Последно променен на Вторник, 03 Август 2010 18:27

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ АГЕНЦИЯ `МИТНИЦИ` ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ

1. за издаване на удостоверение или служебна бележка във връзка с прилагането на митнически разпоредби:а) за първа страница - 5 лв.;
б) за всяка следваща страница - 2 лв.;
2. за издаване на заверено копие от документ, свързан с прилагането на митническите разпоредби:
а) за първа страница - 2 лв.;
б) за всяка следваща страница - 1 лв.;
3. за издаване на документ, подлежащ на легализация - 10 лв.;
4. за предоставяне на информация от митническата статистика:
а) за информация по образец съгласно приложението:
- до 5 реда включително - 10 лв.;
- за всеки следващ ред от 6 до 100 включително - по 1 лв.;
- за всеки следващ ред над 100 - по 0,50 лв.;
б) за информация, предоставяна в електронна форма и във вид, различен от този по буква `а`:
- за всеки КВ до 100 КВ включително - по 3 лв.;
- за всеки следващ КВ от 101 КВ до 500 КВ включително - по 2 лв.;
- за всеки следващ КВ над 500 КВ - по 1 лв.;
5. за предоставяне на справки от регистъра на митническите агенти се събира такса в размер 10 лв.
(2) Таксите по ал. 1 се увеличават:
1. два пъти, когато по искане на заинтересуваното лице услугата се извършва в срок до 2 работни дни;
2. три пъти, когато по искане на заинтересуваното лице услугата се извършва в срок до 8 работни часа.
(3) Искането по ал. 1, т. 4 се отправя до Централното митническо управление на Агенция `Митници`, като информацията се предоставя съгласно разпоредбите и при условията на глава шеста от Закона за статистиката.
(4) Информация и документи по този член се предоставят при спазване изискванията на законодателството за тяхната защита от нерегламентиран достъп.

За проверки, измервания и товарно-разтоварни дейности по искане на заинтересуваните лица се събират следните такси:1. за проверка на годността на пътно превозно средство или контейнер за превоз на стоки под митническа пломба, при одобряването му за такава дейност:
а) за първоначален преглед и проверка - 30 лв.;
б) за периодичен преглед и проверка - 15 лв.;
2. за измерване на товарен автомобил на кантар:
а) за проверка на общото тегло на автомобила - 10 лв.;
б) за проверка на натоварването на ос - за всяка ос по 5 лв.;
3. за товарно-разтоварни дейности с високоповдигач - по 10 лв. за всеки започнат час.

(1) За извършване по искане на заинтересувани лица на митнически контрол извън определеното работно време и/или извън митническото учреждение се събират следните такси:1. за контролни действия до 1 час - 10 лв.;
2. за всеки започнат час след изтичането на първия час - 6 лв.;
3. за транспортни и битови разходи на всеки митнически служител, участващ в контролни действия по т. 1 и 2 в населеното място, където се намира митническото учреждение, но извън мястото на постоянната му работа - 6 лв.;
4. за контролни действия извън митническото учреждение, когато постоянно са необходими митнически служители, се събира месечна такса в размер 700 лв.
(2) Исканията по ал. 1 се отправят писмено до ръководителя на митническото учреждение, като таксите се начисляват за всеки митнически служител според времетраенето на участието му в контролните действия.
(3) За контролни действия по ал. 1, т. 4 извън определеното работно време се събират и таксите по ал. 1, т. 1 и 2.
(4) В случаите, когато митническите служители не извършват контролните действия по ал. 1, т. 4 през всичките работни дни на месеца и ако митническото учреждение ползва тези служители за други контролни дейности, за което информира писмено заинтересуваното лице, таксата се намалява пропорционално за съответните дни.
(5) За услуги извън митническото учреждение се считат услугите, извършени на места, които не са в непосредствена близост до митническото учреждение.
(6) За услуги в извънработно време се считат услугите, извършени преди началния или след крайния час на работното време, установено за съответното митническо учреждение, освен когато контролните действия са започнали в установеното работно време и са приключили до 15 минути след изтичането му.
[Препратки от актове] [Препратки от практика] [Препратки от статии] [2 редакции на елемента]

(Обновен: бр. 87 година 2007 ) За прилагането на мерките по чл. 96б от Закона за авторското право и сродните му права, чл. 78 от Закона за марките и географските означения, чл. 62 от Закона за промишления дизайн и чл. 83а от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, когато задържаните стоки се съхраняват в складове, управлявани от митническите органи, се събират таксите по чл. 13.

За извършване по искане на заинтересувани лица на физични и физико-химични измервания, изпитвания и анализи на мостри и проби от стоки се събират следните такси:

Дейност

Такса

по

(в лв.)

ред

1

2

3

А. Физични и физико-химични

измервания

1.

Измервания на геометрични параметри

(величини)

6,00

2.

Ситов анализ

12,00

3.

Определяне на относителна плътност по:

3.1.

Ареометричен метод

6,00

3.2.

Пикнометричен метод

13,00

3.3.

Флотационен метод

16,00

3.4.

Денситометричен метод

26,00

4.

Изпитване за разтворимост в един

разтворител

5,00

5.

Определяне на pH стойност:

5.1.

С индикатори

1,50

5.2.

Потенциометрично

3,50

6.

Определяне точката (интервала)

на топене

6,00

7.

Определяне температурата на втвърдяване

6,00

8.

Определяне температурата на кипене

15,00

9.

Определяне на пепелното съдържание

15,00

10.

Дестилация:

10.1.

Дестилация при атмосферно налягане

20,00

10.2.

Вакуумна дестилация

25,00

11.

Екстракция:

11.1.

Екстрахиране с органичен разтворител

8,00

11.2.

Екстрахиране по Сокслет

20,00

12.

Определяне на загубите при сушене:

12.1.

Влагомерна везна

5,50

12.2.

Класически метод

10,00

13.

Определяне на кинематичен вискозитет

6,00

14.

Филтруване

1,50

15.

Центрофугиране

3,00

16.

Прекристализация

4,50

17.

Изпаряване на ротационен

вакуумизпарител

18,00

18.

Определяне на алкалност или

киселинност чрез титруване

6,00

Б. Инструментални измервания

19.

Физични измервания с:

19.1.

Рефрактометър

16,00

19.2.

Колориметър, фотометър

12,00

19.3.

Нефелометър

12,00

19.4.

Поляриметър

17,00

19.5.

Изотопен масспектрометър

120,00

19.6.

Рентгенов спектрометър

25,00

20.

Измерване на радиоактивност с

Гайгер-Мюлеров брояч

8,00

21.

Оптическа микроскопия:

21.1.

Стандартни измервания

12,00

21.2.

Имиджинг анализ

50,00

22.

Абсорбционна спектрофотометрия

във видима и ултравиолетова област:

22.1.

Стандартно фотометриране

10,00

22.2.

Количествен анализ

25,00

22.3.

Определяне на кинетични

характеристики

50,00

23.

Инфрачервена спектрофотометрия (FTIR)

23.1.

Стандартно фотометриране без интер-

претация на спектъра

15,00

23.2.

Стандартно фотометриране с интер-

претация на основните ивици

25,00

23.3.

Количествен анализ

35,00

23.4.

ATR спектрален анализ

20,00

23.5.

FTIR анализ на полимерни материали с

използване на Film-maker

50,00

23.6.

FTIR с микроскоп имиджинг

100,00

24.

Емисионна (ICP-MS) масспектрометрия:

24.1.

Определяне съдържанието

на един елемент

80,00

24.2.

Определяне съдържанието на поредица

от елементи

110,00

25.

Определяне на изотопно съотношение

(IRMS-анализ)

120,00

26.

Идентификация на многокомпонентни

смеси чрез GS-MS спектрален анализ

80,00

27.

Газова хроматография:

27.1.

Качествена идентификация

40,00

27.2.

Количествен анализ

55,00

28.

Високоефективна течна

хроматография (HPLC):

28.1.

Качествена идентификация

45,00

28.2.

Количествен анализ

65,00

29.

Тънкослойна хроматография:

29.1.

Качествена идентификация

25,00

29.2.

Количествено определяне

39,00

30.

Рентгено-флуоресцентна спектрометрия:

30.1.

Качествено определяне на елементен

състав (цената е за един елемент)

24,00

30.2.

Количествено определяне на олово

35,00

30.3.

Количествено определяне на сяра

28,00

31.

Термичен анализ:

31.1.

Интерпретация на термични ендо-

и екзоефекти

30,00

31.2.

Определяне на термогравиметрични

загуби

30,00

32.

Анализ на аминокиселинната

последователност в биологични

проби - PCR анализ

100,00

За извършване по искане на заинтересувани лица на химични анализи на мостри и проби от стоки се събират следните такси:

Дейност

Такса

по

(в лв.)

ред

1

2

3

1.

Определяне на водно съдържание по

методи, различни от методите по чл. 5:

1.1.

Косвено по плътността

12,00

1.2.

Чрез дестилация с ксилол

16,00

1.3.

По метода на Карл-Фишер

19,00

2.

Определяне на пепелното съдържание по

методи, различни от методите по чл. 5:

2.1.

Общо пепелно съдържание

15,00

2.2.

Сулфатна пепел

16,00

3.

Определяне на аниони и катиони:

3.1.

Определяне на един вид катион/анион

26,00

3.2.

Определяне на поредица

40,00

4.

Елементен анализ:

4.1.

Качествено доказване на един елемент

24,00

4.2.

Количествен анализ за един елемент

35,00

5.

Определяне на азотни съединения:

5.1.

Общ азот по Келдал

63,00

5.2.

Азот в белтъчини

82,00

5.3.

Азот в торове

90,00

6.

Определяне на въглехидрати:

6.1.

Качествена идентификация

25,00

6.2.

Количествен анализ

48,00

7.

Масла, мазнини, восъци и подобни:

7.1.

Качествена идентификация

28,00

7.2.

Количествен анализ

39,00

8.

Кафе, чай и продукти от тях:

8.1.

Качествена идентификация

18,00

8.2.

Количествен анализ

26,00

9.

Определяне на витамини:

9.1.

Качествена идентификация

20,00

9.2.

Количествен анализ

35,00

10.

Каучук и каучукови изделия:

10.1.

Качествена идентификация

30,00

10.2.

Количествен анализ

40,00

10.3.

Получаване на каучукови смеси и

последваща вулканизация

110,00

10.4.

Определяне якост на скъсване и

остатъчна линейна деформация

45,00

11.

Ензимен анализ. Определяне

на активност

84,00

12.

Определяне на осапунително число

20,00

13.

Определяне на киселинно число

15,00

14.

Определяне на йодно число

30,00

15.

Определяне на бромно число

30,00

16.

Определяне на редуциращи захари

25,00

17.

Изпитване за идентичност чрез

химически реакции

45,00

За извършване по искане на заинтересувани лица на изпитвания на мостри и проби от стоки във връзка с някои специфични изисквания при класиране на стоките в митническата тарифа и при прилагане на други разпоредби се събират следните такси:

№ по

Стоки и групи стоки -

Такса

ред

дейности

(в лв.)

1

2

3

1.

Месо и карантии:

1.1.

Определяне на съотношението вода-

протеин в сушени или пушени меса

24,00

1.2.

Определяне съдържанието на сол в

осолени меса

14,00

2.

Мляко и млечни продукти -

определяне на:

2.1.

Тегловно съдържание на млечни

мазнини

25,00

2.2.

Тегловно съдържание на млечни

мазнини в млечни пасти за намазване

25,00

2.3.

Съдържание на вода в масло

12,00

2.4.

Съдържание на млечни мазнини

в сухи млечни продукти

23,00

2.5.

Съдържание на лактоза

26,50

2.6.

Общо съдържание на мазнини

23,00

2.7.

Идентификация на мазнини, различни

от млечната

42,00

2.8.

Качествена идентификация на протеини

42,00

3.

Идентификация на мед

44,00

4.

Продукти от животински произход -

органолептично охарактеризиране

42,00

5.

Продукти от растителен произход -

органолептично охарактеризиране

30,00

6.

Продукти от растителен произход -

определяне съдържанието на свързващо

вещество (HPLC метод)

65,00

7.

Зеленчуци и растения - общо

охарактеризиране

20,00

8.

Кафе и чай - определяне съдържанието

на кофеин в кафе

35,00

9.

Житни растения - общо

охарактеризиране

20,00

10.

Мелничарски продукти:

10.1.

Определяне съдържанието на нишесте

25,00

10.2.

Определяне съдържанието на пепел

19,00

10.3.

Ситов анализ

14,00

11.

Маслодайни семена и плодове, инду-

стриални или медицински растения -

общо охарактеризиране

30,00

12.

Клейове, смоли, сокове и екстракти -

определяне съдържанието на захароза

35,00

13.

Материали за сплитане - изпитване

за общо охарактеризиране на продукта

20,00

14.

Мазнини и масла:

14.1.

Охарактеризиране на мазнини, различ-

ни от млечните

23,00

14.2.

Изпитване чрез реакцията на Белиер

42,00

14.3.

Определяне на общото съдържание на

палмитинова и стеаринова киселина в

триглицериди, изразено като общи

киселини

46,00

14.4.

Определяне коефициента на

екстинкция, К270

18,00

14.5.

Определяне на свободни мастни

киселини

24,00

14.6.

Определяне на мастно-киселинен

състав

46,00

14.7.

Определяне съдържанието на глицерол

36,00

15.

Продукти от месо и риба:

15.1.

Определяне на тегловното съдържание

на салами, кренвирши, месо, карантия,

кръв, риби или ракообразни

мекотели и пр.

24,00

15.2.

Определяне на пепелно съдържание

19,00

15.3.

Определяне съдържанието на мазнини

29,00

15.4.

Определяне съдържанието на протеини

32,00

15.5.

Определяне съдържанието на вода

21,00

16.

Захар и захарни изделия:

16.1.

Тегловно определяне на съдържанието

на захароза

25,00

16.2.

Определяне съдържанието на инвертна

захар в тръстикова и цвеклова захар

56,00

16.3.

Определяне съдържанието на лактоза

57,00

16.4.

Определяне съдържанието на

фруктоза - титриметрично и UV-VIS

40,00

16.5.

Определяне съдържанието на

фруктоза - HPLC метод

67,00

16.6.

Определяне съдържанието на редуци-

рани захари, изразени като декстроза

66,00

17.

Какао и продукти от какао - изпитване

за общо охарактеризиране

42,00

18.

Хранителни продукти от житни расте-

ния, брашна, нишесте, сладкарски

изделия и пр.:

18.1.

Определяне съдържанието на какао

52,00

18.2.

Определяне съдържанието на вода

14,00

18.3.

Определяне съдържанието на брашно

и грис от бяла пшеница, захар,

мазнини и пр.

35,00

18.4.

Определяне на тегловното съдържание

на мазнини:

27,00

19.

Хранителни продукти от зеленчуци

и плодове:

19.1.

Определяне съдържанието на сухо

вещество в доматен сок

14,00

19.2.

Определяне на алкохолното съдър-

жание в плодов сок

36,00

20.

Разни видове хранителни продукти -

общо охарактеризиране

40,00

21.

Безалкохолни и алкохолни напитки, оцет:

21.1.

Определяне съдържанието на оцетна

киселина

14,00

21.2.

Определяне съдържанието на етилов

алкохол в безалкохолни и нискоалкохол-

ни напитки

53,00

21.3.

Определяне на общото съдържание

на етилов алкохол

38,00

21.4.

Определяне на свръхналягането

в пенливи вина

9,00

22.

Остатъци и отпадъци от хранителната

промишленост и приготвени храни

за животни:

22.1.

Определяне съдържанието на нишесте

25,00

22.2.

Определяне съдържанието на протеини

32,00

22.3.

Определяне съдържанието на мазнини

29,00

23.

Тютюн и заместители на тютюн - общо

охарактеризиране

42,00

24.

Сол, сяра, пръст, камъни, вар, цимент:

24.1.

Определяне на количеството свързано

желязо в багрилна пръст

64,00

24.2.

Определяне на привидна плътност

в насипни материали

12,00

24.3.

Определяне съдържанието на борна

киселина в борати

24,00

24.4.

Определяне съдържанието на калциев

флуорид в минерали

37,00

24.5.

Определяне съдържанието на калциев

флуорид в минерали - ICP метод

55,00

25.

Руди, шлаки и пепели - определяне

съдържанието на манган

34,00

26.

Минерални горива, масла и други

нефтопродукти:

26.1.

Определяне съдържанието на

неароматни съставки

39,00

26.2.

Определяне количеството на дестила-

та - дестилация при понижено налягане

28,00

26.3.

Определяне съдържанието на бензол,

толуол, ксилол и фенол

36,00

26.4.

Дестилация

40,00

26.5.

Вакуумна дестилация

55,00

26.6.

Определяне съдържанието на нефтени

масла или масла от битуминозни шисти

53,00

26.7.

Определяне съдържанието (чистотата)

на изомерите в наситени ациклични

въглеводороди

58,00

26.8.

Определяне температура на застиване

19,00

26.9.

Определяне на плътност при 15 и 20 °С

23,00

26.10.

Определяне точката на прокапване и на

вискозитета на изкуствени восъци и

восъчни препарати

48,00

27.

Пенетрация в масла и парафини

39,00

28.

Неорганични химични продукти:

28.1.

Определяне на специфичната радиоак-

тивност на сплави

12,30

28.2.

Определяне съдържанието на фосфор

52,00

28.3.

Определяне съдържанието на силиций

55,00

29.

Органични химични продукти:

29.1.

Определяне съдържанието (чистотата)

на изомерите в наситени ациклични

въглеводороди

78,00

29.2.

Определяне съдържанието на бензол,

толуол, ксилол и фенол

57,00

29.3.

Определяне съдържанието на глицерол

45,00

29.4.

Определяне чистотата на мастни

алкохоли

53,00

29.5.

Определяне съдържанието на фенол,

крезол, ксиленоли и пр.

68,00

29.6.

Определяне на съдържанието на оцетна

киселина

35,00

29.7.

Определяне чистотата на монокарбоно-

ви мастни киселини

65,00

29.8.

Определяне чистотата на пиридин,

метилпиридин (пиколин) и пр.

48,00

30.

Фармацевтични продукти - общо

охарактеризиране

120,00

31.

Торове:

31.1.

Определяне съдържанието на флуор

50,00

31.2.

Определяне съдържанието на фосфор

50,00

32.

Дъбилни или багрилни екстракти,

танини, пигменти, бои, лакове, китове

и мастила:

32.1.

Определяне съдържанието на летливи

органични разтворители

33,00

32.2.

Определяне съдържанието на титанов

диоксид

67,00

33.

Етерични масла, козметични препарати

- общо охарактеризиране

120,00

34.

Повърхностно активни органични

продукти - определяне на повърхностно

напрежение

23,00

35.

Белтъчни вещества, модифицирана

скорбяла или нишесте, лепила:

35.1.

Определяне съдържанието на редуцира-

ни захари, изразени като декстроза

46,00

35.2.

Определяне съдържанието на протеин

от суроватка

43,00

35.3.

Определяне съдържанието на протеин

в протеинови изолати

43,00

36.

Барути и експлозиви - изпитване за

общо охарактеризиране

120,00

37.

Фотографски материали - изпитване

за общо охарактеризиране

120,00

38.

Анализ на различни видове продукти на

химическата промишленост:

38.1.

Определяне на талово масло и талови

мастни киселини

54,00

38.2.

Определяне чистотата на мастни

алкохоли

53,00

38.3.

Определяне на промишлени мастни

алкохоли

53,00

39.

Полимерни материали и изделия от тях:

39.1.

Определяне съдържанието на летливи

органични разтворители

33,00

39.2.

Определяне вида на мономерни

единици

138,00

39.3.

Определяне съдържанието на моно-

мерни звена като част от общото

полимерно съдържание (съполимери)

126,00

39.4.

Определяне на специфична плътност

24,00

40.

Каучук и каучукови изделия - физико-

механично изпитване за удължаване,

възстановяване, скъсване, разтягане

56,00

41.

Кожи - общо охарактеризиране

80,00

42.

Изделия от кожи - общо

охарактеризиране

80,00

43.

Кожухарски кожи и изделия - общо

охарактеризиране

80,00

44.

Изделия от дървен материал - опреде-

ляне плътността на влакнести плочи

39,00

45.

Корк и коркови изделия - общо

охарактеризиране

30,00

46.

Тръстикови или кошничарски изделия

- общо охарактеризиране

20,00

47.

Дървесна маса и целулозни материали:

47.1.

Определяне на неразтворимата част от

химичната дървесна маса за разтваряне

43,00

47.2.

Определяне на пепелно съдържание

19,00

48.

Хартия и картони:

48.1.

Определяне на влакнест състав

54,00

48.2.

Определяне на пепелно съдържание

20,00

48.3.

Определяне степен на белота

20,00

48.4.

Определяне на тегло

10,00

48.5.

Определяне на дебелина

6,00

49.

Печатни произведения:

49.1.

Общо охарактеризиране

30,00

49.2.

Проверка за автентичност на документи

75,00

50.

Текстилни материали и изделия от тях:

50.1.

Определяне тегловното съдържание на

текстилни материали в изделия

38,00

50.2.

Определяне здравина на прежди с

висока якост

45,00

50.3.

Определяне на линейна плътност

34,00

51.

Коприна - общо охарактеризиране

30,00

52.

Вълна - общо охарактеризиране

30,00

53.

Памук - общо охарактеризиране

30,00

54.

Растителни текстилни влакна - общо

охарактеризиране

30,00

55.

Синтетични или изкуствени нишки:

55.1.

Определяне съотношението на акрило-

нитрилните единици в макромолекул-

ната композиция

28,00

55.2.

Идентификация на поли(пропилен),

поли(амиди), поли(естери),

поли(етилени), ацетатна коприна и пр.

68,00

56.

Прежди и нишки от синтетични или

изкуствени влакна - определяне на

дължина, усукване и линейна плътност

44,00

57.

Качествена идентификация на текстил-

ни влакна

30,00

58.

Количествено определяне на влакнес-

тия състав на двукомпонентни смеси

45,00

59.

Количествено определяне на влакнес-

тия състав на трикомпонентни смеси

60,00

60.

Вати, филцове, нетъкани текстилни

материали, канапи, въжета:

60.1.

Определяне съдържанието на текстил-

ния материал

56,00

60.2.

Определяне линейната плътност на

канапи и въжета

54,00

61.

Килими и текстилни подови настилки -

охарактеризиране

30,00

62.

Специални тъкани, дантели, гоблени,

бродерии - охарактеризиране

48,00

63.

Импрегнирани, промазани, ламинирани

тъкани - охарактеризиране

64,00

64.

Трикотажни платове - охарактеризиране

и състав

48,00

65.

Облекла (трикотажни или плетени) -

охарактеризиране

30,00

66.

Облекла (различни от трикотажни или

плетени) - охарактеризиране

30,00

67.

Текстилни артикули - охарактеризиране

30,00

68.

Обувки и пр. - охарактеризиране

30,00

69.

Шапки и пр. - охарактеризиране

30,00

70.

Чадъри и пр. - охарактеризиране

20,00

71.

Пера и пух, изкуствени цветя -

охарактеризиране

20,00

72.

Изделия от строителни материали -

охарактеризиране

50,00

73.

Керамични продукти:

73.1.

Определяне тегловното съдържание на

магнезий, калций или хром

86,00

73.2.

Определяне тегловното съдържание на

диалуминиев триоксид, силициев

диоксид или техни съединения

115,00

73.3.

Определяне съдържанието на графит

или друга модификация на въглерода

или техни смеси

98,00

74.4.

Определяне на твърдост по скалата

на Моос

44,00

75.

Стъкло и изделия от стъкло:

75.1.

Определяне съдържанието на силициев

диоксид, калциев диоксид, калиев оксид,

натриев оксид и борен оксид

125,00

75.2.

Определяне съдържанието на оловен

оксид в изделия от оловен кристал

112,00

76.

Благородни метали:

76.1.

Определяне съдържанието на сребро

и злато - киселинен тест

10,00

76.2.

Определяне съдържанието на сребро,

злато, платина, иридий, осмий, паладий,

родий и рутений - ICP анализ

150,00

76.3.

Ситов анализ на сплави от благородни

метали в прахообразна форма

39,00

77.

Неблагородни метали и изделия от тях:

77.1.

Елементен анализ на сплави от

неблагородни метали

150,00

77.2.

Ситов анализ на сплави от неблагородни

метали в прахообразна форма

18,00

78.

Чугун, желязо и стомана:

78.1.

Определяне съдържанието на въглерод,

хром, манган, фосфор, силиций и други

елементи в необработени чугуни

156,00

78.2.

Елементен анализ на легирани стомани

168,00

78.3.

Ситов анализ на гранули от чугун, же-

лязо и стомани

18,00

78.4.

Определяне съдържанието на хром,

мед, никел, алуминий, молибден, титан,

волфрам и ванадий в необработени

легирани чугуни

150,00

78.5.

Определяне съдържанието на сяра,

олово, селен, телур и бисмут в

нелегирани стомани

150,00

78.6.

Определяне съдържанието на силиций,

въглерод и алуминий в магнитни

стомани

150,00

78.7.

Определяне съдържанието на молибден,

волфрам, ванадий, въглерод и хром

в бързорежещи стомани

150,00

78.8.

Определяне съдържанието на въглерод,

манган и силиций в силико-манганови

стомани

150,00

78.9.

Определяне съдържанието на фосфор

49,00

78.10.

Определяне съдържанието на въглерод

49,00

78.11.

Определяне съдържанието на силиций

49,00

78.12.

Определяне съдържанието на желязо

49,00

79.

Изделия от чугун или стомана -

охарактеризиране

120,00

80.

Мед и изделия от мед:

80.1.

Определяне съдържанието на мед, среб-

ро, арсен, кадмий, хром, магнезий, оло-

во, сяра, калай, телур, цинк, цирконий,

алуминий, берилий, кобалт, желязо, ман-

ган, никел и силиций в рафинирана мед

180,00

80.2.

Определяне съдържанието на мед

и фосфор в матерни медни сплави

70,00

80.3.

Определяне съдържанието на цинк,

никел и калай в сплави на основа мед

и цинк

90,00

81.

Никел и изделия от никел - определя-

не съдържанието на никел, кобалт, же-

лязо и кислород в никел и никелови

сплави

110,00

82.

Алуминий и изделия от алуминий -

определяне съдържанието на алуми-

ний, желязо, силиций, хром, мед, маг-

незий, манган, никел и цинк в алуми-

ний и алуминиеви сплави

180,00

83.

Олово и изделия от олово - определяне

съдържанието на олово, сребро, арсен,

бисмут, калций, кадмий, мед, желязо,

сяра, антимон, калай, цинк, телур

и др. в олово

180,00

84.

Цинк и изделия от цинк:

84.1.

Определяне съдържанието на цинк

в чист цинк и цинкови сплави

50,00

84.2.

Ситов анализ на цинкова пудра, тег-

ловно съдържание на цинк в отдел-

ните фракции

134,00

85.

Калай и изделия от калай - определя-

не съдържанието на калай, бисмут

и мед в чист калай и калаени сплави

70,00

86.

Други неблагородни метали:

86.1.

Определяне съдържанието на магнезий

50,00

86.2.

Други изпитвания съгласно специ-

фични тарифни забележки и други

разпоредби

25,00

(1) За анализи, измервания и изпитвания на мостри и проби от стоки, регламентирани в нормативни актове, но непосочени в чл. 5, 6 и 7, се събира такса, чийто размер се определя по фактически вложеното време и използваните консумативи.(2) Таксата за всеки час вложено време е 6 лв. При непълен час вложеното време се отчита при започването на всеки четвърт час.
(3) Сумата за изразходваните консумативи се определя по калкулация на базата на фактически употребените количества.
(4) Вложеното време и изразходваните консумативи за всяка отделна дейност се утвърждават от ръководителя на съответната митническа лаборатория, в която са извършени дейностите по анализа, измерването или изпитването на мострите и пробите от стоки.

При анализи, измервания или изпитвания на мостри или проби от стоки от един и същ вид определената в чл. 5, 6 и 7 такса се събира за всеки анализ, измерване или изпитване.

За удостоверяване на резултатите от извършените анализи, измервания или изпитвания на мостри и проби се събират следните такси:1. за издаване на протокол за анализ, измерване или изпитване - 2 лв.;
2. за експертни заключения и становища - 10 лв.

Таксите по чл. 5, 6, 7 и 10 се увеличават два пъти, когато по искане на заинтересуваното лице услугата се извършва в срок до 8 работни часа.

(1) За вземане по искане на заинтересувани лица на мостри и проби от стоки се събират следните такси:

№ по

Стоки и групи стоки

Такса

ред

(в лв.)

1

2

3

1.

Продукти от животински и растителен

произход:

1.1.

Замразени стоки от хладилни камери

или складове

25,00

1.2.

Пресни или охладени стоки

25,00

1.3.

Стоки в потребителска опаковка

и консерви

15,00

2.

Безалкохолни и алкохолни напитки:

2.1.

От вместимости до 100 л (бутилки, бидо-

ни, варели и др.)

20,00

2.2.

От вместимости над 100 л

(жп и автоцистерни)

80,00

2.3.

От корабни танкове

100,00

3.

Тютюн, тютюневи изделия и замести-

тели на тютюн

15,00

4.

Мазнини, масла и восъци

25,00

5.

Нефтопродукти и минерални продукти:

5.1.

Течности - от вместимости до 100 л

(бутилки, бидони, варели)

25,00

5.2.

Течности - от вместимости над 100 л

(жп и автоцистерни)

80,00

5.3.

От корабни танкове (наливни и насипни

материали)

100,00

5.4.

Насипни стоки - от вместимости до 0,5 м3

20,00

5.5.

Насипни стоки - от вместимости над 0,5 м3

70,00

6.

Продукти на химическата промишленост

и свързаните с нея промишлености:

6.1.

Течности - от вместимости до 100 л

(бутилки, бидони, варели)

30,00

6.2.

Течности - от вместимости над 100 л

(жп и автоцистерни)

80,00

6.3.

От корабни танкове (наливни и насипни

материали)

100,00

7.

Насипни стоки - от вместимости до 0,5 м3

25,00

8

Насипни стоки - от вместимости над 0,5 м3

70,00

9.

Пластмаси и пластмасови изделия.

Каучук и каучукови изделия

20,00

10.

Кожи и изделия от кожи

20,00

11.

Дървен материал и изделия от дървен

материал

22,00

12.

Дървесна маса и целулозни материали

22,00

13.

Текстилни материали и изделия от тях

22,00

14.

Обувки и пр.

15,00

15.

Изделия от строителни материали:

15.1.

От вместимости до 0,5 м3

20,00

15.2.

От вместимости над 0,5 м3

70,00

15.3.

От корабни танкове

100,00

16.

Благородни метали и сплави;

изделия от тях:

16.1.

Готово изделие

25,00

16.2.

Проба или мостра, взета чрез механично

отделяне

45,00

17.

Неблагородни метали и сплави;

изделия от тях:

17.1.

Готово изделие

20,00

17.2.

Проба или мостра, взета чрез механично

отделяне

45,00

18.

Други стоки и групи стоки:

18.1.

Течности - от вместимости до 100 л

20,00

18.2.

Течности - от вместимости над 100 л

80,00

18.3.

От корабни танкове (наливни и насипни

материали)

100,00

18.4.

Насипни стоки - от вместимости до

0,5 м3

20,00

18.5.

Насипни стоки - от вместимости над

0,5 м3

70,00

(2) Таксите по ал. 1 се събират при вземане на единична мостра или първична проба.(3) Таксата за средна (съставна) проба представлява сбор от таксите за първичните проби.

(1) За складиране на стоки в складове, управлявани от митническите органи, се събират следните такси:1. при складиране в закрити помещения - за всеки календарен ден - по 0,35 лв. за 100 кг или за част от 100 кг;
2. при складиране върху открити площи - за всеки календарен ден - по 0,20 лв. за 1 кв. м.
(2) Таксите по ал. 1, т. 1 се изчисляват, като се взема бруто тегло, включващо опаковката и палетите на цялата пратка.
(3) Когато таксите се изчисляват върху квадратен метър, заетата площ се получава като произведение от най-голямата дължина и най-голямата широчина на площта, върху която са складирани стоките, съответно тяхната опаковка и палети. Произведението се закръглява на следващото цяло число.
(4) След изтичане на 10 календарни дни, включително деня на постъпване на стоката в склада, таксите по ал. 1 се събират в двоен размер, а след изтичане на 20 календарни дни, включително деня на постъпване на стоката в склада - в троен размер.
(5) Не се събират такси за складирани стоки в складовете, управлявани от митническите органи, в следните случаи:
1. когато стоките са престояли в складовете поради извършване на митническа проверка - за дните на извършване на проверката;
2. когато стоките са престояли в складовете поради спор с митническите органи във връзка с митническото им оформяне - за дните до решаването на спора и ако решението е в полза на заинтересуваното лице.

За разглеждане на искане за издаване на временно или на постоянно разрешение за митнически агент се събира такса в размер 200 лв.

(1) Таксите по тарифата се внасят по съответните сметки на митническите учреждения или в брой по място на извършване на услугата или действието срещу издаване на документ.(2) Заплатените такси не се възстановяват, с изключение на недължимо внесените суми.

Не се събират такси по тарифата:1. за контролни действия, предизвикани от непреодолима сила;
2. при предоставяне на информация по писмено искане на органите на държавната власт, органите на съдебната власт и органите на местното самоуправление, когато в нормативен акт е предвидено да им бъде предоставена информацията.

Заключителни разпоредби

Изпълнението на тарифата се възлага на директора на Агенция `Митници`.

Тарифата се одобрява на основание чл. 12 от Закона за митниците и чл. 96б, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права.

Приложение към чл. 1, ал. 1, т. 4, буква \`а\` Приложение към чл. 1, ал. 1, т. 4, буква `а`

№ по

Внос/износ

Тарифен

Страна

Годи-

Месец/

Количество

Стойност

ред

номер/

партньор

на

период

нето

вид на

коли-

лева

щатски

позиция

(кг)

ДМЕ

чество

долари

по ДМЕ

1

2

3

4

5

Подобни статии:
 

Реклама