Последно променен на Неделя, 15 Октомври 2006 19:04
Списък на БИН за приходи от осигурителни вноски

СПИСЪК НА БИН ЗА ПРИХОДИ ОТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

731500 000-4 – за приходите от осигурителни вноски за ДОО

731600 000-9 – за приходите от осигурителни вноски за НЗОК

731700 000-3 – за приходите от осигурителни вноски за ГВРС

731800 000-8 – за приходите от осигурителни вноски за ДЗПО

731900 000-2 – за приходите от осигурителни вноски за УПФ

СПИСЪК НА БИН ЗА СМЕТКА 7301 “ПРИХОДИ ЗА РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ”

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

7301 01 000 7 – Данък върху добавената стойност от сделки в страната.

АКЦИЗ

7301 02 000 5 – Акциз при сделки в страната.

Корпоративен ДАНЪК - внася се в БИН 7301 от всички данъчно задължени по ЗКПО лица, независимо от % на държавно или общинско участие в тях, с изключение на едноличните търговци. По долупосочените БИН се внасят дължимите данък върху печалбата и данък общини за минали години, включително и по подадените годишни данъчни декларации по чл.51 от ЗКПО за 2002г и по данъчни актове.

7301 04 000 1 – Корпоративен данък от нефинансови предприятия.

7301 05 000 0 - Корпоративен данък от финансови институции.

7301 06 000 8 – Корпоративен данък от организации с идеална цел.

7301 07 000 6 – Корпоративен данък от застрахователни дружества.

7301 09 000 2 - Акциз от български бандероли за вносни стоки

7301 29 000 0 - Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия по ЗКПО

7301 12 000 4 – Данък върху доходите на физически лица – от доходи по трудови и служебни правоотношения.

7301 13 000 2 - Данък върху доходите на физически лица – еднолични търговци, свободни професии, граждански договори, наеми и др.(Декларации по чл.41 от ЗОДФЛ)

7301 14 000 0 – Окончателен годишен /патентен/ данък.

7301 15 000 9 – Данък върху дивидента и ликвидационните дялове на местни лица.

7301 16 000 7 - Данък върху дивидентите и доходите на бюджетни предприятия.

7301 17 000 5 - Данък върху дивидента и ликвидационните дялове на чуждестранни лица.

7301 18 000 3 – Окончателен данък върху залозите за хазартни игри по ЗКПО.

7301 19 000 1 – Данък върху доходите на физически лица - окончателен данък по чл.40 от ЗОДФЛ

АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ ПО ЗКПО – внасят се в БИН 7301 от всички данъчно задължени по ЗКПО лица, независимо от % на държавно или общинско участие в тях.

7301 20 000 7 – Данък върху представителните разходи по ЗКПО

7301 26 000 6 – Данък върху нетния тонаж на корабите

7301 27 000 4 – Данък върху доходите на чуждестранни лица

7301 30 000 6 – Данък върху социалните разходи по ЗКПО

7301 31 000 4 – Данък върху разходите за леки автомобили по ЗКПО

7301 32 000 2 – Данък върху дарения и спонсорство по ЗКПО

7301 33 000 0 - Данък върху вноски за доброволно осигуряване и застраховка по чл.36 ,ал.4 от ЗКПО

7301 50 000 4 – Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети.

7301 34 000 9- Други данъци

7301 35 000 7 - Държавни такси

7301 37 000 3 - Вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции

7301 40 000 5 - Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

7301 41 000 3 - Приходи от наеми на имущество

7301 42 000 1 - Приходи от наеми на земя

7301 43 000 0 - Приходи от лихви по текущи банкови сметки

7301 44 000 8 - Приходи от лихви по срочни депозити

7301 47 000 2 - Приходи от други лихви

7301 48 000 0 - Приходи от дивидент за държавата

7301 49 000 9 - Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

7301 51 000 2 - Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

7301 52 000 0 - Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина

7301 53 000 9 - Вноски от Булгаргаз

7301 55 000 5 - Приходи от продажби на дълготрайни материални активи

7301 56 000 3 - Приходи от продажби на земя

7301 57 000 1 - Приходи от концесии

7301 59 000 8 - Приходи от продажба на нематериални активи

7301 70 000 2 - Други неданъчни приходи

 

Реклама