Последно променен на Вторник, 20 Ноември 2012 16:40

Според изложената фактическа обстановка през месец април 2012 г. сте продали недвижим имот- апартамент, придобит от Вас и съпруга Ви през 1998 г. Предстои Ви продажба на апартамент и гараж, придобити от Вас и съпруга Ви през 2001 г.

Интересувате се облагаем ли е полученият доход от продажбата на двата апартамента и гаража през 2012 г..

Съгласно чл.13, ал.1, т.1, буква "а" от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;

На основание чл. 13, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗДДФЛ не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.

Съгласно чл.14, ал.1 ЗДДФЛ облагането на придобитите през данъчната година доходи с данък се извършва върху обща годишна данъчна основа. Данъчната година е календарната година /чл.15 ЗДДФЛ/.

Следователно за получения от Вас доход от продажба на единия апартамент е изпълнено условието на чл.13, ал.1, т.1, буква "a" от ЗДДФЛ, а за дохода от продажба на другия апартамент и гаража е налице условието на чл.13, ал.1, т.1, буква"б" от с.з.

На основание чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.

Съгласно чл.52, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ /предишен текст на т. 2, ДВ, бр.99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г./ не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само необлагаеми доходи. / Въпроси и отговори НАП

Подобни статии:
 

Реклама