Последно променен на Вторник, 11 Май 2010 21:50

Приет с Постановление N 65 на Министерския съвет
от 25 март 1998 г. - приложение N 2, обнародван
като притурка на "Държавен вестник", бр. 36 от
31 март 1998 г., в сила от 1 януари 1998 г., изм.,
бр. 51 от 4 юни 1999 г., бр. 3 от 11 януари 2000 г.,
в сила от 1 януари 2000 г.

ЧАСТ ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

А. Общи изисквания към счетоводството

Националният сметкоплан създава условия за единен подход към организацията и осъществяването на счетоводството в предприятията.

Предприятията определят самостоятелно счетоводната си политика, като се ръководят от разпоредбите на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и настоящия сметкоплан.

Счетоводната политика се разработва до началото на отчетния период при спазване на принципите: документална обоснованост на стопанските операции; предпазливост; независимост на отделните отчетни периоди; стойностна връзка между краен и начален счетоводен баланс; действащо предприятие; възможно запазване на счетоводната политика от предходния период; текущо начисляване, съпоставимост между приходите и разходите; историческата цена; предимство на съдържанието пред формата; вярно и честно представяне и същественост.

Счетоводните принципи са дефинирани в Закона за счетоводството, с изключение на:

Предпазливост - изисква разумно оценяване и отчитане на съдържанието на стопанските операции с оглед на получаване на действителен финансов резултат за отчетния период. В този смисъл през отчетния период се отчитат всички предполагаеми рискове, евентуални загуби за бъдещи отчетни периоди, обезценяване на активи и пасиви и не се допуска компенсиране на вземания и задължения.
Независимост на отделните отчетни периоди - изразява се в това, че всеки отчетен период (1 януари - 31 декември) се разглежда сам за себе си независимо от обективната му връзка с редходния и следващия отчетен период.

Стойностна връзка между начален и краен счетоводен баланс - изразява се в това, че съставеният счетоводен баланс към 31 декември като краен баланс за текущата година е начален баланс за следващата година (към 1 януари).

Възможно запазване на счетоводната политика от предходния отчетен период - принцип за постигане на съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди. Изключения се допускат само за постигане на обективна и точна информация или при промяна на закони.
Съпоставимост между приходи и разходи - изисква разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност, да се отразят във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от направените разходи. Получените приходи да се отразят за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване.

Въз основа на посочените принципи за разработване на счетоводната политика към счетоводството се предявяват изисквания за:
1. законосъобразност при неговата организация и осъществяване;
2. пълно и достоверно отразяване на информационното съдържание на стопанските операции в синтактичен, семантичен и прагматичен аспект;
3. обективно и точно, количествено и качествено измерване (определяне) на счетоводната информация във вид на счетоводни реквизити и показатели;
4. документиране на стопанските операции в момента на тяхното осъществяване;
5. хронологична регистрация и систематизация на всички счетоводни документи за осъществени стопански операции въз основа на съдържащите се в тях реквизити и показатели;
6. синтетично и аналитично отчитане на стопанските операции и обекти;
текущо и периодично оценяване на активите и пасивите;
8. приключване на счетоводните сметки, книги и регистри в края на отчетния период и установяване на финансовия резултат от дейността на предприятието, както и размера на дължимите данъци;
9. осигуряване на информация за съставяне на годишния счетоводен отчет.

Б. Счетоводни документи и документооборот

Предприятията използват счетоводни документи за отразяване съдържанието на стопанските операции.

Счетоводният документ е носител на счетоводна информация, имащ доказателствена сила съгласно Закона за счетоводството.

Счетоводни документи са първичните и вторичните документи, съставени при извършване на стопанските операции, както и счетоводните регистри, съдържащи обработена счетоводна информация.

Счетоводните документи в предприятията се съставят при спазване на изискванията на Закона за счетоводството.

За счетоводни документи се считат и получените или издадените от предприятието носители на информация чрез фотокопирна техника, телефаксна апаратура и т. н., като за верността на информацията се изискват подписи на лицата, изпратили или получили документите.

При автоматизирано дистанционно предаване на документи предаващият информацията се идентифицира въз основа на шифър.

Преписите или копията на оригиналните счетоводни документи придобиват качеството на равностоен заместител след нотариална заверка или подпис и печат на издателя.

Анулирането на документи се извършва по ред, определен от предприятието издател, освен ако в нормативен акт е предвидено друго.

Достоверността на информацията в счетоводните документи, излизащи извън предприятието (при фактури за продажба), се потвърждава с печат на предприятието - издател на документа.

Съхранението на счетоводните документи се извършва съобразно изискванията на Закона за счетоводството. След изтичане на сроковете за запазване на счетоводните документи и след данъчна ревизия те се унищожават, ако не подлежат на съхранение в Държавния архив.

Унищожаването на счетоводните документи се извършва от комисия, определена от ръководителя на предприятието, която изготвя протокол за своята работа. В протокола се описват счетоводните документи, определени за унищожаване, както и периодът, за който се отнасят.

При изземването на счетоводни документи от органите на полицията, съда, прокуратурата или други упълномощени за това лица в предприятието трябва да се осигури запазване на нформацията, съдържаща се в иззетите документи.

В предприятието се разработва план за документооборота, съобразен с изискванията на Закона за счетоводството и Националния сметкоплан.

Документооборот е пътят на движението на счетоводните документи от момента на тяхното съставяне или получаване в предприятието до момента на предаването им в постоянния счетоводен архив за съхранение.

Документооборотът в предприятието обхваща следните етапи:
а) съставяне и приемане на документите;
б) подготовка за обработване;
в) обработване на документите;
г) съхраняване на документите в счетоводния архив.

В системата на документооборота се разграничава движението на хартиените от движението на техническите носители на счетоводна информация, получени в резултат на автоматизирана обработка.

В. Основни положения за извършване на инвентаризация

Инвентаризация е процесът на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на натуралните и стойностните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни и установяване на евентуални разлики.

Инвентаризации се извършват от всички предприятия, които прилагат Закона за счетоводството, при спазване на реда и сроковете, предвидени в глава четвърта.

Инвентаризацията се извършва от комисия, назначена със заповед на ръководителя на предприятието.

Предприятията определят и спазват едни и същи правила при инвентаризирането, като отчитат спецификата на своята дейност.

В Закона за счетоводството е предвиден минималният брой инвентаризации за отчетния период по обекти. Със заповед на ръководителя или на собственика на предприятието може да се определят и по-кратки срокове за извършване на частични и пълни инвентаризации.

При осъществяването на инвентаризации съгласно специални решения на законодателната, изпълнителната и съдебната власт са валидни и техните указания.

Когато се извършват извънредни инвентаризации за разграничаване на личната материална отговорност или във връзка със стихийни бедствия и крупни производствени аварии, предвидените в Закона за счетоводството инвентаризации за същия срок могат и да не се провеждат.

Инвентаризация при смяна на материалноотговорни лица може да не се извърши, ако те поемат солидарно отговорността и дадат писмено съгласие за това.

Когато е въведена колективна имуществена отговорност, при промяна в състава на колектива може да не се извърши инвентаризация, ако за това се постигне писмено съгласие между всички членове на колектива.

Лицата, отговарящи за отчетния обект, преди започване на инвентаризацията подписват декларация, че всички получени документи до започването на инвентаризацията са предадени в счетоводството на предприятието. В декларацията се отразява и принадлежността на наличните парични средства.

На инвентаризация подлежат активите и пасивите на предприятието.

Резултатите от инвентаризацията на отчетния обект се отразяват в инвентаризационен опис и в сравнителна ведомост или в инвентаризационен опис със сравнителна ведомост, които съдържат най-малко следните задължителни реквизити:
а) шифър и вид на актива;
б) мярка;
в) фактическа и счетоводна наличност с данни за натура, единична цена и стойност;
г) разлики (липси или излишъци) с информация за натура, единична цена и стойност.

Материалните активи, които са на път, на склад в други предприятия и на отговорно пазене, се инвентаризират въз основа на съответните идентифициращи ги счетоводни документи. За тях се съставят отделни инвентаризационни описи.

Предадените, но невложени в производството материали не се включват в описа за незавършеното производство. За тях се съставят отделни инвентаризационни описи.

Незавършеното производство по анулирани, преустановени и недоокомплектувани поръчки се инвентаризира отделно.

В инвентаризационните описи за незавършеното производство се отразява количеството на извършените работи, оценени на базата на основните производствени разходи.

Парични и други платежни средства, които са постъпили в касата без първични документи, се считат за собственост на предприятието до доказване на противното.

За продадените, но намиращи се в предприятието материални активи се съставят отделни инвентаризационни описи.

За инвентаризираните стоки в инвентаризационния опис и в сравнителната ведомост се посочва и тяхната единична справедлива (продажна) цена.

За залежалите и негодни материални запаси се попълва отделен инвентаризационен опис и сравнителна ведомост.

При инвентаризация на вземанията и задълженията се съставя протокол за установени различия между фактическото и отразеното по счетоводни данни състояние. Инвентаризацията се реализира чрез съпоставка на счетоводните данни с писмените потвърждения от съответните дебитори и кредитори.

Съставените документи от инвентаризацията се подписват от членовете на комисията и от лицето, отговарящо за отчетния обект.

За резултатите от инвентаризацията се съставят протоколи, които се подписват от членовете на комисията и се утвърждават от ръководителя на предприятието. Те могат да бъдат:
а) протокол за компенсации на липси с излишъци;
б) протокол за липси за сметка на предприятието;
в) протокол за липси за сметка на лицата, отговарящи за отчетния обект;
г) протокол за липси, отразени като вземания от неизвестни лица - до приключване на следствените действия.

При инвентаризацията се установяват и отразяват отделно липсите, излишъците и неправилно отчетените активи и пасиви.

Нормите за естествените фири се прилагат само когато се установят фактически липси от съответния актив.

Компенсирането на липси и излишъци се извършва по натурални и стойностни измерители. Ако стойността на липсите е по-висока, разликата се урежда по решение на ръководителя (собственика) на предприятието.

Сумите от констатираните липси, за които нямат вина материалноотговорните лица, се отчитат като извънредни разходи.

При установяване на липса за сметка на лицата, отговарящи за отчетния обект, вземането се записва по справедливата (продажната) или по отчетната цена, по по-високата от двете.

Некомпенсираните излишъци се отчитат като извънредни приходи. Те се оценяват по справедлива цена в момента на извършването на инвентаризацията.

Неправилно отчетените активи и пасиви след счетоводно сторниране се отнасят в групата, към която принадлежат.

ЧАСТ ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИЛАГАТ ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДНО ЗАПИСВАНЕ

А. Общи изисквания

1. Организацията на счетоводството при двустранното счетоводно записване трябва да осигурява:
а) пълно обхващане, хронологично и систематично регистриране и съхраняване на информацията от първичните документи;
б) контрол върху достоверността на данните и на прилаганите методи за тяхната обработка;
в) установяване на резултата от дейността на предприятието в края на отчетния период;
г) реално представяне на състоянието на активите и пасивите в края на отчетния период;
д) удовлетворяване на вътрешни информационни потребности при управлението на предприятието;
е) необходимата информация за съставяне на счетоводните отчети.

2. В предприятието се водят регистри поотделно или комбинирано за хронологично и систематично (синтетично и аналитично) счетоводно отчитане.

Данните от първичните счетоводни документи се записват в регистъра за хронологично отчитане по дати, като всяка стопанска операция се отразява стойностно и при необходимост - с натурални измерители.

3. За синтетичните сметки се откриват и попълват регистри за синтетично отчитане. В тях се записват данни от счетоводните статии, като се осигуряват обороти по дебита и кредита. Основен регистър за систематични записвания е главната книга.

4. Аналитичните регистри се използват за аналитично отчитане към синтетичните сметки. В тях се диференцират отчетните данни за повече от един обект на отчитане. Организацията на аналитичното отчитане се определя от предприятията.

Аналитичното отчитане към синтетичните сметки се осъществява синхронизирано със синтетичното отчитане при спазване на изискванията за аритметично равенство на записванията.

Допуска се аналитичното отчитане за някои счетоводни сметки да се осъществява без записвания по регистри, чрез разпределение и групиране на документите по обекти.

5. Когато разчети с трети лица (клиенти, доставчици и т. н.) възникват и се уреждат през същия месец, те могат да не се отразяват по съответните сметки за вземанията и задълженията.

6. В края на всеки отчетен период се извършва приключване на счетоводните сметки, което обхваща:
а) обобщаване на дебитните и кредитните обороти за всяка синтетична сметка и изчисляване на салдото по сметката;
б) установяване на дебитните и кредитните обороти и на салдата по аналитичните сметки;
в) сверяване на оборотите и салдата по аналитичните сметки с общите сборове на оборотите и салдата по синтетичните сметки и осигуряване на аритметично равенство между тях.

7. В края на всеки отчетен период въз основа на оборотите и салдата по синтетичните счетоводни сметки се приключва главната книга и се съставя оборотна ведомост.

8. В началото на всяка година синтетичните и аналитичните сметки се откриват със сумите на крайните салда за предходната година.

Б. Изисквания при разработване на системата за автоматизирана

обработка на счетоводната информация

1. При разработване на системата за автоматизирана обработка на счетоводната информация се осигурява терминологично и идентифициращо единство на показателите и реквизитите, използвани при счетоводното отчитане на отделните обекти, както и организацията на информационните връзки на всеки обект с останалите обекти.

2. Счетоводната информация при нейната автоматизирана обработка се класифицира и кодира, като се осигуряват:
а) пълен обхват на всички класификационни обекти;
б) възможност за включване на нови класификационни групи и обекти, без да се нарушава структурата на системата за класифициране;
в) автоматизирано получаване на всички необходими отчетни показатели поотделно или групирани по определен признак;
г) използване на общоприети обозначения и системи за кодиране.

3. Индивидуалният сметкоплан е основа за класификация при автоматизирана обработка на счетоводната информация.

4. Документирането на стопанските операции се осъществява при спазване на реда, определен със Закона за счетоводството и с Албума на първичните счетоводни документи.

В масовите еднотипни първични документи се допуска стойностните показатели и счетоводните статии да не се попълват във всеки документ, ако това е предвидено да се извършва автоматизирано.

5. Входната информация, записана върху технически носители или предавана по канали за връзка от автоматично регистриращи устройства, трябва да съдържа данни, които идентифицират субекта, отговорен за изправността на каналите, както и длъжностните лица, отговарящи за достоверността на предаваната информация.

Задължително условие за въвеждане на информация върху технически носители е наличието на идентифициращ счетоводен документ. Такъв документ се съставя и когато се нанасят корекции в счетоводни записвания, при допълнителни счетоводни статии и при приключване на счетоводни сметки.

6. Всички счетоводни документи преди въвеждането на данните от тях в компютърната система се контират, като се осигурява съответствие с пълната аналитична структура на счетоводните сметки, определена в индивидуалния сметкоплан. Всеки документ се подрежда в предварително номерирана папка (класификатор), като в десния горен ъгъл се вписва поредният номер на класирането.

7. Въведената върху технически носители информация от първични и други счетоводни документи формира информационната база, необходима за функционирането на системата.

В В информационната база от данни за всяка счетоводна сметка се осигурява едновременно аналитична и синтетична информация. Минимумът от аналитични показатели, необходим за всяка счетоводна сметка, се определя от характеристиката й в индивидуалния сметкоплан.

8. В резултат на автоматизираната обработка се осигурява счетоводна информация във вид на машинограми и видеограми.

Могат да се отпечатват следните видове машинограми:
а) Дневник за въведената информация в компютърната система.
Машинограмата е хронологичен дневник, който се отпечатва при въвеждане на информацията от първичните документи;
б) Дневник за сметката. Машинограмата съдържа аналитична информация с идентифициращи реквизити, осигуряващи връзка с първичните документи по всяка счетоводна сметка, в резултат на което се формира информационна база от данни. Чрез систематизация на информацията се осигурява получаването на машинограми за всяка счетоводна сметка в разрези съобразно предвидената аналитичност за групата аналитични сметки, водени към всяка синтетична сметка, включително оборотите, началните и крайните салда;
в) Главна книга. Тази машинограма осигурява информация за оборотите по дебита на всяка синтетична сметка в кореспонденция с всички други счетоводни сметки и за оборотите по кредита на всяка синтетична счетоводна сметка в кореспонденция с всички други счетоводни сметки, както и салдата по сметките;
г) Други машинограми, чиято информация служи за съставяне на счетоводни записвания или за отразяване състоянието на активи и пасиви на предприятието.

9. Системата за автоматизирана обработка на счетоводната информация трябва да гарантира възможности за евентуален контрол. Салдото на всяка сметка трябва да може да бъде обяснено чрез въведените операции.

10. Задължително се осигурява връзка между всяка въведена в компютърната система стопанска операция и съответния идентифициращ счетоводен документ.

В. Класификация на сметките в Националния сметкоплан

1. В Националния сметкоплан сметките са подредени в раздели и групи. Използвана е десетичната система на кодиране на разделите, групите и сметките.

С едноцифрени числа - от 1 до 9, са номерирани разделите. В тях са включени близки по характер групи и сметки. В раздел първи са включени сметките, чрез които се отчита капиталът на предприятието. В разделите от втори до пети са включени сметки за активите на предприятието, подредени по степен на тяхната ликвидност - дълготрайни активи, материални запаси, разчети (тук освен сметки за активи - вземания, са включени и сметки за пасиви с краткотраен характер - задължения) и финансови средства. В раздел шести са включени сметки за разходите. В раздел седми са включени сметки за приходите. Раздел осми е свободен. В раздел девети са включени задбалансовите сметки.

Групите сметки са номерирани с двуцифрени числа, като към номера на раздела отдясно са поставени цифрите от 0 до 9.

2. В Националния сметкоплан са включени синтетични сметки с трицифрени номера, в които се отразява информацията за състоянието и измененията на собствения капитал, на активите и пасивите, както и за отчитане на приходите и разходите на предприятията. В зависимост от степента на обобщаване и от информационните потребности предприятията могат да откриват сметки и с 4-цифрени, 5-цифрени и повече цифрени номера, които да се използват като синтетични сметки.

3. В зависимост от потребностите от диференцирана информация за финансово-счетоводен анализ и оперативно управление към синтетичните сметки се водят аналитични сметки. По тях се отчитат обекти, които не подлежат на по-нататъшно диференциране при възприетата организация на счетоводството. При характеристиката на синтетичните сметки са посочени основните възможности за организиране на аналитичното отчитане. Освен тях може да се използват и други разрези за аналитично отчитане. Наименованието и съдържанието на аналитичните сметки се определят в съответствие с утвърдените национални стандарти, класификатори и номенклатури. Аналитичните сметки трябва да осигуряват възможност за взаимодействие със статистиката и информация за попълване на счетоводните и статистическите отчети.

4. При сметките с трицифрена номерация към номера на групата отдясно се прибавят цифрите от 0 до 9. Нулата в крайна позиция се използва за номериране на сметка, когато тя е единствена в групата.

Цифрата 9 в крайна позиция обикновено се използва за номериране на сметките, по които се отчитат активите, пасивите, собственият капитал, приходите и разходите, невключени в останалите сметки от групата с трета цифра от 1 до 8, например: 159 Други заеми и дългове, 509 Други парични средства, 609 Други разходи.

Установена е еднаквост на третата цифра на номерата на сметките за приходите и разходите, за вземанията и задълженията, които са еднотипни по характер, например: 403 Доставчици по търговски кредити, 413 Клиенти по търговски кредити, 691 Отписани вземания, 791 Отписани задължения, 692 Разходи за глоби и неустойки, 792 Приходи от глоби и неустойки.

5. При характеристиката на синтетичните сметки са посочени и някои сметки с четирицифрени номера, които могат да се използват. При съставянето на индивидуалния сметкоплан предприятията могат да използват и други освен посочените сметки с четирицифрени номера, както и да въвеждат сметки с пет- и повече цифрени номера - според нуждата от диференциране на информацията, като спазват принципите за класификация и номериране на сметките, възприети в Националния сметкоплан.

6. При записванията по задбалансовите сметки също се прилага двустранно счетоводно записване. За целта сметките от групи 98 Разни активни задбалансови сметки и 99 Разни пасивни задбалансови сметки се използват като кореспондиращи на останалите задбалансови сметки.

7. Характеристиката на счетоводните сметки в Националния сметкоплан включва: описание на обектите, които се отчитат; по-често срещаните стопански операции, при които сметката се дебитира и кредитира; основните кореспондиращи сметки или групи от сметки; възможностите за организация на аналитичното отчитане и някои специфични разяснения за използването на сметките, когато това е необходимо и не се съдържа в уводната част на Националния сметкоплан. Посочената кореспонденция между сметките не е изчерпателна.

8. Когато някои от синтетичните сметки не се използват от всички, а само от част от предприятията, при характеристиката на сметките това е посочено изрично.

Г. Списък на счетоводните сметки

10 Капитал
101 Основен капитал
102 Допълнителен (запасен) капитал
104 (Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.) Ликвидационен капитал
105 (Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.) Капитал на юридически лица с нестопанска цел
106 Капитал в бюджетните предприятия
107 Сметка на собственика
108 Премии, свързани с дружествен капитал
109 Отбиви, свързани с дружествен капитал
11 Резерви
111 Общи резерви
112 Преоценъчни резерви
113 Инвестиционни резерви
114 (Зал. - ДВ, бр. 3 от 2000 г.)
115 Пенсионни резерви
116 Премийни резерви
117 Допълнителни резерви
12 Финансови резултати
121 Непокрита загуба от минали години
122 Неразпределена печалба от минали години
123 Печалби и загуби от текущата година
124 Резултат при несъстоятелност и ликвидация
125 (Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.) Резултат от дейността на юридически лица с нестопанска цел
13 Финансирания
131 Финансиране за дълготрайни активи
132 Финансиране на текущата дейност
14 Емисии
141 Банкноти за обръщение
142 Монети за обръщение
15 Получени заеми
151 Получени краткосрочни заеми
152 Получени дългосрочни заеми
153 Облигационни заеми
159 Други заеми и дългове
16 Приети депозити
161 Приети депозити в левове
162 Приети депозити във валута
17 Привлечени средства в левове
171 Разплащателни сметки на клиенти в левове
172 Набирателни сметки на бюджетните предприятия в левове
173 Специални сметки на клиенти в левове
174 Влогови сметки на клиенти в левове
175 Сметки за жилищно строителство в левове
176 Текущи сметки на бюджетните предприятия в левове
179 Други сметки на клиенти в левове
18 Привлечени средства във валута
181 Разплащателни сметки на клиенти във валута
182 Набирателни сметки на бюджетните предприятия във валута
183 Специални сметки на клиенти във валута
184 Влогови сметки на клиенти във валута
186 Текущи сметки на бюджетните предприятия във валута
187 Бюджетни сметки на бюджетни предприятия във валута
189 Други сметки на клиенти във валута
19 (Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г., изм., бр. 3 от 2000 г.) Привлечени средства от участници в осигурителни фондове и заделени застрахователни резерви
I. Сметки за осигурителни фондове
191 Сметки на участници в пенсионното осигуряване
192 Сметки на участници в здравното осигуряване
193 Сметки на участници в други осигурителни фондове
II. Сметки за заделени застрахователни резерви
194 Заделени животозастрахователни резерви
195 Заделени пренос-премийни резерви
196 Заделени резерви за предстоящи плащания
197 Заделени резерви като запасен фонд
198 Други застрахователни резерви
199 Част на презастрахователите в застрахователните резерви

Раздел 2. Сметки за дълготрайни активи

Раздел 3. Сметки за материални запаси

Раздел 4. Сметки за разчети

Раздел 5. Сметки за финансови средства

Раздел 6. Сметки за разходи

Раздел 7. Сметки за приходи

Раздел 9. Задбалансови сметки

Д. Изисквания към съставянето на индивидуален сметкоплан

1. Предприятията разработват индивидуален сметкоплан на базата на Националния сметкоплан, като отчитат специфичните структури и дейности и възприетата организация на счетоводството.
2. Индивидуалният сметкоплан може да включва счетоводни сметки с три-, четири-, пет- и повече цифрени номера, както и аналитични сметки, номерирани и подредени според принципите за класификация на сметките в Националния сметкоплан.
При съставянето на индивидуалния сметкоплан може да се използват три системи за класификация на сметките:
а) разгърната система - включва раздели, групи, сметки и синтетични сметки с три-, четири- и петцифрена номерация;
б) базова система - включва раздели, групи сметки и синтетични сметки с трицифрена номерация;
в) съкратена система - включва раздели и групи сметки.
3. Индивидуалният сметкоплан се разработва по начин, който да позволява преход от една система в друга, без да се нарушава класификацията. Този преход може да бъде цялостен или частичен (ако предприятието има нужда от сметка, която не съществува в прилаганата система).
Свободните номера на групи и сметки могат да се използват за въвеждане на нови сметки в индивидуалния сметкоплан, ако това е необходимо, за да се улесни диференцирането и обобщаването на информацията в различни разрези за нуждите на управлението на предприятието.
4. Когато особеният характер на предприятието изисква индивидуализиране на наименованието на някои трицифрени сметки от Националния сметкоплан, това е позволено, ако е посочено при характеристиката на сметките. В тези случаи това задължително се пояснява в приложението към баланса.

Когато стопанските операции по една трицифрена сметка се отнасят само до една от нейните четирицифрени сметки и за предприятието това има траен характер, в индивидуалния сметкоплан се включва кодът на трицифрената сметка, но може да се използва наименованието на четирицифрената сметка.

Всяко отклонение от номерацията и наименованието на сметките по Националния сметкоплан е оправдано единствено от стремежа за получаване на по-точна информация. Отклоненията се посочват в приложението към годишния счетоводен отчет при обясняване на счетоводната политика.

Е. Използване на счетоводните сметки

В този раздел са включени сметки, чрез които се отчитат собствените и привлечени капитали на предприятието.

Сметките за собствените капитали обхващат определения основен капитал при учредяване на предприятието, допълнителния капитал, създадените резерви и финансовия резултат.

Включени са и сметки за отчитане на привлечени капитали, получени под формата на заеми, на депозити и други дългове и финансирания.

Сметките за капитали са групирани според юридическите и други ограничения върху правата на предприятието да се разпорежда със собствените и привлечените капитали.

Група 10 Капитал

В тази група са включени сметки, чрез които се отчита капиталът, по отношение на който предприятието има права за владеене, ползване и разпореждане.
Чрез тези сметки се отчитат определеният при учредяването на предприятието основен капитал, допълнително формираният капитал чрез емисия на ценни книжа и допълнителни вноски, запасният капитал и пр.

Сметка 101 Основен капитал

Чрез сметка 101 се отчита основният капитал. Той е относително постоянна величина. В дружествените предприятия основният капитал се определя от номиналната стойност на акциите и дяловете. В пасива на баланса той се показва в пълен размер независимо от това, че не е напълно внесен до определения за целта срок. Увеличение на основния капитал не може да се извършва, докато не е внесена напълно стойността на записания капитал при учредяването.

Към сметка 101 може да се открият следните сметки:
1011 Основен капитал - непоискан
1012 Основен капитал - поискан, но невнесен
1013 Основен капитал - поискан и внесен.
Аналитичното отчитане към сметка 101 Основен капитал следва да осигури данни за:
а) собствениците (съдружниците);
б) дяловете на собствениците (съдружниците), обикновените или акционерните дялове, дяловете на държавата и пр.;
в) броя на поетите дялове от всеки съдружник и направените вноски срещу тях;
г) промените в размера на дяловете - прехвърляне на дялове, изплащане срещу дялове, връщане на дялове.

Когато се касае за акционерен капитал, е необходимо да се поддържа информация за броя и стойностния размер на уставните и емитираните акции и за акциите в обръщение.

Сметка 101 се дебитира при:

1. Намаляване на първоначално определения от собственика основен капитал, изразено във:
а) частично освобождаване на съдружниците от внасяне на дължимите вноски срещу кредитиране на сметка 426 Вземания по записани дялови вноски;
б) връщане на дялови вноски срещу кредитиране на сметки от групи:
20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи, 30 Материали, продукция и стоки, 50 Парични средства;
в) изкупуване на собствени акции срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства; кредитира се и сметка 108 Премии, свързани с дружествен капитал, с разликата под номиналната стойност на изкупените акции.

2. Напускане на съдружник, делът на който не е продаден, срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.

3. Покриване на загуба, когато липсват резерви или те са недостатъчни за покриване на загубата, срещу кредитиране на сметки от група 12 Финансови резултати.

Сметка 101 се кредитира:

1. Със записания при учредяване на предприятието основен капитал и с допълнително записаните вноски за неговото увеличаване, когато вноските за покриване на основния капитал се извършват в по-продължителен срок - срещу дебитиране на сметка 426 Вземания по записани дялови вноски.

2. Когато вноските за покриване на основния капитал и за неговото увеличаване съвпадат по време с момента на вземане на решение за образуване и увеличаване на капитала, срещу дебитиране на сметки от групи: 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи, 22 Дългосрочни инвестиции и вземания, 30 Материали, продукция и стоки, 31 Млади животни и животни за угояване, 50 Парични средства.

Когато вноските в пари или в натура надвишават записаните дялове, по решение на съдружниците разликата се отнася по кредита на сметки от група 11 Резерви или на сметка 102 Допълнителен (запасен) капитал.

3. При емисия на акции срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства или сметка 425 Задължения за съучастия, в случаите, при които съдружниците стават собственици на акции за сметка на полагащите им се дивиденти. Дебитира се и сметка 109 Отбиви, свързани с дружествен капитал, с разликата под номиналната стойност на емитираните акции.

4. При трансформиране на резерви и на печалба в основен капитал срещу дебитиране на сметки от групи 11 Резерви и 12 Финансови резултати.

5. При трансформиране на допълнителен (запасен) капитал в основен капитал срещу дебитиране на сметка 102 Допълнителен (запасен) капитал.

Сметка 102 Допълнителен (запасен) капитал

Чрез сметка 102 се отчита допълнителният (запасният) капитал, формиран съгласно устава на предприятието.

Аналитичното отчитане към сметка 102 се организира за осигуряване на данни за предназначението на създадения допълнителен (запасен) капитал.

Сметка 102 се дебитира при:

1. Трансформиране на допълнителен капитал в основен капитал срещу кредитиране на сметка 101 Основен капитал.

2. Покриване на загуби - срещу кредитиране на сметки от група 12 Финансови резултати.

3. Връщане (възстановяване) на направените допълнителни вноски - срещу кредитиране на сметки от раздели: 2 Сметки за дълготрайни активи, 3 Сметки за материални запаси и 5 Сметки за финансови средства.

Сметка 102 се кредитира при:

1. Заделяне на суми от печалбата срещу дебитиране на сметки от група 12 Финансови резултати.

2. Попълване на допълнителния (запасния) капитал от резервите срещу дебитиране на сметки от група 11 Резерви.

3. Допълнителни вноски срещу дебитиране на сметки от раздели: 2 Сметки за дълготрайни активи, 3 Сметки за материални запаси и 5 Сметки за финансови средства.

Сметка 104 Ликвидационен капитал

(Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)

Чрез сметка 104 се отчита ликвидационният капитал на предприятието, формиран при откриване на производство по ликвидация или по несъстоятелност.

Сметка 104 се дебитира:
- при първоначалното й формиране срещу кредитиране на сметки 426 Вземания по записани дялови вноски и 121 Непокрита загуба от минали години;
- при приключване на загубата от предходната година от ликвидацията и от несъстоятелността в началото на всеки отчетен период срещу кредитиране на сметка 124 Резултат при несъстоятелност и ликвидация.
Сметка 104 се кредитира:
- при първоначалното й формиране срещу дебитиране на сметки от групи 10 Капитал, 11 Резерви и сметка 122 Неразпределена печалба от минали години;
- при приключване на печалбата от предходната година от ликвидацията и несъстоятелността в началото на всеки отчетен период срещу дебитиране на сметка 124 Резултат при несъстоятелност и ликвидация.

Сметка 105 Капитал на юридически лица с нестопанска цел

(Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)

Чрез сметка 105 юридическите лица с нестопанска цел отчитат капитала в дълготрайни активи.

Сметка 105 се дебитира при намаляване на капитала на юридическите лица с нестопанска цел чрез отписване на дълготрайни активи срещу кредитиране на сметки от групи 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи и 22 Дългосрочни инвестиции и вземания.

Сметка 105 се кредитира:

- при учредяване на юридическите лица с нестопанска цел със стойността на внесените от учредители, дарители, членове и други лица дълготрайни активи срещу дебитиране на сметки от групи 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи и 22 Дългосрочни

инвестиции и вземания;

- при увеличение на капитала с допълнителни вноски срещу дебитиране на сметки от групи 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи и 22 Дългосрочни инвестиции и вземания;

- при придобиване на дълготрайни активи срещу дебитиране на сметки от групи 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи, 22 Дългосрочни инвестиции и вземания и сметка 131 Финансиране за дълготрайни активи.

Сметка 106 Капитал в бюджетни предприятия

Чрез сметка 106 бюджетните предприятия отчитат източниците на дълготрайни активи, предоставени им за ползване.

Сметка 106 се дебитира при намаляване на капитала в бюджетните предприятия срещу кредитиране на сметки от групи: 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи и 22 Дългосрочни инвестиции и вземания.

Сметка 106 се кредитира при увеличение на капитала в бюджетните предприятия срещу дебитиране на сметки от групи: 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи, 22 Дългосрочни инвестиции и вземания, и сметка 131 Финансирания за дълготрайни активи.

Сметка 107 Сметка на собственика

Чрез сметка 107 се отчитат личните вноски на собственика и получените от него суми през отчетния период.

Сметка 107 се дебитира при изразходване на средства срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.

Сметка 107 се кредитира при внасяне на средства срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.

В края на отчетния период сметка 107 може да има салдо или да се приключи със сметка 101 Основен капитал, 102 Допълнителен (запасен) капитал или 111 Общи резерви.

Сметка 108 Премии, свързани с дружествен капитал

Чрез сметка 108 се отчитат премиите, свързани с дружествения капитал - емисионни премии, премии от сливане, от превръщане на облигации в акции, от изкупуване на акции и облигации.

Премиите, свързани с дружествен капитал, се отчитат по видове и може да се открият следните сметки:

1081 Премии от емисия и от изкупуване на акции

1082 Премии от продажба и от изкупуване на облигации.

Сметка 108 се дебитира в края на отчетния период - с премиите от емисия на акции и с премията, пропорционална на сумата на тиражираните облигации срещу кредитиране на сметка 799 Други извънредни приходи или 116 Премийни резерви.

Сметка 108 се кредитира със:
1. Получената премия от емисия на собствени акции и облигации, свързана с формиране на капитала и на облигационния заем, срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.
2. Разликата под номиналната стойност на изкупените собствени акции срещу дебитиране на сметка 101 Основен капитал, когато изкупуването се извършва с цел намаляване на основния капитал.
3. Разликата под номиналната стойност на изкупените собствени облигации срещу дебитиране на сметка 153 Облигационни заеми, когато изкупуването се извършва с цел намаляване на облигационния заем.

В края на отчетния период салдото по сметката, произтичащо от премии от нетиражирани облигации, се посочва в баланса в статия Приходи за бъдещи периоди.

Сметка 109 Отбиви, свързани с дружествен капитал

Чрез сметка 109 се отчитат отбивите при изкупуване на собствени акции и облигации.

Отбивите, свързани с дружествен капитал, се отчитат по видове и може да се открият следните сметки:

1091 Отбиви от изкупуване на акции

1092 Отбиви от продажба и от изкупуване на облигации.

Сметка 109 се дебитира със:
1. Направените отбиви от продажба на акции и облигации при формиране на основния капитал и облигационния заем срещу кредитиране на сметки: 101 Основен капитал, 426 Вземания по записани дялови вноски и 153 Облигационни заеми.
2. Разликата над номиналната стойност на изкупените собствени акции срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства, когато изкупуването се извършва с цел намаляване на основния капитал.
3. Разликата над номиналната стойност на изкупените собствени облигации срещу кредитиране на сметка 514 Изкупени собствени облигации, когато изкупуването се извършва с цел намаляване на облигационния заем.

Сметка 109 се кредитира с отбивите от емисия на акции и със сумата на отбивите, пропорционална на стойността на тиражираните облигации, срещу дебитиране на сметка 699 Други извънредни разходи или друга сметка, съгласно изискванията на закон.

В края на отчетния период салдото по сметка 109, произтичащо от отбиви от продажба на облигации, които не са тиражирани, се посочва в баланса в статията Разходи за бъдещи периоди.

Група 11 Резерви

В групата са включени сметки, чрез които се отчитат създадените резерви съгласно нормативен акт или по решение на съдружниците (собствениците).

Сметка 111 Общи резерви

Чрез сметка 111 се отчитат създадените резерви чрез заделяне на част от балансовата печалба, предназначени за покриване на загуби или други цели.

Аналитичното отчитане на сметка 111 се организира съобразно целите за тяхното формиране.

Сметка 111 се дебитира при покриване на загуби и при увеличаване на основния капитал срещу кредитиране на сметки от групи 12 Финансови резултати и 10 Капитал.

Сметка 111 се кредитира със заделените средства за резерв срещу дебитиране на сметки от група 12 Финансови резултати, в зависимост от предназначението на резервите.

Сметка 112 Преоценъчни резерви

Чрез сметка 112 се отчитат резервите от преоценка на дълготрайните активи по реда на Закона за счетоводството.

Към сметка 112 може да се открият следните сметки:

1121 Преоценъчни резерви на дългосрочни инвестиции

1122 Преоценъчни резерви на дълготрайни материални активи.

Аналитичното отчитане на сметка 112 се организира по преоценявани активи.

Сметка 112 се дебитира при:
1. Намаление на стойността на дългосрочните инвестиции в рамките на извършено предходно увеличение срещу кредитиране на сметките от група
22 Дългосрочни инвестиции и вземания.
2. Намаление на балансовата (преносната) стойност на дълготрайните материални активи при последващи преоценки срещу кредитиране на сметките от група 20 Дълготрайни материални активи.
3. Отписване на преоценени дълготрайни материални активи с некомпенсирания преоценъчен резерв срещу кредитиране на сметка
122 Неразпределена печалба от минали години.
4. Отписване на дългосрочни инвестиции с некомпенсирания преоценъчен резерв срещу кредитиране на сметка 729 Други финансови приходи.
5. Увеличение на коректива на дълготрайните материални активи при извършване на преоценка срещу кредитиране на 241 Амортизация на дълготрайни материални активи.

Сметка 112 се кредитира при:
1. Увеличение на отчетната стойност на дългосрочните инвестиции срещу дебитиране на сметките от група 22 Дългосрочни инвестиции и вземания.
2. Увеличение на отчетната стойност на дълготрайните материални активи срещу дебитиране на сметките от група 20 Дълготрайни материални активи.
3. Намаление на стойността на коректива (изхабяването) на материалните дълготрайни активи при извършване на оценка срещу дебитиране на сметка 241 Амортизация на дълготрайни материални активи.

Сметка 113 Инвестиционни резерви

Чрез сметка 113 се отчитат резервите в инвестиционните дружества, създадени по реда на Закона за счетоводството.

Аналитичното отчитане на сметка 113 се организира по видове активи за реализирани и нереализирани резерви и други признаци по преценка на инвестиционни дружества.

Сметка 113 се дебитира при

1. Преоценка на дългосрочни инвестиции срещу кредитиране на сметка от група 22 Дългосрочни инвестиции и вземания.

2. Използване на резервите съобразно нормативно основание, както и при загуби от продажби на инвестиции.

Сметка 113 се кредитира при преоценката на дългосрочни инвестиции в инвестиционни дружества срещу дебитиране на сметки от група 22 Дългосрочни инвестиции и вземания и при положителни резултати от продажбата на дългосрочни инвестиции.

Сметка 114 Застрахователни резерви

(Зал. - ДВ, бр. 3 от 2000 г.)

Сметка 115 Пенсионни резерви

Чрез сметка 115 се отчитат резервите, които се създават в пенсионните фондове съгласно действащото законодателство.

Аналитичното отчитане на сметка 115 се организира по видове, по правоимащи и други признаци по преценка на пенсионните фондове.

Сметка 115 се дебитира при използване на резервите съобразно нормативното основание за това.

Сметка 115 се кредитира при възникване на задълженията по внесените суми срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.

Сметка 116 Премийни резерви

Чрез сметка 116 се отчитат резервите, които се създават от премиите, при емитиране на акции в предприятията.

Сметка 116 се дебитира при използване на резервите съобразно нормативно основание за това.

Сметка 116 се кредитира с премиите от емисия на акции срещу дебитиране на сметка 108 Премии, свързани с дружествен капитал.

Сметка 117 Допълнителни резерви

Чрез сметка 117 се отчитат създадените резерви по решение на собствениците извън резервите, предвидени по нормативен акт.

Към сметка 117 се организира аналитично отчитане на видове резерви.

Сметка 117 се дебитира при:

1. Покриване на загуби срещу кредитиране на сметки от група 12 Финансови резултати.

2. Увеличаване на основния капитал срещу кредитиране на сметка 101 Основен капитал.

3. Целево използване на допълнителните резерви по решение на собствениците срещу кредитиране на сметки от раздел 2 Сметки за дълготрайни активи, раздел 3 Сметки за материални запаси, раздел 5 Сметки за финансови средства.

Сметка 117 се кредитира при:

1. Заделяне на средства за допълнителни резерви срещу дебитиране на сметки от група 12 Финансови резултати.

2. Тяхното създаване и увеличаване срещу дебитиране на сметки от раздели: 2 Сметки за дълготрайни активи, 3 Сметки за материални запаси и 5 Сметки за финансови средства.

Група 12 Финансови резултати

В групата са включени сметки, чрез които се отчитат неразпределената печалба от минали години, непокритата загуба от минали години, финансовият резултат от текущата година, както и резултатът при несъстоятелност и ликвидация.

Сметка 121 Непокрита загуба от минали години

Чрез сметка 121 се отчита загубата от минали години.

Сметка 121 се дебитира в началото на отчетния период с дебитното салдо на водената през предходната година сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.

Сметка 121 се кредитира при покриване на загубата съгласно решение на органа за управление срещу дебитиране на сметки 122 Неразпределена печалба от минали години, сметки от групи 11 Резерви и 10 Капитал.

Сметка 122 Неразпределена печалба от минали години

Чрез сметка 122 се отчита неразпределената печалба от минали години.

Сметка 122 се дебитира при:

1. Заделяне на част от печалбата за резерви срещу кредитиране на сметки от група 11 Резерви.

2. Покриване на загуба от минали години срещу кредитиране на сметка 121 Непокрита загуба от минали години.

3. Начисляване на дивиденти и други срещу кредитиране на сметка 425 Задължения за съучастия.

4. Дарения срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.

Сметка 122 се кредитира:

1. В началото на отчетния период с кредитното салдо на водената през предходната година сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.

2. При отписване на дълготрайни материални активи с некомпенсирания преоценъчен резерв, срещу дебитиране на сметка 112 Преоценъчни резерви.

Сметка 123 Печалби и загуби от текущата година

Чрез сметка 123 се отчита крайният финансов резултат (печалбата или загубата) от дейността на предприятието.

В края на отчетния период дебитното салдо на сметката показва загуба, а кредитното салдо - печалба.

Аналитично отчитане към сметка 123 може да се организира заполучаване на информация за произхода на печалбата (загубата) по дейности и други източници.

Сметка 123 се дебитира при:

1. Приключване на сметките от група 70 Приходи от продажби, когато салдото по тези сметки е дебитно, т. е. налице е загуба.

2. Приключване на сметките от групи 62 Финансови разходи и 69 Извънредни разходи.

3. Начисляване на данъци за сметка на печалбата - срещу кредитиране на сметка 451 Разчети с общините, 452 Разчети за данък върху печалбата и 459 Други разчети с бюджета и с ведомства.

4. Заделяне на нормативно определени застрахователни резерви срещу кредитиране на сметка 114 Застрахователни резерви.

5. Приключване на сметката (при печалба) - срещу кредитиране на сметка 122 Неразпределена печалба от минали години.

Сметка 123 се кредитира при:

1. Приключване на сметките от група 70 Приходи от продажби, когато салдото по тези сметки е кредитно, т. е. налице е печалба.

2. Приключване на сметките от групи 72 Финансови приходи и 79 Извънредни приходи.

3. Освобождаване на заделените застрахователни резерви срещу дебитиране на сметка 114 Застрахователни резерви.

4. Приключване на сметката (при загуба) - срещу дебитиране на сметка 121 Непокрита загуба от минали години.

Сметка 124 Резултат при несъстоятелност и ликвидация

Чрез сметка 124 се отчита процесът на несъстоятелността и ликвидацията на предприятията.

Към сметка 124 може да се открият следните сметки:

1241 Резултат при несъстоятелност

1242 Резултат при ликвидация.

Аналитичното отчитане към сметка 124 се организира с цел осигуряване на информация за извършените разходи по осъществяване на сделките по продажби на имущество и за получените приходи от осъществените сделки.

Сметка 124 се дебитира със сумата на извършените разходи за осъществяване на сделките по разпродажба на имуществото срещу кредитиране на сметките от групи 20 Дълготрайни материални активи; 21 Дълготрайни нематериални активи; 50 Парични средства, сметки 421 Персонал; 101 Основен капитал - при приключване на резултата от ликвидацията.

Сметка 124 се кредитира с получените суми от сделки по разпродажба на имуществото срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства и сметка 101 Основен капитал - при приключване на резултата от ликвидацията.

Сметка 125 Резултат от дейността на юридически лица с нестопанска цел

(Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)

Чрез сметка 125 се отчита крайният финансов резултат от дейността на юридическите лица с нестопанска цел.

Сметка 125 се дебитира:

- с разликата между стойността на постъпленията от нестопанска дейност и на извършените разходи през отчетния период, когато последните превишават размера на текущите постъпления, срещу кредитиране на сметки от група 71 Приходи на юридически лица с нестопанска цел;

- с разходите за финансови операции, извършени от юридическите лица с нестопанска цел, срещу кредитиране на сметки от група 62 Финансови разходи;

- с отчетените загуби от стопанска дейност срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година;

- при приключване срещу кредитиране на сметка 117 Допълнителни резерви.

Сметка 125 се кредитира:

- с разликата между постъпленията от нестопанска дейност и от разходите, извършени през отчетния период, когато последните са по-малко от размера на текущите постъпления, срещу дебитиране на сметки от група 71 Приходи на юридически лица с нестопанска цел;

- с приходите от финансови операции, реализирани от юридическите лица с нестопанска цел, срещу дебитиране на сметки от група 72 Финансови приходи;

- с отчетената печалба от стопанска дейност срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година;

- при приключване срещу дебитиране на сметка 117 Допълнителни резерви.

Група 13 Финансирания

В тази група са включени сметки, чрез които се отчитат финансирания от бюджета и от други предприятия за дълготрайни и краткотрайни активи.

Чрез сметките от тази група се отчитат преотстъпените данъци, получените дарения от физически и юридически лица.

Сметка 131 Финансиране за дълготрайни активи

Чрез сметка 131 се отчита финансирането за дълготрайни активи със средства от бюджета и от други предприятия, които не подлежат на връщане.
Към сметка 131 може да се открият следните сметки:

1311 Финансиране за дълготрайни активи от държавния бюджет

1312 Финансиране за дълготрайни активи от местни бюджети

1313 Финансиране за дълготрайни активи от други предприятия.

Аналитичното отчитане към сметка 131 осигурява информация за източника на средствата и целите, за които се предоставят.

Сметка 131 се дебитира:

1. Със сума, равна на начислената за периода амортизация на дълготрайните активи, които са придобити или създадени с предоставените средства, срещу кредитиране на сметка 705 Приходи от финансирания.

2. Със сумата на придобитите дълготрайни активи с бюджетни и извънбюджетни средства в бюджетните предприятия - срещу кредитиране на сметка 106 Капитал в бюджетни предприятия.

Сметка 131 се кредитира при целево предоставяне на средства или активи от държавния и общинските бюджети и от други предприятия - срещу дебитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи, 50 Парични средства, 63 Разходи на държавния бюджет, и при преотстъпване на данъци срещу дебитиране на сметки от група 45 Разчети с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства.

Сметка 132 Финансиране на текущата дейност

Чрез сметка 132 се отчитат получените средства от бюджета и от други предприятия за финансиране на текущата дейност, които не подлежат на връщане.

Към сметка 132 може да се открият следните сметки:

1321 Финансиране на краткотрайни активи от държавния бюджет

1322 Финансиране на краткотрайни активи от местни бюджети

1323 Финансиране на краткотрайни активи от други предприятия.

Аналитичното отчитане към сметка 132 се организира за осигуряване на информация за източника на средствата и за целите, за които се предоставят.

Сметка 132 се дебитира при отразяване на част от финансирането като приход съобразно размера на направените разходи, за компенсацията на които е предназначено финансирането - срещу кредитиране на сметка 705 Приходи от финансирания.

Сметка 132 се кредитира при получаване на средства - срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства или при преотстъпване на данъци срещу дебитиране на сметки от група 45 Разчети с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства.

Група 14 Емисии

В групата са включени сметки, чрез които се отчитат пуснатите в обръщение банкноти и монети.

Сметка 141 Банкноти за обръщение

Сметката е предназначена за отчитане на пуснатите в обръщение банкноти, намиращи се в резервните каси на Главната каса към Българската народна банка и банките, в оборотните им каси, в касите на предприятията и в населението.

Сметка 141 се води при Главната каса към Българската народна банка с аналитично отчитане по купюри.

Сметка 141 се дебитира с изтеглените от обръщение и унищожени банкноти срещу кредитиране на сметка 501 Каса в левове.

Сметка 141 се кредитира с пуснатите в обръщение банкноти срещу дебитиране на сметка 501 Каса в левове.

Сметка 142 Монети за обръщение

Сметката е предназначена за отчитане на монетите за обръщение, намиращи се в резервните каси на Главната каса към Българската народна банка и банките, в оборотните им каси, в касите на предприятията и в населението.

Сметката се води при Главната каса към Българската народна банка с аналитично отчитане по купюри.

Сметка 142 се дебитира с общата стойност на изтеглените от обръщение или върнати на Министерството на финансите монети срещу кредитиране на сметка 501 Каса в левове.

Сметка 142 се кредитира със сумата на пуснатите в обръщение монети срещу дебитиране на сметка 501 Каса в левове.

Група 15 Получени заеми

В групата са включени сметки, чрез които се отчитат временно привлечените чужди средства, необходими за стопанската дейност на предприятието, подлежащи на връщане. По тези сметки не се отчитат начислените лихви.

Уреждането на задължението може да се извърши чрез: плащане в брой; прехвърляне на други активи, в т. ч. продукция, стоки и услуги; трансформиране на задължението в собственост; отказ на заемодателя от вземането си.

Сметка 151 Получени краткосрочни заеми

Чрез сметка 151 се отчитат получените краткосрочни заеми.

Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на БНБ.

Краткосрочните заеми са със срок до една година. Те се отчитат по видове и към сметка 151 може да се открият следните сметки:

1511 Получени краткосрочни заеми в левове

1512 Получени краткосрочни заеми във валута

1513 Просрочени краткосрочни заеми в левове

1514 Просрочени краткосрочни заеми във валута.

Сметка 151 се дебитира при погасяване или отписване на краткосрочните заеми срещу кредитиране на сметки от групи 41 Клиенти и свързани с тях сметки и 50 Парични средства и сметки 791 Отписани задължения и 101 Основен капитал.

Сметка 151 се кредитира при получаване, съответно при използване на средствата от откритите заемни сметки срещу дебитиране на сметки от групите, които отразяват целите, за които са използвани заемите: 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи, 30 Материали, продукция и стоки, 31 Млади животни и животни за угояване, 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 50 Парични средства.

Сметка 152 Получени дългосрочни заеми

Чрез сметка 152 се отчитат получените дългосрочни заеми.

Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на БНБ.

Дългосрочните заеми са със срок над една година. Те се отчитат по видове и към сметка 152 може да се открият следните сметки:

1521 Получени дългосрочни заеми в левове

1522 Получени дългосрочни заеми във валута

1523 Просрочени дългосрочни заеми в левове

1524 Просрочени дългосрочни заеми във валута.

Сметка 152 се дебитира при погасяване или отписване на дългосрочните заеми срещу кредитиране на сметки от групи: 41 Клиенти и свързани с тях сметки и 50 Парични средства и сметки 791 Отписани задължения и 101 Основен капитал.

Сметка 152 се кредитира при получаване, съответно при използване на средствата от откритите заемни сметки срещу дебитиране на сметки от групите, отразяващи целите, за които са използвани заемите: 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи, 30 Материали, продукция и стоки, 31 Млади животни и животни за угояване, 40 Доставчици и свързани с тях сметки и 50 Парични средства.

Сметка 153 Облигационни заеми

Чрез сметка 153 се отчитат задълженията срещу получените средства по облигационни заеми.

Към сметка 153 може да се открият следните сметки:
1531 Краткосрочни облигационни заеми

1532 Дългосрочни облигационни заеми

1533 Облигационни заеми в нетиражирани облигации

1534 Облигационни заеми в тиражирани облигации.

Аналитичното отчитане към сметка 153 осигурява информация за срока на падежа на облигациите във връзка с периодичното изплащане на лихви.

Сметка 153 се дебитира:

1. При изплащане на тиражирани облигации срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.

2. Със стойността на анулираните собствени облигации срещу кредитиране на сметка 514 Изкупени собствени облигации.

Сметка 153 се кредитира при продажба на облигации - с номиналната им стойност срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.

Сметка 159 Други заеми и дългове

Чрез сметка 159 се отчитат привлечените чужди средства, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като дълговете по изплащане на движимо и недвижимо имущество, придобито чрез изплащане на пожизнена рента.

Към сметка 159 може да се открият следните сметки:

1591 Поръчителство

1592 Капитализирани пожизнени ренти

1599 Други дългове.

Сметка 159 се дебитира при изплащане на сумите по изтекли падежи срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
Сметка 159 се кредитира при възникване на дългове срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.

Когато сумите за изплащане на пожизнени ренти по изтекли падежи превишават внесения капитал, превишението се записва по сметка 691 Отписани вземания. Обратно, със смъртта на правоимащия по рентата остатъкът от дължимата сума е източник на извънредни приходи.

Група 16 Приети депозити

В тази група са включени сметки, чрез които се отчитат приетите срочни депозити в левове и във валута от различните субекти, участници в националната икономика, в банките и в други финансови институции.

Сметка 161 Приети депозити в левове

Чрез сметка 161 се отчитат получените средства по срочни депозити в банки и други финансови институции.
Аналитичното отчитане се организира по срокове, по депозанти и по видове депозити според начина на олихвяване и по други признаци.
Сметка 161 се дебитира при връщане на приети депозити, при издължаване на кредити срещу приети депозити, при трансформиране на депозити на същия депозант от един вид в друг и др. - срещу кредитиране на сметки от групи 16 Приети депозити, 17 Привлечени средства в левове, 22 Дългосрочни инвестиции и вземания, 50 Парични средства, 53 Предоставени краткосрочни заеми на предприятията, 54 Предоставени заеми на граждани, 55 Предоставени заеми на банки и на бюджета, сметка 431 Издадени преводи.

Сметка 161 се кредитира при внасяне на суми на депозит, при трансформиране на един депозит в друг, при капитализиране на лихви и др. срещу дебитиране на сметки от групи 16 Приети депозити, 17 Привлечени средства в левове и 50 Парични средства, сметка 432 Получени преводи.

Сметка 162 Приети депозити във валута

Чрез сметка 162 се отчитат получените парични средства във валута по срочни депозити, направени в банки и други финансови институции.

Аналитичното отчитане се организира по видове валути, по видове субекти, по срокове и условия на олихвяване и по други признаци.

Сметка 162 се дебитира при изплащане на депозити, при погасяване на кредити срещу депозити, при трансформиране на депозити на същия депозант от един вид в друг и др. - срещу кредитиране на сметки от групи 16 Приети депозити, 18 Привлечени средства във валута, 50 Парични средства, 53 Предоставени краткосрочни заеми на предприятия, 54 Предоставени заеми на граждани, 55 Предоставени заеми на банки и на бюджета и сметка 431 Издадени преводи.

Сметка 162 се кредитира при образуване на депозити, при трансформиране на един депозит в друг, при капитализиране на лихви и др. - срещу дебитиране на сметки от групи 16 Приети депозити, 18 Привлечени средства във валута и 50 Парични средства, сметка 432 Получени преводи.

Група 17 Привлечени средства в левове

В тази група са включени сметки, чрез които банките и други финансови институции отчитат привлечените парични средства на други предприятия в левове, както и разплащанията с тези средства.

Сметка 171 Разплащателни сметки на клиенти в левове

Чрез сметка 171 банките отчитат привлечените парични средства на предприятията, съхранявани в разплащателните им сметки, както и разплащанията с тези средства.

Аналитичното отчитане може да се води по титуляри и други признаци.

Сметка 171 се дебитира при изплащане на средства по нареждане и със съгласие на титуляра срещу кредитиране на сметка 161 Приети депозити в левове и сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 22 Дългосрочни инвестиции и заеми, 43 Разчети по преводи, 50 Парични средства, 53 Предоставени краткосрочни вземания на предприятия, 54 Предоставени заеми на граждани, 55 Предоставени заеми на банки и на бюджета.

Сметка 171 се кредитира с постъпилите средства срещу дебитиране на сметка 161 Приети депозити в левове и сметки от групи 17 Привлечени средства в левове, 22 Дългосрочни инвестиции и вземания, 43 Разчети по преводи, 50 Парични средства, 53 Предоставени краткосрочни заеми на

предприятия, 54 Предоставени заеми на граждани.

Сметка 172 Набирателни сметки на бюджетните предприятия в левове

Чрез сметка 172 се отчитат парични средства по набирателни сметки на бюджетните предприятия в банки. Сметката се открива и води съгласно съвместни указания на Българската народна банка и Министерството на финансите.

Към сметка 172 може да се открият следните сметки:

1721 Набирателни сметки на републиканския бюджет

1722 Набирателни сметки на министерства и ведомства

1723 Набирателни сметки на областните администрации

1724 Набирателни сметки на местните бюджети

1725 Набирателни сметки на държавното обществено осигуряване

1726 Набирателни сметки на други осигурителни организации

1727 Набирателни сметки на съдебната власт

1728 Набирателни сметки на данъчната администрация

1729 Набирателни сметки на митническата администрация.

Сметка 172 се дебитира при изплащане на средства по нареждане и със съгласие на титулярите срещу кредитиране на сметка 161 Приети депозити в левове и сметки от групи 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи и 50 Парични средства, 52 Парични средства на бюджетни предприятия.

Сметка 172 се кредитира с постъпилите средства срещу дебитиране на сметки от групи: 16 Приети депозити, 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи, 50 Парични средства, 52 Парични средства на бюджетни предприятия.

Сметка 173 Специални сметки на клиенти в левове

Чрез сметка 173 се отчитат паричните средства на търговски предприятия, граждани, домакинства и други организации по открити акредитиви, особени сметки, издадени разплащателни чекове (лимитирани и акцептирани) и други.

Аналитичната отчетност се организира по титуляри, по пълномощници и по отделни специални сметки.

Сметка 173 се дебитира при извършване на плащания за доставки, работи и други услуги, както и при закриване на сметката по нареждане на титуляра или на упълномощено от него лице срещу кредитиране на сметките от групи 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи, 50 Парични средства и др.

Сметка 173 се кредитира с постъпилите средства по нареждане на титуляра при откриване на сметките, както и с преводите за увеличаване на остатъците по тях срещу дебитиране на сметките от групи 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи, 50 Парични средства.

Сметка 174 Влогови сметки на клиенти в левове

Чрез сметка 174 се отчитат внесените суми по влог в левове от български и чуждестранни граждани.

Аналитичното отчитане се организира по видове влогови сметки и по други признаци.

Сметка 174 се дебитира с изплатени средства в брой, прехвърлени и преведени безкасово по други влогове или сметки по нареждане на титулярите, от инкасирани чекове за извършени плащания (данъци, такси, покупки и други) срещу кредитиране на сметка 161 Приети депозити в левове, сметки от групи 17 Привлечени средства в левове, 50 Парични средства.

Сметка 174 се кредитира с получените суми по влоговите сметки срещу дебитиране на сметка 161 Приети депозити в левове, сметки от групи 17 Привлечени средства в левове, 50 Парични средства.

Сметка 175 Сметки за жилищно строителство в левове

Чрез сметка 175 се отчитат внесените средства от общините и предприятията за жилищно строителство.

Към сметка 175 могат да се открият следните сметки:

1751 Средства за жилищно строителство на общините

1752 Средства за жилищно строителство на предприятия.

Сметка 175 се дебитира с преведените суми за финансиране на жилищното строителство срещу кредитиране на сметки: 161 Приети депозити в левове, 174 Влогови сметки на клиенти в левове, 225 Предоставени дългосрочни заеми в левове и 434 Получени преводи на ДСК.

Сметка 175 се кредитира с внесените суми от общините и предприятията - титуляри, срещу дебитиране на сметки 161 Получени депозити в левове, 174 Влогови сметки на клиенти в левове, 225 Предоставени дългосрочни заеми в левове, 434 Получени преводи на ДСК и 501 Каса в левове.

Сметка 176 Текущи сметки на бюджетни предприятия в левове

Чрез сметка 176 се отчитат паричните средства на бюджетни предприятия по текущи сметки в банки. Сметката се открива и води съгласно съвместни указания на Българската народна банка и

Министерството на финансите.
Към сметка 176 може да се открият следните сметки:

1761 Текущи сметки на републиканския бюджет

1762 Текущи сметки на министерства и ведомства

1763 Текущи сметки на областните администрации

1764 Текущи сметки на местните бюджети

1765 Текущи сметки на държавното обществено осигуряване

1766 Текущи сметки на други осигурителни организации

1767 Текущи сметки на съдебната власт

1768 Текущи сметки на данъчната администрация

1769 Текущи сметки на митническата администрация.

Сметка 176 се дебитира при изплащане на средства по нареждане и със съгласие на титулярите срещу кредитиране на сметка 161 Приети депозити в левове и сметки от групи 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи, 50 Парични средства, 52 Парични средства на бюджетни

предприятия.

Сметка 176 се кредитира с постъпилите средства срещу дебитиране на сметки от групи: 16 Приети депозити, 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи, 50 Парични средства, 52 Парични средства на бюджетни предприятия.

Сметка 179 Други сметки на клиенти в левове

Чрез сметка 179 се отчитат внесените суми от клиенти в левове, които не са отчетени по останалите сметки от групата.
Сметка 179 се дебитира при изплащане на сумите срещу кредитиране на сметка 161 Приети депозити в левове, сметки от група 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи и 50 Парични средства.
Сметка 179 се кредитира с постъпилите средства срещу дебитиране на сметки от групи 16 Приети депозити, 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи и 50 Парични средства.

Група 18 Привлечени средства във валута

В тази група са включени сметки, чрез които се отчитат паричните средства във валута от местни и чуждестранни банки, финансови институции, търговски предприятия, граждани и домакинства, бюджет и други клиенти, съхранявани в банки и други финансови институции.

Сметка 181 Разплащателни сметки на клиенти във валута

Чрез сметка 181 се отчитат паричните средства във валута на предприятия и други, съхранявани по разплащателни сметки в банките и други финансови институции.

Аналитичното отчитане може да се води по титуляри, по видове валута и по други признаци.

Сметка 181 се дебитира при извършване на плащания към чужбина и в страната във валута, при поемане на ангажименти по акредитиви и гаранции и при предоставяне на валута за изкупуване от кредитни предприятия срещу кредитиране на сметка 162 Приети депозити във валута и сметки от групи: 18 Привлечени средства във валута, 43 Разчети по преводи, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 50 Парични средства.

Сметка 181 се кредитира с постъпилите валутни средства срещу дебитиране на сметки от групи: 18 Привлечени средства във валута, 43 Разчети по преводи, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 50 Парични средства.

Сметка 182 Набирателни сметки на бюджетни предприятия във валута

Чрез сметка 182 се отчитат парични средства във валута по набирателни сметки на предприятия от бюджетната система. Сметката се открива и води съгласно съвместни указания на Българската народна банка и Министерството на финансите.

Към сметка 182 могат да се открият следните сметки:

1821 Набирателни сметки на републиканския бюджет във валута

1822 Набирателни сметки на министерства и ведомства във валута.

Сметка 182 се дебитира при изплащане на средства по нареждане и със съгласие на титулярите срещу кредитиране на сметки от групи: 18 Привлечени средства във валута, 43 Разчети по преводи, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 50 Парични средства, 52 Парични средства на

бюджетни предприятия и др.

Сметка 182 се кредитира при внасяне на валутни средства в брой или безкасово, получени преводи от чужбина, депозирани чекове и други срещу дебитиране на сметки от групи: 18 Привлечени средства във валута, 43 Разчети по преводи, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 50

Раздел 1. Сметки за капитали
91 Чужди дълготрайни материални и нематериални активи
92 Чужди финансови активи
93 Чужди материални запаси
94 Дебитори по условни вземания
95 Кредитори по условни задължения
96 Собствени активи, невключени в стопански оборот
97 Собствени пасиви, невключени в стопански оборот
98 Разни активни задбалансови сметки
980 Разни активни задбалансови сметки
99 Разни пасивни задбалансови сметки
990 Разни пасивни задбалансови сметки70 Приходи от продажби
701 Приходи от продажби на продукция
702 Приходи от продажби на стоки
703 Приходи от продажби на услуги
704 Приходи за бъдещи периоди
705 Приходи от финансирания
708 (Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.) Приходи от ликвидация и несъстоятелност
709 Приходи от други продажби
71 (Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.) Приходи на юридически лица с нестопанска цел
711 Приходи от регламентирана дейност
712 Приходи от членски внос
713 Приходи от дарения
714 Приходи от субсидии
719 Други приходи
72 Финансови приходи
721 Приходи от лихви
722 Приходи от дялово участие
723 Приходи от операции с инвестиции
724 Приходи от валутни операции
725 Финансови приходи за бъдещи периоди
729 Други финансови приходи
73 Приходи на държавния бюджет
731 Приходи на републиканския бюджет
732 Приходи на министерства и ведомства
733 Приходи на областни администрации
734 Приходи на местни бюджети
735 Приходи на съдебната система
74 Бюджетни и извънбюджетни приходи
741 Бюджетни приходи
742 Бюджетни приходи за разпределение
743 Извънбюджетни приходи
75 (Зал. - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)
76 Приходи по пряко застраховане
761 Приходи от застрахователни премии
764 Приходи от застрахователни комисиони и такси
765 Приходи по застраховане от минали години
766 Приходи от регреси
768 Приходи от освободени застрахователни резерви
769 Други застрахователни приходи
77 Приходи от пасивно презастраховане
771 Приходи от получени обезщетения от презастрахователи
772 Приходи от участие в резултата на презастрахователя
774 Приходи от комисиони от презастрахователя
775 Приходи от пасивно презастраховане от минали години
778 Приходи от заделени резерви на презастраховане
779 Други приходи по пасивно презастраховане
78 Приходи по активно презастраховане
781 Приходи от презастрахователни премии
785 Приходи от активно презастраховане от минали години
786 Приходи от регреси по активно презастраховане
788 Приходи от освободени резерви по активно презастраховане
789 Други приходи по активно презастраховане
79 Извънредни приходи
791 Отписани задължения
792 Приходи от глоби и неустойки
793 Излишъци на активи
799 Други извънредни приходи
60 Разходи по икономически елементи
601 Разходи за материали
602 Разходи за външни услуги
603 Разходи за амортизации
604 Разходи за заплати
605 Разходи за социални осигуровки и надбавки
609 Други разходи
61 Разходи за дейността
611 Разходи за основна дейност
612 Разходи за спомагателна дейност
613 Разходи за бъдещи периоди
614 Разходи за организация и управление
615 Разходи за продажба на продукция
618 (Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.) Разходи за ликвидация и несъстоятелност
62 Финансови разходи
621 Разходи за лихви
622 Разходи за провизиране на рискови активи
623 Разходи по операции с инвестиции
624 Разходи по валутни операции
625 Финансови разходи за бъдещи периоди
629 Други финансови разходи
63 Разходи на държавния бюджет
631 Разходи на републиканския бюджет
632 Разходи на министерства и ведомства
633 Разходи на областни администрации
634 Разходи на местните бюджети
635 Разходи на съдебната система
64 Разходи на бюджетни предприятия
641 Разходи на бюджетни средства
643 Разходи на извънбюджетни средства
65 (Зал. - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)
66 Разходи за застрахователни плащания по пряко застраховане
661 Разходи за застрахователни суми и обезщетения
662 Разходи за участие в резултата
663 Разходи за ликвидация
664 Разходи за комисиони по застраховането
668 Разходи за заделени застрахователни резерви
669 Други застрахователни разходи
67 Разходи по пасивно презастраховане
671 Разходи за отстъпени премии на презастрахователи
678 Разходи за освободени резерви по пасивно презастраховане
679 Други разходи по пасивно презастраховане
68 Разходи по активно презастраховане
681 Разходи за застрахователни обезщетения
682 Разходи за участие в резултата
683 Разходи за участие в ликвидацията
684 Разходи за отстъпени презастрахователни комисиони и такси
688 Разходи за заделени резерви по активно презастраховане
689 Други разходи по активно презастраховане
69 Извънредни разходи
691 Отписани вземания
692 Разходи за глоби и неустойки
693 Липси на активи
699 Други извънредни разходи
50 Парични средства
501 Каса в левове
502 Каса във валута
503 Разплащателна сметка в левове
504 Разплащателна сметка във валута
505 Акредитиви в левове
506 Акредитиви във валута
507 Предоставени депозити
508 Разплащателни чекове
509 Други парични средства
51 Краткосрочни инвестиции
511 Акции
512 Изкупени собствени акции
513 Облигации
514 Изкупени собствени облигации
515 Държавни ценни книжа
516 Благородни метали и скъпоценни камъни
52 Парични средства на бюджетни предприятия
521 Парични средства по бюджетни сметки в левове
522 Парични средства по бюджетни сметки във валута
523 Парични средства по извънбюджетни сметки в левове
524 Парични средства по извънбюджетни сметки във валута
525 Парични средства по набирателни сметки в левове
526 Парични средства по набирателни сметки във валута
53 Предоставени краткосрочни заеми на предприятия
531 Предоставени заеми за текущи нужди
532 Предоставени заеми за внос на материални запаси
533 Предоставени заеми за износ, извършван с правителствен кредит
534 Предоставени заеми за износ на материални запаси
535 Предоставени заеми за откупуване на валута
536 Краткосрочни заеми в просрочие
537 Предоставени краткосрочни заеми на предприятия във валута
538 Предоставени заеми на чуждестранни лица във валута
539 Заеми на предприятия във валута в просрочие
54 Предоставени заеми на граждани
541 Предоставени заеми на граждани за текущи нужди
542 Предоставени заеми на граждани за собствено стопанство
543 Заеми на граждани в просрочие
55 Предоставени заеми на банки и на бюджета
551 Предоставени заеми на банки в левове
552 Предоставени заеми на банки във валута
553 Предоставени заеми на бюджета
40 Доставчици и свързани с тях сметки
401 Доставчици
402 Доставчици по аванси
403 Доставчици по търговски кредити
404 Доставчици по доставки при определени условия
406 Разчети със свързани лица по доставки
41 Клиенти и свързани с тях сметки
411 Клиенти
412 Клиенти по аванси
413 Клиенти по търговски кредити
414 Клиенти по продажби при определени условия
415 Вземания по предоставени фирмени кредити във валута
416 Разчети със свързани лица по продажби
42 Персонал и съдружници
421 Персонал
422 Подотчетни лица
423 Разчети за издръжка на семействата на персонала, работещ в
чужбина
424 Вземания от съучастия
425 Задължения за съучастия
426 Вземания по записани дялови вноски
43 Разчети по преводи
431 Издадени преводи
432 Получени преводи
433 Издадени преводи от ДСК
434 Получени преводи на ДСК
435 Неизравнени и неуточнени суми по преводи
436 Преводи за изпълнение
437 Разчети по преводи във валута
439 Други преводи
44 Вземания по липси, начети и съдебни спорове
441 Вземания по рекламации
442 Вземания по липси и начети
443 Ценови разлики по липси и начети
444 Вземания по съдебни спорове
445 Присъдени вземания
45 Разчети с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства
451 Разчети с общините
452 Разчети за данък върху печалбата
453 Разчети за данък върху добавената стойност
454 Разчети за данъци върху доходи на физически лица
455 Разчети по социалното осигуряване
456 Разчети за акцизи и с министерства
457 Разчети с митници
458 Разчети по държавната лотария
459 Други разчети с бюджета и с ведомства
46 Вътрешни разчети
460 Вътрешни разчети
47 Разчети с международни финансови институции
471 Разчети с Международния валутен фонд
472 Разчети със Световната банка
473 Разчети с други международни финансови институции
474 Разчети по междуправителствени спогодби
48 Чуждестранни и местни кореспонденти
481 Разчети с чуждестранни кореспонденти
482 Разчети с местни кореспонденти
483 Разчети по предстоящо плащане
486 Разчети по съзастраховане
487 Разчети с презастрахователи
488 Разчети със седанти
49 Разни дебитори и кредитори
491 Доверители
492 Разчети за гаранции
493 Разчети за такси
494 Разчети за преведени суми за разходи по поръчение
495 Разчети по застраховане
496 Разчети по лихви
497 Разчети по данъчни временни разлики
498 Други дебитори
499 Други кредитори
30 Материали, продукция и стоки
301 Доставки
302 Материали
303 Продукция
304 Стоки
305 Изпратени стоки и предадени работи
31 Млади животни и животни за угояване
311 Млади животни
312 Животни за угояване
20 Дълготрайни материални активи
201 Земи, гори и трайни насаждения
202 Продуктивни и работни животни
203 Сгради
204 Машини, съоръжения и оборудване
205 Транспортни средства
206 Стопански инвентар
207 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
208 Ликвидация на дълготрайни материални активи
209 Други дълготрайни материални активи
21 (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2000 г.) Дълготрайни нематериални активи
211 Разходи за учредяване и разширяване
212 Продукти от развойна дейност
213 (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2000 г.) Права върху интелектуална
собственост
214 Програмни продукти
215 (Нова - ДВ, бр. 3 от 2000 г.) Права върху индустриална собственост
219 Други дълготрайни нематериални активи
22 Дългосрочни инвестиции и вземания
221 Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия
222 Дългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия и малцинствени съучастия
223 Ценни книжа
224 Инвестиционни имоти
225 Предоставени дългосрочни заеми в левове
226 Предоставени дългосрочни заеми във валута
227 Просрочени заеми
229 Други предоставени заеми
23 Авалирани задължения по получени заеми във валута
230 Авалирани задължения по получени заеми във валута
24 Амортизация
241 Амортизация на дълготрайни материални активи
242 Амортизация на дълготрайни нематериални активи
243 Амортизация на търговска репутация
25 Провизии за покриване на рискови активи
251 Провизии за покриване на рискови активи
252 Провизии за вземания от продажби
253 Провизии за покриване на задбалансови ангажименти
26 Търговска репутация
261 Положителна търговска репутация
262 Отрицателна търговска репутация

 

Реклама