Последно променен на Вторник, 07 Август 2012 13:04

Земеделски производител през 2011 г. и 2012 г. е получила субсидии от ДФ „Земеделие”, както следва:

1. Схема за национални доплащания за говеда, несвързани с производството;

2. Специфично подпомагане - специфични неблагоприятни фактори - % модулация-Р. 73/9, чл. 68, ал. 1б. Допълнително е уточнено в телефонен разговор, че земеделският производител е кандидатствал по схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони;

3. Схема за единично плащане на площ - Р. 73/09, чл. 122;

4. Плащания на фермери за природни ограничения в планинските райони.

При така изложената фактическа обстановка е поставен въпроса при определяне на облагаемия оборот по смисъла на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС за задължителна регистрация по закона, следва ли получените субсидии да се приемат за облагаеми доставки и да се включат в облагаемия оборот?


Предвид това, че към запитването не са приложени договорите за получените национални доплащания и субсидии по линия на Програмата за развитие на селските райони, по поставените въпроси, във връзка с тези плащания и с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.) изразяваме следното принципно становище:

Както е видно от изложената фактическа обстановка, земеделският производител е получил следните субсидии:

І. Схема за национално доплащане за говеда, необвързана с производство /НДЖ 1/:

Съгласно чл. 4 от Наредба № 2 от 11 февруари 2010 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г., право на подпомагане по схемата за национални доплащания за говеда, необвързана с производството, имат земеделските стопани, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали 10 или повече говеда, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Националната ветеринарномедицинска служба.

Помощта по схемата за национални доплащания за говеда се определя въз основа на броя на говедата на земеделския стопанин, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти към 28 февруари 2009 г.

ІІ. Схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони ( НДКМ2 ) ;

Съгласно чл. 10 от Наредба № 2 от 11 февруари 2010 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г., право на подпомагане по схемата за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони имат производители на краве мляко, притежаващи индивидуална млечна квота и стопанисващи ферма, която отговаря на следните изисквания:

 1. регистрирана е в Регистъра на фермите за производство на краве мляко съгласно Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти;

 2. се намира в териториалния обхват на необлагодетелстваните райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.);

 3. в нея се отглеждат 10 и повече млечни крави, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти.

Подпомагане по схемата за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони се изплаща, когато млекопроизводителите продължат да отглеждат най-малко 90 % от млечните крави в срок до 30 ноември на годината на кандидатстване.

Помощта по схемата за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони е в размер на 110 % от помощта по схемата за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми и се определя въз основа на броя на млечните крави, които реално се отглеждат във фермата и са заявени за подпомагане.

ІІІ. Схема за единно плащане на площ /СЕПП/:

Съгласно чл. 39 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/, земеделските стопани могат да получат директни плащания за земеделските площи, които ползват на територията на страната по схемата за единно плащане на площ. По силата на чл.40, ал. 1 и 2 от ЗПЗП, размерът на единното плащане на площ се определя за хектар, като се раздели финансовият пакет на страната на използваната земеделска площ в страната, която се поддържа в добро земеделско състояние, коригирана по обективни критерии, определени със заповед на министъра на земеделието и храните, след одобрение от Европейската комисия. Според разпоредбата на чл. 40, ал. 3 от ЗПЗП, използваната земеделска площ включва обработваемата земя, постоянно затревените площи, трайните насаждения и семейните градини независимо дали се използват за производство на земеделска продукция.

Разплащателната агенция, съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗПЗП, извършва директни плащания по подадените заявления, когато установи, че:

 1. кандидатът ползва заявените земеделски площи;

 2. площите се поддържат в добро земеделско и екологично състояние;

 3. размерът на използваната от земеделското стопанство площ и размерът на земеделските парцели са не по-малки от определените по реда на чл. 39, ал. 2 от ЗПЗП.

ІV . Мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони ” ( НР1 ) :

С Наредба № 11 от 3 април 2008 г. (обн. ДВ, бр.40 от 18.04.2008 г., посл. изм. ДВ, бр.103 от 23.12.2011 г.) се уреждат условията и редът за прилагане на мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони:

Съгласно чл. 1, ал. 2 от наредбата подпомагат се земеделски стопани, които извършват земеделска дейност в необлагодетелствани райони съгласно Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.). Допустими за подпомагане са земеделски площи, попадащи във физически блок, повече от 50 на сто от който се намира в необлагодетелстван район. Мярката допринася за постигане на следните цели:

 1. поддържане на земеделската дейност в необлагодетелстваните райони и предотвратяване на изоставянето на земеделските земи;

 2. противодействие на обезлюдяването на необлагодетелстваните райони;

 3. поддържането на ландшафта и биологичното разнообразие;

 4. рационалното използване, съхранение и устойчиво управление на земята и другите природни ресурси.

По силата на чл. 6, ал. 1 от наредбата размерът на финансовата помощ за допустимите площи на един земеделски стопанин в планинските райони по посочената мярка е, както следва:

 1. за частта до 50 ха - левовата равностойност на 130 евро на хектар;

 2. за частта над 50 до 100 ха - левовата равностойност на 70 евро на хектар;

 3. за частта над 100 ха - левовата равностойност на 30 евро на хектар.

Кандидатите за подпомагане по реда на тази наредба са длъжни да спазват условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и извършват земеделска дейност в съответния необлагодетелстван район за период от най-малко пет последователни години от първото компенсаторно плащане.

По отношение на тези субсидии данъчното третиране по ЗДДС е следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.

В ал. 2 от същата разпоредба е регламентирано, че облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:

 1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;

 2. доставки на финансови услуги по чл. 46;

 3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.

По силата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Безвъзмездно предоставената финансова помощ (субсидии и финансирания) по своето същество не представлява обект на облагане с ДДС.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, данъчната основа при доставка на територията на страната се увеличав с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка. Дефиниция на понятието "субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка" е дадена в § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС. В нея е посочено, че субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:

а) покриване на загуби;

б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.

Предвид гореизложеното и доколкото получените национални доплащания по схемите за единно плащане на площ /СЕПП/, за говеда, необвързана с производство /НДЖ 1/, за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони (НДКМ2) и плащания на фермери за природни ограничения в планинските райони (НР1), не са обвързани с цената на предоставяните стоки или услуги на трети лица, същите не попадат в хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, респективно не участват при формиране на облагаем оборот за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС. / Въпроси и отговори НАП

ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2;
ЗДДС, чл. 96, ал. 1 и ал. 2;
ЗДДС, § 1, т. 15 от ДР

Подобни статии:
 

Реклама