкл. 0А001.а).
0C005 Специално приготвени съединения или прахове за производство на газови дифузионни прегради, устойчиви на корозия от UF6 (например никел или сплав, съдържаща 60 тегловни процента или повече никел, алуминиев оксид и напълно флуорирани въглеводородни полимери) с висока степен на еднообразност на размера на частиците и с чистота от 99,9 тегловни процента или повече, и среден размер на частицата от по-малко от 10 микрона, измерено по стандарт В 330 на Американското дружество по изпитване и материали (ASTM).
0D Софтуер
0D001 "Софтуер", специално проектиран или модифициран за "разработване", "производство" или "употреба" на стоки, описани в настоящата категория.
0E Технологии
0E001 "Технологии" в съответствие с бележката за ядрените технологии за "разработване", "производство" или "употреба" на стоките, описани в настоящата категория.

КАТЕГОРИЯ 1

МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ, "МИКРООРГАНИЗМИ" И "ТОКСИНИ"

1A007 Оборудване и устройства, специално проектирани да инициират заряди и устройства, съдържащи енергетични материали, чрез електрически средства, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА, 3A229 и 3A232
a. Комплекти експлозивни детонатори, проектирани да задействат група от управлявани детонатори, описани в 1A007.b.
b. Електродетонатори, както следва:
1. Иницииращ (експлодиращ) мост (ЕС/EB);
2. Иницииращ (експлодиращ) мостов проводник (ТЕС/EBW);
3. Ударник (жило);
4. Инициатори с експлозивно фолио (ЕИФ/EFI);
Бележка: 1А007.b. не контролира детонатори, използващи само първични експлозиви, като например оловен азид.
1B226 Електромагнитни изотопни сепаратори, проектирани за или снабдени с единични или множествени източници на йони, способни да осигурят общ ток в йонен сноп от 50 mA или по-голям.
Бележка:
1B226 включва сепаратори:
a. Способни да обогатяват устойчиви изотопи;
b. С източници и колектори на йони както в магнитното поле, така и тези конфигурации, в които те са външни за полето.
1B231 Устройства и инсталации за тритий и оборудване за тях, както следва:
a. Устройства и инсталации за производство, регенериране, извличане, концентрация или обработка на тритий;
b. Оборудване за устройства и инсталации за тритий, както следва:
1. Водородни или хелиеви охлаждащи агрегати, способни да охлаждат до температура 23 К (-250°С) или по-ниска, с мощност на топлообмена над 150 W;
2. Системи за съхранение или пречистване на водородни изотопи, използващи метални хидриди за съхранението или като среда за пречистването.
1B233 Устройства и инсталации за разделяне на литиеви изотопи и оборудване за тях, както следва:
a. Устройства и инсталации за отделяне на литиеви изотопи;
b. Оборудване за отделяне на литиеви изотопи, както следва:
1. Уплътнени колони за обмен течност-течност, специално проектирани за литиеви амалгами;
2. Помпи за живачни или литиеви амалгами;
3. Елементи за електролиза на литиеви амалгами;
4. Изпарители за концентрирани разтвори за литиев хидрооксид.
1C Материали
Техническа бележка:
Метали и сплави:
Освен ако изрично не е използвано друго, думите "метали" и "сплави" в 1C001 до 1C012 обхващат суровите и полуобработените форми, както следва:
Груби форми:
Аноди, топки, слитъци (включително с нарези и заготовки за тел), блокови заготовки, блокове, сутунки, брикети, катоди, кристали, кубове, шисти, зърна, гранули, кокили, балванки, сачми, сплави на блокове, прахове, дробинки, плочи, ковашки заготовки, шуплести материали, пръти;
Полуобработени форми (независимо дали са с покритие, метализирани, пробити със свредел или щамповани):
a. Ковани или обработени материали, произведени чрез: валцоване, изтегляне, екструдиране, коване, ударно пресоване през дюза, пресоване, раздробяване, разпрашаване и смилане, т.е. винкели, П-образни профили, пръстени, дискове, прахове, ламели, фолио и листове, изковки, плочи, прахове, пресовани и щамповани изделия, ленти, халки, пръти (включително непокрити пръти за заваряване, пръти за тел и валцдрат), секции, форми, листове, ивици, тръбопроводи, тръби (включително кръгли, четириъгълни и издълбани), изтеглена или екструдирана тел;
b. Лети материали, произведени чрез отливане в пясъчни, щанцови, метални, гипсови или
други видове калъпи, включително леене под високо налягане, в метални калъпи и калъпи, изработени чрез прахова металургия.
Обект на контрола са и неописани форми, за които се твърди, че са завършени продукти, но всъщност представляват сурови или полуобработени форми.
1C001 Материали, специално проектирани за използване като поглъщащи вещества за електромагнитни вълни или полимери, имащи вътрешна проводимост, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 1C101.
a. Материали за поглъщане на честоти, по-високи от 2 х 108 Hz, но по-ниски от 3 х 1012 Hz;
Бележка 1: 1C001.а не контролира:
a. Поглъщащи вещества тип нишки, изработени от естествени или изкуствени влакна с немагнитно покритие, осигуряващо поглъщане;
b. Поглъщащи вещества без магнитно разсейване и чиято повърхност на падане не е с равнинна форма, включително пирамиди, конуси, клинове и навити (спираловидни) повърхности;
c. Равнинни поглъщащи вещества, имащи всички изброени по-долу характеристики:
1. Изработени от които и да са от следните:
a. Материали от пенопласт (гъвкави или негъвкави) с въглероден пълнеж или органични материали, включително свързващи, осигуряващи повече от 5 % ехо в сравнение с метал при широчина на честотната лента, надхвърляща ± 15 % от централната честота на падащата енергия, неустойчиви на температури над 450 К (177°С), или
b. Керамични материали, осигуряващи повече от 20 % ехо в сравнение с метал при ширина на честотния обхват, надхвърляща ± 15 % от централната честота на падащата енергия, неустойчиви на температури над 800 К (527°С);
Техническа бележка:
Образецът за проверка на поглъщането при 1C001 а. Бележка 1. с. 1 трябва да бъде квадрат със страна най-малко 5 дължини на вълната на централната честота, разположени в края на полето на излъчващия елемент.
2. Якост на опън, по-малка от 7 х 106 N/m2, и
3. Съпротивление на натиск, по-малко от 14 х 106 N/m2;
d. Равнинни поглъщащи вещества, изработени от агломерирани ферити, имащи:
1. Специфично относително тегло над 4,4, и
2. Максимална експлоатационна температура от 548 К (275°С).
Бележка 2:
Бележка 1 към 1C001.а не освобождава от контрол магнитните материали, използвани като добавки към бои и осигуряващи поглъщане.
b. Материали за поглъщане на честоти над 1,5 х 1014 Hz, но по-ниски от 3,7 х 1014 Hz, и непрозрачни за видимата светлина;
c. Вътрешнопроводими полимерни материали с "вътрешна електропроводимост" над 10 000 S/m (сименса на метър) или "листово (повърхностно) съпротивление", по-малко от 100 ома/квадрат, основани на някои от следните полимери:
1. Полианилин;
2. Полипирол;
3. Политиофен;
4. Полифенилен-винилен, или
5. Политиенилен-винилен.
Техническа бележка:
"Вътрешната електропроводимост" и "листовото (повърхностното) съпротивление" трябва да бъдат определени, използвайки стандарт D-257 на АДИМ/ASTM или еквивалентни национални стандарти.
1C012 Материали, както следва:
Техническа бележка:
Тези материали обикновено се използват за ядрени топлинни източници.
b. "Предварително отделен (изолиран)" нептуний-237 във всякаква форма.
Бележка: 1C012.b не контролира пратки със съдържание на нептуний-237 от 1 g или по-малко.
1C101 Материали и устройства, използвани за намаляване на видимост, като радарна отразяваща способност, ултравиолетови/инфрачервени сигнали и акустични сигнали, различни от описаните в 1C001, използваеми при "ракети" и техните подсистеми или безпилотни летателни апарати, описани в 9А012.
Бележка 1: 1C101 включва:
a. Структурни материали и покрития, специално проектирани за намалена радарна отразяваща способност;
b. Покрития, включително бои, специално проектирани за намалена или специално зададена отразяваща или излъчвателна способност в микровълновата, инфрачервената или ултравиолетовата част на електромагнитния спектър.
Бележка 2: 1C101 не включва покрития, когато се използват специално за топлинно управление на спътници.
Техническа бележка:
В 1С101 "ракети" означава завършени ракетни системи и системи от безпилотни летателни средства с обхват поне от 300 km.
1C107 Графитни и керамични материали, както следва:
a. Повторно кристализирани дребнозърнести графити в насипно състояние с плътност от 1,72 g/cm3 или по-голяма, измерено при 288 К (15°С), с размер на частиците от 100 микрона или по-малко, използваеми при "ракетни" дюзи и челните (носовите) части на летателните апарати за многократно използване, както следва:
1. Цилиндри с диаметър, равен или по-голям от 120 mm, и с дължина, равна или по-голяма от 50 mm.
2. Тръби с вътрешен диаметър, равен или по-голям от 65 mm, и с дебелина на стената, равна или по-голяма от 25 mm, и с дължина, равна или по-голяма от 50 mm.
3. Блокчета с размери, равни или по-големи от 120 mm x 120 mm x 50 mm.
ВАЖНО: Виж също 0C004.
b. Топлинно разложени или влакнести армирани (усилени) графити, използваеми за "ракетни" дюзи/сопла и челните (носовите) части на летателните апарати за многократно използване;
ВАЖНО: Виж също 0C004.
c. Керамични композитни материали (диелектрична константа, по-малка от 6 при честоти от 100 Hz до 10 000 МHz), използваеми за обвивки на радиолокатори за "ракети";
d. Машинно обработваема армирана (усилена) неизпечена силициево-карбидна керамика, използваема за челните (носовите) части на "ракети".
1C233 Литий, обогатен на литий-6 (6Li) до по-голямо от естественото му изотопно разпространение, и продукти или устройства, съдържащи обогатен литий, както следва: елементарен литий, сплави, съединения, смеси, съдържащи литий, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от изброените по-горе.
Бележка: 1C233 не контролира термолуминесцентните дозиметри.
Техническа бележка:
Естественото разпространение на изотопа литий-6 е около 6,5 процента в тегловно отношение (7,5 атомни процента).
1C235 Тритий, тритиеви съединения, смеси, съдържащи тритий, в които съотношението на тритиевите към водородните атоми надхвърля 1 на 1000, и продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-горе.
Бележка: 1C235 не контролира продукти или устройства, съдържащи по-малко от 1,48 х
103 GBq (40 Ci) тритий.
1C239 Бризантни взривни вещества, различни от описаните в Списъка на оръжията, или вещества или смеси, съдържащи такива повече от 2 % в тегловно отношение, с кристална плътност, по-голяма от 1,8 g/cm3, и скорост на детонация над 8000 m/s.
1C350 Химикали, които могат да се използват като прекурсори за токсични химически вещества, както следва, и "химически смеси", съдържащи един или повече от тях:
10. 3-хидрокси-1-метилпиперидин (3554-74-3);
14. Калиев флуорид (7789-23-3);
15. 2-хлороетанол (107-07-3);
16. Диметиламин (124-40-3);
20. Диметиламин хидрохлорид (506-59-2);
24. Флуороводород (7664-39-3);
25. Метил бензилат (76-89-1);
37. 3-хиноклидон (3731-38-2);
39. Пинаколон (75-97-8);
40. Калиев цианид (151-50-8);
41. Калиев бифлуорид (7789-29-9);
42. Амониев хидроген флуорид (1341-49-7);
43. Натриев флуорид (7681-49-4);
44. Натриев бифлуорид (1333-83-1);
45. Натриев цианид (143-33-9);
47. Фосфорен пентасулфид (1314-80-3);
48. Ди-изопропиламин (108-18-9);
49. Диетиламиноетанол (100-37-8);
50. Натриев сулфид (1313-82-2);
53. Триетаноламин хидрохлорид (637-39-8);
58. Триизопропил фосфит (116-17-6);
60. O,O-диетил фосфоротиоат (2465-65-8);
61. O,O-диетил фосфородитиоат (298-06-6);
62. Натриев хексафлуоросиликат (16893-85-9)
1C351 Човешки патогенни микроорганизми, зоонози и "токсини", както следва:
a. Вируси, независимо дали са естествени, активирани или модифицирани, както във формата на "изолирани живи култури", така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:
1. Chikungunya virus - вирус "Чикунгуня";
2. Congo-Crimean haemorrhagic fever virus - вирус на Конго-Кримска хеморагична треска;
3. Dengue fever virus - вирус на "Денга"треска;
4. Eastern equine encephalitis virus - вирус на източен "конски енцефалит";
5. Ebola virus - вирус "Ебола";
6. Hantaan virus - вирус "Хантаан" ("Ханта" вирус);
7. Junin virus - вирус "Джунин";
8. Lassa fever virus - вирус на треска "Ласса";
9. Lymphocytic choriomeningitis virus - вирус на лимфоцитен "хориоменингит";
10. Machupo virus - вирус "Мачупо";
11. Marburg virus - вирус "Марбург";
12. Monkey pox virus - вирус на маймунска шарка;
13. Rift Valley fever virus - вирус на треската "Рифт Вали";
14. Tick-borne encephalitis virus (Russian Spring-Summer encephalitis - вирус на пренасяния от кърлежи енцефалит (вирус на руския пролетно-летен енцефалит);
15. Variola virus - вирус на вариолата;
16. Venezuelan equine encephalitis virus - вирус на венецуелския конски енцефалит;
17. Western equine encephalitis virus - вирус на западния конски енцефалит;
18. White pox - Бяла шарка;
19. Yellow fever virus - вирус на жълтата треска;
20. Japanese encephalitis virus - вирус на японския енцефалит;
21. Kyasanur Forest virus
22. Louping ill virus
23. Murray Valley encephalitis virus
24. Omsk heamorrhagic fever virus
25. Oropouche virus
26. Powassan virus
27. Rocio virus
28. St Louis encephatilis
29. Hendra virus (Equine morbillivirus)
30. South American haemorrhagic fever (Sabia, Flexal, Guanarito)
31. Pulmonary & renal syndrome0haemorrhagic fever viruses (Seoul, Dobrava, Puumala, Sin Nomre)
32. Nipah virus.
b. Рикетсии, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на "изолирани живи култури", така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:
1. Coxiella burnetti;
2. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);
3. Rickettsia prowasecki (Rickettsia prowazeckii);
4. Rickettsia rickettsii;
c. Бактерии, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на "изолирани живи култури", така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:
1. Bacillus anthracis
2. Brucella abortus
3. Brucella melitensis
4. Brucella suis
5. Chlamydia psittaci
6. Clostridium botulinum
7. Francisella tularensis
8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)
9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)
10. Salmonella typhi
11. Shigella dysenteriae
12. Vibrio cholerae
13. Yersinia pestis
14. Clostridium perfringens, epsilon toxin producing types2
15. Enterohaemorrhagic Escherichia coli, serotype O157 and other verotoxin producing serotypes
d. "Токсини" и "субединици на токсините", както следва:
1. Botulinum toxins - Ботулинови токсини;
2. Clostridium perfringens toxins - Токсини на Clostridium perfringens;
3. Conotoxin - Конотоксин;
4. Ricin - Рицин;
5. Saxitoxin - Сакситоксин;
6. Shiga toxin - Шига токсин;
7. Staphylococcus aureus toxins - Токсини на Staphylococcus aureus;
8. Tetrodotoxin - Тетродотоксин;
9. Verotoxin - Веротоксин;
10. Microcystin (Cyanginosin - Микроцистин (Cyanginosin);
11. Aflatoxins - Афлатоксини
12. Abrin - Абрин
13. Cholera toxin - Холерен токсин
14. Diacetoxyscirpenol toxin - Токсин на diacetoxyscirpenol
15. T-2 toxin - Т-2 токсин
16. HT-2 toxin - НТ-2 токсин
17. Modeccin - Модексин
18. Volkensin - Волкенсин
19. Viscum album Lectin 1 (Viscumin)
Бележка: 1C351.d.1 не контролира ботулиновите токсини или конотоксини във форма на продукт, който отговаря на всички изброени по-долу критерии:
1. Явяват се фармацевтични препарати, предвидени за прилагане при хора при лечение на клинични състояния;
2. Опаковани са предварително за разпространение като медицински препарати;
3. Разрешени са от държавен орган за пускане в продажба като медицински препарати.
Бележка: 1C351 не контролира "ваксини" или "имунотоксини".
e. Гъбички, както следва:
1. Coccidioides immitis
2. Coccidioides posadasii
1C352 Животински патогенни микроорганизми, както следва:
a. Вируси, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на "изолирани живи култури", така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:
1. African swine fever virus - Вирус на африканска треска по свинете;
2. Avian influenza virus - Вируси на грипа Авиан, които са:
a. Неохарактеризирани, или
b. Дефинирани в Приложение № 1 (2) от Директива на Съвета на Европейския съюз 2005/94/EC (публ. в Официалния вестник на Европейския съюз, бр. 10 от 14.01.2006 г.), като имащи висока патогенност, както следва:
1. Вируси тип А с ИВИП/IVPI (интравенозен индекс на патогенност) в пилета на 6-седмична възраст, по-голям от 1,2, или
2. Подтипове Н5 или Н7 от вирусите тип А, при които установяването на нуклеотидната последователност е показало множествени основни аминокиселини на мястото на разпукване на хемаглутинина;
3. Bluetongue virus - Вируси на "син език";
4. Foot-and-mouth disease virus - Вируси на шапа;
5. Goat pox virus - Вируси на шарка по козите;
6. Porcine herpes virus (Aujeszky,s disease) - Вируси на херпес по свинете (болест на Аудж- ески);
7. Swine fever virus (Hog cholera virus) - Вируси на треска по свинете (Вируси на холера по свинете);
8. Lyssa virus - Вируси Лиса;
9. Newcastle disease virus - Вируси на Нюкясълската болест;
10. Peste des petits ruminants virus - Вируси на чумата по дребните преживни животни;
11. Porcine enterovirus type 9 (swine vesicular disease virus) - Свински ентеровирус тип 9 (вирус на мехурчестата (везикуларна) болест по свинете);
12. Rinderpest virus - Вируси на чумата по рогатия добитък;
13. Sheep pox virus - Вируси на треска по овцете;
14. Teschen disease virus - Вируси на Тешенската болест;
15. Vesicular stomatitis virus - Вируси на стоматит по мехура;
16. Lumpy skin disease virus
17. African horse sickness virus
b. Микоплазми, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на "изолирани живи култури", така и като нарочно посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:
1. Mycoplasma mycoides, подвид mycoides SC (малка колония);
2. Mycoplasma capricolum, подвид capripneumoniae.
Бележка: 1C352 не контролира "ваксини".
1C353 Генетични елементи и генетично модифицирани организми, както следва:
a. Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности на нуклеинови киселини, свързани с патогенността на организмите, описани в 1C351.а до с или 1C352 или 1C354.
b. Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности на нуклеинови киселини, кодиращи който и да е от "токсините", определени в 1C351.d, или за техни "субединици на токсини".
Техническа бележка:
1. Генетичните елементи включват, inter alia, хромозоми, геноми, плазмиди, транспосони и носители на инфекция, независимо дали са генетично модифицирани или не.
2. Нуклеинови киселинни поредици, свързани с патогенността на които и да е от микроорганизмите, описани в 1C351.a до c или 1C354, означава всяка една последователност, специфична за съответните описани микроорганизми, която:
а. Сама по себе си или чрез своите транскрибирани или транслационни продукти представлява значителна опасност за хората, животните или народното здраве, или
b. Известно е, че подсилва способността на даден микроорганизъм или на каквито и да са други организми, в които той може да бъде вмъкнат или другояче интегриран, да причинява сериозна вреда на хора, животни или здравето на растения.
Бележка: 1
1C353 не се отнася за последователности от нуклеинови киселини, свързани с патогенността на enterohaemorrhagic Escherichia coli, serotype O157 и други щамове, произвеждащи веротоксин, различни от други, кодиращи за веротоксин или за негови субединици.
1С354 Растителни патогенни микроорганизми, както следва:
a. Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на "изолирани живи култури", така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:
1. Xanthomonas albilineans;
2. Xanthomonas campestris pv. citri, включително щамове, известни като Xanthomonas campestris pv. citri типове A, B, C, D, E или класифицирани по друг начин като Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia или Xanthomonas campestris pv. citrumelo;
3. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);
4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum or Corynebacterium Sepedonicum);
5. Ralstonia solanacearum Races 2 и 3 (Pseudomonas solanacearum Races 2 и 3 или Burkholderia solanacearum Races 2 и 3);
b. Гъбички, независимо дали са природни, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на "изолирани живи култури", така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:
1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);
2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);
3. Microcuclus ulei (syn. Dothidella ulei);
4. Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f.sp. tritici);
5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);
6. Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae)
c. Вируси, независимо дали са природни, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на "изолирани живи култури", така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:
1. Potato Andean latent tymovirus
2. Potato spindle tuber viroid
1D103 "Софтуер", специално проектиран за анализ на намаляващи наблюдаеми величини, като радарна отразяваща способност, ултравиолетови/инфрачервени излъчвания и акустични сигнали.
1E001 "Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "разработка" и "производство" на оборудване или материали, описани в 1C012.b.
1E002.f "Технологии" за ремонт на "композитни" конструкции, ламинати или материали.
Бележка: 1E002.f не контролира "технологии" за ремонт на конструкции за "граждански летателни апарати", използващи въглеродни "влакна или нишковидни материали" и епоксидни смоли, описани в наръчниците на производителите на летателните апарати.
1E101 "Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "използване" на стоките, описани в 1C101 или 1D103.
1E102 "Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "разработка" на "софтуер", описани в 1D103.
1E201 "Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "използване" на стоките, описани в 1C239.

КАТЕГОРИЯ 2

ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИ

2A225 Тигли, изработени от материали, устойчиви на течни актинидни метали, както следва:
a. Тигли, имащи и двете характеристики:
1. Вместимост между 150 cm3 и 8000 cm3, и
2. Изработени от или покрити с някой от изброените материали с чистота над 98 % и повече в тегловно отношение:
a. Калциев флуорид (CaF2);
b. Калциев цирконат (метацирконат) (CaZrO3);
c. Цериев сулфид (Ce2S3);
d. Eрбиев оксид (диербиев триоксид) (Er2O3);
e. Хафниев оксид (хафниев оксид) (HfO2);
f. Магнезиев оксид (MgO);
g. Нитридна ниобиево-титанова-волфрамова сплав (около 50 % Nb, 30 % Ti, 20 %W);
h. Итриев оксид (диитриев триоксид) (Y2O3); или
i. Циркониев оксид (циркониев диоксид) (ZrO2);
b. Тигли, имащи и двете посочени характеристики:
1. Вместимост между 50 cm3 и 2000 cm3, и
2. Изработени от или покрити с тантал с чистота 99,9 % и повече в тегловно отношение;
c. Тигли, имащи всички посочени характеристики:
1. Вместимост между 50 cm3 и 2000 cm3;
2. Изработени от или покрити с тантал с чистота 99,9 % и повече в тегловно отношение, и
3. Покрити с танталов карбид, нитрид, борид или каквато и да е комбинация от тях.

КАТЕГОРИЯ 3

ЕЛЕКТРОНИКА

3A226 Източници на постоянен ток с висока мощност, различни от описаните в 0B001.j.6, имащи и двете изброени по-долу характеристики:
a. Способни непрекъснато да произвеждат в течение на период от време 8 h напрежение 100 V или повече с изходен ток 500 А или повече, и
b. Стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,1 % за период от време 8 h.
3A227 Източници на постоянен ток с висока мощност, различни от описаните в 0B001.j.5, имащи и двете изброени по-долу характеристики:
a. Способни непрекъснато да произвеждат за период от време 8 h напрежение 20 kV или повече при отдаден ток от 1 A или повече, и
b. Стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,1 % за период от време 8 h.
3A228 Превключватели, както следва:
a. Лампи със студен катод, изпълнени с газ или не, действащи подобно на искров отвод, имащи всички изброени по-долу характеристики:
1. Съдържащи три или повече електрода;
2. Пиково напрежение на анода 2,5 kV или повече;
3. Пиков ток на анода 100 А или повече, и
4. Време на забавяне при анода 10 ms или по-малко;
Бележка: 3A228 включва газови криптонови лампи и вакуумни спритронни лампи.
b. Запаметяващи искроотводи, имащи и двете изброени характеристики:
1. Време на забавяне на анода 15 ms или по - малко, и
2. Пикова сила на тока от 500 А или повече;
3A229 Силнотокови импулсни генератори, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА
ВАЖНО: Виж 1A007.a. за комплекти експлозивни детонатори.
a. Не се използва;
b. Модулни електрически импулсни генератори (пулсатори), имащи всички изброени по-долу характеристики:
1. Проектирани за преносима и мобилна употреба или за употреба в особено тежки условия;
2. Поставени в защитени от прах корпуси;
3. Способни да отдадат енергията си за по-малко от 15 ms;
4. Имат отдаден ток, по-голям от 100 А;
5. Имат "време на нарастване", по-малко от 10 ms при товари, по-малки от 40 ohms;
6. Никое от измеренията им не е по-голямо от 254 mm;
7. Тегло, по-малко от 25 kg, и
8. Предвидени за употреба в разширен температурен обхват от 223 К (-50°С) до 373 К (100°С) или са определени като подходящи за космически приложения.
Бележка: 3A229.b включва възбудители на ксенонови импулсни лампи.
Техническа бележка:
В 3A229.b.5 "Времето на нарастване" се дефинира като интервал от време между 10 % и 90 % от амплитудата на тока върху активен резистивен товар.
3A231 Неутронни генераторни системи, включително тръби, имащи и двете изброени по-долу характеристики:
a. Проектирани за работа без система за външен вакуум, и
b. Използващи електростатично ускорение за индуциране на тритий-деутерийна ядрена реакция.
3A232 Многопозиционни/многоточкови системи за иницииране, различни от описаните в 1A007, както следва:
ВАЖНО: Виж 1A007.b. за детонатори.
a. Не се използва;
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА
b. Групи, които използват единични или множествени детонатори, проектирани да инициират почти едновременно експлозия върху повърхност, по-голяма от 5000 mm2, след единично сигнално възпламеняване и времетраене на иницииращия импулс, по-малко от 2,5 ms.
Бележка:
3A232 не контролира детонатори, използващи само първични експлозиви, като оловен азид.
3E201 "Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "използване" на оборудването, описано в 3A229 и 3А232.

КАТЕГОРИЯ 5

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И "ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ"

5A002.a.2 Оборудване, проектирано или модифицирано за изпълнение на криптоаналитични функции;
5D002.c.1 Само "Софтуер", имащ характеристиките или изпълняващ, или симулиращ функциите на оборудването, описано в 5A002.a.2.
5E002 Само "Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "разработване", "производство" или "използване" на оборудването или "софтуера", описани в 5А002.а.2 или 5D002.c.

КАТЕГОРИЯ 6

ДАТЧИЦИ (СЕНЗОРИ) И ЛАЗЕРИ

6А Системи, оборудване и компоненти
6A001 Акустика, ограничена до следните системи:
а. Морски акустични системи, оборудване и специално проектирани компоненти за тях, както следва:
1. Активни (предавателни или приемно-предавателни) системи, оборудване и специално проектирани компоненти за тях, както следва:
Бележка:
6A001.а.1 не контролира:
a. Акустични дълбочинни сонди, работещи вертикално под апарата, които нямат сканираща функция над ± 20° и са ограничени до измерване дълбочината на водата, разстоянието до потопени или заровени предмети или търсене на риба;
b. Акустични маяци, както следва:
1. Аварийни акустични маяци;
2. Сигнални звукови устройства (зумери), специално проектирани за разполагане или връщане в подводно положение.
b. Системи за откриване или определяне местонахождението на обекти, имащи поне една от изброените по-долу характеристики:
1. Честота на излъчване под 5 kHz;
2. Ниво на налягането на звука над 224 dB (база 1 mPa на 1 m) за оборудване с работна честота в обхвата от 10 kHz до 24 kHz включително;
3. Ниво на налягането на звука над 235 dB (база 1 mPa на 1 m) за оборудване с работна честота в обхвата от 24 kHz до 30 kHz включително;
4. Формират лъчи, по-тесни от 1°, по която и да е от осите и имат работна честота, по-ниска от 100 kHz;
5. Проектирани да работят с еднозначен обхват на дисплея, надхвърлящ 5120 m, или
6. Издържат на налягане при нормална работа на дълбочини, по-големи от 1000 m; оборудвани с преобразуватели, имащи някои от изброените по-долу характеристики:
a. Динамична компенсация на наляганията, или
b. Преобразуващият елемент, който съдържа, е различен от оловен цирконат-титанат.
2. Пасивни (приемащи, независимо дали при нормално приложение са свързани към отделно активно оборудване) системи, оборудване и специално проектирани компоненти за тях, както следва:
a. Хидрофони, имащи някои от изброените по-долу характеристики:
Бележка: Доколко подлежат на контрол хидрофоните, специално проектирани за друго оборудване, се определя от това, доколко другото оборудване подлежи на контрол.
2. Съдържащи непрекъснато действащи гъвкави сензори или модули от дискретни сензорни елементи, при които или диаметърът, или дължината са по-малки от 20 mm и с раздалечаване между елементите по-малко от 20 mm;
3. Имащи някои от следните чувствителни елементи:
a. Оптични влакна;
b. Пиезоелектрични полимерни слоеве, различни от поливинилиденфлуорид (PVDF) и неговите кополимери {P(VDF-TrFE) и P(VDF-TFE)}, или
c. Гъвкави пиезоелектрични композитни материали;
6. Проектирани за работа на дълбочини, по-големи от 1000 m;
Технически бележки:
1. Сензорните елементи с "пиезоелектричен полимерен филм" се състоят от поляризиран полимерен слой, който е изтеглен над и прикрепен към поддържаща рамка или ролка.
2. Сензорните елементи с "гъвкав пиезоелектричен композит" се състоят от пиезоелектрични керамични частици или влакна, обединени с електрически изолираща, акустично пропускаща гума, полимер или епоксидна съставка, където съставката е неразделна част от сензорните елементи.
3. "Чувствителността на хидрофона" се определя като 20 пъти логаритъма при основа 10 на съотношението на rms изходно напрежение към 1 V rms база, когато хидрофонният сензор без предусилвател се поставя на плоско акустично вълново поле с rms налягане от 1 mРа. Например хидрофон от -160 dB (база за сравнение 1V на mРа) би дал изходно напрежение от 10-8 V в такова поле, докато такъв с чувствителност от -180 dB би дал изходно напрежение само от 10-9 V. Следователно -160 dB е по-добро от -180 dB.
b. Буксируеми (теглени) групи от хидрофони, имащи поне една от изброените по-долу характеристики:
1. Разстояние в групата хидрофони, по-малко от 12,5 m, или възможност да бъдат модифицирани в хидрофонна група с разстояние, по-малко от 12,5 m;
2. Проектирани или "позволяващи да бъдат модифицирани" за работа на дълбочини повече от 35 m;
Техническа бележка:
В 6A001.а.2.b.2. 1 и 2 "позволяващи да бъдат модифицирани" означава да имат предвидени възможности, позволяващи промяна в окабеляването или връзките, така че да се промени раздалечеността в групата хидрофони или ограниченията за работната дълбочина. Тези предвидени възможности са: резервни кабели с 10 % повече от количеството кабели, блокове за закрепване на раздалечеността на групата хидрофони или вътрешни устройства за ограничаване на дълбочината, които могат да се нагаждат или които контролират повече от една група хидрофони;
3. Сензори за насочване, описани в 6A001.a.2.d;
4. Надлъжно укрепени защитни ръкави за антенни решетки;
5. Сглобена антенна решетка с диаметър, по-малък от 40 mm;
6. Сигнали на мултиплексирани групи подводни микрофони, проектирани да работят на дълбочина над 35 m или разполагащи с регулируемо или сменяемо устройство за измерване на дълбочина, за да се осигури функционирането им на дълбочини над 35 m, или
7. Характеристиките на подводните микрофони, описани в 6A001.а.2.а;
c. Оборудване за обработване (на данни), специално проектирано за използване в реално време с буксируеми групи от хидрофони, имащи "възможност за програмиране, достъпнo за потребителя" и времева или честотна област на обработка и корелация, включително спектрален анализ, цифрово филтриране или генериране на лъчи с използване на бързи преобразувания на Фурие или други процеси на преобразуване;
e. Кабелни дънни или брегови системи, имащи някои от изброените по-долу характеристики:
1. Включващи хидрофони, описани в 6A001.а.2.а, или
2. Включващи модули за мултиплексирани сигнали на групи хидрофони, имащи всички
a. Проектирани за работа на дълбочини повече от 35 m или разполагащи с настройващо се или сменяемо устройство за измерване на дълбочина, за да се позволи работа на дълбочини над 35 m, и
b. Възможност да бъдат оперативно взаимносвързани с буксируеми (теглени)
групи от хидрофони.
b. Обработващо оборудване, специално проектирано за използване в реално време с кабелни системи за морското дъно или заливи, имащи "възможност за програмиране, достъпна за потребителя" и времева или честотна област на обработка и корелация, включително спектрален анализ, цифрово пресяване или генериране на лъчи с използване на Бързо преобразуване на Фурие или други процеси на преобразуване;
6A005 "Лазери", компоненти и оптично оборудване, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6A205.
Бележка 1:
Импулсните "лазери" включват тези, които работят в режим непрекъснато излъчване (НИ/CW), при които импулсите се наслагват един върху друг.
Бележка 2:
Импулсно възбудените "лазери" включват тези, които работят в постоянно възбуден режим, при който импулсното възбуждане се наслагва.
Бележка 3:
Доколко подлежат на контрол "лазерите" от Раманов вид, се определя от параметрите на "лазерите" с периодично включване и изключване на изходния електрод. "Лазерите" с периодично включване и изключване на изходния електрод могат да бъдат всички от "лазерите", описани по-долу.
a. Газови "лазери", както следва:
1. Екзимерни "лазери", имащи някои от изброените по-долу характеристики:
a. Дължина на вълната на изход не повече от 150 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 50 mJ на импулс, или
2. Средна мощност на изход над 1 W;
b. Дължина на вълната на изход над 150 nm, но не повече от 190 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс, или
2. Средна мощност на изход над 120 W;
c. Дължина на вълната на изход над 190 nm, но не повече от 360 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 10 J на импулс, или
2. Средна мощност на изход над 500 W, или
d. Дължина на вълната на изход над 360 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс, или
2. Средна мощност на изход над 30 W;
ВАЖНО:
За екзимерни "лазери", специално проектирани за литографско оборудване, виж 3B001.
2. "Лазери" с метални пари, както следва:
a. "Лазери" с медно (Cu) активно тяло и средна мощност на изход над 20 W;
b. "Лазери" със златно (Аu) активно тяло и средна мощност на изход над 5 W;
c. "Лазери" с натриево (Na) активно тяло и средна мощност на изход над 5 W;
d. "Лазери" с бариево (Ba) активно тяло и средна мощност на изход над 2 W;
3. "Лазери" с въглероден оксид (СО), имащи някои от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 2 J на импулс и импулсна "върхова мощност" над 5 kW, или
b. Средна или НИ/CW мощност на изход над 5 kW;
4. "Лазери" с въглероден диоксид (СО2), имащи някои от изброените по-долу характеристики:
a. НИ/CW мощност на изход над 15 kW;
b. Импулс на изход с "времетраене на импулса" над 10 ms и имащи някои от изброените по-долу характеристики:
1. Средна мощност на изход над 10 kW, или
2. Импулсна "върхова мощност" над 100 kW, или
c. Импулс на изход с "времетраене на импулса", по-малко или равно на 10 ms, и имащи някои от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на импулса над 5 J на импулс, или
2. Средна мощност на изход над 2,5 kW;
5. "Химически лазери", както следва:
a. Хидроген-флуоридни (HF) "лазери";
b. Деутериево-флуоридни (DF) "лазери";
c. "Трансферни лазери", както следва:
1. "Лазери" с йоден оксид (О2-I);
2. "Лазери" с деутериев-флуорид-въглероден диоксид (DF-CO2);
6. "Лазери" с криптонни йони или аргонни йони, имащи някои от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и импулсна "върхова мощност" над 50 W, или
b. Средна или НИ/CW мощност на изход над 50 W;
7. Други газови "лазери", имащи някои от изброените по-долу характеристики:
Бележка: 6A005.а.7 не контролира азотните "лазери".
a. Дължина на вълната на изход не повече от 150 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 50 mJ на импулс и импулсна "върхова мощност" над 1 W, или
2. Средна или НИ/CW мощност на изход над 1 W;
b. Дължина на вълната на изход над 150 nm, но не повече от 800 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и импулсна "върхова мощност" над 30 W, или
2. Средна или НИ/CW мощност на изход над 30 W;
c. Дължина на вълната на изход над 800 nm, но не повече от 1400 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 0,25 J на импулс и импулсна "върхова мощност" над 10 W, или
2. Средна или НИ/CW мощност на изход над 10 W;
d. Дължина на вълната на изход над 1400 nm и средна или НИ/CW мощност на изход над 1 W.
b. Полупроводникови "лазери", както следва:
Бележка 1:
6A005.b включва полупроводникови "лазери", имащи изходящи оптически свръзки (например гъвкави проводници от оптични влакна).
Бележка 2:
Доколко подлежат на контрол полупроводниковите "лазери", специално проектирани за друго оборудване, се определя от това, доколко подлежи на контрол другото оборудване.
1. Отделни полупроводникови "лазери" с едномодов напречен режим, имащи някои от следните характеристики:
a. Дължина на вълната, равна или по-малка от 1510 nm, със средна или НИ/CW мощност на изход, надвишаваща 1,5 W, или
b. С дължина на вълната, по-голяма от 1510 nm, и със средна или НИ/CW мощност на изход над 500 mW;
2. Индивидуални полупроводникови "лазери" с многомодов напречен режим, имащи някоя от изброените характеристики:
a. С дължина на вълната под 1400 nm и имаща средна или НИ/CW мощност на изход над 10 W;
b. С дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1400 nm и по-малка от 1900 nm, и имаща средна или НИ/CW мощност на изход над 2,5 W, или
c. С дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1900 nm, и имаща средна или НИ/CW мощност на изход над 1 W.
3. Индивидуални полупроводникови "лазерни" решетки, имащи някои от изброените характеристики:
а. С дължина на вълната под 1400 nm и имащи средна или НИ/CW мощност на изход над 80 W;
b. С дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1400 nm и по-малка от 1900 nm, и имаща средна или НИ/CW мощност на изход над 25 W, или
c. С дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1900 nm, и имаща средна или НИ/CW мощност на изхода над 10 W.
4. Множество подредени полупроводникови лазери, съдържащо поне една решетка, която е контролирана от 6A005.b.3.
Технически бележки:
1. Полупроводниковите "лазери" обикновено се наричат "лазерни" диоди.
2. Една решетка съдържа голям брой полупроводникови лазерни излъчватели, произведени в самостоятелен чип, когато центровете на емитираните лъчи лежат на паралелни прави.
3. Една групирана решетка е произведена чрез групиране или друг метод на монтиране на решетки, при което центровете на емитираните лъчи лежат на паралелни прави.
c. Кристални (твърдотелни) "лазери", както следва:
1. Регулиращи се "лазери", имащи някои от изброените по-долу характеристики:
Бележка:
6A005.с.1 включва титан-сапфир (Ti : Al2O3), тилий-YAG (Tm : YAG), тилий-YSGG (Tm : YSGG), александрит (Cr : BeAl2O4) и "лазери" с цветен център.
a. Дължина на вълната на изход, по-малка от 600 nm, и имащи някои от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 50 mJ на импулс и импулсна "върхова мощност" над 1 W, или
2. Средна или НИ/CW мощност на изход над 1 W;
b. Дължина на вълната на изход 600 nm или повече, но не повече от 1400 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 1 J на импулс и импулсна "върхова мощност" над 20 W, или
2. Средна или НИ/CW мощност на изход над 20 W, или
c. Дължина на вълната на изход над 1400 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:
1. Енергия на изход над 50 mJ на импулс и импулсна "върхова мощност" над 1 W, или
2. Средна или НИ/CW мощност на изход над 1 W;
2. Не-"регулиращи се" "лазери", както следва:
Бележка:
6A005.с.2 включва кристални "лазери" с преходни атоми.
a. "Лазери" с неодимово стъкло, както следва:
1. "Лазери с Q прекъсвачи", имащи някои от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 20 J, но не повече от 50 J на импулс и средна мощност на изход над 10 W, или
b. Енергия на изход над 50 J на импулс;
2. "Лазери без Q прекъсвачи", имащи някои от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 50 J, но не повече от 100 J на импулс и средна мощност на изход над 20 W, или
b. Енергия на изход над 100 J на импулс;
b. "Лазери" с добавка на неодим (различни от стъклените) с дължина на вълната на изход над 1000 nm, но не повече от 1100 nm, както следва:
ВАЖНО: За "лазери" с добавка на неодим (различни от стъклените), с дължина на вълната на изход под 1000 nm или над 1100 nm, виж 6A005.с.2.с.
1. Импулсно възбудими "лазери с Q прекъсвачи" със затворен режим, с "времетраене на импулса", по-малко от 1 ns, и имащи някои от изброените по-долу характеристики:
a. "Върхова мощност" над 5 GW;
b. Средна мощност на изход над 10 W, или
c. Енергия на импулса над 0,1 J;
2. Импулсно възбудими "лазери с Q прекъсвачи" с "времетраене на импулса", равно на или по-голямо от 1 ns, и имащи някои от изброените по-долу характеристики:
a. С едномодов напречен режим на отдадената енергия, имащи:
1. "Върхова мощност" над 100 MW;
2. Средна мощност на изход над 20 W, или
3. Енергия на импулса над 2 J, или
b. С многомодов напречен режим на отдадената енергия, имаща:
1. "Върхова мощност" над 400 MW;
2. Средна мощност на изход над 2 kW, или
3. Енергия на импулса над 2 J;
3. Импулсно възбудими "лазери без Q прекъсвачи", имащи:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим, имаща:
1. "Върхова мощност" над 500 kW, или
2. Средна мощност на изход над 150 W, или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим, имаща:
1. "Върхова мощност" над 1 MW;
2. Средна мощност на изход над 2 kW;
4. Постоянно възбудени "лазери", имащи:
a. Отдадена енергия в едномодов напречен режим, имаща:
1. "Върхова мощност" над 500 kW, или
2. Средна или НИ/CW мощност на изход над 150 W, или
b. Отдадена енергия в многомодов напречен режим, имаща:
1. "Върхова мощност" над 1 MW, или
2. Средна или НИ/CW мощност на изход над 2 kW;
c. Други не-"регулиращи се" "лазери", имащи някои от изброените по-долу характеристики:
1. С дължина на вълната под 150 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 50 mJ на импулс и импулсна "върхова мощност"над 1 W, или
b. Средна или НИ/CW мощност на изход над 1W;
2. Дължина на вълната от 150 nm и повече, но не повече от 800 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и импулсна "върхова мощност" над 30 W, или
b. Средна или НИ/CW мощност на изход над 30 W;
3. Дължина на вълната над 800 nm, но не повече от 1400 nm, както следва:
a. "Лазери с Q прекъсвачи", имащи:
1. Енергия на изход над 0,5 J на импулс и импулсна "върхова мощност" над 50 W, или
2. Средна мощност на изход, надхвърляща:
a. 10 W за "лазери" в едномодов напречен режим;
b. 30 W за "лазери" в многомодов напречен режим;
b. "Лазери без Q прекъсвачи", имащи:
1. Енергия на изход над 2J на импулс и импулсна "върхова мощност" над
2. Средна или НИ/CW мощност на изход над 50 W, или
4. Дължина на вълната над 1400 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 100 mJ на импулс и импулсна "върхова мощност" над 1 W, или
b. Средна или НИ/CW мощност на изход над 1 W;
d. Багрилни и други течни "лазери", имащи някои от изброените по-долу характеристики:
1. Дължина на вълната под 150 nm, и:
a. Енергия на изход над 50 mJ на импулс и импулсна "върхова мощност" над 1 W, или
b. Средна или НИ/CW мощност на изход над 1 W;
2. Дължина на вълната 150 nm и повече, но не повече от 800 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 1,5 J на импулс и импулсна "върхова мощност" над 20 W;
b. Средна или НИ/CW мощност на изход над 20 W, или
c. Единичен импулсен осцилатор с надлъжни трептения, със средна мощност на изход над 1 W и с темп на повторение над 1 kHz, когато "продължителността на импулса" е по-малка от 100 ns;
3. Дължина на вълната 800 nm и повече, но не повече от 1400 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 0,5 J на импулс и импулсна "върхова мощност" над 10 W;
b. Средна или НИ/CW мощност на изход над 10 W, или
4. Дължина на вълната над 1400 nm и имащи някои от изброените по-долу характеристики:
a. Енергия на изход над 100 mJ на импулс и импулсна "върхова мощност" над 1 W, или
b. Средна или НИ/CW мощност на изход над 1 W;
e. Компоненти, както следва:
1. Огледала, охлаждани или чрез активно охлаждане, или посредством охладителни тръби;
Техническа бележка:
Активно охлаждане е метод на охлаждане за оптични компоненти, който използва течащи течности под повърхността (номинално нa по-малко от 1 mm под оптичната повърхност) на оптичната съставна част, за отнемане на топлина от оптиката.
2. Оптични огледала или предавателни или частично предавателни оптични или електрооптични компоненти, специално проектирани за използване с контролирани "лазери";
f. Оптично оборудване, както следва:
ВАЖНО:
Що се отнася до оптични елементи с обща апертура, способни да работят с приложения за "Свръхмощни лазери" ("СМЛ/SHPL"), виж списъците на оръжията.
1. Измервателно оборудване с динамично чело на вълната (фаза), способно да изобразява поне 50 позиции върху челото на снопа вълни, имащи някои от изброените по-долу характеристики:
a. Честота на кадрите, равна на или по-голяма от 100 Hz, и фазово разграничение от поне 5% от дължината на вълната на снопа, или
b. Честота на кадрите, равна на или по-голяма от 1000 Hz, и фазово разграничение от поне 20% от дължината на вълната на снопа;
2. "Лазерно" диагностично оборудване, способно да измерва ъглови отклонения при насочването на лъча на системата "СМЛ/SHPL", равна на или по-малка от 10 mrad;
3. Оптично оборудване и компоненти, специално проектирани за система "СМЛ/SHPL", с фазова подредба за съчетаване на кохерентни потоци с точност до ламбда/10 при проектната дължина на вълната или 0,1 mm, което от двете се окаже по-малко;
4. Проекционни телескопи, специално проектирани за използване със системи "СМЛ/SHPL".
6A203 Фотокамери и съставни части, както следва:
a. Механични фотокамери с въртящи огледала, както следва, и специално проектирани компоненти за тях:
1. Кадриращи фотокамери със скорости на записване, по-големи от 225 000 кадъра в секунда;
2. Растерни фотокамери със скорости на записване, по-големи от 0,5 mm на микросекунда;
Бележка: В 6A203.а компонентите за такива фотокамери включват техните синхронизиращи електронни възли и роторни монтажни възли, състоящи се от турбини, огледала и лагери.
6A205 "Лазери", "лазерни" усилватели и осцилатори, различни от описаните в 0B001.g.5, 0B001.h.6
и 6A005, както следва:
ВАЖНО: За лазери с пари на мед виж 6A005.b.
a. Аргонови йонни "лазери", имащи и двете изброени характеристики:
1. Работещи при дължини на вълните между 400 nm и 515 nm, и
2. Средна мощност на изход, по-голяма от 40 W;
b. Регулиращи се импулсни еднорежимни матрични лазерни осцилатори, имащи всички изброени характеристики:
1. Работещи при дължини на вълните между 300 nm и 800 nm;
2. Средна мощност на изход, по-голяма от 1 W;
3. Честота на повторение, по-голяма от 1 kHz, и
4. Продължителност на импулса, по-малка от 100 ns;
c. Регулиращи се импулсни матрични лазерни усилватели и осцилатори, имащи всички изброени характеристики:
1. Работещи при дължини на вълните между 300 nm и 800 nm;
2. Средна мощност на изход, по-голяма от 30 W;
3. Честота на повторение, по-голяма от 1 kHz, и
4. Продължителност на импулса, по-малка от 100 ns;
Бележка: 6A205.с не контролира еднорежимните осцилатори.
d. Импулсни "лазери" с въглероден двуоксид, имащи всички изброени характеристики:
1. Работещи при дължини на вълните между 9000 nm и 11 000 nm;
2. Честота на повторение, по-голяма от 250 kHz;
3. Средна мощност на изход, по-голяма от 500 W, и
4. Продължителност на импулса, по-малка от 200 ns;
e. Параводородни фазорегулатори на Раман, проектирани за работа при дължина на вълната на изход 16 микрона и честота на повторение, по-голяма от 250 kHz;
f. Импулсно възбудими, с добавка на неодим "лазери" с Q-прекъсвачи (различни от стъклени), имащи всички изброени характеристики:
1. Дължини на вълните на изход над 1000 nm, но не повече от 1100 nm;
2. Времетраене на импулса, равно на или по-голямо от 1 ns, и
3. При многомодов напречен режим oтдадената енергия e със средна мощност над 50 W.
6A225 Скоростни интерферометри за измерване на скорости над 1 km/s през времеви интервали, по-малки от 10 микросекунди.
Бележка:
6A225 включва скоростни интерферометри, като например СИСВО (Скоростни интерферометърни системи за всякакъв отражател) и ДЛИ/DLIs (Доплерови лазерни интерферометри).
6A226 Датчици за налягане, както следва:
a. Манганови датчици за налягания над 10 GPa;
b. Кварцови преобразуватели за налягания над 10 GPa.
6B008 Импулсни радарни измервателни системи с напречно сечение, имащи ширини на импулса при излъчване 100 ns или по-малко и специално проектирани съставни части за тях.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 6B108.
6B108 Системи, различни от описаните в 6B008, специално проектирани за измерване чрез радарно напречно сечение, годни за използване при "ракети" и подсистеми за тях.
6D003.а "Софтуер" за "обработка в реално време" на акустични данни.

КАТЕГОРИЯ 7

НАВИГАЦИОННО И АВИАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ

7A117 "Системи/комплекти за насочване", които могат да се използват в "ракети", способни да постигат точност на системата от 3,33% или по-малко от дистанцията/обхвата (т.е. "ВКГ/CEP" от 10 km или по-малко при обхват 300 km).
7B001 Изпитателно, калиброващо или регулирано оборудване, специално проектирано за оборудването, описано в 7А117.
Бележка: 7B001 не контролира изпитателно, калиброващо или регулирано оборудване за Техническо обслужване I и Техническо обслужване II.
7B003 Оборудване, специално проектирано за "производството" на оборудването, описано в 7A117.
7B103 Специално конструирани "производствени съоръжения", описани в 7А117.
7D101 "Софтуер", специално конструиран или модифициран за "разработването" или "производството" на оборудването, описано в 7В003 или 7B103.
7E001 "Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "разработване" на оборудването или "софтуер", описани в 7A117, 7B003, 7B103 или 7D101.
7E002 "Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "производство" на оборудването, описано в 7A117, 7B003 и 7B103.
7E101 "Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "използване" на оборудването, описано в 7A117, 7B003, 7B103 или 7D101.

КАТЕГОРИЯ 8

МОРСКИ ФЛОТ

8A002.o.3 Системи за намаляване на шума, проектирани за работа на плавателни съдове с водоизместимост 1000 t (тона) или повече, както следва:
b. Активни системи за намаляване или премахване на шума или магнитни лагери, специално конструирани за системи за силово предаване, съдържащи електронни управляващи системи, способни активно да намаляват вибрациите на оборудването чрез генериране на противошумови или противовибрационни сигнали пряко към източника.
8E002.а "Технологии" за "разработване", "производство", ремонт, основен ремонт или преоборудване (смяна на агрегати) на витла, специално конструирани за намаляване на разпространявания под водата шум.

КАТЕГОРИЯ 9

СИЛОВИ УСТАНОВКИ (ДВИГАТЕЛНИ СИСТЕМИ), КОСМИЧЕСКИ АПАРАТИ И СВЪРЗАНО С ТЯХ ОБОРУДВАНЕ

9A004 Космически ракети-носители, способни да доставят полезен товар от поне 500 kg най-малко на 300 km.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А104.
Бележка 1: 9А004 не контролира полезните товари.
9A005 Ракетни двигателни системи с течно гориво, съдържащи някои от системите или компонентите, описани в 9A006, използваеми за космическите ракети-носители, описани в 9А004, или ракети-сонди, описани в 9А104.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9A105 и 9A119.
9A006 Системи и съставни части, специално проектирани за ракетни двигателни системи с течно гориво, както следва:
ВАЖНО:
ВИЖ СЪЩО 9A106 и 9A108.
a. Криогенни охладители, бордови съдове на Дюар, криогенни топлинни тръби или криогенни системи, специално конструирани за използване в космически летателни апарати и с възможност да ограничават загубите на криогенни течности до по-малко от 30% на година;
b. Криогенни контейнери или охладителни системи със затворен цикъл, осигуряващи температури Ј 100К (-173° С) за "летателни апарати", които могат да извършват непрекъснат полет, при скорости, надвишаващи Mach 3, за ракети-носители или за "космически летателни апарати";
c. Системи за съхранение и пренасяне на втечнен водород;
d. Турбинни помпи с високо налягане (над 17,5 МРа), съставни части за помпите или свързаните с тях задвижващи системи за турбини с газови генератори с цикъл на изпарение;
e. Горивни камери с високо налягане (над 10,6 МРа) и дюзи (сопла) за тях;
f. Системи за съхранение на горивото, използващи принципа на капилярен защитен слой или изтласкване чрез свръхналягане (т.е. с гъвкави резервоари);
g. Инжектори на течно гориво с индивидуални калибрирани отвори с диаметър 0,381 mm или по-малко (площ 1,14 х 10-3 cm2 или по-малко за некръгли отвори), специално конструирани за ракетни двигатели с течно гориво;
h. Монолитни (едноблокови) горивни камери въглерод-въглерод или едноблокови изходни конуси с плътност над 1,4 g/cm3 и с якост на опън над 48 МРа.
9A007 Ракетни двигателни системи с твърдо гориво, използваеми за космическите ракети-носители,
описани в 9А004, или ракети-сонди, описани в 9А104, имащи някои от изброените:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А119.
a. Обща импулсна мощност над 1,1 MNs;
9A008 Съставни части, както следва, специално проектирани за ракетни двигателни системи с твърдо гориво:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А108.с.
a. Системи за свързване между изолацията и горивото, използващи специално покритие, за да се осигури "здраво механично свързване" или преграда пред химическото проникване между твърдото гориво и изолационния материал на корпуса.
Техническа бележка:
По смисъла на 9A008.а "здраво механично свързване" означава якост на свързването, равна на или по-голяма от мощността на горивото.
b. Усилени с кръстосани нишки "композитни" корпуси на двигатели с диаметър над 0,61 m или имащи коефициенти на конструктивна ефективност (PV/W) над 25 km.
Техническа бележка:
Коефициентът на конструктивна ефективност (PV/W) е налягането при взрив (Р), умножено по обема на съда (V), разделено на общото тегло на съда под налягане (W).
c. Сопла/дюзи с равнища на тягата над 45 kN или скорост на ерозията на минималното сечение на соплото/дюзата, по-малко от 0,075 mm/s;
d. Векторни системи за управление на тягата за подвижни сопла (дюзи) или впръскване на допълнително гориво с възможности:
1. Отклонение по всички оси, надхвърлящо ±5°;
2. Ъглова скорост на вектора над 20°/s или по-голяма, или
3. Ъглово ускорение на вектора от 40°/s2 или по-голямо.
9A012 "Безпилотни летателни апарати" (UAVs, БЛА), свързани системи, оборудване и компоненти за тях, както следва:
a. "БЛА", притежаващи едно от следните:
1. Възможност за автономно управление на полета и навигация (например автопилот с инерционна система за навигация), или
2. Възможност за управление на полета извън обхвата на пряката видимост, включващо действие на човек - оператор (например телевизуално отдалечено управление).
b. Свързани системи, оборудване и компоненти, както следва:
1. Оборудване, специално разработено за дистанционно управление на "БЛА", контролирано от 9А012.а;
2. Насочващи или контролни системи, различни от тези, контролирани от категория 7, разработени специално за интегриране в "БЛА", контролирани от 9А012.а;
3. Оборудване и компоненти, разработени специално за превръщане на пилотирано въздухоплавателно средство в "БЛА", контролирани от 9А012.а.
4. Въздушни бутални двигатели или ротационни двигатели с вътрешно горене, специално проектирани или модифицирани за задвижване на "UAVs/БЛА" за височини над 15,240 m.
Бележка: 9А012 не контролира авиомодели.
9A104 Ракети-сонди, способни да доставят полезен товар от поне 500 kg най-малко на 300 km.
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9A004.
9A105 Ракетни двигателни системи с течно гориво, както следва:
ВАЖНО: ВИЖ СЪЩО 9А119.
a. Ракетни двигателни системи с течно гориво, използваеми при "ракети", различни от описаните в 9А005, имащи обща импулсна мощност над 1,1 MNs, освен апогейните ракетни двигателни системи с течно гориво, проектирани или изменени за спътникови приложения и имащи всички изброени по-долу характеристики:
1. Диаметър на гърловината на дюзата 20 мм или по-малък, и
2. Налягане в горивната камера 15 бара или по-ниско.
b. Ракетни двигатели с течно гориво, използваеми при комплектни ракетни системи или безпилотни летателни апарати, имащи обхват от поне 300 km, различни от описаните в 9A005 или 9A105.а, с обща импулсна мощност 0,841 MNs или по-голяма.
9A106 Системи или компоненти, различни от описаните в 9A006, използваеми при "ракети", специално проектирани за ракетни двигателни системи с течно гориво, както следва:
a. Аблационни плочки за тяговите и горивните камери;
b. Ракетни дюзи (сопла);
c. Управляващи подсистеми за вектора на тягата освен тези, проектирани за ракети-сонди, които не са способни да доставят полезен товар от поне 500 kg най-малко на 300 km.
Техническа бележка:
Примери за методите, използвани за постигане управлението на вектора на тягата, описано в 9A106.с, са:
1. Гъвкави дюзи (сопла);
2. Впръскване на течност или вторичен газ;
3. Подвижен двигател или дюза (сопло);
4. Отклоняване на потока отработени газове (чрез дефлектори или насадки), или
5. Уравновесители на тягата (газови кормила).
d. Системи за контрол на гориво във вид на течност или суспензия (включително окислители)
и специално проектирани компоненти за тях, използвани при "ракети", проектирани или модифицирани за работа в среда, подложена на вибрации от повече от 10 g rms между 20 Hz и 2 kHz.
Бележка: Единствените сервовентили (клапани) и помпи, описани в 9A106.d., са следните:
a. Сервовентили (клапани), проектирани за скорости на поток от 24 литра в минута или повече, при абсолютно налягане от 7 МРа или по-голямо, които имат време на реакция на механизма на задвижване, по-малко от 100 ms.
b. Помпи за течни горива, със скорост на въртене на вала, равна на или по-голяма от 8000 оборота/минута, или с налягане на изхода равно на или по-голямо от 7 МРа.
9A108 Компоненти, използваеми за "ракети", различни от описаните в 9A008, специално проектирани за ракетни двигателни системи с твърдо гориво, както следва:
a. Корпуси за ракетни двигатели, "вътрешна обшивка" и "изолация" за тях;
b. Ракетни дюзи (сопла);
c. Управляващи подсистеми за вектора на тягата освен тези, проектирани за ракети-сонди, които не са способни да доставят полезен товар от поне 500 kg най-малко на 300 km.
Техническа бележка:
Примери за методите, използвани за постигане управлението на вектора на тягата, описано в 9A108.с, са:
1. Гъвкави дюзи (сопла);
2. Впръскване на течност или вторичен газ;
3. Подвижен двигател или дюза (сопло);
4. Отклоняване на потока отработени газове (чрез дефлектори или насадки), или
5. Уравновесители на тягата (газови кормила).
9A116 Космически летателни апарати за многократна употреба, използваеми в "ракети", и специално разработени или модифицирани съставни части за тях, както следва, освен средства за многократна употреба, които са предназначени за невоенни полезни товари:
a. Космически летателни апарати за многократна употреба;
b. Топлинни щитове и компоненти за тях, изработени от керамични или аблационни материали;
c. Топлопоглъщащи устройства и компоненти за тях, изработени от олекотени, устойчиви на висока температура материали;
d. Електронно оборудване, специално проектирано за космически летателни апарати за многократна употреба.
9A119 Отделни степени на ракети, използваеми в комплект ракетни системи или безпилотни летателни апарати, способни да доставят полезен товар от поне 500 kg с обхват поне 300 km, различни от описаните в 9A005 или 9A007.а.
9B115 Специално конструирано "производствено оборудване" за системите, подсистемите и компонентите, описани в 9A005, 9А007.а, 9А008.d, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 или 9A119.
9B116 Специално конструирани "производствени съоръжения" за космическите ракети-носители,
описани в 9A004, или системи, подсистеми и компоненти, описани в 9A005, 9А007.а, 9А008.d, 9А104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 или 9A119.
9D101 "Софтуер", специално проектиран за "използване" на стоките, описани в 9B116.
9E001 "Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "разработка" на оборудването или "софтуера", описани в 9А004, 9А005, 9А007.а, 9А008.d, 9B115, 9B116 или 9D101.
9E002 "Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "производство" на оборудването, описано в 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9B115 или 9B116.
ВАЖНО:
Относно "технологии" за поправка на контролирани конструкции, ламинати или материал виж 1E002.f.
9E101 "Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "разработка" или "производство" на стоките, описани в 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 или 9А119.
9E102 "Технологии" съгласно Общата бележка по технологиите за "използване" на космически ракетиносители, описани в 9A004, или стоките, описани в 9A004, 9A005, 9A007.а, 9A008.d, 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 или 9D101.

 

Реклама