Данъци, данъчни облекчения. Тълкуване на ЗДДС

Данъци, данъчни облекчение. Тълкуване на ЗДДС. Регистрация и дерегистрация по ДДС. Данъчно облагане на фирми и физически лица. Доходи от ЕС. Данъчно третиране по ЗДДС.

61 Данъчно третиране при продажба на дялове по реда на ЗДДС
62 Прилагане на данъчното и осигурително законодателство при формиране на годишната данъчна основа на самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия
63 Прилагане на ЗДДС при свободна професия
64 Здравно осигуряване на чуждестранно физическо лице
65 Данъчно третиране на строително-монтажни услуги съгласно Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/
66 Регистриране чрез касов апарат на консумативни разходи за електроенергия и вода, префактурирани от наемодател на наемател
67 Данъчно третиране на разходите, свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на лек автомобил
68 Въпроси по прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
69 Отразяване на сторно касовите бележки в отчетните регистри по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
70 Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност в случай на публична продан по реда на ГПК
71 Приложение на чл.31 от Закона за корпоративното подоходно облагане
72 Право на ползване на данъчно облекчение по чл.18 ЗДДФЛ от лице с намалена работоспособност
73 Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
74 Окончателен размер на осигурителния доход на самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност на две основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО
75 Възстановяване на преотстъпен данък поради неизпълнение на изискванията на закона
 
Страница 5 от 36

Реклама