Последно променен на Събота, 08 Декември 2012 14:06

В запитването излагате следната фактическа обстановка:
Вие сте регистриран земеделски производител /ЗП/, без регистрация по ЗДДС. Подали сте декларация по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ, с която сте избрали да се облагате като едноличен търговец.

Задавате въпроса:
Поради това, че погрешно сте подали тази декларация, желаете да Ви информираме каква е възможността тя да бъде анулирана и да не облагате доходите си по този ред.

При така изложената фактическа обстановка съобразявайки относимата нормативна уредба в сила към 2012 г. и предвид на това, че не конкретизирате данъчната година, от която сте избрали да се облагате по този ред, становище на НАП:

В разпоредбата на чл. 29а, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ е предвидено физическите лица, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители, които не са регистрирани по ЗДДС и нямат регистрация като еднолични търговци, да могат да направят избор за облагане по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ. Правото на избор се заявява като лицата подадат декларация по образец. За данъчната 2011 г. декларацията се подава в срок до 31.05.2011 г./ пар. 16 от ПЗР към ЗИЗДДФЛ/, за декларациите за 2012 г. срокът е до 31.12.2011 г. За декларациите за 2013 г. срокът е до 31.12.2012 г.

В срока на подаване на декларацията, няма законова пречка лицето да промени своя избор.
Съгласно чл. 104 от ДОПК промени във вече подадените декларации може да се извършват при наличието на две кумулативни условия:
- промените да се правят преди изтичане на законоустановения срок за подаване на конкретния вид данъчна декларация и
- промените да са свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата за облагане и размера на задължението.
Промените във вече подадена декларация се извършват с нова декларация.

В случая чрез подадена декларация Вие сте упражнили правото си на избор на вид данъчно облагане. Следва да имате предвид и разпоредбата на чл.29а, ал.5 от ЗДДФЛ, съгласно която лицата по ал.3 избрали да се облагат по реда на ал.1, прилагат този ред на облагане за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години.

След подаване на ГДД и липса на декларация за корекция, подадена в цитираните по-горе срокове, декларираните данни, свързани с основата за облагане и размера на задължението, не могат да бъдат променени по пътя на подаване на нова декларация.

При наличие на несъответствия между съдържанието на подадената декларация и изискванията за попълването й е приложимо условието на чл.103 от ДОПК. В тази връзка е необходимо органът по приходите да Ви покани да отстраните несъответствията в 14-дневен срок от получаването на съобщението. Отстраняването на несъответствията се извършва с подаване на нова декларация (чл.103, ал.2 от ДОПК), но предвид горецитираното, Вие не попадате в тази хипотеза./ Въпроси и отговори НАП

ЗДДФЛ - Чл. 29а, ал.3, 4 и 5;
ДОПК - Чл.103 и чл.104;

Подобни статии:
 

Реклама