Последно променен на Понеделник, 31 Май 2010 19:25

142. Извършената високоспециализирана медицинска дейност по т.106.8. се заплаща по цени, както следва:

Код

Название на дейността

Годишен обем

Цена (лева)

 

Годишен обем:

369 138

 

05_31

Локално обезболяване-проводна анестезия

58

6,30

06_11

Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол

97

25,10

14_24

Лазертерапия при очни заболявания

14 015

35,90

21_22

Вземане на биопсичен материал от нос

58

11,70

21_29

Назален провокационен тест с алергени

106

23,40

21_31

Отстраняване на полипи от носната кухина

155

24,00

22_01

Пункция и аспирация на максиларен синус

1 993

11,70

28_0

Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси

1 229

11,70

31_48

Ларингостробоскопия; ларингостробография

532

24,00

33_29

Бронхопровокационен тест с метахолин

29

24,00

38_50

Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли

19

21,10

39_96

Венозна анестезия

986

17,80

40_11

Вземане на биопсичен материал от лимфен възел

1 132

12,00

41_31

Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция за специализирани изследвания

193

14,00

45_13

Диагностична горна ендоскопия

11 328

19,20

45_23

Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия

1 016

19,20

45_24

Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия

2 380

19,20

57_32

Уретроцистоскопия (диагностична)

4 363

18,00

57_33

Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур

77

12,00

58_0

Уретротомия при стриктура

39

12,90

58_23

Вземане на биопсичен материал от уретра

19

12,00

60_11

Вземане на биопсичен материал от простата

426

12,00

64_11

Вземане на биопсичен материал от пенис

19

12,00

67_11

Колпоскопия с прицелна биопсия

3 647

12,00

67_32

Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация

9 770

12,00

68_16

Аспирационна ендометриална биопсия

261

6,80

81_91

Диагностична и терапевтична пункция на стави

17 277

15,60

82_04

Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство

397

36,60

83_13

Вагинотомия

58

7,00

85_0

Инцизия на гръдна жлеза

540

14,00

85_11

Вземане на биопсичен материал от гърда

813

12,00

86_3

Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори

7 429

12,50

88_71

Трансфонтанелна ехография

1 857

15,60

88_72

Ехокардиография

127 953

20,40

88_721

Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода

116

21,90

88_75

Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове

648

15,60

88_77

Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове; доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза

34 583

15,60

88_79

Ехографско изследване на стави при деца

6 307

15,60

88_98

Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм

116

18,00

89_01

Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани тромбоцити

19

21,70

89_04

Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити- обем циркулираща кръв/кинетика на еритроцити

19

21,70

89_06

Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск при болен с левкемия

19

21,70

89_07

Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия

12 382

12,00

89_08

Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели β -микроглобулин за диагноза и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом

29

21,70

89_12

Назален провокационен тест с медиатори

29

23,40

89_14

Електроенцефалография (ЕЕГ)

33 732

14,40

89_41

Сърдечно-съдов тест с натоварване

15 110

18,00

89_50

ЕКГ Холтер мониториране

11 947

15,60

89_61

Непрекъснат 24 часов запис на АН (Холтер мониториране)

1 422

15,20

90_49

Индуциране на храчка и нейната обработка

29

8,10

93_08

Електромиография (ЕМГ)

14 955

14,40

93_13

Постизометрична релаксация (курс на лечение)

426

10,50

93_21

Екстензионна терапия (курс на лечение)

29

10,50

93_27

Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП *

348

24,00

93_75

Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация - курс (комплекс дихателни, фонаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса*

1 083

24,00

95_12

Флуорисцентна ангиография на съдовете на окото

2 892

32,40

95_23

Евокирани потенциали

145

17,80

95_47

Фонетография

29

12,00

96_53

Назален лаваж и обработка

29

14,00

99_29

Венозни инфузии на вазоактивни медикаменти при застрашаващи живота състояния

29

12,50

99_88

Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани*

9 741

24,00

Z01_5

Кожно-алергично тестване

6 327

7,00

Z01_5

Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици

6 327

7,00

143. Заплащането по т.142 е за ВСМД, включително общомедицинските и специализираните дейности, в случаите, в които това се налага от естеството на високоспециализираната дейност, запис на резултатите от дейността, когато това е възможно, и интерпретацията на резултатите.

144. Националната здравноосигурителна каса заплаща за дейността по т.142, ако дейността е назначена от лекар-специалист с “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А), а за дейностите по пакет “Анестезиология и интензивно лечение” - и от изпълнител на ПИМП.

145. С едно “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А) може да бъде отчетена само една ВСМД.

146. Дейността по т.142 за месеца се отчита в РЗОК с първия екземпляр на “Амбулаторен лист” – (бл. МЗ-НЗОК №1) и с “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” – (бл. МЗ-НЗОК №3А).

147. Заплащането по т.142 е месечно след проверка на фактура, финансово-отчетните документи и първичните медицински документи.

148. Извършените изследвания по т.106.9. се заплащат от НЗОК по цени, както следва:

Код изследване

Название на изследването

Годишен обем

Цена

(лева)

01_01

Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

2 771 859

1.80

01_03

Скорост на утаяване на еритроцитите

2 292 801

0.70

01_04

Време на кървене

122 782

1.30

01_05

Пресяващи тестове: протромбиново време

233 975

1.30

01_06

Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

53 186

1.30

01_07

Пресяващи тестове: фибриноген

75 140

1.30

01_08

Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)

1 069 432

0.60

01_09

Седимент на урина – ориентировъчно изследване

1 239 337

0.60

01_10

Окултни кръвоизливи

247 600

0.60

01_11

Глюкоза

1 014 545

1.30

01_12

Кръвно-захарен профил

345 289

3.50

01_13

Креатинин

727 726

1.30

01_14

Урея

284 996

1.30

01_15

Билирубин – общ

118 288

1.30

01_16

Билирубин – директен

40 804

1.30

01_17

Общ белтък

112 594

1.30

01_18

Албумин

35 163

1.30

01_19

Холестерол

1 060 485

1.30

01_20

HDL-холестерол

660 856

1.30

01_21

Триглицериди

889 239

1.30

01_22

Гликиран хемоглобин

85 831

8.40

01_23

Пикочна киселина

125 836

1.30

01_24

AСАТ

412 101

1.30

01_25

АЛАТ

397 327

1.30

01_26

Креатинкиназа (КК)

32 217

1.30

01_27

ГГТ

121 250

1.30

01_28

Алкална фосфатаза (АФ)

76 331

1.30

01_29

Алфа-амилаза

27 332

1.30

01_30

Липаза

1 704

1.30

01_31

Натрий и калий

1 59 281

1.30

01_34

Калций

43 146

1.30

01_35

Фосфати

18 990

1.30

01_36

Желязо

117 689

1.30

01_37

ЖСК

49 482

1.30

01_38

CRP

19 286

3.40

01_40

Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

1 303 105

1.80

01_41

Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване

40 132

1.80

09_01

Криоглобулини

186

5.70

09_02

Общи имуноглобулини IgM

539

8.90

09_03

Общи имуноглобулини IgG

595

8.90

09_04

Общи имуноглобулини IgA

472

8.90

09_05

С3 компонент на комплемента

169

8.90

09_06

С4 компонент на комплемента

165

8.90

10_08

fT4

86 832

9.40

10_09

TSH

168 410

9.40

10_10

PSA

11 890

11.00

10_11

CA-15-3

3 721

11.00

10_12

СА-19-9

1 981

11.00

10_13

СА-125

2 737

11.00

10_14

Алфа-фетопротеин

900

11.00

10_15

Бета-хорионгонадотропин

440

11.00

10_16

Карбамазепин

169

9.60

10_17

Валпроева киселина

386

9.60

10_18

Фенитоин

2

9.60

10_19

Дигоксин

49

9.60

10_20

Микроалбуминурия

34 343

6.40

10_21

Progesteron

5 964

9.40

10_22

LH

8 218

9.40

10_23

FSH

8 938

9.40

10_24

Prolactin

13 625

9.40

10_25

Estradiol

7 149

9.40

10_26

Testosteron

7 581

9.40

10_34

Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза

931

11.00

10_61

СЕА

581

11.00

02_07

RPR (или Васерман)

47 907

3.30

02_09

Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)

17 892

3.40

02_10

Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)

13 281

3.40

02_11

Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)

760

3.20

02_12

Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)

69 067

4.70

02_13

Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам ( - ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

111 098

4.70

02_14

Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др, Грам ( - ), Гъби (C. albicans) и др.

56 412

4.70

02_15

Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Анаероби, Corynebacterium

7 685

4.70

02_16

Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium

77 988

4.70

02_17

Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV

6 843

4.70

02_19

Антибиограма с 6 антибиотични диска

96 277

3.30

02_20

Chlamydia (сух тест)

2 329

3.20

04_01

Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis

76 522

3.30

04_02

Серологично изследване за трихинелоза

340

3.30

04_03

Серологично изследване за токсоплазмоза

5 863

3.30

04_04

Серологично изследване за ехинококоза

2 017

3.30

05_01

Доказване на HIV антитела с имунологичен метод ЕЛАЙЗА

17 687

6.90

05_02

Доказване на антитела РЗХА за рубеола при бременни

10

7.30

05_03

Доказване на антитела РЗХА за морбили при бременни

45

7.30

05_04

Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси А по метода ЕЛАЙЗА

460

6.90

05_05

Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси В по метода ЕЛАЙЗА

38 754

6.90

05_06

Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси C по метода ЕЛАЙЗА

3 427

7.30

06_01

Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)

31 302

1.10

06_02

Рентгенография на челюстите в специални проекции

923

5.60

06_03

Рентгенография на лицеви кости

3 881

5.60

06_04

Рентгенография на околоносни синуси

63 899

5.60

06_05

Специални центражи на черепа

4 478

5.60

06_06

Рентгенография на стернум

945

5.60

06_07

Рентгенография на ребра

13 277

5.60

06_08

Рентгеноскопия на бял дроб

25 188

5.60

06_09

Рентгенография на крайници

1 514

5.60

06_10

Рентгенография на длан и пръсти

48 110

5.60

06_11

Рентгенография на стерноклавикуларна става

734

5.60

06_12

Рентгенография на сакроилиачна става

1 988

5.60

06_13

Рентгенография на тазобедрена става

44 804

5.60

06_14

Рентгенография на бедрена кост

5 679

5.60

06_15

Рентгенография на колянна става

102 822

5.60

06_16

Рентгенография на подбедрица

13 735

5.60

06_17

Рентгенография на глезенна става

41 907

5.60

06_18

Рентгенография на стъпало и пръсти

43 217

5.60

06_19

Рентгенография на клавикула

1 491

5.60

06_20

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

760

5.60

06_21

Рентгенография на скапула

589

5.60

06_22

Рентгенография на раменна става

37 332

5.60

06_23

Рентгенография на хумерус

3 714

5.60

06_24

Рентгенография на лакетна става

14 150

5.60

06_25

Рентгенография на антебрахиум

8 985

5.60

06_26

Рентгенография на гривнена става

37 440

5.60

06_27

Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)

9 539

10.20

06_28

Рентгенография на череп

7 415

10.20

06_29

Рентгенография на гръбначни прешлени

177 665

10.20

06_30

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

640 332

10.20

06_31

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

12 095

10.20

06_32

Обзорна рентгенография на корем

30 080

10.20

06_33

Рентгенография на таз

47 069

10.20

06_34

Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи

153 932

10.20

06_35

Томография на гръден кош и бял дроб

489

16.00

06_37

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах

37 266

16.00

06_38

Рентгеново изследване на тънки черва

539

16.00

06_39

Иригография

13 284

16.00

10_01

Компютърна аксиална или спирална томография

64 735

57.00

10_02

Ядрено-магнитен резонанс

19 264

167.00

10_03

Мамография на двете млечни жлези

68 911

13.60

10_58

Хистеросалпингография

275

16.00

10_59

Интравенозна холангиография

18

16.00

10_60

Венозна урография

3 002

16.00

07_01

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка

324

5.00

07_02

Цитологично изследване на две проби от седимент от урина

52

5.00

07_03

Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза

731

5.00

07_04

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур

18

5.00

07_05

Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула

2

5.00

07_06

Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)

36

5.00

07_07

Цитологично изследване на две проби от синовиална течност

94

5.00

07_08

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери

2

5.00

07_09

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи

889 526

5.00

07_10

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина

16

5.00

07_11

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии

2

5.00

07_12

Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии

136

5.00

07_13

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон

60

5.00

10_38

Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел

482

12.00

10_39

Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза

846

12.00

10_40

Хистобиопсично изследване на две проби от простата

242

12.00

10_41

Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза

60

12.00

10_42

Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза

22

12.00

10_43

Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган

1 083

12.00

10_44

Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея

129

12.00

10_45

Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум

2

12.00

10_46

Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина

331

12.00

10_47

Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган

2 376

12.00

10_48

Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод

221

12.00

10_49

Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии

1 826

12.00

10_50

Хистобиопсично изследване на две проби от мускул

6

12.00

10_51

Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор

813

12.00

10_52

Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система

54

12.00

10_53

Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии

16

12.00

10_54

Хистобиопсично изследване на две проби от става

2

12.00

10_55

Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо

12

12.00

10_56

Хистобиопсично изследване на две проби от нос

45

12.00

10_57

Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък

2

12.00

09_01

Определяне на криоглобулини

165

5.70

09_02

Определяне на общи имуноглобулини Ig M

618

8.90

09_03

Определяне на общи имуноглобулини Ig G

658

8.90

09_04

Определяне на общи имуноглобулини Ig А

668

8.90

09_05

Определяне на С3 компонент на комплемента

398

8.90

09_06

Определяне на С4 компонент на комплемента

354

8.90

10_05

Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел

72

110.00

10_06

Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaу тетразолов тест

2

29.30

10_07

Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата

18

42.80

10_08

fT4

2 576

9.40

10_09

TSH

3 879

9.40

10_29

Определяне на общи Ig E

225

37.40

10_30

Определяне на антинуклеарни антитела в серум

715

37.40

10_35

Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С') тест-реагент

18

10.50

10_36

Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

78

20.90

10_37

Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

436

14.60

12_01

Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)

26 037

6.30

12_02

Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н

5 002

3.70

12_03

Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs

310

28.20

12_04

Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод

576

18.80

12_05

Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум

6 114

28.20

12_06

Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти

54

26.10

149. В заплащането по т.148 не се включват стойността на контрастната материя и цената за вземане на биологичен материал по чл. 135, ал.1 от действащия НРД.

150. Заплащането по т.148 е за медико-диагностичната дейност, назначена и извършена съобразно националните медицински стандарти, Наредба №40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, включително за интерпретацията на резултатите.

151. Отчетените ВСМДИ, кодирани с начални символи “10”, се заплащат само когато са назначени от изпълнител на СИМП.

152. Заплащането по т.148 е месечно след проверка на фактура, финансово-отчетните документи и първични медицински документи.

153. На изпълнители на СИМП се заплаща по настоящия ред за извършена и отчетена дейност по т.106.10.

154. Националната здравноосигурителна каса заплаща по 2,15 лв. за извършена и отчетена медицинска експертиза на работоспособността на всеки член на обща или специализирана ЛКК, но на не повече от трима членове.

155. Експертизата по т.154 се отчита с отрязък от “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6) за всеки член на ЛКК и един амбулаторен лист, издаден от председателя на ЛКК.

156. За извършен и отчетен преглед за подготовка за ЛКК, преглед по искане на ЛКК/РКМЕ или преглед за подготовка за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК се заплаща - 2,15 лв.

157. Прегледът по т.156 се отчита с отрязък от “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6) и “Амбулаторен лист” (бл. МЗ-НЗОК №1).

158. Заплащането на изпълнител на СИМП по т.153 се извършва след проверка по фактура, спецификация и представяне на съответните отчетни документи.

Условия и срокове за заплащане на извършените медицински дейности

159. Изпълнителите на медицинска помощ представят ежемесечно фактура, финансово-отчетни документи, първични медицински документи и регистри по приложение №6, 7, 8 или 9 за дейността си в РЗОК по утвърден график до 5-ия работен ден на месеца, следващ отчетния.

160. Плащанията на ИМП се извършват чрез РЗОК до 30-о число на месеца, следващ отчетния.

161. При неспазване на посочения в т.159 срок за представяне на отчетните документи от ИМП обработката им и съответното заплащане се извършват в сроковете за следващия период за отчитане.

162. Условие за плащане на ИМП е точното и правилното попълване на документите съгласно настоящите условия и пълно и точно изпълнение на дейността.

163. Не се заплаща по предвидения ред, за извършени дейности от ИМП, ако те не са отчетени за два последователни месеца.

164. Не се заплаща по реда, предвидения ред, за извършена от ИМП дейност през период, който изпълнителят вече е отчел по реда на т.159.

165. При констатиране на неправилно попълнени данни РЗОК връща фактурата, спецификацията към нея и регистрите по приложение №6, 7, 8 или 9 на ИМП с писмени указания за необходимите корекции и допълнения, но не по-късно от 20-о число на месеца на отчитане. В срок от 3 работни дни ИМП се задължава да върне документите със съответните промени.

166. Дължимата сума се заплаща след уточняване на данните в определените срокове.

167. Ако исканите поправки не се извършат в следващия период за отчитане, на ИМП не се заплаща по определения ред.

168. Плащанията се извършват в левове по банков път, по обявена от ИМП в индивидуалния договор банкова сметка.

169. За неверни данни, посочени в отчетите и справките, изискуеми по договора, ИМП носят отговорност съгласно условията на глава двадесета от действащия НРД.

170. В случай, че плащането за извършените и отчетени дейности не се извърши в сроковете, определени с договора, на ИМП се дължи законна лихва за забава за просроченото време.

Регулативни стандарти за възлагане на специализирани медицински дейности. Корекция на стандартите и цените в хода на изпълнение на договора

171. Директорът на НЗОК утвърждава регулативните стандарти (РС) и методика за разпределението им за всяко от тримесечията по приложение №16 “Регулативни стандарти” до края на месеца, предхождащ тримесечието, в зависимост от месечното разпределение и очакваното изпълнение на бюджета на НЗОК.

172. Районната здравноосигурителна каса определя РС на всеки от отделните изпълнители на извънболнична медицинска помощ при спазване на утвърдените по тримесечия РС и методика за разпределянето им.

173. В приложението по т.171 се определят дейностите в регулация, регулативните тримесечия, алгоритмите на изчисляване на РС, редът за определяне и възлагане на РС и корекцията на стандартите и цените в хода на изпълнение на договора.

Документация и документооборот за изпълнители на извънболнична помощ

174. Документацията, която е длъжен да води и съхранява в амбулаторията си всеки ИМП, включва първични медицински и финансови документи съгласно приложения №4 и 5 и регистри, съгласно приложения № 6,7,8 и 9.

175. Първичните медицински документи са:

175.1. “Амбулаторен лист” (бл. МЗ-НЗОК №1);

175.2. “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3);

175.3. “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А);

175.4. “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4);

175.5. “Рецептурна бланка - НЗОК” (бл. МЗ-НЗОК №5) за предписване и отпускане на лекарства, за които НЗОК напълно или частично заплаща;

175.6. “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК или РЗОК” в случаите, когато рецептурната бланка се предписва и от специалист по профила на заболяването, като копие от протокола се съхранява и при специалиста;

175.7. “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6);

175.8. “Рецептурна книжка на хронично болния”;

175.9. “Направление за хоспитализация” (бл. МЗ-НЗОК №7);

176. Документооборотът по т.175 е, както следва:

I. “Амбулаторен лист” (бл. МЗ-НЗОК №1) се издава:

А. От общопрактикуващия лекар:

1. в три екземпляра при всяко посещение на ЗЗОЛ, които са подписани от него; първите екземпляри на хартиен и електронен носител се предоставят в РЗОК до петия работен ден от месеца, следващ отчетния, подредени по видове плащания в спецификацията; вторите екземпляри се прилагат по хронологичен ред към здравните досиета на ЗЗОЛ, които се съхраняват в кабинета му; третите екземпляри се предоставят на ЗЗОЛ.

2. НЗОК определя електронния формат и информацията съдържаща се в него, която изпълнителят на ПИМП ежемесечно представя в РЗОК при отчитане на дейността си, съгласно настоящите изисквания.

3. диспансерното досие се води по хронологичен ред и съдържа всички първични медицински документи, необходими за провеждане на диспансерното наблюдение на ЗЗОЛ, съгласно Наредба №39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията и действащото НРД.

Б. От лекаря от лечебното заведение за СИМП.

1. в три екземпляра при всяко посещение на ЗЗОЛ, които са подписани от него; първите екземпляри на хартиен носител и за дейността извършена след 30 юни 2007 година и на електронен носител, се предоставят в РЗОК до петия работен ден от месеца, следващ отчетния, подредени по видове плащания в спецификацията; вторите екземпляри формират амбулаторен журнал на ЗЗОЛ, подреден по хронологичен ред, който се съхранява в кабинета му; третите екземпляри се изпращат по ЗЗОЛ до ОПЛ за прилагане към здравното му досие.

2. НЗОК определя електронния формат и информацията съдържаща се в него, която изпълнителя на СИМП ежемесечно представя в РЗОК при отчитане на дейността си, съгласно настоящите изисквания.

3. диспансерното досие се води по хронологичен ред и съдържа всички първични медицински документи, необходими за провеждане на диспансерното наблюдение на ЗЗОЛ, съгласно Наредба №39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията и действащото НРД.

В. От председателя на ЛКК - за всяка извършена експертиза на едно ЗЗОЛ издава документ в три екземпляра.

Лекарят - специалист ежемесечно до петия работен ден на месеца, следващ отчетния, отчита първите екземпляри в РЗОК в папка и подредени по хронология. Вторият екземпляр формира журнала на ЛКК, а третият се изпраща чрез пациента или по служебен път на ОПЛ за формиране на здравното досие на ЗЗОЛ.

II. “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3) - съставя се в един екземпляр от изпълнителя на извънболнична медицинска помощ при необходимост от провеждане на специализирана медицинска консултация или лечение. Изпълнителят на СИМП, извършил консултацията или съвместното лечение, отчита документа заедно с финансовите отчетни документи в РЗОК до петия работен ден от месеца, следващ отчетния. Към всяко отчетено “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3) се прикрепя първият екземпляр от попълнения “Амбулаторен лист” за проведената консултация и/или съвместно лечение.

III. “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А) - съставя се в един екземпляр от изпълнителя на СИМП, а при необходимост от провеждане на високоспециализирана медицинска дейност от пакет “Анестезиология и интензивно лечение” - и от изпълнител на ПИМП . Изпълнителят на СИМП или на БП, извършил ВСМД, отчита документа заедно с финансовите отчетни документи в РЗОК до петия работен ден от месеца, следващ отчетния. Към всяко отчетено медицинско направление за високоспециализирани дейности (бл. МЗ-НЗОК №3А) се прикрепя първият екземпляр от попълнения “Амбулаторен лист”.

IV. “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4) - издава се за извършване на МДИ и ВСМДИ, както следва:

1. За МДИ - издава се в два екземпляра от ИМП. Двата екземпляра се изпращат на медико-диагностичната лаборатория чрез пациента. Първият екземпляр медико-диагностичната лаборатория отчита в РЗОК заедно с месечния си отчет до петия работен ден от месеца, следващ отчетния. Вторият екземпляр с прикрепените резултати се изпраща от лабораторията за медико-диагностични изследвания чрез пациента или по служебен път на лекаря, назначил изследванията.

Направлението за медико-диагностична дейност се съхранява в здравното досие на пациента.

В случаите, когато направлението за медико-диагностична дейност се разпечатва, данните се съхраняват и в електронен формат.

2. За ВСМДИ - издава се в два екземпляра от изпълнител на СИМП и от изпълнител на ПИМП по искане на ТЕЛК или НЕЛК.

Двата екземпляра се изпращат на медико-диагностичната лаборатория чрез пациента. Първият екземпляр медико-диагностичната лаборатория отчита в РЗОК заедно с месечния си отчет до петия работен ден от месеца, следващ отчетния.

Вторият екземпляр с прикрепените резултати се изпраща от лабораторията за медико-диагностични изследвания чрез пациента или по служебен път на лекаря, назначил изследванията.

Направлението за ВСДМИ се съхранява в здравното досие на пациента.

V. “Рецептурна бланка - НЗОК” (бл. МЗ-НЗОК №5) за предписване и отпускане на лекарства - съставя се в три екземпляра от изпълнителя на медицинска помощ; първият екземпляр от рецептата се прилага към финансовия отчет (спецификация към фактура) и се предава в РЗОК от аптеките, сключили договор с РЗОК; вторият екземпляр остава в аптеката, отпуснала лекарствата; третият екземпляр остава в здравното досие на ЗЗОЛ, прикрепен към амбулаторния лист от посещението при изпълнителя на медицинска помощ, изписал рецептата.

VI. “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК или РЗОК” (“Образец МЗ-НЗОК №1”) - ОПЛ, при който е записано ЗЗОЛ, на което е издаден протокол, съхранява копие от него в здравното му досие и попълва рецептурна бланка - НЗОК, с предписаните в протокола лекарства.

VII. “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6) - документът се попълва в един екземпляр; използва се в случаите, когато ОПЛ или специалист изпраща ЗЗОЛ към изпълнител на СИМП за прегледи и консултации, необходими за представяне пред ЛКК или ТЕЛК, или към ЛКК за извършване на експертиза на работоспособността; в тези случаи не се издава “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3); всеки специалист, извършил преглед за представяне пред ЛКК или ТЕЛК, както и специалистът - член на ЛКК, попълва данните си в направлението от талона за медицинска експертиза, откъсва го и го изпраща в РЗОК, прикрепен към амбулаторния лист за посещението.

Общият талон (данните за ЗЗОЛ и данните на изпращащия за консултация изпълнител на медицинска помощ):

1. при предварителни прегледи със специалисти за представяне пред ЛКК или ТЕЛК се връща на ОПЛ или специалиста, поискал консултациите, като се прилага към медицинското досие на здравноосигуреното лице;

2. при изпращане към ЛКК остава в председателя на ЛКК, като се прилага към месечния отчет на ЛКК, представян в РЗОК;

3. при допълнително поискани прегледи от ЛКК се връща от ЗЗОЛ в ЛКК и се прилага към месечния отчет на ЛКК, представян в РЗОК.

VIII. “Рецептурна книжка на хронично болния” - издава се на ЗЗОЛ, определени като хронично болни заболявания по списъка съгласно приложение №10; книжката се попълва от общопрактикуващия лекар, при който е осъществен постоянен избор; заверява се в съответната РЗОК, с която ОПЛ има договор. В документа се вписват диагнозите съобразно списъка на заболявания, за които се издава “Рецептурна книжка на хронично болния”. Лекарствен продукт, медицинско изделие или диетична храна за специални медицински цели по диагноза, отбелязана в книжката, може да се изписва от ОПЛ на ЗЗОЛ или от специалист със специалност по профила на заболяването. Лекарствени продукти, изписани по тези диагнози, се получават в аптека, сключила договор с РЗОК, срещу представяне на рецептурна книжка, рецептурна бланка - НЗОК и документ за самоличност.

“Рецептурната книжка на хронично болния” се съхранява от ЗЗОЛ, на което е издадена.

ІХ. “Направление за хоспитализация” – (бланка МЗ-НЗОК №7).

177. Съществуващите документи в системата на здравеопазването към момента на сключване на този договор се прилагат, доколкото не противоречат на тук посочените документи.

178. Документите по т.175 се изготвят съгласно изискванията, реквизитите и стандарта, посочени в приложение №4.

179. Изпълнителите на извънболнична медицинска помощ закупуват за своя сметка формуляри на документите по т.175.

180. Районната здравноосигурителна каса предоставя на ИМП в електронен вид образците на следните документи:

180.1. “Амбулаторен лист” (бл. МЗ-НЗОК № 1);

180.2. “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3);

180.3. “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А);

180.4. “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4);

180.5. “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6);

180.6. Направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК №7);

180.7. Опис, съпровождащ отчета на електронен носител, представян в РЗОК от ОПЛ и лекари специалисти.

181. Изпълнителите на ИМП могат да използват разпечатани образци на документите по т.180.

182. Информацията, която се съхранява в електронен формат (освен на твърд диск), задължително се записва и на външни електронни носители.

183. Финансово-отчетните документи (приложение №5) са:

183.1. фактура;

183.2. спецификация;

183.3. отчети за месечно отчитане на дейността на изпълнителите на ИМП.

184. Финансово-отчетните документи се подготвят в два екземпляра от всички лечебни заведения, сключили договор с НЗОК. Първият екземпляр, придружен с фактура, се отчита в РЗОК в срок съгласно посочените условия и срокове на заплащане. Вторият екземпляр остава в ИМП.

185. В РЗОК се води отчетност за всички първични медицински и отчетни документи, които изпълнителите на извънболнична помощ представят по опис за отчитане на извършената дейност.

186. При констатиране на неправилно попълнени данни във финансовите отчетни документи на ИМП и регистрите по приложение №6,7,8 и 9, РЗОК ги връща за корекция в посочения срок.

187. За представени неверни данни в отчетите по този договор се прилагат разпоредбите на глава петнадесета от действащото НРД.

 

БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Специални условия за сключване и изпълнение на договори за оказване на болнична помощ

188. Националната здравноосигурителна каса сключва договори за оказване на БП по клинични пътеки (КП), включени в приложение №5 към член единствен от Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, както и приложение №17 "Клинични пътеки".

189. Договорите по т.188 се сключват за всички болести и/или процедури, както и за всички дейности, установени в диагностично-лечебния алгоритъм на всяка КП съгласно приложение №17. Не се допуска сключване на договор само за отделни болести и/или процедури, включени в КП.

190. За КП, в които има посочени различни изисквания за изпълнението им спрямо ЗЗОЛ под и над 18-годишна възраст НЗОК може да сключи договор за оказване на болнична помощ по тези КП, както само за лечението на ЗЗОЛ под 18-годишна възраст или само за лечението на ЗЗОЛ над 18-годишна възраст, така и за двете възрастови групи едновременно.

191. Страна по договор с НЗОК за оказване на БП по КП може да бъде лечебно заведение по т.6, което отговаря на общите условия по т.19.1, буква "б", както и на следните специални условия:

191.1. съответствие на устройството на лечебното заведение с Наредба №29 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи (ДВ, бр. 108 от 1999 г.);

191.2. в лечебното заведение са разкрити необходимите структурни звена, посочени в частта "Условия за сключване на договор и изпълнение на клиничната пътека" на съответните КП, за които то кандидатства, съгласно приложение №17; когато тези структурни звена са клиники и/или отделения със специалностите, по които са разкрити, следва да фигурират в разрешителното за осъществяване на лечебна дейност по чл.46, ал.2 от ЗЛЗ;

191.3. наличие в лечебното заведение на функционираща и изправна медицинска апаратура и оборудване, посочени в частта "Условия за сключване на договор и изпълнение на клиничната пътека" на съответните КП, за които то кандидатства, съгласно приложение №17;

191.4. в лечебното заведение работят съответни специалисти с придобити основни и/или профилни специалности, посочени в частта "Условия за сключване на договор и изпълнение на клиничната пътека" на съответните КП, за които лечебното заведение кандидатства, съгласно приложение №17;

191.5. лечебното заведение е осигурило дейността на липсващите му структурни звена с необходимата медицинска апаратура и оборудване чрез договор с друго лечебно заведение, в случаите, когато съответната КП допуска това, при условия и по ред, посочени в същата. Този договор може да бъде сключен с лечебно заведение, което се намира на територията на същата област. В случаите, когато на територията на същата област липсват имунологична, вирусологична и паразитологична лаборатории, както и нуклеарно-медицински и ангиографски звена, такъв договор може да се сключи и с лечебни заведения на територията на друга област;

191.6. наличие на удостоверения и/или сертификати за извършване на определени процедури за работа със съответна медицинска апаратура, съгласно Националните медицински стандарти и са придобити при условията и по реда на Наредба №31 за следдипломно обучение в системата на здравеопазването.

192. Страна по договор с НЗОК за оказване на БП по КП, посочени в приложение №2, може да бъде лечебно заведение по т.7, което отговаря на общите условия по т.19.1., буква "б", както и на специалните условия по т.191.3., т.191..4 и т.191.6.

Необходими документи за сключване на договори за оказване на болнична помощ

193. Лечебните заведения, желаещи да сключат договор за оказване на БП, представят в РЗОК заявление, към което прилагат:

193.1. документ за съдебна регистрация или удостоверение за актуална съдебна регистрация - за лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и лечебните заведения за СИМП с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа;

193.2. копие на разрешението за осъществяване на лечебна дейност, издадено от министъра на здравеопазването - за лечебните заведения за болнична помощ и диспансерите;

193.3. копие на удостоверение за регистрация в РЦЗ на територията, обслужвана от РЗОК - за лечебните заведения за СИМП с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа;

193.4. копие от акта за създаване на лечебното заведение - за лечебните заведения по чл.5, ал. 1 от ЗЛЗ;

193.5. документи, удостоверяващи обстоятелствата по т.191.1. и т.191.2. - за всички видове лечебни заведения;

193.6. удостоверение от управителя, респ. изпълнителния директор на лечебното заведение, относно обстоятелствата по т.191.4. - за всички видове лечебни заведения;

193.7. копия на документи за придобити основни и профилни специалности по Наредба №31 за следдипломно обучение в системата на здравеопазването на лекарите/лекарите по дентална медицина, които ще изпълняват КП, съобразно квалификационните изисквания, посочени във всяка пътека - за всички видове лечебни заведения;

193.8. декларация за членство в БЛС с номер от националния регистър (УИН) по смисъла на чл.13, ал.1, т.3 от ЗСОЛС, както и декларация, че не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България - за лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение, към датата на подаване на документите;

193.9. декларация по т.21 на хартиен носител за всички лекари, които ще оказват медицинска помощ в изпълнение на договор с НЗОК;

193.10. декларация от управляващия лечебното заведение, по образец съгласно приложение № 18 "Изисквания за сключване на договор с лечебни заведения за болнична помощ" за функционираща и изправна налична медицинска апаратура и оборудване - за всички видове лечебни заведения;

193.11. копие на договора по т.191.5. - за всички видове лечебни заведения;

193.12. копие от актуален сертификат за участие в БНСВОК по клинична лаборатория или копие от сертификат за успешно приключил контролен цикъл по програмата за контрол на качеството на БНСВОК по микробиология, вирусология, паразитология, микология и инфекциозна имунология - в случаите, когато в структурата на лечебното заведение има съответния вид/видове лаборатории - за всички лечебни заведения;

193.13. копие от документите по т.191.6. – за всички лечебни заведения;

193.14. заявление по образец съгласно приложение №18 за електронно отчитане в ЦУ на НЗОК на дейността на лечебното заведение за болнична помощ – за лечебните заведения, оборудвани със специализиран софтуер и посочени в нарочен списък.

194. Лечебните заведения, сключили договор с НЗОК за изпълнение на КП по НРД-2006, представят:

194.1. документи по т.193.2-193.5, т.193.7 и 3.13- само в случай на настъпили промени в обстоятелствата, отразени в тях, или декларация за липса на промени;

194.2. документи по т.193.1, т.193.6, т.193.11., т.193.12 и т.193.14;

194.3. декларации по т.193.8 - т.193.10.

195. Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и сключва, респ. отказва сключване на договор при настоящите условия и ред.

196. При наличие на сключен договор изпълнителят на БП е длъжен:

196.1. при промяна на всяко от обстоятелствата, удостоверени с документи по т.193, да уведоми РЗОК и да представи в срок до 5 работни дни от настъпване на промяната копие от съответния документ;

196.2. при всяко изтичане на срока на валидност на документа по т.193.12 да представя в РЗОК актуален сертификат в срок до 5 работни дни от издаването му.

197. Районната здравноосигурителна каса съхранява в досие на съответното лечебно заведение всички документи, приложени към заявлението за сключване на договор.

Структура на клиничната пътека

198. Клиничните пътеки, заплащани от НЗОК в полза на ЗЗОЛ, съдържат изисквания и правила за провеждане на диагностика, клинично лечение и рехабилитация на заболяванията, включени в тях.

199. Клиничната пътека се състои от следните основни компоненти:

199.1. задължителен минимален болничен престой за осъществяване на посочените в клиничната пътека дейности и процедури във времеви план;

199.2. кодове на болести за заболявания по МКБ 10 и основни процедури по МКБ 9КМ - за всяка терапевтична КП; процедурите в тези пътеки по обем и сложност съответстват на процедурите по обем и сложност, посочени в утвърдените медицински стандарти, а при липса на стандарти за посочените специалности – в подписаните за тях консенсусни протоколи за лечение;

199.3. основни кодове на процедури по МКБ 9-КМ - за всяка хирургична/интервенционална КП; процедурите в тези КП по обем и сложност съответстват на процедурите по обем и сложност, посочени в утвърдените медицински стандарти, а при липса на стандарти за посочените специалности - в подписаните за тях консенсусни протоколи за лечение;

199.4. изискване за завършена КП: КП се счита за завършена при извършване на посочения в нея определен брой диагностични и/или терапевтични процедури;

199.5. условия за сключване на договор и изпълнение на КП, включващи:

а) задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма на КП, както и допустимите начини и способи за тяхното осигуряване;

б) необходими специалисти за изпълнение на КП;

199.6. индикации за хоспитализация, лечение и поставяне на окончателна диагноза, включващи:

а) индикации за хоспитализация;

б) диагностично - лечебен алгоритъм. Диагностично – лечебният алгоритъм, в посочени вариации и възможности, е задължителен за изпълнение;

199.7. поставяне на окончателна диагноза;

199.8. дехоспитализация и определяне на следболничен режим;

199.9. медицинска експертиза на работоспособността;

199.10. документиране на дейностите по съответната КП.

200. Извършването на дейности по КП се отразяват в медицинската болнична документация, както и в следните документи:

200.1. документ № 1 "Регистриране на процедури по клиничната пътека";

200.2. документ № 2 "Предоперативна анестезиологична консултация";

200.3. документ № 4 “Информация за пациента” (родителя/настойника/попечителя). Документът се предоставя на пациента (родителя / настойника / попечителя) в хода на лечебно-диагностичния процес;

200.4. декларация за информирано съгласие;

200.5. финансово-отчетни документи.

201. Документ № 1 е задължителен за всяка терапевтична, интервенционална и хирургична КП.

202. Документ № 1 отразява проведените специфични медицински грижи и дейности по всяка КП, като същите се регистрират в него. Документът представлява лист с формат А4, разграфен по дни, и съдържа следните реквизити:

202.1. основни диагностични процедури;

202.2. основни терапевтични/оперативни процедури;

202.3. извършени консултации с други специалисти.

203. В документ № 1 се регистрират само процедурите, отразени като основни в “Блок основни диагностични/терапевтични процедури” във всяка КП. Извършените процедури по КП се кодират, съобразно посочените в “Блок основни диагностични/терапевтични процедури” кодове и следва да съответстват на заложения обем и сложност в същата КП, както и на процедурите по обем и сложност, посочени в съответните утвърдени медицински стандарти или консенсусни протоколи за лечение. Основните диагностични процедури (отделните кодове и рубриките към тях) са посочени в mриложение №24 “Основни диагностични процедури”.

204. Документ № 1 подлежи на контрол от контролните органи на РЗОК.

205. Документ № 2 е задължителен за всяка хирургична КП.

206. Декларацията за информирано съгласие се подписва от пациента (родителя/настойника/попечителя).

207. Документ № 1, документ №2 и Декларацията за информирано съгласие се прикрепват към лист “История на заболяването” (ИЗ) на пациента и стават неразделна част от него.

208. Документиране в хода на хоспитализацията:

208.1. хоспитализацията на пациента се документира в “История на заболяването” и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” (бл. МЗ-НЗОК № 7);

208.2. изпълнението на диагностично - лечебният алгоритъм задължително се документира в “История на заболяването” и в документ №1, който е неразделна част от ИЗ;

208.3. резултатите от извършените изследвания и процедури, използваните лекарствени продукти, проведените консултации и други обстоятелства, които не са изрично посочени Документ №1, се вписват в болничната медицинска документация съгласно изисквания на министъра на здравеопазването и утвърдените в лечебното заведение правила;

208.4. използваните в хода на лечението на ЗЗОЛ лекарства (вид, доза -еднократна и/или дневна, курс на лечение) задължително се отбелязват в температурен лист на пациента и в ИЗ;

208.5. скъпоструващите лекарства, включени в лечебно-диагностичния алгоритъм и влизащи в цената на КП, които са приложени при лечението на пациент по КП, се отбелязват във "Фиш за приложение на съответното лечебно средство и/или консумативи", който става неразделна част от ИЗ. Копие от фиша се представя заедно с направлението за хоспитализация и се съхранява в РЗОК;

208.6. изписването/превеждането към друго лечебно заведение се документира в: “История на заболяването”, в част ІІІ на “Направление за хоспитализация” – (бл. МЗ-НЗОК №7) и в епикризата. Медицинските критерии за дехоспитализация, отразяващи достигнатата диагностична и лечебна цел, се отразяват в ИЗ при изписването на пациента и в епикризата;

208.7. в случай, че пациентът се изписва с диагноза за заболяване, включено в Наредба №39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията, същият се насочва за диспансерно наблюдение съгласно посочените в нея изисквания.

Подобни статии:
 

Реклама