Данъци, данъчни облекчения. Тълкуване на ЗДДС

Данъци, данъчни облекчение. Тълкуване на ЗДДС. Регистрация и дерегистрация по ДДС. Данъчно облагане на фирми и физически лица. Доходи от ЕС. Данъчно третиране по ЗДДС.

91 При напускане работодателите задължително издават служебна бележка за платените доходи
92 Годишно задължение по система Интрастат
93 Данъчно третиране на наградите от телевизионни игри
94 Намаляваме данъците наполовина с дарение за лечение на деца
95 Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО и на данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ
96 Установяване статута и местоположението на получател съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011
97 Данъчно третиране по ЗДДС на дейност по полагане срещу възнаграждение в търговски или в адвокатски дружества на личен труд
98 Данъчно и осигурително третиране на възнагражденията съдружник в дружество с ограничена отговорност
99 Отчитане на продажби от земеделски производител
100 Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи
101 Указание - данъчен контрол при вътреобщностни доставки
102 Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2012
103 Разяснения във връзка с измененията на чл. 122 от ДОПК, действието на новата разпоредба на чл. 124а от ДОПК и прилагането на указание № 24-00-1/ 08.01.2009 г
104 Наръчник по ЗДДФЛ за 2012 година
105 Наръчник по ДДС 2011г
 
Страница 7 от 36

Реклама