Последно променен на Понеделник, 03 Декември 2012 15:00

Дружеството има за предмет на дейност търговия със санитарни материали и козметични продукти. Част от стоките се произвеждат в Китай и Турция и се съхраняват в „Свободна зона ” АД, с която дружеството има сключен договор за наем на складови площи. Съгласно чл.166 от ЗМ, те се намират извън митническата територия на Република България. Дружеството търгува както със страни-членки на Европейския съюз, така и с трети страни. Когато в държава-членка на ЕС се продават стоки, произведени в Турция и Китай се извършва редовен внос на тези стоки в Република България и после се осъществява ВОД. Когато се извършват продажби в трети страни, общностните стоки се изнасят с митническа декларация вид EX /придружаващ износен документ/ и се осъществява редовен износ със ставка 0 % по смисъла на ЗДДС, а стоките, които са на режим под митнически контрол, се експортират с декларация тип Т1 /транзит-придружаващ документ/.

В справката декларация по ЗДДС износите се посочват в кл.14-данъчна основа на доставките по глава Трета от ЗДДС.

Поставен е следният въпрос: Къде в СД по ДДС да се посочват продажбите на необщностни стоки, собственост на фирмата, които са били под митнически контрол в Свободна зона и за тях не е правен редовен внос – трябва ли тази доставка да се третира съгласно разпоредбите на чл.69, ал.2 от ЗДДС и да се посочва в кл.18 на СД или да се третира като износ и да се посочва в кл.14 и би ли променило това облагаемия оборот за целите на чл.92, ал.3 от ЗДДС.

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададеният от Вас въпрос, изразяваме следното становище:

Съгласно § 1, т.1 от ДР на ЗДДС, "територия на страната" е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона.

Предвид горното, територията на свободната зона, намиращата се в страната е част от територията на страната и доставките извършени на територията на Свободна зона - Пловдив следва да се третират като доставки на територията на РБългария, съобразно общите правила на ЗДДС.

Съгласно чл.32, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка с нулева ставка е доставката на необщностни стоки, с изключение на посочените в приложение № 1 към този закон, за които са налице обстоятелствата по чл. 16, ал. 5 от същия нормативен акт.

Съгласно чл.16, ал.5 от ЗДДС, независимо от ал. 1 - 4 на същата разпоредба, когато при въвеждане на територията на страната стоките са получили статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или свободен склад, или под митнически режими -митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от митни сборове, външен транзит, вносът се смята за осъществен, когато стоките престанат да бъдат под съответния режим на територията на страната.

Следователно, ако Вашето дружество извършва доставка на необщностни стоки, с изключение на посочените в приложение № 1 на ЗДДС, за които са налице обстоятелствата по чл. 16, ал. 5 от същия закон, т.е. същите не са престанали да бъдат под съответния режим на територията на страната към момента на прехвърлянето на правото на собственост, то в този случай ще е налице облагаема доставка с нулева ставка, на основание чл.32, ал.1 от ЗДДС.

За доказване на тази доставка, Вие като доставчик следва да разполагате с документите посочени в чл.32, ал.1 от ППЗДДС:

- митнически документи, удостоверяващи, че стоката е необщностна,

- митнически документи, от които е видно, че към датата, на която данъкът за доставката става изискуем, стоките са със статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или в свободен склад или под митнически режим - митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от митни сборове, външен транзит,

- фактура за доставката.

Доставките по чл.32, ал.1 от ЗДДС са облагаеми с нулева ставка и попадат в глава Трета на закона. Същите се декларират в кл.14 на справката-декларация по ЗДДС и участват при определяне на оборота по чл.92, ал.3 от ЗДДС.

 

Реклама