Последно променен на Вторник, 11 Май 2010 21:42

281

Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1% до 19% от телесната повърхност с хирургични интервенции

1 781

3 308

282

Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20% от телесната повърхност с хирургични интервенции

286

7 450

283

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

130

263

284

Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан

420

1 200

285

Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване

964

650

286

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

1 922

357

287

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години

116

357

288

Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

4 697

667

289

Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

1 004

667

290

Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над 18 години)

4 843

473

291

Токсоалергични реакции при лица над 18 години

2 849

420

292

Токсоалергични реакции при лица под 18 години

2 954

420

293

Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови, при лица над 18 години

3 271

525

294

Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови, при лица под 18 години

2 315

525

295

Фалоидно гъбно отравяне

55

2 000

296

Булозна еритема мултиформе(синдром на Стивънс - Джонсън). Болест на Лайел

9

1 500

297

Палиативни грижи при онкологично болни

3 761

40

298

Диагностика и системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години

60 000

150

212. Цената за всеки случай по КП “Палиативни грижи при онкологично болни” се определя, като посочената стойност за един леглоден се умножи по броя на пролежаните леглодни, при спазване на ограниченията за максимален престой, установени в приложение №17 в съответните КП.

213. Цената на всяка КП по т.211 включва:

213.1. всички медицински дейности по КП съгласно приложение № 17 и спомагателни услуги, предоставени на ЗЗОЛ по време на тяхната хоспитализация;

213.2. медицинска експертиза на временната неработоспособност на ЗЗОЛ, преминали през изпълнителя на болнична помощ по договорените КП;

213.3. до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.

214. Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнител на болнична помощ за всеки отделен случай по КП при наличие на следните условия:

214.1. съответната КП е включена в предмета на договора между НЗОК и изпълнителя на БП и същата е извършена от посочените в договора специалисти;

214.2. лицето е с непрекъснати здравноосигурителни права, с изключение на неосигурените жени, на които са оказани акушерски грижи по реда на чл. 45, ал. 1, т.7 от ЗЗО и чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ;

214.3. спазени са условията за завършена КП;

214.4. изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по осигуряване на пациентите на непрекъснатост на болничната помощ и грижите, координация между специалистите, които ги осъществяват, както и осигуряване на координация със структури на извънболнична и болнична помощ, съобразена с диагностично-лечебния алгоритъм на съответната КП - при дехоспитализация на пациента с цел довършване на лечебния процес;

214.5. извършената дейност по КП е отчетена при настоящите условия и ред.

215. Националната здравноосигурителна каса заплаща за периода на хоспитализация само по една КП на един пациент за комплексно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложнения.

216. При смъртни случаи, настъпили по време на болничния престой, на изпълнителя се заплаща, ако са изпълнени условията по т.214.1, т.214.2. и т.214.5.

217. В случаите, в които при лечение на пациент по определена КП, която не е завършена, и настъпят индикации за лечение по друга КП, за която лечебното заведение има сключен договор, се заплаща тази, съгласно отразените окончателна диагноза и проведени основни терапевтични/диагностични процедури.

218. В случаите, в които при лечение на пациент по определена КП, която не е завършена, настъпят индикации за лечение по друга КП, за която лечебното заведение няма сключен договор, същото е длъжно да преведе пациента в друго лечебно заведение, сключило договор за съответната КП.

219. При постъпване на пациент по терапевтична КП, по която са извършени диагностично-терапевтични процедури, и доказаната диагноза в хода на лечението по тази КП индикира оперативно лечение, то на изпълнителя на болнична помощ се заплаща хирургичната КП.

220. В случай, че в срок до 30 дни от дехоспитализацията на пациента се наложи нова хоспитализация по същата КП в същото или в друго лечебно заведение, НЗОК заплаща само един от случаите по КП, освен ако в КП не е предвидено друго.

221. Заплащането по т.209.2. за клапи, протези, стентове, кохлеарни имплантанти и постоянни кардиостимулатори не се включва в цената на КП.

222. В историята на заболяването се отразяват фабричният номер и видът на медицинските изделия или се залепва стикер. Те се отчитат едновременно с отчитането на съответните КП, в които са използвани.

223. В случай, че пациентите предпочетат по-скъпо медицинско изделие в сравнение с договорената по-долу цена, те доплащат разликата в цената.

224. На изпълнителите на БП се заплаща след представяне на първи екземпляр от направлението за хоспитализация с отразена диагноза и извършени основни диагностични/терапевтични/оперативни процедури, включени в критериите за завършена КП или електронен еквивалент на направлението за хоспитализация, както и на месечни отчети по КП и форма за преведени пациенти.

225. Изпълнителите на БП, сключили договор с НЗОК, предоставят ежемесечни отчети за дейността си на РЗОК по утвърден график от 3 то до 10-о число на месеца, следващ отчетния.

226. Изпълнителите на БП, оборудвани със специализиран софтуер за електронно отчитане на дейността си в ЦУ на НЗОК и подали заявление по т.193.14. представят по утвърден график ежемесечни електронни отчети за дейността си в ЦУ на НЗОК от 3-то до 10-то число на месеца, следващ отчетния.

227. За медицински изделия по т.209.2. НЗОК заплаща, както следва:

№ по ред

Название на медицинското изделие

Брой

Цена до (лева)

1.

сърдечна клапна протеза

1 466

3 000

2.

съдова протеза за гръдна аорта

122

1 500

3.

съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове

1 222

1 000

4.

стент

6 323

1 000

5.

ставна протеза за тазобедрена става

3 067

900

6.

ставна протеза за колянна става

268

2 250

7.

кохлеарен имплантант

59

28 000

8.

постоянен кардиостимулатор

1 168

2 000

9.

временен кардиостимулатор* (временна трансвенозна пейсмейкърна система)

18

500

228. Заплащането по т.227 се извършва при изпълнение на следните условия:

228.1. медицинското изделие е вложено при изпълнение на КП, съгласно изискванията на приложение №17 за изпълнение на съответната КП;

228.2. изпълнени са всички изисквания на този раздел за заплащане на съответния случай по КП;

228.3. медицинското изделие е отчетено при условията и по реда на т.221 и 222.

229. Националната здравноосигурителна каса определя годишна обща стойност на извършената от изпълнителите на болнична медицинска помощ дейност, разпределена по месеци, като дейностите, извършени при превишаване на тази стойност в натрупване, се заплащат по цени в рамките на годишните стойности съгласно Закона за бюджета на НЗОК за 2007г.

230. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса утвърждава ред за прилагане на т.229.

231. За завършената през предходния календарен месец дейност по т.209 изпълнителите на БП представят ежемесечно фактура, финансово-отчетни документи по приложение №5 и първични медицински документи по приложение №4 в РЗОК по утвърден график до 10-то число на месеца, следващ отчетния.

232. Плащанията на изпълнителите на БП се извършват чрез РЗОК до 30-о число на месеца, следващ отчетния.

233. При неспазване на посочения в т.225 срок за представяне на отчетните документи от изпълнителите на БП, обработката им и съответното заплащане се извършват в сроковете за следващия период за отчитане.

234. Всички документи, с които се отчита и удостоверява извършената дейност, се изготвят съгласно изискванията и реквизитите, посочени в тях. Не се допускат непопълнени реквизити, поправки, липса на подпис и печат на представляващия ЛЗ.

235. Националната здравноосигурителна каса не заплаща по настоящия ред, за цялостната дейност, ако тя не е отчетена в рамките на два последователни отчетни периода след завършването й.

236. При констатиране на неправилно попълнени данни РЗОК връща фактурата и спецификацията към нея на изпълнителя на БП с писмени указания за необходимите корекции и допълнения, но не по-късно от 20-о число на месеца на отчитане. В срок от 3 работни дни изпълнителят на БП се задължава да върне документите със съответните промени.

237. Дължимата сума се заплаща след уточняване на данните в определените срокове.

238. Ако исканите поправки не се извършат в рамките на следващия период за отчитане, на изпълнителя на БП не се заплаща по посочения тук ред.

239. Когато изпълнителят на БП оспори, част от исканите корекции, се отчита и заплаща безспорната дейност.

240. Ако в срок до 60 дни от отказа за извършване на корекция страните не се споразумеят, дейността не се заплаща по посочения тук ред.

241. Плащанията се извършват в левове по банков път, по обявена от изпълнителя на БП в индивидуалния договор банкова сметка.

242. За неверни данни, посочени в отчетите и справките, изискуеми по договора, изпълнителите на БП носят отговорност съгласно условията на глава двадесета от действащия НРД.

243. В случай, че плащането за извършените и отчетени дейности не се извърши в сроковете, определени с договора, на изпълнителя на БП се дължи законна лихва за забава за просроченото време.

Документация и документооборот за изпълнители на болнична помощ

244. Документацията, която е длъжен да води и съхранява всеки изпълнител на БП включва първични медицински и финансови документи по приложения №4 и 5.

245. Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената, извършената и отчетената медицинска дейност въз основа на данните и информацията в документите по т.244.

246. Изпълнителите на БП, оборудвани със специализиран софтуер за електронно отчитане на дейността си, отчитат същата и по електронен път в ЦУ на НЗОК.

247. Първичният медицински документ "Направление за хоспитализация" (бл. МЗ-НЗОК №7) се изготвя съгласно изискванията и реквизитите, посочени в приложение №4. Документът се попълва в два екземпляра, като:

247.1.     регистрационните и медицинските данни в документа, необходими за насочване за хоспитализация, се попълват от лечебното заведение за извънболнична или болнична медицинска/дентална помощ или друго лечебно заведение;

247.2.     регистрационните и медицинските данни в документа относно приемането за хоспитализация и болничното лечение на ЗЗОЛ се попълват от лечебното заведение за БП; първият екземпляр на документа и уточнени реквизити от него на електронен носител се изпращат заедно с финансовите отчетни документи в РЗОК, а вторият остава на съхранение в лечебното заведение за БП.

248. Финансовият документ към фактурата - спецификация за извършена дейност по КП - се издава в два екземпляра от всички изпълнители на БП. Първият екземпляр, придружен с фактура и направленията за хоспитализация, се предава в РЗОК в сроковете по т.225. Вторият екземпляр остава в изпълнителя на БП.

249. Неразделна част към спецификацията са месечните отчети по КП.

250. В РЗОК се води отчетност за всички първични медицински и финансови документи, които изпълнителите на БП представят по опис за отчитане на извършената дейност.

251. При констатиране на неправилно попълнени данни във финансовите документи на изпълнителите на БП РЗОК ги връща за корекция в установения срок.

252. При отчитане на хирургична КП в направлението за хоспитализация следва да се отрази и основната диагноза, с която се изписва пациентът.

Условия и ред за тестово електронно отчитане на изпълнителите на болнична помощ

253. Обмяната на информация между НЗОК и изпълнителите на БП по т.226 се осъществява и по електронен път.

254. Изпълнителите на БП по т.226, отчитат извършената дейност по диагностика, наблюдение и лечение на пациенти и с електронен документ.

255. Изпълнителите на БП по т.226 отчитат дейността си с предоставен им специализиран болничен софтуер.

256. Медико-статистическата информация се отчита от 3-то до 10-то число на месеца, следващ отчетния, като:

256.1. от 3-то до 6-то число включително, се отчита цялостната дейност за отчетния период в тестови режим на отчет;

256.2. от 7-мо до 10-то число включително, се отчита цялостната дейност за отчетния период в окончателен режим на отчет.

257. Системата за електронен болничен отчет се достъпва от изпълнителите на БП по т.226 в отчетния период след изтичане на сроковете по т.28.

258. Икономическата информация се отчита от 7-мо до 10-то число на месеца, следващ отчета на медико-статистическата информация за даден период.

259. ЦУ на НЗОК изготвя електронен “документ - отговор” за изпълнителя на БП в срок от 1 работен ден след отчитане на дейността в тестови режим на отчет.

260. В период до 5 работни дни след периода на окончателен отчет, посочен в т.256.2., ЦУ на НЗОК изготвя електронен “документ - отговор” до изпълнителя на БП и предоставя информацията на РЗОК.

261. Неотчетена дейност в сроковете на т.225, изпълнителите на БП отчитат в сроковете на следващия отчетен период.

ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ С ЛЕГЛА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ДО 48 ЧАСА И ДИСПАНСЕРИ СЪС СТАЦИОНАР

Специални условия за сключване и изпълнение на договори за оказване на ВСМД

262. Националната здравноосигурителна каса сключва договори за оказване на ВСМД, включени в приложение №4 към член единствен на Наредба №40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

263. Страна по договор с НЗОК за извършване на ВСМД може да бъде лечебно заведение за БП, лечебно заведение за СИМП с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа или диспансери със стационар, което отговаря на общите условия по т.19.1., букви “а” и “б”, както и на следните специални условия:

263.1. лечебното заведение има разрешение от министъра на здравеопазването за оказване на медицинска помощ по специалностите, посочени в приложение №19 за ВСМД, които ще изпълнява, респ. регистрация в РЦЗ;

263.2. в лечебното заведение работят специалисти с основни и/или профилни специалности, посочени в приложение №19 за ВСМД, които ще изпълнява;

263.3. наличие в лечебното заведение на функционираща и изправна медицинска апаратура и оборудване, както и на медицински инструментариум, посочени в приложение №19 за съответните ВСМД, които то ще изпълнява.

Необходими документи за сключване на договори за оказване на ВСМД

264. Лечебните заведения, желаещи да сключат договор за оказване на ВСМД от приложение №4 към член единствен от Наредбата за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и приложение №19, представят в РЗОК заявление, към което прилагат следните документи:

264.1. документ за съдебна регистрация или удостоверение за актуална съдебна регистрация;

264.2. копие от разрешението за осъществяване на лечебна дейност, издадено от министъра на здравеопазването - за лечебните заведения за болнична помощ и диспансери със стационар;

264.3. копие от удостоверението за регистрация в РЦЗ на територията, обслужвана от РЗОК - за лечебното заведение за СИМП с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа;

264.4. документ, удостоверяващ обстоятелството по т.19.1., букви “а”;

264.5. декларация от управителя на лечебното заведение, по образец съгласно приложение №18, за функционираща и изправна налична медицинска апаратура и оборудване, както и на медицински инструментариум, посочени в приложение №19, за ВСМД, които ще изпълнява;

264.6. документи, удостоверяващи наличието на съответна квалификация на медицинските специалисти за извършване на ВСМД съгласно приложение №19;

264.7. декларация за членство в БЛС с номер от националния регистър (УИН) по смисъла на чл.13, ал.1, т.3 ЗСОЛС, както и декларация, че не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България  - на лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение, към датата на подаване на документите;

264.8. декларация по т.21 на хартиен носител за всички лекари, които ще оказват медицинска помощ в изпълнение на договор с НЗОК;

265. В случаите, когато лечебно заведение едновременно кандидатства за оказване на БП и ВСМД, изискуемите документи за сключване на договор, които се дублират, се представят в един екземпляр.

266. Лечебните заведения, сключили договор с НЗОК за изпълнение на ВСМД по НРД 2006, представят:

266.1. документи по т.264.2.-264.4 и  т.264.6 - само в случай на настъпили промени в обстоятелствата, отразени в тях, или декларация за липса на промени;

266.2. документ по т.264.1.;

266.3. декларации по т.264.5., т.264.7. и т.264.8.

267. Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и сключва, респ. отказва сключване на договор при посочените по-горе условия и ред.

268. При наличие на сключен договор, изпълнителят на ВСМД е длъжен при промяна на всяко от обстоятелствата, удостоверени с документите по т.264 да уведоми РЗОК и да представи в срок до 5 работни дни от настъпване на промяната копие от съответния документ.

269. Районната здравноосигурителна каса съхранява в досие на съответното лечебно заведение всички документи, приложени към заявлението за сключване на договор.

Цени, условия и ред за заплащане на ВСМД

270. Националната здравноосигурителна каса заплаща следните цени за извършени и отчетени ВСМД:

№ по ред

Название на дейността

Брой

Цена (лева)

1

Амниоцентеза, хорионбиопсия, хориоцентеза

12

15.15

2

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на медиастинум

12

40.40

3

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на бял дроб

34

40.40

4

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на панкреас

9

40.40

5

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на черен дроб

59

40.40

6

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на бъбреци

12

40.40

7

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на яйчници или телесни кухини

12

40.40

8

Фибробронхоскопия с/без биопсия

523

35.35

9

Трансторакална плеврална биопсия

88

35.35

10

Трансторакална иглена биопсия на интраторакални процеси под рентгенов или ехографски контрол

102

35.35

11

Дренаж на плевларна кухина - затворен

1

35.35

12

Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

1 136

23.23

13

Хирургична обработка на усложнена оперативна рана след гръдни операции

59

23.23

14

Първична херметизация на гръдна стена

1

12.12

15

Провеждане на парентерална химиотерапия по терапевтична схема

177

12.12

16

Инцизия и/или хирургичен шев на меки тъкани при наранявания в областта на шията и главата

2 013

23.23

17

Фасциотомия

291

17.17

18

Миотомия

66

17.17

19

Бурзотомия

235

17.17

20

Ганглионектомия

286

17.17

21

Бурзектомия

81

17.17

22

Шев на мускули (фасции) при травми

2 076

23.23

23

Напасване на протеза на горен или долен крайник

142

9.09

24

Задна назална тампонада

624

23.23

25

Закрито наместване на носна фрактура

474

33.33

26

Надпрагова аудиометрия – тимпанометрия и импедансметрия

4 540

5.05

27

Аспирация на сперматоцеле

21

15.15

28

Инцизия на тестис, инцизия на фуникулус сперматикус,

10

17.17

29

Вземане на биопсичен материал от скротум и туника вагиналис

12

17.17

30

Инцизия и дренаж на скротума и туника вагиналис

41

23.23

31

Вземане на биопсичен материал от бъбрек

12

21.21

32

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

112

23.23

33

Сцинтиграфия на щитовидна жлеза

2 832

23.23

34

Сцинтиграфия с 99 м Тс MIBI

641

29.29

35

Сцинтиграфия на бъбреци с 99 м Тс – ДМСА, ДТРА, МАГЗ

1 256

29.29

36

Белодробна сцинтиграфия

1 353

29.29

37

Радионуклидна нефрография със 131 J-хипуран

821

23.23

38

Изследване на остатъчна урина-хипуран

87

12.12

39

Костна сцинтиграфия

3 813

35.35

271. Изпълнителят на ВСМД ежемесечно отчита извършените дейности, като представя в РЗОК по утвърден график от 3-то до 10-о число на месеца, следващ отчетния, медицинските направления за високоспециализирани дейности (бл. МЗ-НЗОК №3А) заедно с финансовите отчетни документи. Към всяко “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А) се прикрепя първият екземпляр от попълнения “Амбулаторен лист” (бл. МЗ-НЗОК №1).

272. За извършените ВСМД се заплаща при тук установените условия и срокове.

ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Условия и ред за сключване на договори за оказване на извънболнична дентална помощ

273. Страна по договор за оказване на извънболнична дентална помощ (ИзвбДП) с НЗОК може да бъде лечебно заведение, което отговаря на общите условия по т.19.1. и следните специални условия:

а) регистрация съгласно ЗЛЗ в РЦЗ на територията на съответната РЗОК с предмет на дейност/дейности, за който желае да сключи договор;

б) членство в съответната РК на БЗС за лекарите по дентална медицина, които ръководят, съответно работят в лечебните заведение;

в) разполага и поддържа за срока на действие на договора изискуемо дентално и техническо оборудване и обзавеждане съгласно приложениe №20.

274. Страна по договор за оказване на специализирана хирургична извънболнична дентална помощ може да бъде лечебно заведение за ИзвбДП, което отговаря на условията по т.273 и в което работи лекар по дентална медицина с призната специалност “Орална хирургия” и/или “Лицево-челюстна хирургия”.

275. Страна по договор за оказване на СИДП по специалност “Детска дентална медицина” може да бъде лечебно заведение за ИзвбДП, което отговаря на условията по т.273 и в което работи лекар по дентална медицина с призната специалност “Детска дентална медицина”.

276. Страна по договор за оказване на СИДП под обща анестезия за ЗЗОЛ до 18-годишна възраст с психични заболявания може да бъде лечебно заведение, което отговаря на условията по т.273 и в което работят лекар по дентална медицина с призната специалност “Детска дентална медицина” и лекар по дентална медицина с призната специалност “Орална хирургия” и/или “Лицево-челюстна хирургия”. Лечебното заведение трябва да отговаря на медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”.

277. Страна по договор за извършване на секторна рентгенография на зъби и ортопантомография може да бъде лечебно заведение за ИзвбДП, регистрирано в РЦЗ, с предмет на дейност рентгенография, което отговаря на условията по т.273 и в което работи лекар по дентална медицина, притежаващ разрешение за извършване на рентгенографска дейност, като квалификацията се доказва с документ, издаден от МЗ или медицински университет.

278. Ако лечебното заведение, изпълнител на дентална помощ по договор с НЗОК, притежава подвижни структури съгласно Наредба №19 за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите (ДВ, бр. 68 от 1999 г.), те трябва да отговарят на условията по т.273 и т.275. Националната здравноосигурителна каса заплаща за дейности, извършени в подвижни структури, само ако последните работят в населени места с неблагоприятни условия и дейностите се извършват непрекъснато в едно и също населено място, не по-малко от 3 месеца.

279. Националната здравноосигурителна каса сключва само по един договор с изпълнител на ИзвбДП в рамките на една РЗОК, за всеки един от предметите на дейност (първична, специализирана), като изпълнението може да се осъществява на няколко места на територията на съответната РЗОК.

280. Лечебните заведения за ИзвбДП, желаещи да сключат договор със съответната РЗОК, на чиято територия са регистрирани, представят заявление по образец, утвърден от директора на НЗОК, към което прилагат документи, удостоверяващи условията по т.273-277, както и документ за съдебна регистрация или удостоверение за актуална съдебна регистрация.

281. Изпълнителите на ИзвбДП, сключили договор с НЗОК за 2006 г., прилагат само следните документи:

281.1. документ за съдебна регистрация или удостоверение за актуална съдебна регистрация

281.2. копие от удостоверението за регистрация на лечебното заведение в РЦЗ, с всички адреси на лечебното заведение;

281.3. удостоверение за актуално членство в БЗС към датата на подаване на документите за съответната календарна година;

281.4. декларация в свободен текст от лицето, което представлява лечебното заведение, за липса на промени в обстоятелствата по чл. 40 от ЗЛЗ, както и за наличие на всички останали условия за сключване на договор;

281.5. график и маршрут на подвижните структури - за лечебните заведения с разкрити подвижни структури;

281.6. регистрация по БУЛСТАТ;

281.7. декларация за регистрирано лечебно заведение на територията на друга РЗОК.

282. Директорът на РЗОК не може да изисква от лечебното заведение за дентална помощ други документи при сключване на договор с НЗОК, освен посочените в т.280 и т.281.

283. При промяна на всяко от обстоятелствата по т.173-277, т.280 и т.281 изпълнителят на ИзвбДП е длъжен да уведоми РЗОК, като изпрати и копие от съответния документ в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

Пакети и обеми дейности в извънболничната дентална помощ

284. Изпълнителят на ПИДП извършва за всяко ЗЗОЛ, потърсило дентална помощ, следния обем дейности по приложение №21, диференциран по възрастови групи:

284.1. при ЗЗОЛ на възраст до 18-годишна възраст:

а) обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;

б) до 4 лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;

284.2. при ЗЗОЛ на възраст над 18-годишна възраст:

а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;

б) до три лечебни дейности за съответната календарна година;

284.3. при бременни ЗЗОЛ денталният статус се отразява и в “Карта за профилактика на бремеността”, издадена по чл.131, т.11 от действащия НРД.

285. Изпълнителите на СИДП по специалност “Детска дентална медицина” извършват за всяко ЗЗОЛ на възраст до 18 години, потърсило дентална помощ, обема дейности по приложение №21.

286. За всяко ЗЗОЛ под 18-годишна възраст с психични заболявания, потърсило дентална помощ, изпълнителите на СИДП извършват под обща анестезия дейности по договорените пакети заболявания съгласно приложение №21 без ограничения на обема.

Цени и заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ

287. Договорената и извършената дейност от изпълнителите на извънболнична дентална помощ се заплаща на база на следните договорени цени:

287.1. обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист - 7,00 лв.;

287.2. обтурация с амалгама или химичен композит - 17,39 лв.;

287.3. екстракция на временен зъб, вкл. анестезията - 9,60 лв.;

287.4. екстракция на постоянен зъб, вкл. анестезията - 17,39 лв.;

287.5. лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб (включва всички дейности без обтурация) - 22,31 лв.;

287.6. лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб (включва всички дейности без обтурацията) - 67,79 лв.

288. Националната здравноосигурителна каса заплаща изцяло или частично договорения обем дейности, както следва:

288.1. при ЗЗОЛ до 18 години:

а) обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист, в т.ч. един допълнителен за бременни - 5,20 лв.;

б) обтурация с амалгама или химичен композит - 17,39 лв.;

в) екстракция на временен зъб, вкл. анестезията - 9,60 лв.;

г) екстракция на постоянен зъб, вкл. анестезията - 17,39 лв.;

д) лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб (включва всички дейности без обтурацията) - 17,61 лв.;

е) лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб (включва всички дейности без обтурацията) - 55,49 лв.;

288.2. при ЗЗОЛ на възраст над 18 години:

а) обстоен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист, в т.ч. един допълнителен за бременни - 5,20 лв.;

б) обтурация с амалгама или химичен композит - 13,39 лв.;

в) екстракция на зъб, вкл. анестезията - 13,39 лв.

289. Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност от изпълнителите на специализирана хирургична извънболнична дентална помощ на база на следните договорени цени:

289.1. специализиран обстоен преглед - 7,00 лв.;

289.2. за инцизия в съединителнотъканни ложи, вкл. анестезия - 15,00 лв.;

289.3. за екстракция на дълбоко фрактуриран и дълбоко разрушен зъб, вкл. анестезия - 27,00 лв.;

289.4. за контролен преглед след някоя от дейностите по т.289.2. и 289.3. - 3,50 лв.

290. При ЗЗОЛ на възраст до 18 години НЗОК заплаща частично договорения обем дейности по цени, както следва:

290.1. специализиран обстоен преглед - 5,20 лв.;

290.2. за инцизия в съединителнотъканни ложи, вкл. анестезията - 12,00 лв.;

290.3. екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезията - 22,00 лв.;

290.4. контролен преглед след някоя от дейностите по т. 290.2. и 290.3. - 2,70 лв.

291. При ЗЗОЛ на възраст над 18 години НЗОК заплаща частично договорения обем дейности по цени, както следва:

291.1. специализиран обстоен преглед - 5,20 лв.;

291.2. за инцизия в съединителнотъканни ложи, вкл. анестезията - 7,50 лв.;

291.3. екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезията - 13,50 лв.;

291.4. контролен преглед след някоя от дейностите по т. 291.2. и 291.3. - 2,70 лв.

292. Националната здравноосигурителна каса заплаща изцяло денталните дейности по договорените пакети и обеми за ПИДП и СИДП по цените в т.287 и т.289 за следните лица:

292.1. лицата, настанени в домове за медико-социални услуги;

292.2. децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, включително и след навършване на 18 години;

292.3. лицата, задържани под стража.

293. Националната здравноосигурителна каса заплаща изцяло договорената и извършената дейност по т.287 и т.289 от изпълнителите на специализирана извънболнична дентална помощ под обща или венозна анестезия за ЗЗОЛ до 18 години с психични заболявания, както следва:

293.1. обстоен преглед от лекар по дентална медицина за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист с насочване към специалист-психиатър -  13,00 лв.;

293.2. обстоен преглед от специалист-психиатър със заключение, съдържащо диагноза за психично заболяване и необходимостта от дентално лечение под обща анестезия и насочване с медицинско направление към лекар - специалист по дентална медицина (по детска дентална медицина и/или орална или лицево-челюстна хирургия) от лечебно заведение, сключило договор за тази дейност;

293.3. снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия;

293.4. обща или венозна анестезия - 31,00 лв. на час:

а) не повече от 90 мин. в лечебни заведения за специализирана извънболнична дентална помощ;

б) не повече от 360 мин. в лечебни заведения за болнична помощ;

293.5. обтурация с амалгама или химичен композит - 29,00 лв.;

293.6. екстракция на временен зъб - 15,00 лв.;

293.7. екстракция на постоянен зъб - 29,00 лв.;

293.8. лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб (включва всички дейности без обтурацията) - 32,00 лв.;

293.9. лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб (включва всички дейности без обтурацията) - 105,00 лв.;

293.10. инцизия в съединителнотъканни ложи - 23,00 лв.;

293.11. екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб - 42,00 лв.;

293.12. контролен преглед след някоя от горните две дейности - 6,00 лв.;

293.13. 24-часово активно наблюдение при необходимост след общата анестезия - 19,00 лв.

294. Изпълнителят на извънболнична дентална помощ има право на пряко заплащане и/или доплащане от ЗЗОЛ в следните случаи:

294.1. при доплащане до пълните договорени стойности на извънболничната дентална помощ по т.287-291;

294.2. когато лицето е получило полагащия му се обем дейности съгласно настоящите условия и желае да продължи лечението си;

294.3. когато необходимото лечение обхваща лечебно-диагностични дейности, невключени в посочения пакет по настоящите условия;

294.4. когато при дейност, заплащана от НЗОК, лицето изрично предпочете методики, средства или материали, невключени в посочения пакет по настоящите условия.

295. За секторна рентгенография на зъби и ортопантомография се заплаща на изпълнител на ИзвбДП, притежаващ разрешение за извършване на рентгенографска дейност по т.277, ако е назначена с направление за медико-диагностична дейност от изпълнител на извънболнична дентална помощ.

296. Регулативните стандарти за СМДИ рентгенографски изследвания не важат за ИДП.

297. Редът на назначаване, заплащане и отчитане на рентгенографски изследвания от изпълнителите на извънболнична дентална помощ е както при изпълнителите на СМДИ.

298. На изпълнители на ИзвбДП, които са в договорни отношения с НЗОК, се заплаща отчетена експертизна дейност, извършена по установения ред.

299. Националната здравноосигурителна каса заплаща 2,15 лв. за отчетена експертиза на временната неработоспособност на всеки член на обща или специализирана ЛКК, но на не повече от трима.

300. Експертиза по т.299 се отчита с отрязък от “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6) за всеки член на ЛКК.

301. Националната здравноосигурителна каса заплаща 2,15 лв. за отчетен преглед, поискан от ЛКК и РКМЕ.

302. Прегледът по т.301 се отчита с отрязък от “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6).

303. Националната здравноосигурителна каса заплаща извършените медико-диагностични дейности, изискани от ЛКК.

304. Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнител на ИзвбДП след проверка по фактура, спецификация и изискваните отчетни документи.

305 Изпълнителите на ИзвбДП, сключили договор с НЗОК, представят ежемесечни отчети за дейността си на РЗОК по утвърден график до 5-ия работен ден на месеца, следващ отчетния.

306. Районната здравноосигурителна каса извършва плащанията до 20-о число на месеца, следващ отчетния.

307. Условия за плащане на ИДП са точно и правилно попълнените документи съгласно настоящите условия.

308 Районната здравноосигурителна каса не заплаща по настоящия ред, за извършени дейности от изпълнител, ако те не са отчетени до 5-ия работен ден на третия месец, следващ отчетния.

309. При констатиране на неправилно попълнени данни РЗОК в срок до 15-о число на месеца, следващ отчетния, връща фактурата и спецификацията към нея на изпълнителите на дентална помощ с писмени указания за необходимите корекции и допълнения. В срок до 3 работни дни изпълнителят се задължава да върне документите със съответните промени. Дължимата сума се заплаща след уточняване на данните в определения срок.

310. Средствата се превеждат на ИДП до 7 работни дни след получаване на коригираните спецификации и фактура.

311. Ако исканите поправки не се извършат до края на втория месец, следващ отчетния, на изпълнителя не се заплаща по този ред.

312. Плащанията се извършват в левове по банков път по обявена от ИДП банкова сметка.

313. За неверни данни, посочени в отчетите и справките, изискуеми по договора, ИДП носят отговорност съгласно условията на действащия НРД.

314. Санкции не се налагат и амбулаторните листове се коригират от ИДП в момента на отчитането, в случай че при приемането им се установяват следните технически грешки:

а) сгрешен код на дейност при правилно попълване на диагноза и извършена дейност;

б) неточно посочен номер на амбулаторния лист;

в) липса на личен професионален код на ИДП, подпис, печат, дата;

г) липса или грешен ЕГН на ЗЗОЛ в амбулаторния лист.

315. В случай че РЗОК не заплати на ИДП извършените дейности в сроковете, определени с договора с ИДП, тя дължи на изпълнителя законна лихва за просроченото време.

316. Представителите на БЗС и НЗОК ежемесечно наблюдават и анализират изпълнението на бюджета за годината в частта на здравноосигурителните плащания за извънболнична дентална помощ.

317. В случай, че очакваното изпълнение на бюджета към 30 юни на съответната година надхвърля с повече от 25 на сто половината от предвидените в Закона за бюджета на НЗОК за 2007г. средства за заплащане на извънболничната дентална помощ в срок до 20 юни НЗОК и БЗС извършват корекция в цените на денталните дейности по т.289-292, така че очакваният разход по параграфа до края на годината да не се отклонява с повече от 10 на сто.

318. В случай, че очакваното изпълнение на бюджета към 30 септември на съответната година надхвърля с повече от 15 на сто три четвърти от предвидените в Закона за бюджета на НЗОК за 2007г. средства за заплащане на извънболничната дентална помощ в срок до 20 септември НЗОК и БЗС извършват корекция в цените на денталните дейности по т.289-292, така че очакваният разход по параграфа до края на годината да не се отклонява с повече от 10 на сто.

319. Коригираните цени се приемат с протокол, подписан от оторизираните представители на БЗС, упълномощени от Управителния съвет на БЗС, от една страна, и директора на НЗОК, от друга страна, не по-късно от 25-то число на месеца и се прилагат, считано от първо число на следващия месец.

320. С случай, че страните не подпишат протокола по т.319 директорът на НЗОК има право да извърши едностранно корекцията на цените в съответствие с правилата по т.317 и 318. Коригираните цени се прилагат, считано от първо число на следващия месец и са задължителни за всички изпълнители.

321. Изпълнителят на ИДП има право на допълнително заплащане, когато населеното място, в което е разкрита амбулаторията му, е определено като неблагоприятно съгласно приложение №22 при наличие едновременно на следните условия:

321.1. обслужваните ЗЗОЛ са с настоящ адрес в населеното място, включено в приложение №22;

321.2. дейността, за която допълнително се заплаща, се извършва в амбулатория, разкрита в населено място, включено в приложение №22.

322. Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнителите по т.321 допълнително 20 % върху цените на денталните дейности по т.288.

Документация и документооборот за изпълнителите на извънболнична дентална помощ

323. Документацията, която е длъжен да води и съхранява в амбулаторията си всеки ИДП по оказване на дентална помощ по реда на ЗЗО, включва първични и отчетни документи.

324. Изпълнителят води следните първични документи, по образци съгласно приложение №4:

324.1. “Амбулаторен лист” (бл. МЗ-НЗОК № 2) - за изпълнителите от извънболничната дентална помощ;

324.2. “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4);

324.3. “Рецептурна бланка” (бл. МЗ-НЗОК №5) - за предписване и отпускане на лекарства, за които НЗОК напълно или частично заплаща;

324.4. “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6);

324.5. “Направление за хоспитализация” (бл. МЗ-НЗОК №7);

324.6. “Направление за консултация” (бл. МЗ 119А);

324.7. “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3);

324.8. “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А) - за високоспециализирани дейности (за анестезиологична консултация).

325. Документооборотът по т.324 е, както следва:

325.1. “Амбулаторен лист” (бл. МЗ-НЗОК №2) за извънболнична дентална помощ се попълва в три екземпляра от общопрактикуващия лекар по дентална медицина или от специалиста - лекар по дентална медицина за всяко ЗЗОЛ; в амбулаторния лист се отбелязва оказаната дентална помощ, без необходимост от вписване на междинните етапи; зъбният статус се отразява еднократно в рамките на сключения договор при първото посещение на пациента; първият екземпляр се изпраща в РЗОК, вторият екземпляр формира амбулаторния журнал на лекаря по дентална медицина, а третият се предава на пациента;

325.2. “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4) съставя се в два екземпляра от изпълнителя на извънболнична дентална помощ (общопрактикуващ лекар по дентална медицина или специалист) при необходимост за провеждане на медико-диагностични из­следвания на ЗЗОЛ; изследванията, включени в направлението, трябва да са само по един от договорените пакети за медико-диагностична дейност; изпълнителите на ИДП, извършили лабораторните изследвания, отчитат документа заедно с финансовите отчетни документи в РЗОК;

325.3. “Рецептурна бланка” (бл. МЗ-НЗОК №5) за предписване и отпускане на лекарства, за които НЗОК заплаща напълно или частично, съставя се в три екземпляра от изпълнителя на ИзвбДП: първият екземпляр от рецептата се прилага към финансов отчет (спецификация към фактура) и се предава в РЗОК от аптеките, сключили договор с РЗОК; вторият екземпляр остава в аптеката, отпуснала лекарствата, а третият екземпляр остава в ИДП, изписал рецептата;

325.4. “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6) съставя се в един екземпляр от изпълнител на СИДП при необходимост от експертиза на работоспособността на ЗЗОЛ; изпълнителят на СИДП, в който е създадена ЛКК, извършила експертизата, отчита документа (отделните направления към него) заедно с финансовите отчетни документи в РЗОК; специалистът, член на ЛКК, попълва данните си в отрязък от “Талон за медицинска експертиза”, откъсва го и отчита същия в РЗОК; общият талон:

а) при изпращане към ЛКК остава в председателя на ЛКК, като се прилага към месечния отчет на ЛКК, представян в РЗОК;

б) при допълнително поискан преглед от ЛКК се отчита от изпълнителя, извършил пре­гледа;

325.5. “Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3) се­ съставя в един екземпляр от изпълнителя на дентална помощ при необходимост от провеждане на медицинска консултация или лечение със специалист-психиатър и специалист-анестезиолог; медицинското направление се изпраща от изпълнителите на СИМП, извършили консултацията или съвместното лечение, заедно с финансовите отчетни документи в РЗОК; към всяко медицинско направление се прилагат попълнените амбулаторни листове от първично посещение;

325.6. “Направление за консултация” (бл. МЗ 119А) издава се от ИДП за насочване на ЗЗОЛ към изпълнител на СИДП или изпълнител на ПИМП.

326. Амбулаторният лист, направлението за медико-диагностична дейност и рецептурната бланка се изготвят съгласно изисквания и реквизити, посочени в приложение №4.

 327. Изпълнителите на дентална помощ закупуват за своя сметка необходимите им за извършване на съответната дейност формуляри.

328. Финансовите отчетни документи към фактурите (спецификациите за месечно отчитане на дейността на изпълнителите на ИзвбДП) приложение №5, се подготвят в два екземпляра от всички лечебни заведения, сключили договор с НЗОК. Първият екземпляр, придружен с фактура, се предава в РЗОК до 5-ия работен ден на месеца, следващ отчетния. Вторият екземпляр остава в ИДП.

329. В РЗОК се води отчетност за всички първични медицински и отчетни документи, които ИДП представят за отчитане на извършената дейност, амбулаторни листове, спецификации и фактури.

330. При констатиране на неправилно попълнени данни във финансовите отчетни документи на ИДП РЗОК ги връща за корекция.

331. За представени неверни данни в отчетите по договора се прилагат разпоредбите на глава четиринадесета на действащото НРД.

332. Изпълнителят на ПИДП:

332.1. насочва ЗЗОЛ към изпълнител на специализирана хирургична извънболнична дентална помощ или изпълнител на ПИМП с “Направление за консултация” (бланка МЗ 119А);

332.2. насочва ЗЗОЛ към лечебно заведение изпълнител на болнична помощ, с “Направление за хоспитализация” (бланка МЗ-НЗОК №7).

333. Изпълнителят на СИДП:

333.1. насочва ЗЗОЛ към изпълнител на ПИМП с “Направление за консултация” (бл. МЗ 119А);

333.2. насочва ЗЗОЛ към изпълнител на БП с “Направление за хоспитализация” (бл. МЗ-НЗОК №7).

ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

334. По смисъла на настоящите условия:

334.1. Задължително здравноосигурените лица се считат и лицата, за които се прилагат схемите за социална сигурност на ЕС, както и лицата, включени в международни спогодби за социално осигуряване, по които Република Бьлгария е страна.

334.2 “Завършена клинична пътека” е:

А. за хирургична/интервенционална КП - когато e извършенa основната хирургическа/интервенционална процедура; спазен е задължителния минимален болничен престой, посочен в съответната КП, и са извършени определен брой диагностични процедури и предвидените следоперативни грижи;

Б. за терапевтична КП - когато са извършени основни диагностични и терапевтични процедури, заложени в нея, и е спазен задължителния минимален болничен престой, посочен в съответната КП.

ІV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

335. Настоящите условия влизат в сила от 1 януари 2007 година.

336. Договорите с ИМП и ИДП влизат в сила, както следва:

336.1. от 01 януари 2007 при условиe, че съответният изпълнител до момента на сключване на новия договор е работил по договор с НЗОК за оказване на същия вид медицинска и/или дентална помощ и че новият договор се подпише в срока по т.28;

336.2. от датата на подписване при условие, че изпълнителят по т. 336.1. е договорил дейност, която не е извършвал по договор с НЗОК по НРД 2006 - за новата по вид дейност;

336.3. от датата на подписване при условие, че съответният изпълнител до момента на сключване на новия договор не е работил по договор с НЗОК.

337. В случай, че лечебно/здравно заведение – изпълнител по НРД 2006, не сключи договор с НЗОК при настоящите условия, за извършената от него дейност от 01 януари 2007 до датата на отказа се подписва срочен договор при условие, че до момента на отказа оказва същия вид медицинска и/или дентална помощ, какъвто е оказвало по НРД 2006.

338. До сключване на договорите за оказване на болнична помощ НЗОК и лечебните заведения могат да уговорят авансово отпускане на финансови средства, които да бъдат прихванати с дължимото заплащане след сключване на договора.

339. Всички образци на първични медицински документи, приети с НРД 2006 се прилагат до издаването на нови такива.

340. Дейностите, започнати преди 01 януари 2007 година и завършени след тази дата, се извършват и заплащат при условията и по реда на НРД 2006.

341. Дейностите, назначени по реда на НРД 2006, се извършват и заплащат по реда на настоящите условия, когато са започнати през 2007 г.

342. До влизане в сила на нови списъци по чл.55, ал.2, т.7 от ЗЗО НЗОК заплаща лекарствените продукти, включени в лекарствения списък на НЗОК (обн., ДВ, бр. 68 от 2006 г.), глюкомери и тест-ленти за тях, включени в списък на НЗОК (обн., ДВ, бр. 44 от 2003 г.) и медицинските изделия и диетични храни за специални медицински цели по списък, утвърден от УС на НЗОК.

343. До утвърждаване на списъка с глюкомери и тест ленти за тях по т.342, НЗОК заплаща напълно и тест лентите, необходими за използването на глюкомерите IME, дарени от Австрийския червен кръст за нуждите на здравноосигурените лица, при условия и цени, идентични с тези за глюкомерите, включени в лекарствения списък на НЗОК (ДВ, бр. 44 от 2003 г.).

 344. Неразделна част от настоящите условия са приложения № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22 и 24.

345. Всички останали приложения към НРД 2006 остават в сила.

345. Указанията по прилагане на НРД 2006, отнасящи се до оказване на медицинска помощ, остават в сила.

346. В случаите на констатирани нарушения, извършени до 31.12.2006г. през периода на действие на предходния индивидуален договор с изпълнител на медицинска/дентална помощ, се прилагат санкциите, предвидени за съответното нарушение, както и процедурата за осъществяване на контрол по действащите разпоредби на НРД 2006.

Подобни статии:
 

Реклама