Последно променен на Сряда, 28 Ноември 2012 16:08

В запитването излагате следната фактическа обстановка: От 08.06.2012 г. сте прекратили трудовия си договор с български работодател и сте напуснали страната, като смятате трайно да се установите в Канада. Посочвате, че във връзка с постигнатите финансови резултати има вероятност фирмата, в която сте работили, да Ви изплати еднократно възнаграждение – премия. Подали сте документи за прекратяване на здравното си осигуряване в България, тъй като очаквате да пребивавате повече от 183 дни извън страната.

Задавате въпроса :

  1. Имате ли ангажименти по заплащане на данъци и задължителни осигурителни вноски във връзка с получаването на подобно заплащане?

Като се съобрази приложимата нормативна уредба и с оглед описаната фактическа обстановка в писмото Ви, изразяваме следното становище :

Според регламента на чл. 24, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2. От така изложеното от Вас в подаденото запитване, характерът на възнаграждението, което очаквате да получите, не попада в обхвата на необлагаемите доходи, изплащани от работодател. Следователно същият е облагаем, а ангажиментът за удържане на данък върху дохода е на работодателя, като задължено лице по смисъла на чл. 3, т. 2 във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ. Размерът на дължимия данък се определя като месечната данъчна основа се умножи по данъчната ставка от 10%. Данъкът се удържа от работодателя при окончателно изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец.

Следователно при изплащането на възнаграждение-премия работодателят е длъжен да удържи авансово дължимия данък. Удържания данък се внася по сметка на държавния бюджет в сроковете, определени от закона.

Предвид гореизложеното доходът, който ще Ви бъде изплатен е облагаем, но задължение за удържането и заплащането му има лицето платец, т.е. Вашият работодател.

Ако през 2012 г. имате получени само доходи от трудови правоотношения, Вие не сте задължени да подавате годишна данъчна декларация за 2012 г., когато:

1. към 31 декември на данъчната година имате работодател по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година, и/или  

2. към 31 декември на данъчната година нямате работодател по основно трудово правоотношение или имате такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия: данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания по чл. 42, и не ползвате данъчни облекчения по реда на чл. 23.

По отношение прилагането на осигурителното законодателство Ви обръщаме внимание за следното:

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност.

В чл. 3, ал. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждениято и доходите, върху които се правят осигурителни вноски е указано, че възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен.

Сумите, които работодателите изплащат на наетите от тях лица за постигнати добри резултати /премии/, участват при формирането на осигурителния доход, тъй като са доход от трудова дейност по чл. 4 от КСО.

Осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения, се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ за съответната година. Осигурителните вноски се разпределят между осигурителя и осигуреното лице по реда, определен в чл. 6, ал. 3 от КСО.

Поради уеднаквяване на осигурителните режими за социално и здравно осигуряване на лицата, работещи по трудово правоотношение, по горепосочения ред се внасят и осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за здравно осигуряване /чл. 157, ал. 6 от КСО и чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО/.

Осигурителните вноски за работниците и служителите се внасят от осигурителите по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите чрез съответните банки, лицензиран пощенски оператор или поделенията им, като в платежните документи при внасяне на осигурителните вноски се вписва съответния ЕИК по регистър БУЛСТАТ /ЕИК на търговеца/, ЕГН /ЛНЧ/, служебен номер, издаден от НАП /чл. 7, ал. 7 от КСО/.

Осигурителните вноски, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащане на дължимото възнаграждение или на част от него. Частта от осигурителните вноски, която е за сметка на осигурените лица съгласно чл. 6, ал. 3 от КСО, се внася при изплащане на възнагражденията им и не се удържа от авансовите плащания освен в случаите, когато за съответния месец е изплатен само аванс. Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени, осигурителят внася осигурителните вноски за своя сметка и тези за сметка на осигурените лица до края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът /чл. 7, ал. 1, 2, 3 и 11 от КСО/.

На основание чл. 5, ал. 4 от КСО осигурителите /работодателите/ периодично представят в Националната агенция за приходите данни за:  

1. осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", дните в осигуряване и облагаемия доход по ЗДДФЛ - поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване /декларация образец № 1/;  

2. декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по ЗДДФЛ. Декларация за сумите за осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване се подава и за лицата по чл. 4, ал. 5 и 9 /декларация образец № 6/.

Редът, по който се подават данните по чл. 5, ал. 4 от КСО, е определен с Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

От цитираните разпоредби следва, че възнаграждението за постигнати добри резултати, което ще Ви бъде изплатено под формата на премия, ще формира осигурителен доход, отнасящ се за месеца, в който е положен трудът, т.е. за периода преди прекратяване на трудовото правоотношение. Следователно задълженията на работодателя Ви за внасяне на осигурителни вноски и за деклариране на данните по чл. 5, ал. 4 от КСО, които ще възникнат при изплащане/начисляване на премията, няма да окажат никакво влияние върху здравноосигурителния Ви статус на лице, което ще пребивава в чужбина повече от 183 дни в годината и което е изключено от здравно осигуряване по реда на чл. 40а от ЗЗО. Всички задължения, свързани със задължителното Ви обществено осигуряване за периода до прекратяване на трудовия договор са на Вашия работодател, в т.ч. и задължението за внасяне на дължимите осигурителни вноски и за подаване на декларации образец № 1 и 6 във връзка с изплатената премия. / Въпроси и отговори НАП

КСО – чл. 5, ал. 4, чл. 6, ал. 2, чл. 7, ал. 1, 2, 3, 7 и 11 и чл. 157, ал. 6;
ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1;
НЕВДОВ – чл. 3, ал. 1;
ЗДДФЛ – чл. 24, ал. 1 и ал. 2 и чл. 42, ал. 5

 

Реклама