Последно променен на Петък, 05 Май 2017 09:47


ОТНОСНО: Деклариране на доход по реда на чл. 50 от Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и на дължими вноски за здравно осигуряване с декларация образец 6 на починало лице


Според изложеното в запитването, на 13.12.2016 г. е починало лицето Х. Същото е било регистрирано като ЕТ „У“. За периода 01.01.2016 г. – 13.12.2016 г. търговецът издава фактури за наем в размер на 7800 лв. (12 месеца х 650 лв.) на „ОМ“ АД. Преведената за месец декември 2016 г. сума за наем в размер на 650 лв. е изтеглена на 27.12.2016 г. от наследниците на търговеца, след което сметката е била закрита. Предстои заличаване на търговеца. Посочено е, че починалото лице е било със 74% трайно намалена работоспособност.

Във връзка с горното са поставени следните въпроси:
1. Какъв е редът за подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за дейността на едноличния търговец през 2016 г.? 
2. По какъв начин ще се формира облагаемият доход за 2016 г.?
3. Изтеглената сума в размер на 650 лв. счита ли се за доход на наследниците, кой и как следва да го декларира?
4. Получените през 2016 г. доходи от починалото лице подлежат на годишно изравняване за целите на здравното осигуряване и в тази връзка кой следва да подаде декларация образец 6 за дължимите здравноосигурителни вноски за 2016 г. на самоосигуряващото се лице?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 98/2016 г.), Кодекса за социално осигуряване (КСО, обн. ДВ, бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВ, бр. 105/2016 г.) и Закона за здравно осигуряване (ЗЗО, обн. ДВ, бр. 70/1998 г., посл. изм. ДВ, бр. 98/2016 г.) е изразено следното становище:

По отношение на данъчното законодателство:


На основание чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ годишната данъчна декларация за доходите на починалите лица може да се подава от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.
В декларацията се посочват само доходи, които са придобити от наследодателя до датата на смъртта му и които, на основание чл. 50 от ЗДДФЛ, подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация. Видно от цитираната разпоредба на чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ, подаването на годишна данъчна декларация за доходите на починалото лице е регламентирано като възможност, а не като задължение. На основание чл. 53, ал.1 от ЗДДФЛ, годишната данъчна декларация се подава в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.  По силата на ал. 3 в случаите по чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ годишната данъчна декларация може да се подаде и след срока по ал. 1, но не по-късно от 6 месеца след откриването на наследството (в конкретния случай до 13.06.2017 г.).

При положение, че наследниците желаят да се възползват от това право и да подадат годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. следва де се има предвид следното:
Съгласно чл. 26 ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното и подоходно облагане данъчна печалба. Годишната данъчна основа за доходите от стопанската дейност като едноличен търговец се формира по реда на чл. 28 от същия закон. По силата на чл. 28, ал. 2, т. 2 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец по чл. 28, ал. 1 се намалява с разликата между 7920 лв. и размера на ползваното облекчение по чл. 18, ал. 1, включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението - за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган. Данъчната ставка е 15 на сто (чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ). Облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец се декларира в приложение № 2 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, образец 2001а. 

Отчитането на получените приходи от наем в предприятието на ЕТ за периода 01.01.2016 г. до 13.12.2016 г. следва да бъде съобразено с основните счетоводни принципи, посочени в чл. 26, ал. 1, т. 3, т.4 и т. 8 от Закона за счетоводството (ЗСч), а именно:
- предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат;
- начисляване - предприятието изготвя финансовите си отчети, с изключение на отчетите, свързани с паричните потоци, на базата на принципа на начисляването - ефектите от сделки и други събития се признават в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти, и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;
- предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно в съответствие с тяхното съдържание, същност и икономическа реалност, а не формално според правната им форма;
С оглед на изложените обстоятелства, в настоящия случай, отчетените приходи от отдаването под наем в размер на 7800 лв. (12 месеца х 650 лв.) ще имат характер на доходи от стопанска дейност като едноличен търговец на починалия наследодател. Сумата в размер на 650 лв., изтеглена на 27.12.2016 г. от наследниците на търговеца не се смята за техен доход съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗДДФЛ.

По отношение на осигурителното законодателство:

От изложеното в запитването става ясно, че починалото лице е извършвало търговска дейност в качеството си на едноличен търговец.  При извършена справка в информационната система на Националната агенция за приходите се установи, че същото е декларирало упражняване на трудова дейност като едноличен търговец. Лицата, упражняващи трудова дейност като едноличен търговец, са задължително осигурени лица по смисъла на  чл. 4, ал. 3,  т. 2 от КСО.
На основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и окончателно върху доходите от дейността, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО.
Физическите лица, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци имат качеството на самоосигуряващи се лица (чл. 5, ал. 2 от КСО)  и  внасят осигурителните вноски изцяло за своя сметка. Аналогична е разпоредбата и на § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на ЗЗО, според която „самоосигуряващо се лице“ е физическо лице, което плаща изцяло здравноосигурителна вноска или премия за себе си. Осигурителните правоотношения на самоосигуряващото се лице за осигурителните рискове имат личен характер, което означава, че както правата, така и задълженията на самоосигуряващото се лице се погасяват с факта на смъртта му и не преминават чрез универсално правоприемство в патримониума на наследниците.
Предвид изложеното, за периода от началото на календарната 2016 година до датата на смъртта на едноличния търговец (13.12.2016 г.) не се определя окончателен размер на осигурителния доход за починалото лице, тъй като дължимите осигурителни вноски върху дохода за този период ще касаят личното осигурително право и задължение на починалия ЕТ.
В конкретния случай за починалото лице не следва да се подава декларация образец № 6 за дължими здравноосигурителни вноски за 2016 г. Източник НАп
3_163/23.01.2017 г.
ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 9
ЗДДФЛ, чл. 26, ал. 1
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2
ЗЗО, 40, ал. 1, т. 2

 

Реклама