Последно променен на Понеделник, 27 Август 2012 13:33

Според изложеното в запитването лицето е регистрирано като ЕТ „Д-р ….. -Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика по дентална медицина” и в качеството на такава извършва зъболекарски услуги. За последните 12 месеца оборотът от дейността е около 50000.00лв. Предвид изложеното поставя се въпроса следва ли да се регистрира лицето по ЗДДС, при положение, че не извършва други сделки, освен зъболекарски услуги?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр.63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ,бр.99 от 16.12.2011г.) и Правилника за приложението му (ППЗДДС, обн.ДВ, бр.76 от 15.09.2006г., посл. изм. ДВ, бр. 15 от 21.02.2012 г., попр. ДВ бр.16 от 24.02.2012г.) изразяваме следното становище:

На основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.

По силата на чл.96, ал.2 от същия закон облагаемият оборот за задължителна регистрация по закона представлява сумата от данъчните основи на извършените от лицето:

1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;

2. доставки на финансови услуги по чл.46;

3. доставки на застрахователни услуги по чл.47.

Облагаема доставка съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.

В разпоредбата на чл. 39 от ЗДДС подробно са изброени освободените от облагане с данък върху добавената стойност доставки, свързани със здравеопазване.

На основание чл. 38, ал. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 39, т. 1 от с.з. освободена доставка е извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения и детски ясли по Закона за здравето(ЗЗ) и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ).

Видно от цитираната разпоредба, за да се третира дадена доставка като освободена е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:

- лицата, които осъществяват доставките да са здравни заведения по смисъла на Закона за здравето и лечебни заведения по смисъла ЗЛЗ и

- доставяните услуги да са здравни (медицински), както и пряко свързаните с тях други услуги.

Разпоредбата на чл.8, ал.1, т.1, б. „а” от ЗЛЗ указва, че амбулатория за първична медицинска помощ - индивидуална практика за първична медицинска помощ е лечебно заведение за извънболнична помощ. Видно от изложеното в запитването лицето е регистрирано като амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика за дентална медицина. Следователно за същото е налице първото от горепосочените условия.

На следващо място е необходимо да се определи дали извършваните от лицето доставки на зъболекарски услуги попадат в обхвата на освобождаването, предвидено в разпоредба чл.39 от ЗДДС. В закона липсва определение на понятието здравни (медицински) услуги. Такова липсва и в ЗЗ, и в ЗЛЗ. В тази връзка следва да се съобрази, че формулировките, използвани за определяне на случаите на освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност, подлежат на стриктно тълкуване. Това е така, защото тези случаи са изключение от общия принцип, според който всяка доставка на стоки или услуги, извършена възмездно от данъчно задължено лице, се облага с данък върху добавената стойност.

Съгласно последователната практика на Съда на ЕС понятията “здравни (медицински) услуги“ и “извършването на здравни (медицински) услуги“ обхващат услугите с цел диагностициране, терапия и, доколкото е възможно, успешно лечение на заболявания или разстройства на здравето (вж. Решение по дело Dornier, C 45/01, Recueil, точка 48, Решение по дело L.u.P. С-106/05 , точка 27, както и Решение по дело С-86/09, точка 37). Следователно медицинските услуги, предоставяни с цел опазване, включително поддържане и възстановяване на човешкото здраве, подлежат на освобождаване по силата на член 13, A, параграф 1, букви б) и в) от Шеста Директива (вж. в този смисъл Решение по дело Unterpertinger С-212/01, точки 40 и 41 и Решение по дело D’Ambrumenil и Dispute Resolution Services С-307/01, точки 58 и 59, както и Решение по дело L.u.P С-106/05, точка 29).

Следователно при определяне характера на извършваните от лицето доставки на услуги е необходимо да се прецени целта, с която се предоставят, като същите могат да бъдат такива, извършени с терапевтична/лечебна цел или такива, които преследват единствено естетичен ефект. Когато извършваните услуги са с терапевтична/лечебна цел, същите могат да се считат за услуги, попадащи в обхвата на “здравни (медицински) услуги” – освободени доставки съгласно чл. 39, т. 1 от ЗДДС. Обратното, случаите, при които извършваните от лицето услуги в качеството му на лечебно заведение по смисъла на ЗЛЗ, не се предоставят с цел терапия и лечение (например такива с козметичен характер като избелване на зъби, поставяне на фасети и др.), същите не представляват медицински/здравни услуги и следва да се третират като облагаеми доставки по чл. 12 от ЗДДС.

Предвид гореизложеното, при положение, че оборотът за последните 12 месеца преди текущия е реализиран само от извършването на доставки на услуги, които могат да се определят като здравни (медицински) услуги, за лицето няма да възникне задължение за задължителна регистрация по ЗДДС../ Въпроси и отговори НАП

3_ 1394/26.04.2012г.
ЗДДС, чл.39

 

Реклама