Данъци, данъчни облекчения. Тълкуване на ЗДДС

Данъци, данъчни облекчение. Тълкуване на ЗДДС. Регистрация и дерегистрация по ДДС. Данъчно облагане на фирми и физически лица. Доходи от ЕС. Данъчно третиране по ЗДДС.

106 Данъчно третиране на доставката на печатни издания по реда на ЗДДС
107 Определяне на патентен данък за 2011 г
108 Преустановяване на облагането с данък върху превозните средства на МПС с прекратена регистрация в сектор „КАТ-ПП” по реда на Закона за местните данъци и такси
109 Прилагане на разпоредбите на ДОПК чл.25 и чл.26. Подаване на ГДД ( Годишна данъчна декларация)
110 Облагане на доходи от търговия с акции и други финансови активи, извършвана самостоятелно посредством платформа
111 Данъчно третиране на изплатена рента в натура
112 Прилагане на чл.13 ал.1 т.1 б. а на ЗДДФЛ
113 Регистрация по реда на ЗДДС
114 Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане на приходи от субсидии, получени от бюджетно предприятие, регистрирано като земеделски производител
115 Доходи от продажба на недвижим имот при изплатена комисионна за извършена посредническа услуга
116 Данъчно третиране на хонорар, получен във връзка координиране на дейността между наемодател и наемател по повод изпълнение на договор за наем
117 Данъчно третиране на доходи от наем с източник в България на местно и чуждестранно лице, когато платец на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице
118 Осигуряване на управител на търговско дружество
119 Данъчно и осигурително третиране при приемане на предприятието на починал едноличен търговец
120 Данъчно и осигурително третиране на трансформирането на начислени и неизплатени възнаграждения на членовете на съвета на директорите на акционерно дружество в непарична вноска на капитала на дружеството
 
Страница 8 от 36

Реклама