Фирмата е подала справка-декларация за м.05.2012г. с резултат ДДС за възстановяване в размер на 51, 97 лв. В следващите два периода резултатите по справки-декларации са ДДС за внасяне. За м.06.2012г. сумата за внасяне е 1 330,43 лв., която е внесена в пълен размер, без да се извърши приспадане.

Поставени са следните въпроси:

Може ли да се приложи процедурата по приспадане за м.07.2012г., който е вторият данъчен период? Губи ли се правото на приспадане на ДДС, ако е пропуснато приспадането?

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:

В чл.92 от ЗДДС е разписан реда за изрършване на прихващане, приспадане и възстановяване на резултат за периода - данък за възстановяване.

Съгласно разпоредбата на чл. 92, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, регистрираното лице приспада данъка за възстановяване от дължимия данък за внасяне, посочен в справка-декларациите, подавани в следващите два поредни данъчни периода.

От текста на тази норма е видно, че при определяне на резултата за съответния данъчен период, по реда на чл. 88 от ЗДДС, прилагайки разпоредбата на чл. 92, ал. 2, т. 1 от закона следва да се спазва поредност на прихващане или приспадане.

Това означава, че в конкретния случай възникналия данък за възстановяване за месец май 2012 г. е следвало да се вземе предвид при определяне на задължението за месец юни 2012 г. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 68, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност/ППЗДДС/, според която на приспадане по реда на чл. 92, ал. 1 от закона подлежи данъкът за възстановяване или остатъкът от него след прихващането - ако такова е извършено до подаване на следващата справка-декларация.

Предвид посоченото, тъй като дружеството не е приспаднало данъка за възстановяване за месец май 2012 г. от следващия пореден данъчен период – месец юни 2012 г., то е нарушило поредността на процедурата. Следователно, разпоредбата на чл. 92, ал. 1, т. 2 от ЗДДС в конкретния случай, не е приложена правилно.

При тези обстоятелства, дължимият по справка-декларация данък за внасяне за периода – м.07.2012 г. следва да бъде внесен по сметка на ТД на НАП, а данъкът за възстановяване за периода м. 05.2012 г. може да бъде поискан по реда на чл. 129, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/.

Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, разпоредбата на чл. 17, ал. 4 от ДОПК е неприложима./ Въпроси и отговори НАП

 

Реклама