Последно променен на Събота, 08 Декември 2012 14:07

Следва да регистрирате фирма при условие, че ще осъществявате дейност с ”Вендинг автомат”, Ви уведомяваме за следното:

Описали сте в запитването следната фактическа обстановка: Вие сте физическо лице, което няма регистрация на фирма и възнамерява да използва „Вендинг автомат”, с който ще осъществявате дейност с цел реализиране на доходи.

Задавате въпроса : Следва ли да се регистрирате по Търговския закон или може да извършвате дейността като физическо лице?

След разглеждане на запитването и съобразявайки относимата законова уредба, Ви уведомяваме, че същото не поставя въпрос за разяснение на норма от данъчното законодателство, а касае въпроси с друг характер. Дали ще осъществявате описаната от Вас дейност като физическо лице или като Едноличен търговец регистриран по ТЗ или като ЕООД, Национална Агенция по приходите не е компетентна да се произнесе. В материалните данъчни закони и в ДОПК/ Данъчно осигурителния процесуален кодекс/ няма уредба на този въпрос.

От данъчна гледна точка следва да имате предвид, че посочената от Вас дейност подлежи на облагане с патентен данък по ЗМДТ / Закон за местните данъци и такси / при спазване на разпоредбите на чл.61з и следващи до чл.61п от този закон. Дейностите, облагани с патентен данък, са изрично изброени в приложение № 4 от ЗМДТ. Кафе автоматите или автомати за напитки и закуски се обхващат от т.3 на приложението –търговия на дребно до 100кв.м.

При облагане с патентен данък не се изключва задължението за подаване на ГДД до 30.04. на следващата година с приложение №7 към НАП.

Обръщаме внимание, че само ако осъществявате тази дейност като ФЛ или ЕТ и при условията на чл.61з от ЗМДТ ще заплащате патентен данък. Ако регистрирате ЕООД и осъществявате дейност с „Вендинг автомат” ще се облагате по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

В зависимост от това под каква правна форма ще осъществявате дейността, както и от факта дали сте регистриран по ЗДДС или не ще прилагате различен режим на облагане.

Следва да имате предвид и реда за отчитане на оборотите от дейност на „Вендинг автомат”.

Разпоредбата на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2007 г., задължава всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта. В допълнение, фискалните устройства задължително имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходите.

По смисъла на § 1, т. 41 от ДР на ЗДДС „търговски обект” е всяко място, помещение или съоръжение /например: маси, сергии и други подобни /на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо, че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели /например: офис, жилище или други подобни/, да е част от притежаван недвижим имот/ например: гараж, мазе, стая или други подобни /или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.

В общия случай Наредба № Н-18/2006г. на МФ свързва момента на издаването на фискална касова бележка с този на плащането. Съгласно чл. 25, ал.3 от Наредба № Н-18/2006г., фискална касова бележка в случаите по ал. 1 се издава при извършване на плащането. Лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаването на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка.

В §1 от допълнителните разпоредби към Наредба № Н-18/2006г. на МФ с ДВ бр.54/17.07.2012 г. е създадена точка 10, с която се уточнява, че „автомат на самообслужване” е всяко устройство – електронно, електрическо и/или механично, позволяващо на потребителя да получи от автомата срещу заплащане на принципа на самообслужване стоки и/или услуги, включително и услуги с развлекателен характер.

За целите на Наредбата в чл.2, ал.2, считано от 17.07.2012 г. е създадена нова т.4, която въвежда ново понятие за фискално устройство - фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване /ФУВАС/. Съгласно чл.3, ал.5 от Наредба № Н-18/2006г продажбите на услуги с развлекателен характер и продажбите на стоки, извършвани чрез автомати на самообслужване, се регистрират и отчитат от ФУВАС, като се допуска касова бележка да не се издава на хартиен носител.

С § 20 от ПЗР на Наредбата е фиксиран и срокът, в който лицата по чл.3, извършващи продажби чрез автомати на самообслужване, привеждат дейността си в съответствие с изискванията и същият е до 31 октомври на 2012 г.

Видно от гореизложеното и предвид посочената нормативна уредба, следва да се има предвид следното:

В запитването се визира „вендинг“ автомат, отговарящ на спецификите на „автомат на самообслужване”, определени с §1, т. 10 от допълнителните разпоредби към Наредба № Н-18/2006г. на МФ с ДВ бр.54/17.07.2012 г. В този случай продажбите следва да бъдат регистрирани от фискално устройство, вградено в автомата за самообслужване./ Въпроси и отговори НАП

 

Реклама