Данъци, данъчни облекчения. Тълкуване на ЗДДС

Данъци, данъчни облекчение. Тълкуване на ЗДДС. Регистрация и дерегистрация по ДДС. Данъчно облагане на фирми и физически лица. Доходи от ЕС. Данъчно третиране по ЗДДС.

46 Данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за доходи от наем
47 Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за облагане на доходите от стопанска дейност на физическо лице – регистриран земеделски производител
48 Облагане по ЗДДФЛ на получени суми като обезщетение, поради неизпълнение на договор
49 Данъчно облагане на доход от срочно и възмездно учредяване на право на строеж
50 Право на данъчен кредит по ЗДДС за закупеното и раздаденото безплатно на определени служители униформено облекло и обувки?
51 Следва ли оборотът на посредник в тристранна операция да участва при изчисляването на коефициента по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС
52 Прилагане на ЗДДС и извършването на услуги по устройство на територията
53 Заплащане на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за преместваеми обекти по чл. 56 ЗУТ / чл. 10 ЗМДТ/
54 Чл. 54, ал. 1 ЗМДТ - компетентната община, пред която следва да бъдат подавани декларациите по чл. 54 ЗМДТ за притежавани превозни средства
55 Приложение на разпоредбата на чл. 50 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
56 Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност ( ЗДДС) на услуги, оказани на застрахователен брокер
57 Прилагане на чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
58 Данъчно третиране на възнагражденията на съдружник за положен труд в дружеството и дължимите осигурителни вноски
59 Годишно приключване на фирма след приемане на наследство
60 Прилагане на ЗДДС и ЗКПО
 
Страница 4 от 36

Реклама