Данъци, данъчни облекчения. Тълкуване на ЗДДС

Данъци, данъчни облекчение. Тълкуване на ЗДДС. Регистрация и дерегистрация по ДДС. Данъчно облагане на фирми и физически лица. Доходи от ЕС. Данъчно третиране по ЗДДС.

466 Данъчен режим според ЗКПО на доходите от използване и разпореждане с недвижимо имущество
467 Данъчен режим по ЗДДС на развалянето на договори, при които данъчното събитие възниква на датата на фактическото предаване на стоката от доставчика на получателя
468 Годишно деклариране на доходите на физическите лица
469 Авансовите вноски през 2009 г. за доходи от стопанска дейност на нетърговци
470 Право на данъчен кредит за стоки, свързани със създаване на условия за безопасен труд
471 Предоставяне на отговори и становища от НАП при писмени запитвания...
472 Осчетоводяване и признаване на данъчния кредит при регистрация по ЗДДС
473 Годишни корекции на данъчен кредит по реда на чл.79 от ЗДДС
474 Договаряне и данъчно третиране на лихви по междуфирмени заеми
475 Данъчно третиране на откраднати активи и стоки
476 Списък на пощенските станции, в които през 2009 год. ще се приемат данъчни декларации
477 Банкова сметка в евро за събиране и превеждане на суми от осигурителни вноски и данъци в полза на други държави - членки на ЕС
478 Попълване на преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета
479 Данък върху разходите
480 Данък при източника
 
Страница 32 от 36

Реклама