Последно променен на Събота, 27 Ноември 2010 22:23

Р Е П У Б Л И К А     Б Ъ Л Г А Р И Я

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВАНЕ” 

 

Изх. № 91-01-11/17.01.2006 г.

    ОТНОСНО: промените в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /ДВ, бр. 1 от 2006 г./, реда за издаване на осигурителни книжки и заверяване на осигурителния стаж и доход.

І. Започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудовата дейност от самоосигуряващи се лица

1. Съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /изм. ДВ, бр. 1 от 2006 г./ започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност се установяват с декларация, подадена до компетентната ТД на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

         2. Видът на осигуряването се определя със заявление, което се подава от самоосигуряващото се лице в компетентната ТД на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. Той може да се променя със заявление, подадено до края на месеца, предхождащ месеца на промяната. 

ІІ. Издаване на осигурителни книжки

Съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /изм. ДВ, бр. 1 от 2006 г./, осигурителните книжки се издават от съответното ТП на НОИ, както следва:

1. Самоосигуряващите се лица, след обявяване на дейност в компетентната ТД на НАП, попълват и представят в ТП на НОИ формуляр обр. ОК-1 “Искане за издаване осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице”.

2. Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, и лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, попълват формуляр обр. ОК-2 “Искане за издаване осигурителна книжка на лице, работещо без трудово правоотношение”.

Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества прилагат копие от договора, сключен с дружеството, или копие от съдебното решение, в което са вписани като управители, прокуристи и т.н.

3. На лицата, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци /ЕТ/ или юридически лица, осигурителни книжки се издават по искане на осигурителя, който попълва формуляр обр. ОК-3 “Искане за издаване осигурителна книжка на лице, наето по трудов договор от осигурител, който не е ЕТ или юридическо лице”.

4. На лицата, изпратени на работа в чужбина, избрали да се осигуряват за своя сметка, осигурителните книжки се издават след попълване на формуляр обр. ОК-4 “Искане за издаване осигурителна книжка на лице, участващо в международни мисии, работещо в международни органи и организации или изпратено на работа в чужбина от български посредник” от:

- осигурителя – за служителите, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи;

- българския държавен орган – за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи;

- изпращащия посредник – за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник.

При издаването на осигурителните книжки в ТП на НОИ на стр. 32 в полето “Осигурителен №” се попълва идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, а в полето “Осигурителна вноска” се вписва с думи вида на осигуряването – за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица.

Дубликат на осигурителна книжка се издава по молба на осигурените лица или осигурителите след проверка в Регистъра на осигурителите или в досието на осигурителя за наличие на вече издадена такава.

От ТП на НОИ се издава и продължение на осигурителни книжки, като лицата представят вече издадените такива.

ІІІ. Заверяване на осигурителния стаж и доход в осигурителните книжки

Съгласно разпоредбите на чл. 7, ал. 4 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /изм. ДВ, бр. 1 от 2006 г./, осигурителните книжки се заверяват от длъжностно лице на ТП на НОИ.

При заверяване на осигурителния стаж и доход на лицата, работещи без трудови правоотношения и на самоосигуряващите се лица следва да се спазват указанията, дадени с писма № 91-01-133 от 21.05.2004 г., № 91-01-148 от 09.06.2004 г., № 91-01-149 от 09.06.2004 г., № 91-01-60 от 22.02.2005 г., № 91-01-186 от 12.07.2005 г., № 91-01-256 от 05.10.2005 г. и № 91-01-283 от 09.11.2005 г., като се има предвид и следното:

1. Заверяването на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица се извършва след представяне на платежните документи за внесените осигурителни вноски и проверка в информационната система за постъпилите осигурителни вноски и подадените данни с декларации обр. 1 “Данни за осигуреното лице”. При констатиране на различия осигурителният стаж и доход се заверяват след отстраняването им.

При заверяването на осигурителните книжки се извършва проверка и в Регистъра на осигурителите с оглед отразяване на промените в декларираните обстоятелства, отнасящи се до започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност, както и до вида на осигуряването. Промените се отразяват на стр. 31 в осигурителната книжка и се удостоверяват с подпис и печат на длъжностното лице.

2. Осигурителните книжки на лицата, наети по трудов договор от работодател, който не е едноличен търговец или юридическо лице, на изпратените за участие в международни мисии по реда на закона за МВР, на работещите в международни органи и организации и на изпратените на работа в чужбина от български посредник се представят от осигурителите в ТП на НОИ за заверяване на осигурителния стаж и доход.

3. При съмнение относно коректността на подадените данни и внасянето на дължимите осигурителни вноски за лицата, работещи без трудово правоотношение, се уведомява компетентната ТД на НАП за извършване на проверка. Осигурителната книжка се заверява след приключване и в съответствие с констатациите при проверката.

4. Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 3, т. 2 от Наредбата за осигурителните каси /изм., ДВ бр. 1 от 2006 г./, осигурителната каса е длъжна да представи за заверка в ТП на НОИ осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица и на лицата, работещи без трудово правоотношение, за осигуряването им за всяка календарна година – до края на м. юли на следващата година, съответно в 30-дневен срок след прекратяване на членството им в касата. 

Директорите на ТП на НОИ следва да създадат организация за издаването на осигурителните книжки – нови, продължения или дубликати, както и за всички вписвания в тях.

До утвърждаването цената на осигурителните книжки, същите се издават безплатно.

Вижте и : Издаване и заверяване на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица

Подобни статии:
 

Реклама