Последно променен на Неделя, 18 Ноември 2012 13:36

В запитването е посочено, че печалбата за 2011г. е 35 938.99 лв. През 2012г. авансовите вноски за месеците 01,02,03 са определени в размер на 3 384.95 лв. за месец. Подадена е декларация по чл. 88 от ЗКПО за намаление на сумата на авансовата вноска от 3 384.95 лв. на 200 лв. за месец. За месец ІV.2012г. е установено, че не се дължи авансова вноска, тъй като се следва намаление със сумата от 8 672.73 лв. /изчисление по формулата чл. 86/. Превишението остава за приспадане от май до декември. Печалбата от 01.01.2012г.-31.07.2012г. е 48 000 лв. Освен това е посочено, че през 2010г. има внесени авансови вноски – 9 911.35 лв. и остават надвнесени – 5 483 лв., които ще се приспадат от годишния данък за 2012г.

В тази връзка е поставен следния въпрос:

Приложим ли е чл. 89 от ЗКПО?

Съобразявайки относимата правна уредба за 2012г. изразяваме следното становище:

От направената проверка в базата данни на НАП се установи, че дължимия данък за 2011г. е в размер на 4427.40 лв. През 2011г. са внесени авансови вноски в размер на 9 911.35 лв. /а не както е посочено в запитването за 2010г./ и е деклариран надвнесен данък в размер на 5 483.00 лв. В годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в Приложение № 2 за 2011г., подадена на 15.03.2012г. е поставена отметка на ред 18.1.1., което означава, че е заявено намерение надвнесения данък за 2011г. да се приспада от следващи се авансови и годишни вноски за този данък. Декларацията за намаление на авансовите вноски по чл. 88 от ЗКПО е подадена на 06.01.2012г.

От изложената в запитването фактическа обстановка и предвид установеното при проверката е видно, че предприятието има надвнесен данък за 2011г. Същите както е заявено с ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и е посочено в запитването ще се ползват за покриване на задължението за годишен данък за 2012г., а не покриване на текущите авансови вноски. Това се потвърждава и от факта, че декларацията по чл. 88 от ЗКПО е подадена през месец януари, а намалените вноски в размер на 200 лв. не са приспадани от предприятието, а са внасяни реално.

Правилата за определяне на авансовите вноски са регламентирани в Глава 14 “Авансови вноски” /чл. 83-91/ на ЗКПО. Размерът на авансовите вноски следва да бъде определен според посочените норми, тъй като законът не предвижда друг, различен от общия метод за изчисляването им.

В чл. 88, ал. 1 от ЗКПО е регламентирана възможност данъчно задължените лица да намаляват авансовите си вноски, когато смятат, че те ще надвишат дължимия годишен корпоративен данък. За намалението на авансовите вноски се подава декларация по утвърден образец, а самото намаление се ползва след подаването на декларацията. Видно от разпоредбата на чл. 88, ал. 2 и чл. 90, ал. 1 от ЗКПО срокът за внасяне на месечната авансова вноска е 15-то число на месеца, за който се отнася, а намалението се ползва след подаване на декларацията. Т.е., ако задълженото лице желае да ползва намаление за даден календарен месец, следва да подаде декларация до 15-то число на съответния месец. И, тъй като ЗКПО не предвижда механизъм за увеличаване на дължимите авансови вноски, нито документ, с който да бъде уведомена НАП, задълженото лице би могло да се възползва от разпоредбите на чл. 104 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/, но при определени условия. Това означава, че промяна на вече намалена авансова вноска в посока на увеличение може да се реализира чрез подаване на декларация по реда, определен в чл. 104, ал. 1 от ДОПК. Съгласно тази разпоредба след подаването на декларацията, но преди изтичането на законоустановения срок за подаването й, подателят има право да прави промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения. Подадена след изтичането на срока декларация за промени се смята за неподадена и не поражда правни последици за целите на данъчното облагане. Тъй като в ЗКПО няма конкретен текст, които да фиксира срок за подаване на декларацията по чл. 88 от ЗКПО и предвид посоченото в указанията за попълване и подаване на декларацията, когато лицето иска да декларира увеличение на размера на вече намалената авансова вноска може да направи това в срок до 15-то число на текущия месец, за който е подадена декларация за намаление.

Според извършените от предприятието изчисления за месец април 2012г. вноската е 0 лв., а размерът на превишението е 8 672.37 лв. Съгласно чл. 86, ал. 3 от ЗКПО до края на 2012г. се извършва приспадане на превишението от следващите се месечни авансови вноски. Това означава, че сумата от 494.16 лв., която е авансова вноска за месеците от V до ХІІ.2012г. по пътя на приспадането се зачита за реално внесена. Така за данъчни цели при прилагането на чл. 89, ал. 4 от ЗКПО за дължими авансови вноски се считат:

- намалената авансова вноска, определена с декларацията за намаляване на авансовите вноски по реда на чл. 88 - за авансовите вноски след подаване на декларацията за намаляване в размер на 200 лв. и

- авансовата вноска, определена по реда на чл. 86 - за авансовите вноски преди подаване на декларацията за намаляване в размер на 494.16 лв.

Общо за годината дължимите авансови вноски ще представлява сбор от посочените суми за съответните месеци на годината.

Предвид изложеното до тук за предприятието няма възможност да увеличи вноските, които се отнасят за месеците 01, 02 и 03.2012г., тъй като срокът за подаване на коригираща декларация по смисъла на чл. 104 от ДОПК и във връзка с чл. 88, ал. 2 и чл. 90, ал. 1 от ЗКПО е изтекъл. За данъчната 2012г. при условие, че дължимият годишен данък надвиши с над 10 на сто дължимите авансови вноски разпоредбата на чл. 89 от ЗКПО ще бъде приложима, т.е. в този случай ще се дължи лихва, установена по реда предвиден в закона. / Въпроси и отговори НАП

Подобни статии:
 

Реклама