Последно променен на Петък, 10 Септември 2010 17:19

Новите Кодове за вид плащане в сила от 01.01.2010г.

За Държавно обществено осигуряване, Здравно осигуряване, Допълнително задължително пенсионно осигуряване, Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС) и Учителски пенсионен фонд


За Държавно обществено осигуряване
Наименование

За родените
преди 1 януари 1960г.

За родените след
31 декември
1959г.
Приходи
Вид плащане
%
Вид плащане
%
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за работници и служители ТРЕТА категория труд; за учителите; за лицата, упражняващи трудова дейност като членове на кооперации; за изпълнителите по договори за управление и контрол в търговските дружества; за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията от осигурители и осигурени лица
550101
29.5
550131
25.5
Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата "СЕБРА",  за работниците и служителите ТРЕТА категория труд,  внасят с две отделни бюджетни платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за сметка на осигурителя /19.175% - за родените преди 1 януари 1960г. и 16.575% - за родените след 31 декември 1959г./  и вноски за сметка на осигурените лица  /10,325% - за родените преди 1 януари 1960г. и 8.925% - за родените след 31 декември 1959г./.
При изготвянето на бюджетните платежни нареждания за сумите за сметка на осигурителя в реквизита "Вид плащане" се попълва код 05, а за сумите за сметка на осигурените лица - код 02
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица"  за работници и служители, и изпълнителите по договори за контрол и управление в търговските дружества, ПЪРВА и ВТОРА категория труд /от осигурители и осигурени лица/
550102
32.5
550132
28.5
Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата "СЕБРА", за работниците и служителите ПЪРВА и ВТОРА категория труд, внасят с две отделни бюджетните платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за сметка на осигурителя /22.175% - за родените преди 1 януари 1960г. и 19.575% - за родените след 31 декември 1959г./ и вноски за сметка на осигурените лица  /10,325% - за родените преди 1 януари 1960г. и 8.925% - за родените след 31 декември 1959г./
При изготвянето на бюджетните платежни нареждания за сумите за сметка на осигурителя в реквизита "Вид плащане" се попълва код 05, а за сумите за сметка на осигурените лица - код 02
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство"  за работници и служители, включени в програмата от социални помощи към осигуряване на заетост /от осигурители и осигурени лица/ 
550127
26.5
550157
22.5
Осигурителни вноски за фонд"Пенсии" и фонд      "Общо заболяване и майчинство"  за членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията /от осигурители и осигурени лица/
550126
26.5
550156
22.5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд       "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за следователи по Закона за съдебната власт
550115
32.5
550145
28.5
Осигурителни вноски за фонд"Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за  съдии, прокурори и съдебни служители по Закона за съдебната власт 
550109
29.5
550139
25.5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за кадровите военнослужещи по ЗОВС на РБ, държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица от МВР, офицерите и сержантите от Националната следствена служба, от ГД "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието,  държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията 
550103
32.5
550133
28.5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за офицери и сержанти в Националната разузнавателна служба, служба "Военна информация" на Министерство на отбраната и в Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията  
550170
32.5
550170
32.5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за служителите /граждански лица/ в Националната разузнавателна служба, служба "Военна информация" на Министерство на отбраната и в Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията 
550171
29.5
550171
29.5
Осигурителни вноски за фонд  "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица"  за държавни служители ТРЕТА категория труд
550114
29.5
550144
25.5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица"  за държавни служители ПЪРВА и ВТОРА категория труд
550105
32.5
550135
28.5
Осигурителни вноски за осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост, смърт и за трудова злополука и професионална болест, за фонд “Пенсии“ ТРЕТА категория труд  /от осигурители и осигурени лица/
550108
23
550138
19
Осигурителни вноски за осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост, смърт и за трудова злополука и професионална болест, за фонд “Пенсии“ ПЪРВА и ВТОРА категория труд  /от осигурители и осигурени лица/
550111
26
550141
22
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” върху получените месечни възнаграждения, след намаляването с нормативно признатите разходи, за работещите без трудови правоотношения, членове на ЦИК, РИК и СИК по Закона за избор на народни представители /от възложители и осигурени лица/
550110
23
550140
19
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА категория труд върху обезщетенията за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ и по Закона за висшето образование /от осигурители и осигурени лица/ 
550116
23
550146
19
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ТРЕТА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя 
550112
23
550142
19
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ПЪРВА и ВТОРА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя     
550124
26
550154
22
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА категория труд, върху обезщетенията за оставане без работа по Закона за държавния служител 
550117
23
550147
19
Осигурителни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (Внасят се само от НОИ)
550160
29.5           32.5
550160
25.5
28.5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху средствата за социални разходи 
550129
23
26
550159
19
22
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от самоосигуряващи се лица, осигурени за всички социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица
550401
26.5
550441
22.5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица
550402
23
550442
19
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, осигурени за всички социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица
550404
26.5
550444
22.5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от регистрираните земеделските производители и тютюнопроизводители
550405
23
550445
19
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване (облагане на доходите) за 2005г. /вноските се превеждат по ЕГН/ 
550406
29
550436
26
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за лицата, завършили висше или полувисше образование, за времето на обучение 
550403
23
550403
23
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО на които не им достигат 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия 
550413
23
-
-
Осигурителни вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест"  за лицата осигурени за фонд “Трудова злополука и професионална болест" от осигурители
550149
0,4; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1
550149
0,4; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии“ върху паричните обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане /от осигурители и самоосигуряващи се/ за периоди преди 1 януари 2005г.
550104
21.75
550134
19.5
Осигурителни вноски за лица, осигурени само за трудова злополука и професионална болест за периоди преди 1 януари 2002 г.
550106
0.7
550106
0.7
Допълнителни осигурителни вноски по §11 от ПЗР на КЗОО за периоди преди 1 януари 2002 г.
550107
-
550107
-
Възстановени суми за трудови злополуки съгласно  § 10 от ПЗР на КЗОО за периоди преди 1 януари 2002г.
550600
-
550600
-
Осигурителни вноски за фонд "ПКБ" от осигурители и осигурени лица за периоди преди 1 януари 2002 г. 
550500
4
550500
4
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода преди 1 януари 2006 г.
552801
-
552801
-
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода след 1 януари 2006 г.
552830
 
552830
 
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски
552802
-
552802
-
Глоби, санкции и неустойки по наказателни постановления
552809
-
552809
-
Здравно осигуряване
Наименование
ПРИХОДИ
Вид плащане
%
Вноски от осигурители за работници и служители по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията
560101
3.9
Вноски от осигурени лица или от осигурители за работници и служители в неплатен отпуск
560109
6
Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения 
560102
6
Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения, за времето, през което са в неплатен отпуск
Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони 
560103
6
Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони, за времето, през което са в неплатен отпуск    
Вноски от осигурители  за работници и служители и от самоосигуряващи се лица, върху паричното обезщетение за временна неработоспособност и за отглеждане на дете
560104
3.9
Вноски от осигурители върху паричното обезщетение за временна неработоспособност, за работещи по служебни правоотношения и по правоотношения, възникнали на основание специални закони
560105
6
Лични вноски от работници и служители, работещи по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията, лицата упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служители с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията
560200
2.1
Вноски от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване /облагане/ на доходите за 2005 г. /вноските се превеждат по ЕГН/  
560401
6
Вноски от самоосигуряващи се лица по чл. 40,   ал. 1, т. 2 от ЗЗО 
560402
6
Вноски от възложители след намаляване със нормативно признатите разходи за лица, работещи без трудово правоотношение по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО, работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества и членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, членове на ЦИК по Закона за избор на народни представители
560407
3.9
Вноски за лица получаващи обезщетения за безработица
560601
6
Вноски за членове на СИК и РИК по Закона за избор на народни представители за сметка на Републиканския бюджет
560408
6
Лични вноски след намаляване с нормативно признати разходи от лицата, работещи без трудови правоотношения; работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества и членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, членове на ЦИК по Закона за избор на народни представители
560406
2.1
Вноски от  лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО
560405
6
Вноски за  лица без доходи, подлежащи на осигуряване по чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО
560701
6
Вноски от лица, работещи без трудови правоотношения, за периоди преди 1 януари 2003 г.
560403
6
Вноски за лица и членове на семейства с право на соицално подпомагане; за непълнолетни без родители, които не подлежат на осигуряване на друго основание и други лица, за които вноските са за сметка на общинските бюджети (чл. 40, ал. 1, т. 9 и 10 от ЗЗО в редакцията му до 31 декември 2002 г.) за периоди преди 1 януари 2003 г.
560603
6
Вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (Внасят се само от НОИ)
560106
3.9
Лични вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (Внасят се само от НОИ)
560201
2.1
Вноски за пълнолетни учащи се във висши училища без доходи, до навършване на 26 – годишна възраст, както и за останалите лица по чл.40, ал.1, т. 11 от ЗЗО в редакцията му до 31.12.2002 г. за периоди преди 1 януари 2003г.
560703
6
Вноски  за неосигурените членове на семейството от осигурени лица по ЗЗО
За периоди преди 1 януари 2003 г.
Вноската е в размер 5 на сто от вноската (6%) за всеки неосигурен член на семейството                                                                                       
560704
0.3
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на НЗОК
562805
-
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК
562806
-
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления 
562815
-
Вноски и лихви за здравно осигуряване по разсрочени плащания
562822
 
Еднократно внесена сума  за възстановяване на здравноосигурителни права на лицата, пребивавали в чужбина повече от 183 дни през една календарна година в размер на 12/дванадесет/ здравноосигурителни вноски върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасяне 
562818
6
Допълнително задължително пенсионно осигуряване
Наименование
ПРИХОДИ
Вид плащане
%
Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионнен фонд, работещи при условията на ПЪРВА категория труд
580120
12
Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд, работещи при условията на ВТОРА категория труд
580121
7
Осигурителни вноски за лицата, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд  
580123
4
Осигурителни вноски от самоосигуряващи се лица, родени след 31 декември 1959г., осигурени в универсален пенсионен фонд при годишно изравняване (облагане на доходите) за 2005г. /вноските се превеждат по ЕГН/
580124
3
Осигурителни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" в професионален фонд (Внасят се само от НОИ)
580128
12
7
Осигуритeлни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" в универсален фонд (Внасят се само от НОИ)
580150
4
Начети и лихви по ревизионни актове при годишно изравняване (облагане на доходите). Вноските се превеждат по ЕГН.
582823
-
Начети и лихви по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд
582807
-
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд 
582808
-
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за професионален пенсионен фонд
582810
-
Начети и лихви по ревизионни актове за начет за  универсален пенсионен фонд
582812
-
Наказателни лихви  по просрочени осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд 
582813
-
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления   за универсален пенсионен фонд 
582811
-
Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС)
Наименование
ПРИХОДИ
Вид плащане
%
Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени за фонд "ГВРС"
570910
0,5
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на фонд "ГВРС"
572820
-
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за фонд "ГВРС"
572821
-
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за фонд "ГВРС" 
572819
-
Учителски пенсионен фонд
Наименование
ПРИХОДИ
Вид плащане
%
Осигурителни вноски от осигурители за учители, в т.ч. и за работещите за не повече от 5 работни дни /40 часа/ 
591008
4.3
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на УПФ и събрани от ДОО
592803
-
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за УПФ
592804
-
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления по УПФ 
592814
-
Подобни статии:
 

Реклама