Данъци, данъчни облекчения. Тълкуване на ЗДДС

Данъци, данъчни облекчение. Тълкуване на ЗДДС. Регистрация и дерегистрация по ДДС. Данъчно облагане на фирми и физически лица. Доходи от ЕС. Данъчно третиране по ЗДДС.

121 Въпроси по прилагане на ЗДДС, ЗКПО и Наредба № Н-18/2006 г. на МФ
122 Наръчник по корпоративно подоходно облагане 2011 г.
123 Данъчно третиране на доставки на услуги по ЗДДС
124 Определяне на данъчна основа на услуга съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
125 Данъчно третиране на получено възнаграждение за положен личен труд в дружество
126 Прилагането на чл.26 от ЗДДС и Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства от наемодател, във връзка с доходите от наем по ЗДДФЛ
127 Регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС
128 Какви данъци и осигуровки внасят земеделците
129 Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност, съгласно приложено Решение на ТЕЛК
130 Облагане с данък на физическо лице, регистриран земеделски производител, който произвежда и продава цветя
131 Признаване на разходи по реда на ЗКПО и документално отразяване по реда на ЗДДС във връзка с извършване на международен транспорт
132 Издаване на удостоверение А1 при командироване на работници в Германия
133 Удържане на авансов данък при доходи от наем
134 Право на продажба на материални запаси на цена под балансова стойност
135 Изчисляване на нетна търговска площ във връзка с определяне на патентен данък
 
Страница 9 от 36

Реклама