Последно променен на Понеделник, 26 Ноември 2012 15:56

Във връзка с извършване на публична продан на МПС, което е с прекратена регистрация в КАТ, собственост на регистрирано по ЗДДС лице, следва ли да се начислява, съответно превежда ДДС, при условие, че същото е придобито от ЕТ?

В отговор на поставения от Вас въпрос, изразяваме следното становище:

В ЗДДС, режимът на облагането на доставката на стоки или услуги при публичната продан е регламентиран в Глава четиринадесета "Специфични случаи на доставки" и е приложим единствено в случаите, когато собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекирания имот) е регистрирано по закона лице.

Данъчното третиране на доставките на битови, производствени, опасни и строителни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), както и при доставка на услуги по техния добив, обработка и преработка е указано в Глава деветнатесета "а" от ЗДДС. Тези доставки са облагаеми по смисъла на закона, но за тях е въведена схемата на т.нар. "обратно начисляване" на данъка. Схемата на т.нар. "обратно начисляване" на ДДС при тези доставки изисква данъкът да се дължи от получателя по доставката, когато той е регистрирано по закона лице и то независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено по закона лице, предвид разпоредбата на чл. 82, ал. 5 от ЗДДС.

Предвид запиването, в настоящия случай продажбата на МПС с прекратена регистрация в КАТ попада в хипотезите на две правни норми – чл. 131 и чл. 163а от ЗДДС, които разпоредби уреждат специален данъчен режим по отношение на облагането с данък върху добавената стойност, т.е. изключват се от общите правила за изискуемост на данъка от доставчика по доставката документиране и отчитане на доставките и внасяне на данъка.

От една страна разпоредбата на чл. 163а от ЗДДС може да се определи като обща разпоредба, уреждаща данъчния режим на доставките, имащи за предмет стоки и услуги, посочени в Приложение № 2 към ЗДДС, а от друга страна разпоредбата на чл. 131 от ЗДДС се отнася до по-тесен кръг от отношения, които урежда и следователно дерогира по-общите, които и противоречат. Поради това, нормата на чл. 163а от ЗДДС, като такава от по-общ порядък спрямо тази на чл. 131 от ЗДДС, не намира приложение в този случай.

Предвид изложеното, в случай, че по реда на чл. 131 от ЗДДС се извърши продажба на стоки, посочени в Приложение № 2 към ЗДДС, съдебният изпълнител, извършващ продажбата, е този, който е отговорен за начисляване и внасяне на данъка./ Въпроси и отговори НАП

Подобни статии:
 

Реклама