Данъци, данъчни облекчения. Тълкуване на ЗДДС

Данъци, данъчни облекчение. Тълкуване на ЗДДС. Регистрация и дерегистрация по ДДС. Данъчно облагане на фирми и физически лица. Доходи от ЕС. Данъчно третиране по ЗДДС.

76 Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
77 Прилагането на чл.22а от ЗДДФЛ за данъчното облекчение на млади семейства
78 Облагане с данък на физическо лице, което е едноличен търговец и произвежда и продава цветя
79 Прилагане на Наредба № Н-18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства
80 Прилагане на чл. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
81 Приложение на чл.72, чл.74 във вр. с чл.117 ал.2 т.9 и ал.3 от ДОПК
82 Наръчник по ДОПК
83 Право на ползване на данъчно облекчение по чл.18 ЗДДФЛ от лице с намалена работоспособност
84 Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители
85 Удостоверяване приложимото законодателство спрямо български гражданин, който ще упражнява трудова дейност на територията на Австрия и България
86 Деклариране на съоръжения по реда на ЗМДТ
87 Програмен продукт - справка за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ
88 Фирмите внасят авансовия данък от наем на своите хазяи от наем
89 Фирмите без дейност подават годишни декларации
90 Срокове за плащане на местни данъци и такси
 
Страница 6 от 36

Реклама