Последно променен на Вторник, 07 Август 2012 13:17

Подлежи ли на облагане по реда на ЗДДФЛ получено обезщетение от майка, за причинени неимуществени вреди за смъртта на сина й вследствие на ПТП?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ /обн. ДВ, бр.95 от 24 ноември 2006 г., посл. изм. ДВ бр.99 от 16 декември 2011 г./ изразяваме следното становище:

По смисъла на чл. 2 от ЗДДФЛ обект на облагане по този закон са доходите на местните и чуждестранните физически лица, независимо от източника на получаването им.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Необлагаемите доходи са посочени в чл. 13 от ЗДДФЛ. Според ал. 1, т. 11 от същата разпоредба, не са облагаеми присъдените обезщетения и други плащания при средна и тежка телесна повреда, професионална болест или смърт.
Видно от гореизложената нормативна уредба полученото от майката обезщетение за причинени неимуществени вреди за смъртта на сина й не подлежи на облагане по реда на ЗДДФЛ. / Въпроси и отговори НАП

 

Реклама