Данъци, данъчни облекчения. Тълкуване на ЗДДС

Данъци, данъчни облекчение. Тълкуване на ЗДДС. Регистрация и дерегистрация по ДДС. Данъчно облагане на фирми и физически лица. Доходи от ЕС. Данъчно третиране по ЗДДС.

31 Облагане на доставки по ЗДДС - вътреобщностна доставка
32 Задължителна дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и подаване на данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
33 Формиране на облагаем оборот за целите на задължителна регистрация по ДДС
34 Дължими данъци при придобиване и продажба на недвижим жилищен имот
35 Данъчно третиране на получена сума за пробонабиране съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
36 Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки към лица от други държави членки
37 Подлежи ли на облагане по реда на ЗДДФЛ получено обезщетение за причинени неимуществени вреди за смърт вследствие на ПТП
38 Определяне на облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл.96 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
39 Отписване на задължение, формирано от допълнителни парични вноски
40 Данъчно събитие и издаване на протокол при ВОП
41 Наемане на чуждестранен гражданин на работа в България и регистрация в НАП
42 Срокове за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол
43 Данъчно третиране по ЗДДС на задатък и други предварителни плащания по доставки
44 Прилагане чл.13 и чл.33 от ЗДДФЛ
45 Деклариране с ГДД по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ на вземания и задължения по договор за цесия
 
Страница 3 от 36

Реклама